Trường Đoàn Lý Tự Trọng: Sinh hoạt chuyên đề tại núi Dinh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><strong>S&aacute;ng 01.3.2019, Chi bộ trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng tổ chức chuyến về nguồn tại Khu di t&iacute;ch căn cứ n&uacute;i Dinh, tỉnh B&agrave; Rịa - Vũng T&agrave;u. </strong></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/3/31958/truongdoan.jpg" style="height:386px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Đo&agrave;n về nguồn đ&atilde; h&agrave;nh tr&igrave;nh qua c&aacute;c di t&iacute;ch tại n&uacute;i Dinh như tảng đ&aacute; s&acirc;n bay, Bưng L&ugrave;ng, bia tưởng niệm liệt sĩ Th&agrave;nh Đo&agrave;n trong thời kỳ kh&aacute;ng chiến chống Mĩ,...</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Tại bia tưởng niệm của Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chi bộ đ&atilde; tổ chức lễ kết nạp đảng vi&ecirc;n mới cho đồng ch&iacute; Nguyễn Th&uacute;y An - Gi&aacute;o vi&ecirc;n Kkhoa C&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; sinh hoạt chuy&ecirc;n đề qu&yacute; 1.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Đặc biệt &yacute; nghĩa khi đo&agrave;n về nguồn c&oacute; sự đồng h&agrave;nh của ch&uacute; Phan Anh Điền - Ph&oacute; chủ nhiệm C&acirc;u lạc bộ Truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Nguy&ecirc;n Hiệu trưởng trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng, c&ocirc; H&agrave;ng Ch&acirc;u - Th&agrave;nh vi&ecirc;n C&acirc;u lạc bộ Truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Qua buổi sinh hoạt chuy&ecirc;n đề với những c&acirc;u chuyện chia sẻ về qu&aacute; tr&igrave;nh hoạt động c&aacute;ch mạng tại n&uacute;i Dinh của c&ocirc;, ch&uacute; đ&atilde; gi&uacute;p cho c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n th&ecirc;m tự h&agrave;o về truyền thống h&agrave;o h&ugrave;ng của Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh n&oacute;i ri&ecirc;ng cũng như truyền thống anh h&ugrave;ng của cả tuổi trẻ Vi&ecirc;t Nam trong cuộc đấu tranh gi&agrave;nh độc lập v&agrave; tự do cho d&acirc;n tộc.&nbsp;&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Chuyến về nguồn l&agrave; hoạt động mở đầu ch&agrave;o mừng th&aacute;ng thanh ni&ecirc;n đầy &yacute; nghĩa v&agrave; tự h&agrave;o của trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng, h&ograve;a chung với tinh thần Năm Thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện của tuổi trẻ th&agrave;nh phố.</span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><strong>Đức An</strong></span></p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tối 28/10, Chương trình tuyên dương và trao giải thưởng “Nguyễn Văn Trỗi” lần 12 - năm 2020 đã diễn ra tại Hội trường Nhà văn hóa Thanh niên (Số 4, đường Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;