Trường Đoàn Lý Tự Trọng: Sinh hoạt chuyên đề tại núi Dinh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><strong>S&aacute;ng 01.3.2019, Chi bộ trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng tổ chức chuyến về nguồn tại Khu di t&iacute;ch căn cứ n&uacute;i Dinh, tỉnh B&agrave; Rịa - Vũng T&agrave;u. </strong></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/3/31958/truongdoan.jpg" style="height:386px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Đo&agrave;n về nguồn đ&atilde; h&agrave;nh tr&igrave;nh qua c&aacute;c di t&iacute;ch tại n&uacute;i Dinh như tảng đ&aacute; s&acirc;n bay, Bưng L&ugrave;ng, bia tưởng niệm liệt sĩ Th&agrave;nh Đo&agrave;n trong thời kỳ kh&aacute;ng chiến chống Mĩ,...</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Tại bia tưởng niệm của Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chi bộ đ&atilde; tổ chức lễ kết nạp đảng vi&ecirc;n mới cho đồng ch&iacute; Nguyễn Th&uacute;y An - Gi&aacute;o vi&ecirc;n Kkhoa C&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; sinh hoạt chuy&ecirc;n đề qu&yacute; 1.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Đặc biệt &yacute; nghĩa khi đo&agrave;n về nguồn c&oacute; sự đồng h&agrave;nh của ch&uacute; Phan Anh Điền - Ph&oacute; chủ nhiệm C&acirc;u lạc bộ Truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Nguy&ecirc;n Hiệu trưởng trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng, c&ocirc; H&agrave;ng Ch&acirc;u - Th&agrave;nh vi&ecirc;n C&acirc;u lạc bộ Truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Qua buổi sinh hoạt chuy&ecirc;n đề với những c&acirc;u chuyện chia sẻ về qu&aacute; tr&igrave;nh hoạt động c&aacute;ch mạng tại n&uacute;i Dinh của c&ocirc;, ch&uacute; đ&atilde; gi&uacute;p cho c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n th&ecirc;m tự h&agrave;o về truyền thống h&agrave;o h&ugrave;ng của Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh n&oacute;i ri&ecirc;ng cũng như truyền thống anh h&ugrave;ng của cả tuổi trẻ Vi&ecirc;t Nam trong cuộc đấu tranh gi&agrave;nh độc lập v&agrave; tự do cho d&acirc;n tộc.&nbsp;&nbsp;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Chuyến về nguồn l&agrave; hoạt động mở đầu ch&agrave;o mừng th&aacute;ng thanh ni&ecirc;n đầy &yacute; nghĩa v&agrave; tự h&agrave;o của trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng, h&ograve;a chung với tinh thần Năm Thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện của tuổi trẻ th&agrave;nh phố.</span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><strong>Đức An</strong></span></p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;