Sinh viên ĐH Sài Gòn hào hứng tham gia thi tìm hiểu các môn lý luận chính trị

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong kh&ocirc;ng kh&iacute; s&ocirc;i nổi của Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n năm 2019, s&aacute;ng 4.3, Đo&agrave;n trường Đại học S&agrave;i G&ograve;n tổ chức H&ocirc;̣i thi Olympic các m&ocirc;n khoa học Mác L&ecirc;nin, tư tưởng H&ocirc;̀ Chí Minh năm 2019.</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/3/31961/IMG_7259.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Tại v&ograve;ng loại, c&aacute;c th&iacute; sinh l&agrave;m b&agrave;i thi trắc nghiệm gồm 60 c&acirc;u hỏi ch&iacute;nh thức v&agrave; 5 c&acirc;u phụ&nbsp;</em></span><em>trong thời gian 45 ph&uacute;t.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ&acirc;y cũng l&agrave; hoạt động hưởng ứng đợt hoạt động &ldquo;Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di ch&uacute;c theo ch&acirc;n B&aacute;c&rdquo;, kỷ niệm 50 năm thực hiện Di ch&uacute;c của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh (1969 &ndash; 2019). </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Lễ khai mạc v&agrave; V&ograve;ng loại của Hội thi với sự tham gia của 131 th&iacute; sinh đến từ 22 đội thi thuộc 16 cơ sở Đo&agrave;n, C&acirc;u lạc bộ - Đội - Nh&oacute;m trực thuộc Đo&agrave;n trường.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội thi được tổ chức nhằm g&oacute;p phần tăng cường gi&aacute;o dục chủ nghĩa M&aacute;c &ndash; L&ecirc;nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh trong đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, đẩy mạnh việc &ldquo;Học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo; theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Ch&iacute;nh trị BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&iacute; thư Đo&agrave;n trường T&agrave;o Hữu Đạt cho biết: &quot;<em>Hội thi được tổ chức c&ograve;n với mong muốn&nbsp;tạo điều kiện giao lưu, học hỏi giữa c&aacute;c đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n trong trường v&agrave; vận dụng những kiến thức đ&atilde; học v&agrave; ho&agrave;n cảnh cụ thể&quot;.&nbsp;</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Kh&eacute;p lại v&ograve;ng loại, Ban Tổ chức đ&atilde; chọn&nbsp;ra 9 đội thi xuất sắc nhất tiếp tục tranh t&agrave;i tại v&ograve;ng B&aacute;n kết v&agrave;o ng&agrave;y 09.3.2019.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/3/31961/IMG_7231.JPG" style="height:400px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đại diện 16 đơn vị tham gia dự thi nhận cờ lưu niệm từ Ban Tổ chức</em></span></span></p> <p style="text-align:right"><strong>&nbsp;<span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&Aacute;I THY</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;