Đông đảo học sinh tranh tài cuộc thi vô địch tin học văn phòng cấp thành phố

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>S&aacute;ng 3/3, Trung t&acirc;m Ph&aacute;t triển Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ Trẻ đ&atilde; tổ chức v&ograve;ng thi v&ocirc; địch tin học văn ph&ograve;ng cấp th&agrave;nh phố tại Trung t&acirc;m IIG Việt Nam (538, C&aacute;ch mạng th&aacute;ng T&aacute;m, Phường 11, Quận 3).</strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/3/31964/P1210148.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">V&ograve;ng thi cấp th&agrave;nh phố c&oacute; sự tranh t&agrave;i của 117 th&iacute; sinh đến từ 28 trường THCS, THPT thuộc 14 đơn vị tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận, huyện th&agrave;nh phố. Mỗi th&iacute; sinh được đăng k&iacute; dự thi một trong c&aacute;c nội dung: Microsoft Word 2013, Microsoft Excel 2013, Microsoft PowerPoint 2013. Ban tổ chức sẽ chọn ra 45 th&iacute; sinh xuất sắc nhất tham dự v&agrave;o v&ograve;ng loại cấp Quốc gia v&agrave;o ng&agrave;y 24/3/2019.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Theo đ&oacute;, Ban tổ chức sẽ trao 1 giải nhất, 1 giải nh&igrave;, 1 giải ba v&agrave; c&aacute;c giải khuyến kh&iacute;ch đối với mỗi nội dung thi. Đồng thời, th&iacute; sinh đạt từ 700/1000 điểm trở l&ecirc;n sẽ được nhận chứng chỉ quốc tế MOS do Microsoft cấp c&oacute; gi&aacute; trị to&agrave;n cầu. Đối với v&ograve;ng chung kết cấp Quốc gia, 3 th&iacute; sinh đạt giải nhất ở mỗi nội dung thi sẽ trở th&agrave;nh 3 Đại sứ MOS 2018 của Việt Nam tham gia tranh t&agrave;i tại v&ograve;ng chung kết thế giới được tổ chức tại Hoa Kỳ từ 28 &ndash; 31/7/2019.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại Việt Nam, cuộc thi v&ocirc; địch tin học văn ph&ograve;ng thế giới &ndash; MOSWC năm 2019 được Trung ương Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Tổ chức gi&aacute;o dục IIG Việt Nam tổ chức tr&ecirc;n phạm vi to&agrave;n quốc với hai v&ograve;ng thi: v&ograve;ng loại Quốc gia v&agrave; chung kết Quốc gia.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/3/31964/Poster%20Vo%20dich%20Tin%20hoc%20van%20phong.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Cơ cấu giải thưởng của Cuộc thi V&ocirc; địch Tin học Văn ph&ograve;ng TP. Hồ Ch&iacute; Minh năm 2019 bao gồm:</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">- 03 giải Nhất: kỷ niệm chương, tiền thưởng v&agrave; Bằng khen Th&agrave;nh Đo&agrave;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">- 03 giải Nh&igrave;: tiền thưởng v&agrave; Bằng khen Th&agrave;nh Đo&agrave;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">- 03 giải Ba: tiền thưởng v&agrave; Bằng khen Th&agrave;nh Đo&agrave;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">- C&aacute;c giải khuyến kh&iacute;ch: Bằng khen Th&agrave;nh Đo&agrave;n.</span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>KIM S&Aacute;NG</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;