Hơn 2000 học sinh tham gia Khai mạc Hội thi Tin học Trẻ Thành phố lần thứ 28 năm 2019

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>S&aacute;ng 07/3, hơn 2000 học sinh trường THCS Hoa Lư (Quang Trung, Tăng Nhơn Ph&uacute; B, Quận 9) tham gia Lễ Khai mạc v&ograve;ng sơ loại trực tuyến Hội thi Tin học Trẻ Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ 28 năm 2019 v&agrave; ph&aacute;t động &ldquo;Tiết học tin học trẻ&rdquo; Quận 9.</strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/3/31973/IMG_7808.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>C&aacute;c đại biểu nhấn n&uacute;t khởi động Hội thi Tin học Trẻ Th&agrave;nh phố lần thứ 28 năm 2019</em></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội thi năm nay c&oacute; 2 nội dung ch&iacute;nh l&agrave; Phần thi kiến thức, kỹ năng tin học v&agrave; Phần thi Sản phẩm s&aacute;ng tạo tin học. Ở phần thi kiến thức, kỹ năng tin học được chia l&agrave;m 3 bảng gồm: Bảng A d&agrave;nh cho khối học sinh Tiểu học, bảng B d&agrave;nh cho học sinh Trung học cơ sở v&agrave; bảng C cho khối Trung học phổ th&ocirc;ng. Trong phần thi Sản phẩm s&aacute;ng tạo tin học chia th&agrave;nh 2 bảng d&agrave;nh cho Trung học cơ sở v&agrave; Trung học phổ th&ocirc;ng. Mỗi th&iacute; sinh c&oacute; thể đăng k&yacute; tham gia 1 hoặc cả 2 nội dung.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Điểm mới của hội thi lần thứ 28 n&agrave;y l&agrave; việc ph&aacute;t động &ldquo;Tiết học tin học trẻ&rdquo;. C&aacute;c buổi dạy tin học sẽ được th&ecirc;m v&agrave;o tiết học đặc biệt n&agrave;y. &Aacute;p dụng c&aacute;c phương tiện c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin để cho c&aacute;c em học sinh trải nghiệm kiến thức mới, c&aacute;ch tiếp cận kiến thức trực quan, kiểm tra kiến thức vừa học dễ d&agrave;ng, nhanh ch&oacute;ng. Em Nguyễn Trần Mai Quyền &ndash; học sinh lớp 8/6 vừa ho&agrave;n th&agrave;nh xong phần thi kiến thức, kỹ năng h&agrave;o hứng chia sẻ: &ldquo;Em thấy việc tham gia hội thi Tin học Trẻ n&agrave;y rất dễ d&agrave;ng, kiến thức c&aacute;c c&acirc;u hỏi ph&ugrave; hợp với chương tr&igrave;nh học của ch&uacute;ng em ở trường. Mặc d&ugrave; c&oacute; c&acirc;u hỏi kh&oacute; nhưng c&aacute;c c&acirc;u đ&oacute; mang t&iacute;nh ph&acirc;n loại. Về &ldquo;Tiết học tin học trẻ&rdquo; th&igrave; em thấy cũng bổ &iacute;ch v&agrave; mang t&iacute;nh thực tiễn khi tham gia học tiết học n&agrave;y&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/3/31973/IMG_7787.JPG" style="height:436px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>Đồng ch&iacute; Trần Đức Sự - Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m Ph&aacute;t triển Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ Trẻ Th&agrave;nh Đo&agrave;n ph&aacute;t biểu</em></span></font></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t biểu tại Lễ Khai mạc, đồng ch&iacute; Trần Đức Sự - Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m Ph&aacute;t triển Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ Trẻ Th&agrave;nh Đo&agrave;n khẳng định: &ldquo;Hội thi Tin học Trẻ nhiều năm qua đ&atilde; th&uacute;c đẩy phong tr&agrave;o học tập, s&aacute;ng tạo v&agrave; ứng dụng về tin học trong thanh thiếu nhi th&agrave;nh phố; đồng thời ph&aacute;t hiện, tập hợp v&agrave; ph&aacute;t huy những năng khiếu trẻ về tin học g&oacute;p phần x&acirc;y dựng nguồn nh&acirc;n lực c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin cho th&agrave;nh phố. V&iacute; dụ như L&ecirc; Y&ecirc;n Thanh &ndash; CEO Bus Map đ&atilde; trưởng th&agrave;nh từ c&aacute;c hoạt động khoa học, trong đ&oacute; c&oacute; Tin học Trẻ hay PGS.TS Trần Minh Triết &ndash; Ph&oacute; Hiệu Trưởng trường ĐH Khoa học Tự nhi&ecirc;n &ndash; ĐHQG TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; c&oacute; nhiều năm tham gia v&agrave; hướng dẫn sinh vi&ecirc;n l&agrave;m đề t&agrave;i khoa học Eur&eacute;ka&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">V&ograve;ng Chung kết Hội thi Tin học trẻ cấp th&agrave;nh phố v&agrave; Lễ tổng kết trao giải dự kiến được tổ chức v&agrave;o ng&agrave;y 11/5/2019. Những th&iacute; sinh đ&atilde; vượt qua v&ograve;ng sơ tuyển cấp quận &ndash; huyện v&agrave; 60 th&iacute; sinh tự do vượt qua v&ograve;ng thi trực tuyến sẽ tiếp tục tranh t&agrave;i theo từng bảng. Từ đ&oacute; lựa chọn những c&aacute; nh&acirc;n xuất sắc nhất để tham gia trao giải trong lễ tổng kết hội thi dự kiến v&agrave;o ng&agrave;y 12/5/2019. Sau đ&oacute; Ban Tổ chức sẽ tuyển chọn dựa v&agrave;o điểm thi v&ograve;ng loại, tập huấn đội tuyển v&agrave; tham dự Hội thi Tin học Trẻ to&agrave;n quốc lần thứ 25 năm 2019.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cơ cấu giải thưởng:</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- C&aacute;c giải Nhất: Biểu trưng, tiền thưởng v&agrave; Bằng khen UBND Th&agrave;nh phố cho mỗi bảng.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- C&aacute;c giải Nh&igrave;: : Tiền thưởng v&agrave; Bằng khen Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh cho mỗi bảng.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- C&aacute;c giải Ba: Tiền thưởng v&agrave; Bằng khen Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh cho mỗi bảng.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- C&aacute;c giải Khuyến kh&iacute;ch: Tiền thưởng v&agrave; Bằng khen Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh cho mỗi bảng.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Một số h&igrave;nh ảnh Lễ Khai mạc:&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/3/31973/IMG_7770.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/3/31973/IMG_7767.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/3/31973/IMG_7817.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/3/31973/IMG_7812.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>MINH TUẤN</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;