Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng TP: Sinh hoạt CLB Lý luận trẻ “hành động và trách nhiệm”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">S&aacute;ng ng&agrave;y 09/3/2019, tại Bảo t&agrave;ng Hồ Ch&iacute; Minh - Chi nh&aacute;nh TP. Hồ Ch&iacute; Minh, C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ Đo&agrave;n Khối D&acirc;n - Ch&iacute;nh - Đảng Th&agrave;nh phố đ&atilde; tổ chức sinh hoạt Qu&yacute; I - năm 2019 với chủ đề <em>&ldquo;C&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức với Di ch&uacute;c của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh - h&agrave;nh động v&agrave; tr&aacute;ch nhiệm&rdquo;</em><em>. </em></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đ&acirc;y l&agrave; nội dung nằm trong chuỗi c&aacute;c hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di ch&uacute;c Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh (1969 - 2019), 88 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh (26/3/1931 - 26/3/2019).</span></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/3/31977/IMG_4413.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Buổi sinh hoạt đ&atilde; diễn ra s&ocirc;i nổi, &yacute; nghĩa. Trước khi bắt đầu ch&iacute;nh thức c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n đ&atilde; d&acirc;ng hương Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh, tham quan, t&igrave;m hiểu về cuộc đời v&agrave; sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; giao lưu với Tiến sĩ Nguyễn Thị Hoa Xinh - Nguy&ecirc;n Gi&aacute;m đốc Bảo t&agrave;ng Hồ Ch&iacute; Minh chi nh&aacute;nh TP. Hồ Ch&iacute; Minh. </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Sau khi được Ban Chủ nhiệm C&acirc;u lạc bộ định hướng nội dung thảo luận, c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n đ&atilde; chia th&agrave;nh 4 nh&oacute;m để thảo luận về 2 c&acirc;u hỏi: <em>Qua t&igrave;m hiểu Di ch&uacute;c của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh, c&aacute;c anh chị h&atilde;y thảo luận v&agrave; tr&igrave;nh b&agrave;y những vấn đề B&aacute;c n&oacute;i về Đảng. Vai tr&ograve;, nhiệm vụ của người đảng vi&ecirc;n trẻ, người đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; trong việc g&oacute;p phần x&acirc;y dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; B&aacute;c đ&atilde; đề cập đến đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n trong bản Di ch&uacute;c, c&aacute;c anh chị h&atilde;y thảo luận v&agrave; li&ecirc;n hệ về vai tr&ograve;, tr&aacute;ch nhiệm, h&agrave;nh động thiết thực của người đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n, c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức đối với việc tiếp tục thực hiện lời căn dặn của B&aacute;c? </em>Nhiều &yacute; kiến thiết thực được c&aacute;c nh&oacute;m đưa ra. </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đa số c&aacute;c &yacute; kiến đều cho rằng từ những nội dung sinh hoạt h&ocirc;m nay, mỗi c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n phải nhận thức r&otilde; vai tr&ograve;, tr&aacute;ch nhiệm của m&igrave;nh, kh&ocirc;ng ngừng phấn đấu ho&agrave;n thiện bản th&acirc;n để l&agrave;m một người đảng vi&ecirc;n trẻ, đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n, c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức vừa &ldquo;hồng&rdquo; vừa &ldquo;chuy&ecirc;n&rdquo; như lời B&aacute;c dạy, hết l&ograve;ng hết sức phục sự nh&acirc;n d&acirc;n v&agrave; x&acirc;y dựng Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, đất nước Việt Nam ng&agrave;y một gi&agrave;u đẹp.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Kết luận nội dung&nbsp;buổi sinh hoạt, đồng ch&iacute;&nbsp;Nguyễn Thị B&iacute;ch Li&ecirc;n - Ph&oacute; B&iacute; thư Đo&agrave;n Khối, Chủ nhiệm C&acirc;u lạc bộ nhấn mạnh: <em>&quot;Buổi sinh hoạt đ&atilde; gi&uacute;p c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n hiểu r&otilde; hơn về cuộc đời vĩ đại của B&aacute;c, những nội dung, gi&aacute; trị to lớn Di ch&uacute;c của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh&quot;.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px">&quot;Bằng tinh thần tự h&agrave;o, mỗi th&agrave;nh vi&ecirc;n phải t&iacute;ch cực thực hiện tốt c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền trong đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n về gi&aacute; trị to lớn của Di ch&uacute;c, phải h&agrave;nh động để thực hiện tốt Di ch&uacute;c của B&aacute;c, phải lu&ocirc;n nỗ lực để ho&agrave;n th&agrave;nh tốt mọi nhiệm vụ chuy&ecirc;n m&ocirc;n đang đảm nhận, mỗi đồng ch&iacute; c&aacute;n bộ đo&agrave;n phải l&agrave; người ti&ecirc;n phong trong nội dung n&agrave;y&quot;.&nbsp;</span></em></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px">ĐK</span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;