Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng TP: Sinh hoạt CLB Lý luận trẻ “hành động và trách nhiệm”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">S&aacute;ng ng&agrave;y 09/3/2019, tại Bảo t&agrave;ng Hồ Ch&iacute; Minh - Chi nh&aacute;nh TP. Hồ Ch&iacute; Minh, C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ Đo&agrave;n Khối D&acirc;n - Ch&iacute;nh - Đảng Th&agrave;nh phố đ&atilde; tổ chức sinh hoạt Qu&yacute; I - năm 2019 với chủ đề <em>&ldquo;C&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức với Di ch&uacute;c của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh - h&agrave;nh động v&agrave; tr&aacute;ch nhiệm&rdquo;</em><em>. </em></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đ&acirc;y l&agrave; nội dung nằm trong chuỗi c&aacute;c hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di ch&uacute;c Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh (1969 - 2019), 88 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh (26/3/1931 - 26/3/2019).</span></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/3/31977/IMG_4413.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Buổi sinh hoạt đ&atilde; diễn ra s&ocirc;i nổi, &yacute; nghĩa. Trước khi bắt đầu ch&iacute;nh thức c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n đ&atilde; d&acirc;ng hương Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh, tham quan, t&igrave;m hiểu về cuộc đời v&agrave; sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; giao lưu với Tiến sĩ Nguyễn Thị Hoa Xinh - Nguy&ecirc;n Gi&aacute;m đốc Bảo t&agrave;ng Hồ Ch&iacute; Minh chi nh&aacute;nh TP. Hồ Ch&iacute; Minh. </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Sau khi được Ban Chủ nhiệm C&acirc;u lạc bộ định hướng nội dung thảo luận, c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n đ&atilde; chia th&agrave;nh 4 nh&oacute;m để thảo luận về 2 c&acirc;u hỏi: <em>Qua t&igrave;m hiểu Di ch&uacute;c của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh, c&aacute;c anh chị h&atilde;y thảo luận v&agrave; tr&igrave;nh b&agrave;y những vấn đề B&aacute;c n&oacute;i về Đảng. Vai tr&ograve;, nhiệm vụ của người đảng vi&ecirc;n trẻ, người đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; trong việc g&oacute;p phần x&acirc;y dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; B&aacute;c đ&atilde; đề cập đến đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n trong bản Di ch&uacute;c, c&aacute;c anh chị h&atilde;y thảo luận v&agrave; li&ecirc;n hệ về vai tr&ograve;, tr&aacute;ch nhiệm, h&agrave;nh động thiết thực của người đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n, c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức đối với việc tiếp tục thực hiện lời căn dặn của B&aacute;c? </em>Nhiều &yacute; kiến thiết thực được c&aacute;c nh&oacute;m đưa ra. </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đa số c&aacute;c &yacute; kiến đều cho rằng từ những nội dung sinh hoạt h&ocirc;m nay, mỗi c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n phải nhận thức r&otilde; vai tr&ograve;, tr&aacute;ch nhiệm của m&igrave;nh, kh&ocirc;ng ngừng phấn đấu ho&agrave;n thiện bản th&acirc;n để l&agrave;m một người đảng vi&ecirc;n trẻ, đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n, c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức vừa &ldquo;hồng&rdquo; vừa &ldquo;chuy&ecirc;n&rdquo; như lời B&aacute;c dạy, hết l&ograve;ng hết sức phục sự nh&acirc;n d&acirc;n v&agrave; x&acirc;y dựng Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, đất nước Việt Nam ng&agrave;y một gi&agrave;u đẹp.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Kết luận nội dung&nbsp;buổi sinh hoạt, đồng ch&iacute;&nbsp;Nguyễn Thị B&iacute;ch Li&ecirc;n - Ph&oacute; B&iacute; thư Đo&agrave;n Khối, Chủ nhiệm C&acirc;u lạc bộ nhấn mạnh: <em>&quot;Buổi sinh hoạt đ&atilde; gi&uacute;p c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n hiểu r&otilde; hơn về cuộc đời vĩ đại của B&aacute;c, những nội dung, gi&aacute; trị to lớn Di ch&uacute;c của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh&quot;.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px">&quot;Bằng tinh thần tự h&agrave;o, mỗi th&agrave;nh vi&ecirc;n phải t&iacute;ch cực thực hiện tốt c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền trong đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n về gi&aacute; trị to lớn của Di ch&uacute;c, phải h&agrave;nh động để thực hiện tốt Di ch&uacute;c của B&aacute;c, phải lu&ocirc;n nỗ lực để ho&agrave;n th&agrave;nh tốt mọi nhiệm vụ chuy&ecirc;n m&ocirc;n đang đảm nhận, mỗi đồng ch&iacute; c&aacute;n bộ đo&agrave;n phải l&agrave; người ti&ecirc;n phong trong nội dung n&agrave;y&quot;.&nbsp;</span></em></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px">ĐK</span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;