Tưng bừng khai mạc giải thể thao sinh viên Việt Nam lần thứ 7

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Vừa qua 09/3, tại Nh&agrave; thi đấu Hồ Xu&acirc;n Hương (Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Ch&iacute; Minh) đ&atilde; diễn ra Lễ Khai mạc Giải thể thao sinh vi&ecirc;n Việt Nam lần thứ 7 (VUG7) với sự tham gia đ&ocirc;ng đảo của gần 1700 vận động vi&ecirc;n đến từ 85 trường Đại học, Cao đẳng, Học viện tr&ecirc;n cả nước thi đấu ở hai bộ m&ocirc;n thể thao l&agrave; B&oacute;ng đ&aacute; trong nh&agrave; (Futsal) v&agrave; Nhảy đối kh&aacute;ng (Dance Battle) diễn ra từ 02/3 đến 05/5/2019.</strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/3/32005/IMG_0118.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Qua 6 m&ugrave;a giải, c&ocirc;ng t&aacute;c tổ chức ng&agrave;y c&agrave;ng b&agrave;i bản, chuy&ecirc;n nghiệp c&ugrave;ng với sự ủng hộ mạnh mẽ của c&aacute;c trường v&agrave; sinh vi&ecirc;n cả nước. Giải năm nay thu h&uacute;t 1680 vận động vi&ecirc;n sinh vi&ecirc;n 85 trường Đại học, Cao đẳng, Học viện tr&ecirc;n cả nước với 240 trận đấu. Kh&ocirc;ng kh&iacute; s&ocirc;i động của mỗi trận đấu v&agrave; tinh thần thi đấu nảy lửa, quyết t&acirc;m của c&aacute;c vận động vi&ecirc;n trong hai bộ m&ocirc;n B&oacute;ng đ&aacute; trong nh&agrave; (Futsal) v&agrave; Nhảy đối kh&aacute;ng (Dance Battle) đ&atilde; l&agrave; n&ecirc;n thương hiệu VUG trong 6 năm qua.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">M&ugrave;a giải năm nay c&oacute; sự g&oacute;p mặt của vận động vi&ecirc;n sinh vi&ecirc;n đến từ c&aacute;c TP. H&agrave; Nội, TP. Hồ Ch&iacute; Minh, TP. Đ&agrave; Nẵng, TP. Hải Ph&ograve;ng, TP. Cần Thơ v&agrave; khu vực tỉnh Th&aacute;i Nguy&ecirc;n chắc chắn sẽ mang đến kh&ocirc;ng kh&iacute; s&ocirc;i động tr&ecirc;n khắp cả nước.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/3/32005/VUG.JPG" style="height:379px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/3/32005/IMG_0042.JPG" style="height:334px; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px">Rất đ&ocirc;ng cổ động vi&ecirc;n đến cổ vũ ng&agrave;y khai mạc giải</span></span></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại mỗi khu vực, c&aacute;c đội được chia bảng v&agrave; thi đấu theo thể thức v&ograve;ng tr&ograve;n t&iacute;nh điểm. 4 đội v&ocirc; địch tại 4 tỉnh, th&agrave;nh phố l&agrave; TP. Hải Ph&ograve;ng, TP. Đ&agrave; Nẵng, TP. Cần Thơ v&agrave; khu vực tỉnh Th&aacute;i Nguy&ecirc;n sẽ đối đầu với 4 đại diện xuất sắc nhất của TP. H&agrave; Nội v&agrave; TP. Hồ Ch&iacute; Minh (mỗi th&agrave;nh phố c&oacute; 2 đội) tại v&ograve;ng chung kết to&agrave;n quốc diễn ra tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh đầu th&aacute;ng 5.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với&nbsp;Dance Battle, sinh vi&ecirc;n được ph&eacute;p tự do bước ra khỏi những giới hạn bản th&acirc;n th&ocirc;ng qua c&aacute;c bước nhảy. Hết m&igrave;nh, s&aacute;ng tạo v&agrave; rực lửa, 32 đội tuyển đại diện cho 2 th&agrave;nh phố l&agrave; TP. H&agrave; Nội v&agrave; TP. Hồ Ch&iacute; Minh hứa hẹn sẽ mang đến những tiết mục biểu diễn b&ugrave;ng nổ &ldquo;chất&rdquo; sinh vi&ecirc;n nhất.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Phát bi&ecirc;̉u tại L&ecirc;̃ khai mạc, Ph&oacute; Chủ tịch Thường trực Trung ương H&ocirc;̣i sinh vi&ecirc;n Vi&ecirc;̣t Nam Nguy&ecirc;̃n Minh Tri&ecirc;́t đã nh&acirc;́n mạnh: &ldquo;Giải l&agrave; nhằm tăng cường c&aacute;c hoạt động r&egrave;n luyện thể chất, th&uacute;c đẩy sự ph&aacute;t triển phong tr&agrave;o thể dục thể thao của sinh vi&ecirc;n trong cả nước; g&oacute;p phần đẩy mạnh phong tr&agrave;o &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 5 tốt&rdquo;, tạo ra lớp sinh vi&ecirc;n hội đủ c&aacute;c ti&ecirc;u ch&iacute; &ldquo;đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, t&igrave;nh nguyện tốt, hội nhập tốt&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">KIM PHỤNG</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng ngày 27/12/2020, phiên làm việc đầu tiên của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023 diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố (Khu đô thị Đại học Quốc Gia - Thành phố Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;