Chính thức phát động Cuộc thi ảnh “Thách thức để thay đổi” trong đoàn viên, thanh niên

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <h5 style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:16px">Cuộc thi nhằm tuy&ecirc;n truyền mạnh mẽ th&ocirc;ng điệp giới trẻ thử th&aacute;ch bản th&acirc;n để thay đổi, hướng tới n&acirc;ng cao nhận thức cộng đồng c&ugrave;ng chung tay v&agrave;o c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện.</span></strong></h5> <p><span style="font-size:16px">Cuộc thi do Ban Thanh ni&ecirc;n N&ocirc;ng th&ocirc;n&nbsp; phối hợp với Cổng Th&ocirc;ng tin điện tử Trung ương Đo&agrave;nTrung ương Đo&agrave;n v&agrave; Trung t&acirc;m truyền th&ocirc;ng t&agrave;i nguy&ecirc;n v&agrave; m&ocirc;i trường - Bộ T&agrave;i nguy&ecirc;n v&agrave; M&ocirc;i trường tổ chức từ ng&agrave;y 18/3 đến 2/8/2019.</span></p> <p><span style="font-size:16px">Dưới đ&acirc;y l&agrave; chi tiết Thể lệ cuộc thi ảnh &nbsp;&ldquo;Th&aacute;ch thức để thay đổi&rdquo; trong đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://doanthanhnien.vn/Content/uploads/images/131973469225646642_trang%201.png" style="border:0px; box-sizing:border-box; height:848px; max-width:100%; vertical-align:middle; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://doanthanhnien.vn/Content/uploads/images/131973469378459429_TRANG%202.png" style="border:0px; box-sizing:border-box; height:848px; max-width:100%; vertical-align:middle; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://doanthanhnien.vn/Content/uploads/images/131973469540178485_TRANG%203%20sua-01.png" style="border:0px; box-sizing:border-box; height:848px; max-width:100%; vertical-align:middle; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://doanthanhnien.vn/Content/uploads/images/131973469721428919_TRANG%204-sua.png" style="border:0px; box-sizing:border-box; height:848px; max-width:100%; vertical-align:middle; width:600px" /></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <h5 style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">Website Trung ương Đo&agrave;n</span></strong></h5> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;