Chính thức phát động Cuộc thi ảnh “Thách thức để thay đổi” trong đoàn viên, thanh niên

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <h5 style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:16px">Cuộc thi nhằm tuy&ecirc;n truyền mạnh mẽ th&ocirc;ng điệp giới trẻ thử th&aacute;ch bản th&acirc;n để thay đổi, hướng tới n&acirc;ng cao nhận thức cộng đồng c&ugrave;ng chung tay v&agrave;o c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện.</span></strong></h5> <p><span style="font-size:16px">Cuộc thi do Ban Thanh ni&ecirc;n N&ocirc;ng th&ocirc;n&nbsp; phối hợp với Cổng Th&ocirc;ng tin điện tử Trung ương Đo&agrave;nTrung ương Đo&agrave;n v&agrave; Trung t&acirc;m truyền th&ocirc;ng t&agrave;i nguy&ecirc;n v&agrave; m&ocirc;i trường - Bộ T&agrave;i nguy&ecirc;n v&agrave; M&ocirc;i trường tổ chức từ ng&agrave;y 18/3 đến 2/8/2019.</span></p> <p><span style="font-size:16px">Dưới đ&acirc;y l&agrave; chi tiết Thể lệ cuộc thi ảnh &nbsp;&ldquo;Th&aacute;ch thức để thay đổi&rdquo; trong đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://doanthanhnien.vn/Content/uploads/images/131973469225646642_trang%201.png" style="border:0px; box-sizing:border-box; height:848px; max-width:100%; vertical-align:middle; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://doanthanhnien.vn/Content/uploads/images/131973469378459429_TRANG%202.png" style="border:0px; box-sizing:border-box; height:848px; max-width:100%; vertical-align:middle; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://doanthanhnien.vn/Content/uploads/images/131973469540178485_TRANG%203%20sua-01.png" style="border:0px; box-sizing:border-box; height:848px; max-width:100%; vertical-align:middle; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://doanthanhnien.vn/Content/uploads/images/131973469721428919_TRANG%204-sua.png" style="border:0px; box-sizing:border-box; height:848px; max-width:100%; vertical-align:middle; width:600px" /></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <h5 style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">Website Trung ương Đo&agrave;n</span></strong></h5> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;