Nhiều độ tuổi, đối tượng tham gia Giờ Trái đất 2019

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong>S&aacute;ng 17/3, Giờ Tr&aacute;i đất 2019 <strong>do Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;phối hợp c&ugrave;ng B&aacute;o S&agrave;i G&ograve;n Giải Ph&oacute;ng tổ chức.</strong></strong> <strong>ch&iacute;nh thức khởi động tại Nh&agrave; văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n (số 4, Phạm Ngọc Thạch, Quận 1), nhiều đối tượng, độ tuổi, đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n đ&atilde; c&ugrave;ng tham gia ra qu&acirc;n tuy&ecirc;n truyền bảo vệ m&ocirc;i trường, tiết kiệm điện th&ocirc;ng qua nhiều hoạt động cụ thể.</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/3/32037/IMG_8189.JPG" style="height:368px; width:600px" /></strong></p> <p style="text-align: justify;">Ra qu&acirc;n sớm nhất c&oacute; hơn 200 người l&agrave; c&aacute;n bộ c&ocirc;ng nh&acirc;n vi&ecirc;n của Tổng C&ocirc;ng ty Điện lực TP.HCM c&ugrave;ng tham gia c&aacute;c hoạt động. Nhiều c&ocirc;ng nh&acirc;n ng&agrave;nh điện đ&atilde; vận động c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n gia đ&igrave;nh m&igrave;nh c&ugrave;ng tham gia đạp xe qua c&aacute;c tuyến đường lớn từ Tổng C&ocirc;ng ty Điện Lực đến Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n tham gia Lễ ra qu&acirc;n.</p> <p style="text-align: justify;">Gia đ&igrave;nh anh Nguyễn Văn Minh (Tổng C&ocirc;ng ty điện lực TP.HCM) gồm năm th&agrave;nh vi&ecirc;n h&ograve;a m&igrave;nh c&ugrave;ng đội h&igrave;nh đạp xe diễu h&agrave;nh tuy&ecirc;n truyền. B&eacute; Nguyễn Trương Khu&ecirc; Lam 7 tuổi tự đạp xe nhiều c&acirc;y số từ nh&agrave; đến Tổng C&ocirc;ng ty Điện lực, sau đ&oacute; c&ugrave;ng mọi người diễu h&agrave;nh tr&ecirc;n đường phố.</p> <p style="text-align: justify;">&quot;C&aacute;c năm trước ba mẹ v&agrave; c&aacute;c chị của con đ&atilde; tham gia đạp xe rồi. Nh&agrave; con cũng tắt đ&egrave;n hưởng ứng Giờ Tr&aacute;i Đất nhiều năm. Đ&acirc;y l&agrave; năm đầu ti&ecirc;n con được đạp xe c&ugrave;ng cả nh&agrave; tham gia chương tr&igrave;nh, con rất vui&quot;- Khu&ecirc; Lam chia sẻ.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/3/32037/IMG_8193.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/3/32037/IMG_8191.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;">Ch&uacute; Trần Bảo Tr&acirc;n (50 tuổi) &ndash; C&ocirc;ng ty Điện lực Quận T&acirc;n Ph&uacute;: &ldquo;Hoạt động Giờ Tr&aacute;i đất rất c&oacute; &yacute; nghĩa, ng&agrave;y nay Tr&aacute;i đất n&oacute;ng dần l&ecirc;n th&igrave; cần phải c&oacute; năng lượng xanh mới được, b&acirc;y giờ hướng ứng sự kiện n&agrave;y đạp xe đạp cho kh&ocirc;ng c&oacute; kh&oacute;i, gi&uacute;p cho con em m&igrave;nh c&oacute; bầu kh&ocirc;ng kh&iacute; sạch sẻ. Bản th&acirc;n hưởng ứng phong tr&agrave;o cảm thấy cũng rất vui, m&igrave;nh tham gia chương tr&igrave;nh từ năm 2009, qua từng năm kh&acirc;u tổ chức ng&agrave;y c&agrave;ng tốt, ho&agrave;nh tr&aacute;ng, c&oacute; khẩu hiệu tuy&ecirc;n truyền rộng&rdquo;.</p> <p style="text-align: justify;">B&eacute; Diệp Thi&ecirc;n Bảo (11 tuổi) &ndash; Học sinh trưởng Tiểu học Đống Đa (Quận B&igrave;nh Thạnh) h&agrave;o hứng chia sẻ: &ldquo;Em đạp xe với mẹ rất vui, lần đầu tham gia em cảm thấy rất h&agrave;o hướng. Hoạt động n&agrave;y gi&uacute;p bảo vệ m&ocirc;i trường v&agrave; h&ocirc;m nay xem như tr&aacute;i đất được nghỉ ngơi. Giờ Tr&aacute;i đất thu h&uacute;t đ&ocirc;ng người tham gia sẽ lan tỏa được đến những người xung quanh&rdquo;.</p> <p style="text-align: justify;">Đ&ocirc;ng đảo c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n tr&ecirc;n to&agrave;n th&agrave;nh phố cũng đ&atilde; đến tham gia khởi động Giờ Tr&aacute;i đất năm nay. Bạn L&ecirc; Thị Hạnh, sinh vi&ecirc;n năm nhất trường Đại học Giao th&ocirc;ng vận tải TP.HCM chia sẻ: &quot;Gia đ&igrave;nh m&igrave;nh đ&atilde; tham gia chương tr&igrave;nh tắt đ&egrave;n từ những ng&agrave;y m&igrave;nh c&ograve;n học phổ th&ocirc;ng tại tỉnh Đắk Lắk. Năm nay m&igrave;nh ở k&yacute; t&uacute;c x&aacute; m&igrave;nh sẽ vận động mọi người tham gia tắt đ&egrave;n v&agrave;o đ&uacute;ng ng&agrave;y 30-3 n&agrave;y&quot;.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/3/32037/casithienhieu.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Ca sĩ L&ecirc; Thiện Hiếu v&agrave; Lynk Lee chia sẻ c&aacute;ch c&aacute;c bạn đ&atilde; d&ugrave;ng ống h&uacute;t thủy tinh để từ chối ống h&uacute;t nhựa khi đi uống tr&agrave; sữa, kh&ocirc;ng d&ugrave;ng t&uacute;i ni l&ocirc;ng để đựng đồ khi đi mua sắm... - Ảnh: Kim Anh (B&aacute;o Tuổi Trẻ)</em></span></span></p> <p style="text-align: justify;">C&ugrave;ng với h&agrave;ng ng&agrave;n bạn trẻ v&agrave; hai &quot;đại sứ&quot; l&agrave; ca sĩ L&ecirc; Thiện Hiếu v&agrave; Lynk Lee đ&atilde; tham gia ra qu&acirc;n ph&aacute;t động chiến dịch Giờ Tr&aacute;i Đất.<strong> </strong>Cả hai &quot;đại sứ&quot; cũng đ&atilde; vận động mọi người c&ugrave;ng bảo vệ m&ocirc;i trường qua th&ocirc;ng điệp &quot;Đại dương đ&atilde; kh&ocirc;ng c&ograve;n xanh, kh&ocirc;ng kh&iacute; &iacute;t trong l&agrave;nh hơn v&agrave; động vật hoang d&atilde; c&oacute; nguy cơ bị tuyệt chủng...&quot;- ca sĩ Hiếu n&oacute;i.</p> <p style="text-align: justify;">Tại đ&acirc;y, những người tham dự đồng loạt đổi avatar facebook c&aacute; nh&acirc;n nhằm k&ecirc;u gọi ủng hộ Chiến dịch Giờ Tr&aacute;i Đất năm 2019. C&ugrave;ng nhau đạp xe qua c&aacute;c tuyến đường lớn tuy&ecirc;n truyền giảm thiểu kh&oacute;i bụi trong th&agrave;nh phố, tắt m&aacute;y xe tại c&aacute;c chốt đ&egrave;n đỏ tr&ecirc;n 25s, ...</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/3/32037/IMG_8910.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Tất cả c&aacute;c hoạt động Chuyển động xanh, Kết nối xanh, Năng lực xanh cho cộng đồng, &Yacute; tưởng xanh &ldquo;Change Your Green &ndash; Thay đổi xanh của bạn&rdquo; đều hướng đến hưởng ứng đ&ecirc;m sự kiện ch&iacute;nh &ldquo;Chung tay tắt điện to&agrave;n cầu&rdquo; diễn ra từ 18h00 đến 22h00 ng&agrave;y 30/3/2019 tại s&acirc;n 4A Nh&agrave; văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n, tất cả sẽ c&ugrave;ng nhau tắt điện từ 20h30 đến 21h30 tiết kiệm điện, bảo vệ m&ocirc;i trường.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/3/32037/IMG_8204.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/3/32037/IMG_8205.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: right;"><strong>MINH TUẤN</strong></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;