Nhiều độ tuổi, đối tượng tham gia Giờ Trái đất 2019

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong>S&aacute;ng 17/3, Giờ Tr&aacute;i đất 2019 <strong>do Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;phối hợp c&ugrave;ng B&aacute;o S&agrave;i G&ograve;n Giải Ph&oacute;ng tổ chức.</strong></strong> <strong>ch&iacute;nh thức khởi động tại Nh&agrave; văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n (số 4, Phạm Ngọc Thạch, Quận 1), nhiều đối tượng, độ tuổi, đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n đ&atilde; c&ugrave;ng tham gia ra qu&acirc;n tuy&ecirc;n truyền bảo vệ m&ocirc;i trường, tiết kiệm điện th&ocirc;ng qua nhiều hoạt động cụ thể.</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/3/32037/IMG_8189.JPG" style="height:368px; width:600px" /></strong></p> <p style="text-align: justify;">Ra qu&acirc;n sớm nhất c&oacute; hơn 200 người l&agrave; c&aacute;n bộ c&ocirc;ng nh&acirc;n vi&ecirc;n của Tổng C&ocirc;ng ty Điện lực TP.HCM c&ugrave;ng tham gia c&aacute;c hoạt động. Nhiều c&ocirc;ng nh&acirc;n ng&agrave;nh điện đ&atilde; vận động c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n gia đ&igrave;nh m&igrave;nh c&ugrave;ng tham gia đạp xe qua c&aacute;c tuyến đường lớn từ Tổng C&ocirc;ng ty Điện Lực đến Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n tham gia Lễ ra qu&acirc;n.</p> <p style="text-align: justify;">Gia đ&igrave;nh anh Nguyễn Văn Minh (Tổng C&ocirc;ng ty điện lực TP.HCM) gồm năm th&agrave;nh vi&ecirc;n h&ograve;a m&igrave;nh c&ugrave;ng đội h&igrave;nh đạp xe diễu h&agrave;nh tuy&ecirc;n truyền. B&eacute; Nguyễn Trương Khu&ecirc; Lam 7 tuổi tự đạp xe nhiều c&acirc;y số từ nh&agrave; đến Tổng C&ocirc;ng ty Điện lực, sau đ&oacute; c&ugrave;ng mọi người diễu h&agrave;nh tr&ecirc;n đường phố.</p> <p style="text-align: justify;">&quot;C&aacute;c năm trước ba mẹ v&agrave; c&aacute;c chị của con đ&atilde; tham gia đạp xe rồi. Nh&agrave; con cũng tắt đ&egrave;n hưởng ứng Giờ Tr&aacute;i Đất nhiều năm. Đ&acirc;y l&agrave; năm đầu ti&ecirc;n con được đạp xe c&ugrave;ng cả nh&agrave; tham gia chương tr&igrave;nh, con rất vui&quot;- Khu&ecirc; Lam chia sẻ.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/3/32037/IMG_8193.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/3/32037/IMG_8191.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;">Ch&uacute; Trần Bảo Tr&acirc;n (50 tuổi) &ndash; C&ocirc;ng ty Điện lực Quận T&acirc;n Ph&uacute;: &ldquo;Hoạt động Giờ Tr&aacute;i đất rất c&oacute; &yacute; nghĩa, ng&agrave;y nay Tr&aacute;i đất n&oacute;ng dần l&ecirc;n th&igrave; cần phải c&oacute; năng lượng xanh mới được, b&acirc;y giờ hướng ứng sự kiện n&agrave;y đạp xe đạp cho kh&ocirc;ng c&oacute; kh&oacute;i, gi&uacute;p cho con em m&igrave;nh c&oacute; bầu kh&ocirc;ng kh&iacute; sạch sẻ. Bản th&acirc;n hưởng ứng phong tr&agrave;o cảm thấy cũng rất vui, m&igrave;nh tham gia chương tr&igrave;nh từ năm 2009, qua từng năm kh&acirc;u tổ chức ng&agrave;y c&agrave;ng tốt, ho&agrave;nh tr&aacute;ng, c&oacute; khẩu hiệu tuy&ecirc;n truyền rộng&rdquo;.</p> <p style="text-align: justify;">B&eacute; Diệp Thi&ecirc;n Bảo (11 tuổi) &ndash; Học sinh trưởng Tiểu học Đống Đa (Quận B&igrave;nh Thạnh) h&agrave;o hứng chia sẻ: &ldquo;Em đạp xe với mẹ rất vui, lần đầu tham gia em cảm thấy rất h&agrave;o hướng. Hoạt động n&agrave;y gi&uacute;p bảo vệ m&ocirc;i trường v&agrave; h&ocirc;m nay xem như tr&aacute;i đất được nghỉ ngơi. Giờ Tr&aacute;i đất thu h&uacute;t đ&ocirc;ng người tham gia sẽ lan tỏa được đến những người xung quanh&rdquo;.</p> <p style="text-align: justify;">Đ&ocirc;ng đảo c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n tr&ecirc;n to&agrave;n th&agrave;nh phố cũng đ&atilde; đến tham gia khởi động Giờ Tr&aacute;i đất năm nay. Bạn L&ecirc; Thị Hạnh, sinh vi&ecirc;n năm nhất trường Đại học Giao th&ocirc;ng vận tải TP.HCM chia sẻ: &quot;Gia đ&igrave;nh m&igrave;nh đ&atilde; tham gia chương tr&igrave;nh tắt đ&egrave;n từ những ng&agrave;y m&igrave;nh c&ograve;n học phổ th&ocirc;ng tại tỉnh Đắk Lắk. Năm nay m&igrave;nh ở k&yacute; t&uacute;c x&aacute; m&igrave;nh sẽ vận động mọi người tham gia tắt đ&egrave;n v&agrave;o đ&uacute;ng ng&agrave;y 30-3 n&agrave;y&quot;.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/3/32037/casithienhieu.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Ca sĩ L&ecirc; Thiện Hiếu v&agrave; Lynk Lee chia sẻ c&aacute;ch c&aacute;c bạn đ&atilde; d&ugrave;ng ống h&uacute;t thủy tinh để từ chối ống h&uacute;t nhựa khi đi uống tr&agrave; sữa, kh&ocirc;ng d&ugrave;ng t&uacute;i ni l&ocirc;ng để đựng đồ khi đi mua sắm... - Ảnh: Kim Anh (B&aacute;o Tuổi Trẻ)</em></span></span></p> <p style="text-align: justify;">C&ugrave;ng với h&agrave;ng ng&agrave;n bạn trẻ v&agrave; hai &quot;đại sứ&quot; l&agrave; ca sĩ L&ecirc; Thiện Hiếu v&agrave; Lynk Lee đ&atilde; tham gia ra qu&acirc;n ph&aacute;t động chiến dịch Giờ Tr&aacute;i Đất.<strong> </strong>Cả hai &quot;đại sứ&quot; cũng đ&atilde; vận động mọi người c&ugrave;ng bảo vệ m&ocirc;i trường qua th&ocirc;ng điệp &quot;Đại dương đ&atilde; kh&ocirc;ng c&ograve;n xanh, kh&ocirc;ng kh&iacute; &iacute;t trong l&agrave;nh hơn v&agrave; động vật hoang d&atilde; c&oacute; nguy cơ bị tuyệt chủng...&quot;- ca sĩ Hiếu n&oacute;i.</p> <p style="text-align: justify;">Tại đ&acirc;y, những người tham dự đồng loạt đổi avatar facebook c&aacute; nh&acirc;n nhằm k&ecirc;u gọi ủng hộ Chiến dịch Giờ Tr&aacute;i Đất năm 2019. C&ugrave;ng nhau đạp xe qua c&aacute;c tuyến đường lớn tuy&ecirc;n truyền giảm thiểu kh&oacute;i bụi trong th&agrave;nh phố, tắt m&aacute;y xe tại c&aacute;c chốt đ&egrave;n đỏ tr&ecirc;n 25s, ...</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/3/32037/IMG_8910.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Tất cả c&aacute;c hoạt động Chuyển động xanh, Kết nối xanh, Năng lực xanh cho cộng đồng, &Yacute; tưởng xanh &ldquo;Change Your Green &ndash; Thay đổi xanh của bạn&rdquo; đều hướng đến hưởng ứng đ&ecirc;m sự kiện ch&iacute;nh &ldquo;Chung tay tắt điện to&agrave;n cầu&rdquo; diễn ra từ 18h00 đến 22h00 ng&agrave;y 30/3/2019 tại s&acirc;n 4A Nh&agrave; văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n, tất cả sẽ c&ugrave;ng nhau tắt điện từ 20h30 đến 21h30 tiết kiệm điện, bảo vệ m&ocirc;i trường.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/3/32037/IMG_8204.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/3/32037/IMG_8205.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: right;"><strong>MINH TUẤN</strong></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tối 28/10, Chương trình tuyên dương và trao giải thưởng “Nguyễn Văn Trỗi” lần 12 - năm 2020 đã diễn ra tại Hội trường Nhà văn hóa Thanh niên (Số 4, đường Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;