Ngày lao động cộng sản, sinh hoạt truyền thống Đoàn Cơ quan Thành Đoàn

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Kỷ niệm 88 năm ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh (26/3/1931 &ndash; 26/3/2019), ng&agrave;y 17.3, Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n &ndash; C&ocirc;ng Đo&agrave;n Cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức Ng&agrave;y lao động cộng sản, sinh hoạt truyền thống Đo&agrave;n Cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/3/32045/IMG_0363.jpg" style="height:406px; width:600px" /></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Chương tr&igrave;nh được tổ chức tại Khu lưu niệm V&ugrave;ng căn cứ kh&aacute;ng chiến miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Nh&acirc;n d&acirc;n c&aacute;ch mạng Việt Nam Khu Đo&agrave;n Khu S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định Khu di t&iacute;ch lịch sử Địa đạo Tam Gi&aacute;c Sắt (x&atilde; An T&acirc;y, thị x&atilde; Bến C&aacute;t, tỉnh B&igrave;nh Dương), với sự tham dự của 130 đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nằm trong chuỗi hoạt động của chuyến đi về nguồn, c&aacute;c đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n đ&atilde; d&acirc;ng hương tri &acirc;n c&aacute;c anh h&ugrave;ng liệt sĩ; thực hiện dọn vệ sinh Khu vực Khu lưu niệm Khu Đo&agrave;n Khu S&agrave;i G&ograve;n &ndash; Gia Định.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/3/32045/khienrac.jpg" style="height:439px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n thực hiện dọn dẹp xung quanh khu vực bia tưởng niệm</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&ugrave;ng tham dự chương tr&igrave;nh c&oacute; c&ocirc; Trương Mỹ Lệ - Ph&oacute; Chủ nhiệm thường trực C&acirc;u lạc bộ Truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n, nguy&ecirc;n Quyền B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, ch&uacute; Ho&agrave;ng Đ&ocirc;n Nhật T&acirc;n - Ph&oacute; Chủ nhiệm C&acirc;u lạc bộ Truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n, nguy&ecirc;n Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuy&ecirc;n huấn Th&agrave;nh Đo&agrave;n, nguy&ecirc;n Tổng bi&ecirc;n tập b&aacute;o Tuổi trẻ, nguy&ecirc;n Hiệu trưởng trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng, nguy&ecirc;n Gi&aacute;m đốc Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố v&agrave; đồng ch&iacute; Phạm Hồng Sơn - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Trung ương Đo&agrave;n, B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, B&iacute; thư Đảng ủy Cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&ugrave;ng c&aacute;c đồng ch&iacute; Đảng ủy vi&ecirc;n cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n, ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Đo&agrave;n Cơ quan, Ủy vi&ecirc;n Ban chấp h&agrave;nh c&aacute;c chi đo&agrave;n; c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n đ&atilde; được c&ocirc; Trương Mỹ Lệ v&agrave; ch&uacute; Ho&agrave;ng Đ&ocirc;n Nhật T&acirc;n kể lại những c&acirc;u chuyện kỷ niệm về một thời hoa lửa, mưu tr&iacute; v&agrave; nghị lực của những người c&aacute;n bộ Th&agrave;nh Đo&agrave;n đấu tranh với kẻ th&ugrave;; qua đ&oacute; đ&atilde; tiếp th&ecirc;m chủ nghĩa anh h&ugrave;ng c&aacute;ch mạng trong c&aacute;c bạn trẻ.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/3/32045/bia%20tuong%20niem.jpg" style="height:291px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Kh&aacute;nh th&agrave;nh bảng th&ocirc;ng tin&nbsp;giới thiệu về về căn cứ</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ph&aacute;t biểu tại chương tr&igrave;nh, đồng ch&iacute; Phạm Hồng Sơn -&nbsp;B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, B&iacute; thư Đảng ủy Cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n&nbsp; &nbsp;đ&atilde; nhắn nhủ đến c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n cần t&igrave;m hiểu về lịch sử của Cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n cho thật kĩ để nhớ cũng như để tự h&agrave;o về truyền thống đấu tranh bất khuất của tuổi trẻ S&agrave;i G&ograve;n &ndash; Chợ Lớn &ndash; Gia Định &ndash; TP. Hồ Ch&iacute; Minh. Chuyến đi l&agrave; một dịp hết sức thiết thực v&agrave; &yacute; nghĩa, kh&ocirc;ng chỉ g&oacute;p phần để c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n c&oacute; cơ hội giao lưu v&agrave; gắn b&oacute; c&ugrave;ng nhau m&agrave; c&ograve;n l&agrave; nơi để học tập, ho&agrave;n thiện bản th&acirc;n. &nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Anh Nguyễn Việt Thắng &ndash; Chi đo&agrave;n Trung t&acirc;m Dịch vụ việc l&agrave;m thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố cho biết: &ldquo;Chuyến đi về v&ugrave;ng căn cứ n&oacute;i chung v&agrave; buổi sinh hoạt truyền thống n&oacute;i ri&ecirc;ng đ&atilde; mang đến cho t&ocirc;i những kiến thức bổ &iacute;ch về lịch sử cũng như c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n trong những năm kh&aacute;ng chiến gian nan. Tại đ&acirc;y, t&ocirc;i được nghe v&agrave; hiểu nhiều hơn về truyền thống đấu tranh của Cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n, được gắn kết nhiều hơn với c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n trong c&aacute;c đơn vị kh&aacute;c. Qua đ&oacute;, t&ocirc;i c&oacute; thể r&uacute;t ra cho bản th&acirc;n những b&agrave;i học, hướng r&egrave;n luyện v&agrave; phấn đấu cần thiết để xứng đ&aacute;ng l&agrave; một đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố B&aacute;c&rdquo;.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Nh&acirc;n dịp n&agrave;y, Đo&agrave;n Cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; tổ chức Lễ kết nạp Đo&agrave;n vi&ecirc;n mới &ndash; Lớp Đo&agrave;n vi&ecirc;n kỷ niệm 50 năm thực hiện Di ch&uacute;c Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh (1969 &ndash; 2019), cho 7 thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/3/32045/ket%20nap%20doan%20vien%20moi.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>B&Iacute;CH NG&Acirc;N</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;