8 tập thể đạt giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2019

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Để c&oacute; th&ecirc;m động lực cho c&aacute;c cấp cơ sở Đo&agrave;n v&agrave; từng đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n r&egrave;n luyện, phấn đấu, từ năm 2002, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; ban h&agrave;nh Quy chế về giải thưởng Hồ Hảo Hớn nhằm ghi nhận những c&aacute; nh&acirc;n, tập thể c&oacute; s&aacute;ng kiến mới &aacute;p dụng th&agrave;nh c&ocirc;ng v&agrave;o thực tiễn hoặc c&oacute; đề t&agrave;i nghi&ecirc;n cứu về c&ocirc;ng t&aacute;c thanh ni&ecirc;n, đ&oacute;ng g&oacute;p cho sự ph&aacute;t triển của tổ chức Đo&agrave;n.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/3/32046/thang%20thanh%20nien%20(7).jpg" style="height:438px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em>Tr&iacute; thức trẻ tham gia xử l&yacute; m&ugrave;i h&ocirc;i tại c&aacute;c b&atilde;i r&aacute;c ở huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh -&nbsp;</em></span><span style="font-size:11px"><em>Chương tr&igrave;nh&nbsp;&quot;Tr&iacute; thức khoa học trẻ t&igrave;nh nguyện TP. Hồ Ch&iacute; Minh&quot;&nbsp;của TST l&agrave; một trong những s&aacute;ng kiến đạt giải Hồ Hảo Hớn năm 2019 - Ảnh: Qu&ocirc;c Linh (B&aacute;o Tuổi Trẻ)</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Th&ocirc;ng qua giải thưởng Hồ Hảo Hớn, nhiều s&aacute;ng kiến, m&ocirc; h&igrave;nh, giải ph&aacute;p đạt giải thưởng gắn với từng đối tượng thanh thiếu nhi v&agrave; gi&uacute;p thanh thiếu nhi, đo&agrave;n vi&ecirc;n, hội vi&ecirc;n, đội vi&ecirc;n r&egrave;n luyện, từng bước trưởng th&agrave;nh v&agrave; lan tỏa những h&igrave;nh ảnh đẹp của tổ chức Đo&agrave;n &ndash; Hội &ndash; Đội đến với cộng đồng.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&oacute; thể kể đến như chiến dịch &ldquo;&Aacute;nh s&aacute;ng văn h&oacute;a h&egrave;&rdquo;, &ldquo;Ng&agrave;y chủ nhật xanh&rdquo;, hội thi &ldquo;Chạy băng đồng&rdquo;, &ldquo;H&agrave;nh tr&igrave;nh đến với bảo t&agrave;ng&rdquo;, Giải thưởng &quot;Sinh vi&ecirc;n nghi&ecirc;n cứu khoa học - Eur&eacute;ka&quot;, phong tr&agrave;o &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 3 tốt&rdquo;, m&ocirc; h&igrave;nh &ldquo;C&ugrave;ng em vững bước&rdquo;, chương tr&igrave;nh &ldquo;Ước mơ của Th&uacute;y&rdquo;, chương tr&igrave;nh &ldquo;Lắp đặt đồng hồ nước miễn ph&iacute; cho c&aacute;c hộ gia đ&igrave;nh c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố&nbsp;Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo;,&nbsp;m&ocirc; h&igrave;nh &ldquo;Lễ cưới tập thể thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n&rdquo;, m&ocirc; h&igrave;nh &ldquo;Hội trại t&ograve;ng qu&acirc;n&rdquo;, &ldquo;Cẩm nang R&egrave;n luyện đo&agrave;n vi&ecirc;n&rdquo;,&nbsp; Hội trại truyền thống &ldquo;L&aacute; trung qu&acirc;n&rdquo;,&hellip;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Qua 17 năm, giải thưởng đ&atilde; được trao cho 101 tập thể&nbsp;v&agrave; 44 c&aacute; nh&acirc;n.&nbsp;Nhiều m&ocirc; h&igrave;nh, chương tr&igrave;nh, c&ocirc;ng tr&igrave;nh sau khi nhận giải thưởng đ&atilde; kh&ocirc;ng ngừng tự l&agrave;m mới m&igrave;nh, được nhiều đơn vị học tập kinh nghiệm v&agrave; nh&acirc;n rộng trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n cả nước.</span></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Năm 2019, từ 60 hồ sơ đề cử (gồm 35 tập thể, 25 c&aacute; nh&acirc;n) từ 31 đơn vị gửi về, ng&agrave;y 13.3, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; x&eacute;t chọn, quyết định trao Giải thưởng Hồ Hảo Hớn cho 8 m&ocirc; h&igrave;nh ti&ecirc;u biểu, hiệu quả trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi th&agrave;nh phố gồm:</span></strong></p> <div class="content " style="font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: justify; box-sizing: border-box; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0) !important; font-size: 16px !important;"> <div class="txtbox-content" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; width: 600px; margin: 10px auto; padding: 10px 15px; border: 2px solid rgb(112, 186, 61); background: rgb(237, 248, 230); border-radius: 10px;"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>1.</strong> Giải ph&aacute;p hướng nghiệp cho học sinh Trung học phổ th&ocirc;ng qua cuộc thi &ldquo;Thực hiện ước mơ&rdquo; của Trung t&acirc;m Hỗ trợ học sinh, sinh vi&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>2. </strong>Chương tr&igrave;nh &ldquo;Tr&iacute; thức khoa học trẻ t&igrave;nh nguyện Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo; của Trung t&acirc;m Ph&aacute;t triển Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ trẻ.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>3. &nbsp;</strong>&ldquo;Li&ecirc;n hoan B&uacute;p sen hồng&rdquo; của Nh&agrave; Thiếu nhi Quận 11.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>4. </strong>Chương tr&igrave;nh &ldquo;Khăn hồng t&igrave;nh bạn&rdquo; của Li&ecirc;n đội Trường Tiểu học Đặng Văn Ngữ, quận Ph&uacute; Nhuận.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>5.</strong> M&ocirc; h&igrave;nh &ldquo;Kh&ocirc;ng gian xanh &ndash; Biến b&atilde;i r&aacute;c th&agrave;nh vườn hoa&rdquo; của Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Sở T&agrave;i nguy&ecirc;n v&agrave; M&ocirc;i trường Th&agrave;nh phố, Đo&agrave;n Khối D&acirc;n &ndash; Ch&iacute;nh &ndash; Đảng TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>6.</strong> C&ocirc;ng tr&igrave;nh &ldquo;C&ugrave;ng bạn sử dụng điện an to&agrave;n, tiết kiệm&rdquo; của Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Tổng C&ocirc;ng ty Điện lực TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>7.</strong> &ldquo;Đội h&igrave;nh b&aacute;n h&agrave;ng lưu động&rdquo; của Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Li&ecirc;n hiệp Hợp t&aacute;c x&atilde; Thương mại TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>8. </strong>Chương tr&igrave;nh &ldquo;Hạt giống đỏ&rdquo; của Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh trường Đại học Khoa học X&atilde; hội v&agrave; Nh&acirc;n văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></p> </div> </div> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Chương tr&igrave;nh kỷ niệm 88 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh (26/3/1930 &ndash; 26/3/2019) v&agrave; trao giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2019 sẽ diễn ra v&agrave;o l&uacute;c 17g30 ng&agrave;y ng&agrave;y 24/3/2019 (chủ nhật) tại S&acirc;n 4A Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n (Số 4,&nbsp;đường Phạm Ngọc Thạch, phường Bến Ngh&eacute;, Quận 1).</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trước đ&oacute;, s&aacute;ng c&ugrave;ng ng&agrave;y, tại c&aacute;c Quận, Huyện Đo&agrave;n v&agrave; tương đương, Đo&agrave;n cơ sở trực thuộc Th&agrave;nh Đo&agrave;n sẽ đồng loạt thực hiện &ldquo;Ng&agrave;y đo&agrave;n vi&ecirc;n - Ng&agrave;y l&agrave;m việc tốt&rdquo;. Ba đơn vị được chọn để tổ chức hoạt động điểm Ng&agrave;y Đo&agrave;n vi&ecirc;n năm 2019 cấp th&agrave;nh l&agrave; Quận Đo&agrave;n 5, Đo&agrave;n c&aacute;c Khu chế xuất v&agrave; khu c&ocirc;ng nghiệp Th&agrave;nh phố, Đo&agrave;n trường Đại Sư phạm TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></p> <p style="text-align:justify"><a href="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/vanphong/tintuc/default.aspx?cat_id=1265&amp;news_id=19119#content"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/vanphong/data/extensionfiles/5/ICON-ACROBAT.gif" style="height:15px; width:16px" />&nbsp;Th&ocirc;ng b&aacute;o số 761 về việc tổ chức Ng&agrave;y đo&agrave;n vi&ecirc;n (24/3/2019).</a></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">HỒNG TIẾN</span></strong></p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;