8 tập thể đạt giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2019

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Giải thưởng Hồ Hảo Hớn mang t&ecirc;n người Liệt sĩ, Anh h&ugrave;ng Lực lượng vũ trang nh&acirc;n d&acirc;n, B&iacute; thư đầu ti&ecirc;n của Khu Đo&agrave;n S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định (nay l&agrave; Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh).</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Để c&oacute; th&ecirc;m động lực cho c&aacute;c cấp cơ sở Đo&agrave;n v&agrave; từng đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n r&egrave;n luyện, phấn đấu, từ năm 2002, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; ban h&agrave;nh Quy chế về giải thưởng Hồ Hảo Hớn nhằm ghi nhận những c&aacute; nh&acirc;n, tập thể c&oacute; s&aacute;ng kiến mới &aacute;p dụng th&agrave;nh c&ocirc;ng v&agrave;o thực tiễn hoặc c&oacute; đề t&agrave;i nghi&ecirc;n cứu về c&ocirc;ng t&aacute;c thanh ni&ecirc;n, đ&oacute;ng g&oacute;p cho sự ph&aacute;t triển của tổ chức Đo&agrave;n.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/3/32046/thang%20thanh%20nien%20(7).jpg" style="height:438px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em>Tr&iacute; thức trẻ tham gia xử l&yacute; m&ugrave;i h&ocirc;i tại c&aacute;c b&atilde;i r&aacute;c ở huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh -&nbsp;</em></span><span style="font-size:11px"><em>Chương tr&igrave;nh&nbsp;&quot;Tr&iacute; thức khoa học trẻ t&igrave;nh nguyện TP. Hồ Ch&iacute; Minh&quot;&nbsp;của TST l&agrave; một trong những s&aacute;ng kiến đạt giải Hồ Hảo Hớn năm 2019 - Ảnh: Qu&ocirc;c Linh (B&aacute;o Tuổi Trẻ)</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Th&ocirc;ng qua giải thưởng Hồ Hảo Hớn, nhiều s&aacute;ng kiến, m&ocirc; h&igrave;nh, giải ph&aacute;p đạt giải thưởng gắn với từng đối tượng thanh thiếu nhi v&agrave; gi&uacute;p thanh thiếu nhi, đo&agrave;n vi&ecirc;n, hội vi&ecirc;n, đội vi&ecirc;n r&egrave;n luyện, từng bước trưởng th&agrave;nh v&agrave; lan tỏa những h&igrave;nh ảnh đẹp của tổ chức Đo&agrave;n &ndash; Hội &ndash; Đội đến với cộng đồng.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&oacute; thể kể đến như chiến dịch &ldquo;&Aacute;nh s&aacute;ng văn h&oacute;a h&egrave;&rdquo;, &ldquo;Ng&agrave;y chủ nhật xanh&rdquo;, hội thi &ldquo;Chạy băng đồng&rdquo;, &ldquo;H&agrave;nh tr&igrave;nh đến với bảo t&agrave;ng&rdquo;, Giải thưởng &quot;Sinh vi&ecirc;n nghi&ecirc;n cứu khoa học - Eur&eacute;ka&quot;, phong tr&agrave;o &ldquo;Sinh vi&ecirc;n 3 tốt&rdquo;, m&ocirc; h&igrave;nh &ldquo;C&ugrave;ng em vững bước&rdquo;, chương tr&igrave;nh &ldquo;Ước mơ của Th&uacute;y&rdquo;, chương tr&igrave;nh &ldquo;Lắp đặt đồng hồ nước miễn ph&iacute; cho c&aacute;c hộ gia đ&igrave;nh c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố&nbsp;Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo;,&nbsp;m&ocirc; h&igrave;nh &ldquo;Lễ cưới tập thể thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n&rdquo;, m&ocirc; h&igrave;nh &ldquo;Hội trại t&ograve;ng qu&acirc;n&rdquo;, &ldquo;Cẩm nang R&egrave;n luyện đo&agrave;n vi&ecirc;n&rdquo;,&nbsp; Hội trại truyền thống &ldquo;L&aacute; trung qu&acirc;n&rdquo;,&hellip;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Qua 17 năm, giải thưởng đ&atilde; được trao cho 101 tập thể&nbsp;v&agrave; 44 c&aacute; nh&acirc;n.&nbsp;Nhiều m&ocirc; h&igrave;nh, chương tr&igrave;nh, c&ocirc;ng tr&igrave;nh sau khi nhận giải thưởng đ&atilde; kh&ocirc;ng ngừng tự l&agrave;m mới m&igrave;nh, được nhiều đơn vị học tập kinh nghiệm v&agrave; nh&acirc;n rộng trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n cả nước.</span></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Năm 2019, từ 60 hồ sơ đề cử (gồm 35 tập thể, 25 c&aacute; nh&acirc;n) từ 31 đơn vị gửi về, ng&agrave;y 13.3, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; x&eacute;t chọn, quyết định trao Giải thưởng Hồ Hảo Hớn cho 8 m&ocirc; h&igrave;nh ti&ecirc;u biểu, hiệu quả trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi th&agrave;nh phố gồm:</span></strong></p> <div class="content " style="font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: justify; box-sizing: border-box; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0) !important; font-size: 16px !important;"> <div class="txtbox-content" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; width: 600px; margin: 10px auto; padding: 10px 15px; border: 2px solid rgb(112, 186, 61); background: rgb(237, 248, 230); border-radius: 10px;"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>1.</strong> Giải ph&aacute;p hướng nghiệp cho học sinh Trung học phổ th&ocirc;ng qua cuộc thi &ldquo;Thực hiện ước mơ&rdquo; của Trung t&acirc;m Hỗ trợ học sinh, sinh vi&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>2. </strong>Chương tr&igrave;nh &ldquo;Tr&iacute; thức khoa học trẻ t&igrave;nh nguyện Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo; của Trung t&acirc;m Ph&aacute;t triển Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ trẻ.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>3. &nbsp;</strong>&ldquo;Li&ecirc;n hoan B&uacute;p sen hồng&rdquo; của Nh&agrave; Thiếu nhi Quận 11.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>4. </strong>Chương tr&igrave;nh &ldquo;Khăn hồng t&igrave;nh bạn&rdquo; của Li&ecirc;n đội Trường Tiểu học Đặng Văn Ngữ, quận Ph&uacute; Nhuận.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>5.</strong> M&ocirc; h&igrave;nh &ldquo;Kh&ocirc;ng gian xanh &ndash; Biến b&atilde;i r&aacute;c th&agrave;nh vườn hoa&rdquo; của Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Sở T&agrave;i nguy&ecirc;n v&agrave; M&ocirc;i trường Th&agrave;nh phố, Đo&agrave;n Khối D&acirc;n &ndash; Ch&iacute;nh &ndash; Đảng TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>6.</strong> C&ocirc;ng tr&igrave;nh &ldquo;C&ugrave;ng bạn sử dụng điện an to&agrave;n, tiết kiệm&rdquo; của Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Tổng C&ocirc;ng ty Điện lực TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>7.</strong> &ldquo;Đội h&igrave;nh b&aacute;n h&agrave;ng lưu động&rdquo; của Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Li&ecirc;n hiệp Hợp t&aacute;c x&atilde; Thương mại TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>8. </strong>Chương tr&igrave;nh &ldquo;Hạt giống đỏ&rdquo; của Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh trường Đại học Khoa học X&atilde; hội v&agrave; Nh&acirc;n văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></p> </div> </div> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Chương tr&igrave;nh kỷ niệm 88 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh (26/3/1930 &ndash; 26/3/2019) v&agrave; trao giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2019 sẽ diễn ra v&agrave;o l&uacute;c 17g30 ng&agrave;y ng&agrave;y 24/3/2019 (chủ nhật) tại S&acirc;n 4A Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n (Số 4,&nbsp;đường Phạm Ngọc Thạch, phường Bến Ngh&eacute;, Quận 1).</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trước đ&oacute;, s&aacute;ng c&ugrave;ng ng&agrave;y, tại c&aacute;c Quận, Huyện Đo&agrave;n v&agrave; tương đương, Đo&agrave;n cơ sở trực thuộc Th&agrave;nh Đo&agrave;n sẽ đồng loạt thực hiện &ldquo;Ng&agrave;y đo&agrave;n vi&ecirc;n - Ng&agrave;y l&agrave;m việc tốt&rdquo;. Ba đơn vị được chọn để tổ chức hoạt động điểm Ng&agrave;y Đo&agrave;n vi&ecirc;n năm 2019 cấp th&agrave;nh l&agrave; Quận Đo&agrave;n 5, Đo&agrave;n c&aacute;c Khu chế xuất v&agrave; khu c&ocirc;ng nghiệp Th&agrave;nh phố, Đo&agrave;n trường Đại Sư phạm TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></p> <p style="text-align:justify"><a href="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/vanphong/tintuc/default.aspx?cat_id=1265&amp;news_id=19119#content"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/vanphong/data/extensionfiles/5/ICON-ACROBAT.gif" style="height:15px; width:16px" />&nbsp;Th&ocirc;ng b&aacute;o số 761 về việc tổ chức Ng&agrave;y đo&agrave;n vi&ecirc;n (24/3/2019).</a></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">HỒNG TIẾN</span></strong></p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;