Dân vận khéo từ công trình “Biến bãi rác thành vườn hoa”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>C&ocirc;ng tr&igrave;nh &ldquo;Biến b&atilde;i r&aacute;c th&agrave;nh vườn hoa&rdquo; của Đo&agrave;n Sở T&agrave;i nguy&ecirc;n v&agrave; M&ocirc;i trường TP. Hồ Ch&iacute; Minh thực hiện trong thời gian qua v&agrave; l&agrave; một trong 8 c&ocirc;ng tr&igrave;nh được trao giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2019.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/3/32050/Diem%20xanh.JPG" style="height:380px; width:600px" /></p> <p><span style="font-size:14px"><strong>H&agrave;nh động nhỏ, &yacute; nghĩa lớn</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Khu vực b&atilde;i đất trống nằm b&ecirc;n cạnh L&ocirc; D chung cư Thanh Đa (phường 27, quận B&igrave;nh Thạnh) từ mấy năm nay bỗng trở th&agrave;nh b&atilde;i r&aacute;c tự ph&aacute;t, nơi đổ x&agrave; bần của một bộ phận người d&acirc;n sống tại khu vực n&agrave;y.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&ocirc; L&ecirc; Thị H&agrave;, Tổ trưởng Tổ vệ sinh 5 C&ocirc;ng ty TNHH MTV C&ocirc;ng &iacute;ch quận B&igrave;nh Thạnh, bức x&uacute;c: &ldquo;Người d&acirc;n thường xuy&ecirc;n đổ x&agrave; bần v&agrave; r&aacute;c ra đ&acirc;y lắm, ch&uacute;ng t&ocirc;i kh&ocirc;ng thể n&agrave;o dọn xuể. Nhất l&agrave; một v&agrave;i hộ d&acirc;n ở c&aacute;c tầng tr&ecirc;n chung cư, nhiều khi họ cũng quăng r&aacute;c từ tr&ecirc;n lầu xuống đ&acirc;y&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&ldquo;Nếu ai từng thấy h&igrave;nh ảnh của khu đất trước đ&oacute; to&agrave;n r&aacute;c rưởi sẽ cảm nhận được &yacute; nghĩa của c&ocirc;ng tr&igrave;nh n&agrave;y. T&ocirc;i thấy c&aacute;c bạn trẻ đ&atilde; rất vất vả để dọn dẹp khu đất, san mặt bằng rồi trồng hoa, cỏ kiểng. Lại c&ograve;n c&oacute; ghế đ&aacute; v&agrave; lắp đặt hai th&ugrave;ng r&aacute;c đi theo c&ocirc;ng vi&ecirc;n. Thấy cảnh đẹp thế n&agrave;y, kh&ocirc;ng ai nỡ vứt bịch r&aacute;c xuống đấy đ&acirc;u&rdquo; - chị Thu, nh&agrave; ngay gần vườn hoa ở chung cư Thanh Đa tấm tắc khen.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Vườn hoa l&agrave; nơi được mọi người d&acirc;n xung quanh n&acirc;ng niu, chăm s&oacute;c sau khi c&aacute;c bạn trẻ gửi gắm lại cho b&agrave; con. Chị Thu cho biết th&ecirc;m ở đ&acirc;y kh&ocirc;ng ai nhắc ai m&agrave; tự mỗi người đều nh&iacute;n ch&uacute;t thời gian chăm s&oacute;c vườn hoa. C&acirc;y n&agrave;o gi&agrave; cỗi mọi người nhổ đi thay c&acirc;y mới.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&ograve;n chị mỗi s&aacute;ng khi qu&eacute;t s&acirc;n nh&agrave;, chị cũng qu&eacute;t lu&ocirc;n xung quanh vườn hoa để kh&ocirc;ng gian th&ecirc;m sạch sẽ.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&ograve;n vườn hoa cuối con đường Ng&ocirc; Văn Sở (Quận 4) cũng l&agrave; một h&igrave;nh ảnh ho&agrave;n to&agrave;n mới mẻ được thay thế cho điểm tập kết r&aacute;c tồn đọng l&acirc;u ng&agrave;y. Bức tường r&ecirc;u, gốc c&acirc;y to gần đ&oacute; lu&ocirc;n ngập r&aacute;c nhưng nay đ&atilde; kh&aacute;c.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Bồn hoa được x&acirc;y l&ecirc;n nhờ b&agrave;n tay của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Sở T&agrave;i nguy&ecirc;n v&agrave; m&ocirc;i trường th&agrave;nh phố. Nh&igrave;n những b&ocirc;ng hoa nhiều m&agrave;u sắc lung linh dưới &aacute;nh nắng sớm bỗng cảm thấy nhẹ nh&agrave;ng, dễ chịu.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Một người d&acirc;n chia sẻ: &ldquo;Kh&ocirc;ng gian xanh d&ugrave; chỉ l&agrave; một vườn hoa nhỏ nhưng cũng l&agrave;m đẹp th&ecirc;m khu d&acirc;n cư ch&uacute;ng t&ocirc;i. Kh&ocirc;ng ngờ c&aacute;ch l&agrave;m nhỏ th&ocirc;i m&agrave; thay đổi nhiều trong suy nghĩ của mỗi người&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Anh Nguyễn Văn Ho&agrave;ng &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Đo&agrave;n Sở T&agrave;i nguy&ecirc;n v&agrave; M&ocirc;i trường cho biết: &ldquo;TP. &nbsp;Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave; đ&ocirc; thị ph&aacute;t triển với tốc độ đ&ocirc; thị h&oacute;a nhanh. Tuy nhi&ecirc;n b&ecirc;n cạnh đ&oacute;, t&igrave;nh h&igrave;nh mỹ quan m&ocirc;i trường th&agrave;nh phố ph&aacute;t sinh nhiều vấn đề, một trong số đ&oacute; l&agrave; c&aacute;c điểm r&aacute;c tự ph&aacute;t nằm xen trong c&aacute;c khu d&acirc;n cư. C&aacute;c điểm r&aacute;c n&agrave;y tồn tại l&acirc;u d&agrave;i, d&ugrave; ch&iacute;nh quyền, đo&agrave;n thể một số nơi thường xuy&ecirc;n tổ chức dọn dẹp, đặt ra c&aacute;c biện ph&aacute;p phạt, chế t&agrave;i nhưng t&igrave;nh trạng t&aacute;i &ocirc; nhiễm thường xuy&ecirc;n xảy ra&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đ&ocirc;̀ng thời, do nhu c&acirc;̀u phát tri&ecirc;̉n, c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh x&acirc;y dựng lớn, khu d&acirc;n cư đ&atilde; v&agrave; đang ph&aacute;t triển d&agrave;y đặc, việc thiếu kh&ocirc;ng gian mảng xanh l&agrave; vấn đề kh&oacute; giải quyết để n&acirc;ng cao chất lượng m&ocirc;i trường sống của người d&acirc;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Với phương ch&acirc;m cải thi&ecirc;̣n cảnh quan và ch&acirc;́t lượng m&ocirc;i trường s&ocirc;́ng, Đo&agrave;n Sở T&agrave;i nguy&ecirc;n v&agrave; M&ocirc;i trường ph&ocirc;́i hợp với các đơn vị thực hi&ecirc;̣n &ldquo;Mạng lưới điểm xanh đ&ocirc; thị&rdquo; với mục ti&ecirc;u như sau: tổng vệ sinh x&oacute;a c&aacute;c điểm r&aacute;c tự ph&aacute;t tồn đọng trong c&aacute;c khu d&acirc;n cư, tạo mảng xanh tại c&aacute;c điểm r&aacute;c nhằm chống t&aacute;i &ocirc; nhiễm, mảng xanh được thiết kế c&oacute; t&iacute;nh thẩm mỹ cao, thuận tiện cho việc chăm s&oacute;c, ph&aacute;t triển th&agrave;nh m&ocirc; h&igrave;nh c&oacute; thể nh&acirc;n rộng ra to&agrave;n Th&agrave;nh phố.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Từ năm 2016, Đo&agrave;n Sở đ&atilde; lập kế hoạch triển khai v&agrave; mời c&aacute;c đơn vị (gồm c&aacute;c Quận Đo&agrave;n, Đo&agrave;n phường, Đo&agrave;n c&aacute;c Tổng C&ocirc;ng ty, Đo&agrave;n Khu c&ocirc;ng nghiệp, c&aacute;c doanh nghiệp c&oacute; quan t&acirc;m&hellip;) c&ugrave;ng phối hợp để mở rộng th&agrave;nh phần tham gia, đồng thời phối hợp tổ chức c&aacute;c hoạt động gi&aacute;o dục tuy&ecirc;n truyền, duy tr&igrave; v&agrave; t&ocirc;n tạo sau khi b&agrave;n giao&rdquo; &ndash; Anh Ho&agrave;ng cho biết th&ecirc;m.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/11/29767/Q4%201%201.jpg" style="height:920px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/11/29767/Q811.jpg" style="height:920px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>D&acirc;n vận kh&eacute;o</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Việc bố tr&iacute; đồng bộ c&aacute;c &ldquo;Điểm xanh đ&ocirc; thị&rdquo; theo thiết kế, c&oacute; thẩm mỹ sẽ tạo ấn tượng mạnh cho người d&acirc;n v&agrave; c&oacute; &yacute; thức giữ g&igrave;n khi n&oacute; phục vụ cho ch&iacute;nh lợi &iacute;ch của người d&acirc;n xung quanh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Việc thực hiện mảng xanh tại khu vực &ocirc; nhiễm được cải thiện th&agrave;nh nơi phục vụ cộng đồng, mỹ quan tr&ecirc;n địa b&agrave;n sẽ thuận lợi cho c&ocirc;ng t&aacute;c vận động người d&acirc;n, n&acirc;ng cao &yacute; thức người d&acirc;n sẽ c&oacute; t&aacute;c động mạnh v&agrave; tự nhi&ecirc;n h&igrave;nh th&agrave;nh hoạt động chăm s&oacute;c, giữ g&igrave;n. Cạnh đ&oacute;, với cụm c&ocirc;ng tr&igrave;nh, việc chăm s&oacute;c, bảo tr&igrave;, bảo vệ cũng sẽ thuận tiện khi địa phương bố tr&iacute;, điều động nh&acirc;n sự.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&nbsp;Đến nay, Đo&agrave;n Sở đ&atilde; thực hiện 19 điểm, tổng kinh ph&iacute; x&atilde; hội h&oacute;a v&agrave; c&aacute;c nguồn vận động hơn 1 tỷ đồng, v&agrave; mang lại hiệu quả lớn trong tuy&ecirc;n truyền &yacute; thức của người d&acirc;n về bảo vệ m&ocirc;i trường, trong đ&oacute; cộng đồng tại địa phương c&ugrave;ng chung tay thực hiện c&aacute;c vườn hoa, tại ch&iacute;nh nơi m&agrave; trước đ&oacute; l&agrave; những b&atilde;i r&aacute;c bốc m&ugrave;i h&ocirc;i thối, g&acirc;y ảnh hưởng đến cuộc sống người d&acirc;n v&agrave; bộ mặt đ&ocirc; thị.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh sau đ&oacute; được b&agrave;n giao cho địa phương phụ tr&aacute;ch chăm s&oacute;c, duy tr&igrave;. Qua th&agrave;nh c&ocirc;ng của m&ocirc; h&igrave;nh, 19/24 Quận &ndash; Huyện đ&atilde; triển khai c&aacute;ch l&agrave;m v&agrave; phối hợp c&ugrave;ng Đo&agrave;n Sở để thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh một c&aacute;ch hiệu quả nhất.</span></p> <div class="content " style="font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: justify; box-sizing: border-box; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0) !important; font-size: 16px !important;"> <div class="txtbox-content" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; width: 600px; margin: 10px auto; padding: 10px 15px; border: 2px solid rgb(112, 186, 61); background: rgb(237, 248, 230); border-radius: 10px;"> <p><span style="font-size:14px"><span style="color:#000080"><strong>Danh s&aacute;ch c&aacute;c địa điểm đ&atilde; triển khai thực hiện</strong></span><br /> - Điểm r&aacute;c đường số 6 vu&ocirc;ng g&oacute;c v&oacute;i Quốc lộ 13, phường Hiệp B&igrave;nh Phước, Quận Thủ Đức;<br /> - Điểm r&aacute;c Phường 13, Quận B&igrave;nh Thạnh;<br /> - Điểm r&aacute;c ph&aacute;t sinh cạnh nh&agrave; số 399, khu phố 5, phường Hiệp B&igrave;nh Phước, Quận Thủ Đức;<br /> - Điểm r&aacute;c TA16 vu&ocirc;ng g&oacute;c với đường L&ecirc; Văn Khương, phường Thới An, Quận 12;<br /> - Điểm r&aacute;c nằm cạnh C&ocirc;ng ty SanMiguel Yamamura Ph&uacute; Thọ, phường Thới An, Quận 12;<br /> - Điểm r&aacute;c ở v&ograve;ng xoay kh&aacute;ch sạn Đệ nhất;<br /> - Điểm r&aacute;c đối diện cửa h&agrave;ng quảng c&aacute;o 81 Trần Nh&acirc;n T&ocirc;n, Phường 2, Quận 10;<br /> - Điểm r&aacute;c đối diện nh&agrave; thờ Nhung Nga, phường B&igrave;nh Trị Đ&ocirc;ng, Quận B&igrave;nh T&acirc;n;<br /> - Điểm r&aacute;c đối diện nh&agrave; thuốc Nhung Nga, phường B&igrave;nh Trị Đ&ocirc;ng A, Quận B&igrave;nh T&acirc;n;<br /> - Điểm r&aacute;c tại Phường 11, Quận B&igrave;nh Thạnh;<br /> - Điểm r&aacute;c l&ocirc; D chung cư Thanh Đa, Phường 27, Quận B&igrave;nh Thạnh;<br /> - Điểm r&aacute;c đối diện C&ocirc;ng ty vận tải Ph&uacute;c Lợi, phường T&acirc;n Hưng, Quận 7;<br /> - Điểm r&aacute;c Phường 13, Quận 4;<br /> - Điểm r&aacute;c khu Bắc chợ An Đ&ocirc;ng, Phường 9, Quận 5;<br /> - Điểm r&aacute;c tại chung cư Vĩnh Hội, Quận 4;<br /> - Điểm r&aacute;c tại C&ocirc;ng vi&ecirc;n cuối đường 130 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8;<br /> - Điểm r&aacute;c tại S360 đường T&ocirc;n Thất Thuyết, Phường 1, Quận 4;<br /> - Điểm r&aacute;c tại Chung cư Hiệp B&igrave;nh Phước, Quận Thủ Đức;<br /> - Điểm r&aacute;c sau Nh&agrave; Thiếu nhi Quận 10.</span></p> </div> </div> <p style="text-align:right"><strong>L&Acirc;M DŨNG</strong></p> <p style="text-align:right"><em>Ảnh: Đơn vị cung cấp</em></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;