Dân vận khéo từ công trình “Biến bãi rác thành vườn hoa”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>C&ocirc;ng tr&igrave;nh &ldquo;Biến b&atilde;i r&aacute;c th&agrave;nh vườn hoa&rdquo; của Đo&agrave;n Sở T&agrave;i nguy&ecirc;n v&agrave; M&ocirc;i trường TP. Hồ Ch&iacute; Minh thực hiện trong thời gian qua v&agrave; l&agrave; một trong 8 c&ocirc;ng tr&igrave;nh được trao giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2019.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/3/32050/Diem%20xanh.JPG" style="height:380px; width:600px" /></p> <p><span style="font-size:14px"><strong>H&agrave;nh động nhỏ, &yacute; nghĩa lớn</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Khu vực b&atilde;i đất trống nằm b&ecirc;n cạnh L&ocirc; D chung cư Thanh Đa (phường 27, quận B&igrave;nh Thạnh) từ mấy năm nay bỗng trở th&agrave;nh b&atilde;i r&aacute;c tự ph&aacute;t, nơi đổ x&agrave; bần của một bộ phận người d&acirc;n sống tại khu vực n&agrave;y.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&ocirc; L&ecirc; Thị H&agrave;, Tổ trưởng Tổ vệ sinh 5 C&ocirc;ng ty TNHH MTV C&ocirc;ng &iacute;ch quận B&igrave;nh Thạnh, bức x&uacute;c: &ldquo;Người d&acirc;n thường xuy&ecirc;n đổ x&agrave; bần v&agrave; r&aacute;c ra đ&acirc;y lắm, ch&uacute;ng t&ocirc;i kh&ocirc;ng thể n&agrave;o dọn xuể. Nhất l&agrave; một v&agrave;i hộ d&acirc;n ở c&aacute;c tầng tr&ecirc;n chung cư, nhiều khi họ cũng quăng r&aacute;c từ tr&ecirc;n lầu xuống đ&acirc;y&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&ldquo;Nếu ai từng thấy h&igrave;nh ảnh của khu đất trước đ&oacute; to&agrave;n r&aacute;c rưởi sẽ cảm nhận được &yacute; nghĩa của c&ocirc;ng tr&igrave;nh n&agrave;y. T&ocirc;i thấy c&aacute;c bạn trẻ đ&atilde; rất vất vả để dọn dẹp khu đất, san mặt bằng rồi trồng hoa, cỏ kiểng. Lại c&ograve;n c&oacute; ghế đ&aacute; v&agrave; lắp đặt hai th&ugrave;ng r&aacute;c đi theo c&ocirc;ng vi&ecirc;n. Thấy cảnh đẹp thế n&agrave;y, kh&ocirc;ng ai nỡ vứt bịch r&aacute;c xuống đấy đ&acirc;u&rdquo; - chị Thu, nh&agrave; ngay gần vườn hoa ở chung cư Thanh Đa tấm tắc khen.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Vườn hoa l&agrave; nơi được mọi người d&acirc;n xung quanh n&acirc;ng niu, chăm s&oacute;c sau khi c&aacute;c bạn trẻ gửi gắm lại cho b&agrave; con. Chị Thu cho biết th&ecirc;m ở đ&acirc;y kh&ocirc;ng ai nhắc ai m&agrave; tự mỗi người đều nh&iacute;n ch&uacute;t thời gian chăm s&oacute;c vườn hoa. C&acirc;y n&agrave;o gi&agrave; cỗi mọi người nhổ đi thay c&acirc;y mới.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&ograve;n chị mỗi s&aacute;ng khi qu&eacute;t s&acirc;n nh&agrave;, chị cũng qu&eacute;t lu&ocirc;n xung quanh vườn hoa để kh&ocirc;ng gian th&ecirc;m sạch sẽ.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&ograve;n vườn hoa cuối con đường Ng&ocirc; Văn Sở (Quận 4) cũng l&agrave; một h&igrave;nh ảnh ho&agrave;n to&agrave;n mới mẻ được thay thế cho điểm tập kết r&aacute;c tồn đọng l&acirc;u ng&agrave;y. Bức tường r&ecirc;u, gốc c&acirc;y to gần đ&oacute; lu&ocirc;n ngập r&aacute;c nhưng nay đ&atilde; kh&aacute;c.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Bồn hoa được x&acirc;y l&ecirc;n nhờ b&agrave;n tay của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Sở T&agrave;i nguy&ecirc;n v&agrave; m&ocirc;i trường th&agrave;nh phố. Nh&igrave;n những b&ocirc;ng hoa nhiều m&agrave;u sắc lung linh dưới &aacute;nh nắng sớm bỗng cảm thấy nhẹ nh&agrave;ng, dễ chịu.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Một người d&acirc;n chia sẻ: &ldquo;Kh&ocirc;ng gian xanh d&ugrave; chỉ l&agrave; một vườn hoa nhỏ nhưng cũng l&agrave;m đẹp th&ecirc;m khu d&acirc;n cư ch&uacute;ng t&ocirc;i. Kh&ocirc;ng ngờ c&aacute;ch l&agrave;m nhỏ th&ocirc;i m&agrave; thay đổi nhiều trong suy nghĩ của mỗi người&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Anh Nguyễn Văn Ho&agrave;ng &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Đo&agrave;n Sở T&agrave;i nguy&ecirc;n v&agrave; M&ocirc;i trường cho biết: &ldquo;TP. &nbsp;Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave; đ&ocirc; thị ph&aacute;t triển với tốc độ đ&ocirc; thị h&oacute;a nhanh. Tuy nhi&ecirc;n b&ecirc;n cạnh đ&oacute;, t&igrave;nh h&igrave;nh mỹ quan m&ocirc;i trường th&agrave;nh phố ph&aacute;t sinh nhiều vấn đề, một trong số đ&oacute; l&agrave; c&aacute;c điểm r&aacute;c tự ph&aacute;t nằm xen trong c&aacute;c khu d&acirc;n cư. C&aacute;c điểm r&aacute;c n&agrave;y tồn tại l&acirc;u d&agrave;i, d&ugrave; ch&iacute;nh quyền, đo&agrave;n thể một số nơi thường xuy&ecirc;n tổ chức dọn dẹp, đặt ra c&aacute;c biện ph&aacute;p phạt, chế t&agrave;i nhưng t&igrave;nh trạng t&aacute;i &ocirc; nhiễm thường xuy&ecirc;n xảy ra&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đ&ocirc;̀ng thời, do nhu c&acirc;̀u phát tri&ecirc;̉n, c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh x&acirc;y dựng lớn, khu d&acirc;n cư đ&atilde; v&agrave; đang ph&aacute;t triển d&agrave;y đặc, việc thiếu kh&ocirc;ng gian mảng xanh l&agrave; vấn đề kh&oacute; giải quyết để n&acirc;ng cao chất lượng m&ocirc;i trường sống của người d&acirc;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Với phương ch&acirc;m cải thi&ecirc;̣n cảnh quan và ch&acirc;́t lượng m&ocirc;i trường s&ocirc;́ng, Đo&agrave;n Sở T&agrave;i nguy&ecirc;n v&agrave; M&ocirc;i trường ph&ocirc;́i hợp với các đơn vị thực hi&ecirc;̣n &ldquo;Mạng lưới điểm xanh đ&ocirc; thị&rdquo; với mục ti&ecirc;u như sau: tổng vệ sinh x&oacute;a c&aacute;c điểm r&aacute;c tự ph&aacute;t tồn đọng trong c&aacute;c khu d&acirc;n cư, tạo mảng xanh tại c&aacute;c điểm r&aacute;c nhằm chống t&aacute;i &ocirc; nhiễm, mảng xanh được thiết kế c&oacute; t&iacute;nh thẩm mỹ cao, thuận tiện cho việc chăm s&oacute;c, ph&aacute;t triển th&agrave;nh m&ocirc; h&igrave;nh c&oacute; thể nh&acirc;n rộng ra to&agrave;n Th&agrave;nh phố.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Từ năm 2016, Đo&agrave;n Sở đ&atilde; lập kế hoạch triển khai v&agrave; mời c&aacute;c đơn vị (gồm c&aacute;c Quận Đo&agrave;n, Đo&agrave;n phường, Đo&agrave;n c&aacute;c Tổng C&ocirc;ng ty, Đo&agrave;n Khu c&ocirc;ng nghiệp, c&aacute;c doanh nghiệp c&oacute; quan t&acirc;m&hellip;) c&ugrave;ng phối hợp để mở rộng th&agrave;nh phần tham gia, đồng thời phối hợp tổ chức c&aacute;c hoạt động gi&aacute;o dục tuy&ecirc;n truyền, duy tr&igrave; v&agrave; t&ocirc;n tạo sau khi b&agrave;n giao&rdquo; &ndash; Anh Ho&agrave;ng cho biết th&ecirc;m.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/11/29767/Q4%201%201.jpg" style="height:920px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/11/29767/Q811.jpg" style="height:920px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>D&acirc;n vận kh&eacute;o</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Việc bố tr&iacute; đồng bộ c&aacute;c &ldquo;Điểm xanh đ&ocirc; thị&rdquo; theo thiết kế, c&oacute; thẩm mỹ sẽ tạo ấn tượng mạnh cho người d&acirc;n v&agrave; c&oacute; &yacute; thức giữ g&igrave;n khi n&oacute; phục vụ cho ch&iacute;nh lợi &iacute;ch của người d&acirc;n xung quanh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Việc thực hiện mảng xanh tại khu vực &ocirc; nhiễm được cải thiện th&agrave;nh nơi phục vụ cộng đồng, mỹ quan tr&ecirc;n địa b&agrave;n sẽ thuận lợi cho c&ocirc;ng t&aacute;c vận động người d&acirc;n, n&acirc;ng cao &yacute; thức người d&acirc;n sẽ c&oacute; t&aacute;c động mạnh v&agrave; tự nhi&ecirc;n h&igrave;nh th&agrave;nh hoạt động chăm s&oacute;c, giữ g&igrave;n. Cạnh đ&oacute;, với cụm c&ocirc;ng tr&igrave;nh, việc chăm s&oacute;c, bảo tr&igrave;, bảo vệ cũng sẽ thuận tiện khi địa phương bố tr&iacute;, điều động nh&acirc;n sự.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&nbsp;Đến nay, Đo&agrave;n Sở đ&atilde; thực hiện 19 điểm, tổng kinh ph&iacute; x&atilde; hội h&oacute;a v&agrave; c&aacute;c nguồn vận động hơn 1 tỷ đồng, v&agrave; mang lại hiệu quả lớn trong tuy&ecirc;n truyền &yacute; thức của người d&acirc;n về bảo vệ m&ocirc;i trường, trong đ&oacute; cộng đồng tại địa phương c&ugrave;ng chung tay thực hiện c&aacute;c vườn hoa, tại ch&iacute;nh nơi m&agrave; trước đ&oacute; l&agrave; những b&atilde;i r&aacute;c bốc m&ugrave;i h&ocirc;i thối, g&acirc;y ảnh hưởng đến cuộc sống người d&acirc;n v&agrave; bộ mặt đ&ocirc; thị.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh sau đ&oacute; được b&agrave;n giao cho địa phương phụ tr&aacute;ch chăm s&oacute;c, duy tr&igrave;. Qua th&agrave;nh c&ocirc;ng của m&ocirc; h&igrave;nh, 19/24 Quận &ndash; Huyện đ&atilde; triển khai c&aacute;ch l&agrave;m v&agrave; phối hợp c&ugrave;ng Đo&agrave;n Sở để thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh một c&aacute;ch hiệu quả nhất.</span></p> <div class="content " style="font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: justify; box-sizing: border-box; line-height: 28px; color: rgb(0, 0, 0) !important; font-size: 16px !important;"> <div class="txtbox-content" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; width: 600px; margin: 10px auto; padding: 10px 15px; border: 2px solid rgb(112, 186, 61); background: rgb(237, 248, 230); border-radius: 10px;"> <p><span style="font-size:14px"><span style="color:#000080"><strong>Danh s&aacute;ch c&aacute;c địa điểm đ&atilde; triển khai thực hiện</strong></span><br /> - Điểm r&aacute;c đường số 6 vu&ocirc;ng g&oacute;c v&oacute;i Quốc lộ 13, phường Hiệp B&igrave;nh Phước, Quận Thủ Đức;<br /> - Điểm r&aacute;c Phường 13, Quận B&igrave;nh Thạnh;<br /> - Điểm r&aacute;c ph&aacute;t sinh cạnh nh&agrave; số 399, khu phố 5, phường Hiệp B&igrave;nh Phước, Quận Thủ Đức;<br /> - Điểm r&aacute;c TA16 vu&ocirc;ng g&oacute;c với đường L&ecirc; Văn Khương, phường Thới An, Quận 12;<br /> - Điểm r&aacute;c nằm cạnh C&ocirc;ng ty SanMiguel Yamamura Ph&uacute; Thọ, phường Thới An, Quận 12;<br /> - Điểm r&aacute;c ở v&ograve;ng xoay kh&aacute;ch sạn Đệ nhất;<br /> - Điểm r&aacute;c đối diện cửa h&agrave;ng quảng c&aacute;o 81 Trần Nh&acirc;n T&ocirc;n, Phường 2, Quận 10;<br /> - Điểm r&aacute;c đối diện nh&agrave; thờ Nhung Nga, phường B&igrave;nh Trị Đ&ocirc;ng, Quận B&igrave;nh T&acirc;n;<br /> - Điểm r&aacute;c đối diện nh&agrave; thuốc Nhung Nga, phường B&igrave;nh Trị Đ&ocirc;ng A, Quận B&igrave;nh T&acirc;n;<br /> - Điểm r&aacute;c tại Phường 11, Quận B&igrave;nh Thạnh;<br /> - Điểm r&aacute;c l&ocirc; D chung cư Thanh Đa, Phường 27, Quận B&igrave;nh Thạnh;<br /> - Điểm r&aacute;c đối diện C&ocirc;ng ty vận tải Ph&uacute;c Lợi, phường T&acirc;n Hưng, Quận 7;<br /> - Điểm r&aacute;c Phường 13, Quận 4;<br /> - Điểm r&aacute;c khu Bắc chợ An Đ&ocirc;ng, Phường 9, Quận 5;<br /> - Điểm r&aacute;c tại chung cư Vĩnh Hội, Quận 4;<br /> - Điểm r&aacute;c tại C&ocirc;ng vi&ecirc;n cuối đường 130 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8;<br /> - Điểm r&aacute;c tại S360 đường T&ocirc;n Thất Thuyết, Phường 1, Quận 4;<br /> - Điểm r&aacute;c tại Chung cư Hiệp B&igrave;nh Phước, Quận Thủ Đức;<br /> - Điểm r&aacute;c sau Nh&agrave; Thiếu nhi Quận 10.</span></p> </div> </div> <p style="text-align:right"><strong>L&Acirc;M DŨNG</strong></p> <p style="text-align:right"><em>Ảnh: Đơn vị cung cấp</em></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;