Bình Thạnh: Bí thư Chi đoàn Khu phố tiêu biểu Nguyễn Quang Quí

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Tr&aacute;ch nhiệm, nhiệt t&igrave;nh, h&ograve;a đồng, ho&agrave;n th&agrave;nh tốt c&aacute;c mặt c&ocirc;ng t&aacute;c, lu&ocirc;n hết m&igrave;nh với c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n&nbsp;-&nbsp;Đ&oacute; l&agrave; những phẩm chất của </strong></span><strong>B&iacute; thư Chi đo&agrave;n Khu phố </strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Nguyễn Quang&nbsp;</strong></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Qu&iacute;.</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tham gia c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n từ khi l&agrave; học sinh Trung học phổ th&ocirc;ng,&nbsp;&nbsp;Nguyễn Quang&nbsp;</span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Qu&iacute;&nbsp;</span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">được c&aacute;c bạn trong Chi đo&agrave;n t&iacute;n nhiệm bầu l&agrave;m B&iacute; thư Chi đo&agrave;n Khu phố 1 từ cuối năm 2016, Uỷ vi&ecirc;n Ban Thường vụ Đo&agrave;n phường 13 (Quận B&igrave;nh Thạnh).</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/3/32055/c95656a89741751f2c50.jpg" style="height:524px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Nguyễn Quang&nbsp;</span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Qu&iacute;</span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">, B&iacute; thư Chi đo&agrave;n Khu phố 1, Đo&agrave;n Phường 13 (mặc &aacute;o xanh, đứng ph&iacute;a ngo&agrave;i b&ecirc;n phải)&nbsp; (ĐỨC THẮNG)</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Hiểu được thế mạnh đo&agrave;n vi&ecirc;n</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bằng kỹ năng thanh vận kh&eacute;o, bạn đ&atilde; v&agrave; đang nỗ lực&nbsp;c&ugrave;ng Ban chấp h&agrave;nh Chi đo&agrave;n vận động được đ&ocirc;ng đảo đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n tham gia t&iacute;ch cực c&aacute;c phong tr&agrave;o do phường, khu phố ph&aacute;t động. L&agrave; một người c&aacute;n bộ đo&agrave;n, bạn&nbsp;lu&ocirc;n xung phong đi đầu trong mọi lĩnh vực v&agrave; lan tỏa những những điều tốt, việc tốt trong ch&iacute;nh khu phố m&igrave;nh. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong c&aacute;c phong tr&agrave;o Đo&agrave;n,&nbsp;</span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Qu&iacute;</span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;lu&ocirc;n đề ra c&aacute;c hoạt động ph&ugrave; hợp với đặc th&ugrave; khu phố, ph&aacute;t huy được thế mạnh của đo&agrave;n vi&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Những &yacute; tưởng của&nbsp;</span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Qu&iacute;</span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;đưa ra đều được Ban Chấp h&agrave;nh&nbsp;Chi đo&agrave;n v&agrave; c&aacute;c bạn khu phố lu&ocirc;n hưởng ứng v&agrave; tham gia nhiệt t&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/3/32055/2faad32f12c6f098a9d7.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nắm r&otilde; t&igrave;nh h&igrave;nh địa b&agrave;n, đa phần đo&agrave;n vi&ecirc;n nơi đ&acirc;y thường phải đi học, đi l&agrave;m, kh&oacute; tổ chức c&aacute;c hoạt động v&agrave;o ban ng&agrave;y. Để hoạt động Đo&agrave;n tại khu phố thu h&uacute;t thanh ni&ecirc;n tham gia. Q&uacute;i c&ugrave;ng Ban chấp h&agrave;nh Chi đo&agrave;n đổi mới nội dung phương thức hoạt động, chủ động tổ chức họp ngo&agrave;i giờ v&agrave;o ban đ&ecirc;m. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong mỗi buổi sinh hoạt, Ban Ch&acirc;p h&agrave;nh&nbsp;Chi đo&agrave;n Khu phố 1 thường&nbsp;lồng gh&eacute;p giữa tổ chức c&aacute;c tr&ograve; chơi với thực hiện nhiều chuy&ecirc;n đề hay, &yacute; nghĩa như: chuy&ecirc;n đề về học tập theo lời B&aacute;c, chuy&ecirc;n đề về k&yacute; ức tuổi thơ, mẹo vặt cuộc sống, c&aacute;c kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội, s&acirc;n chơi v&ograve;ng quanh chi đo&agrave;n. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhiều s&aacute;ng kiến của Chi đo&agrave;n Khu phố để tạo m&ocirc;i trường gi&aacute;o dục cho thanh thiếu nhi c&oacute; thể kể &nbsp;như: &ldquo;H&agrave;nh tr&igrave;nh theo dấu ch&acirc;n người anh h&ugrave;ng&rdquo;, cuộc thi &ldquo;The voice Khu phố em&rdquo;, c&aacute;c hội thi như &ldquo;T&ocirc;i l&agrave; thủ lĩnh thanh ni&ecirc;n&rdquo;, &ldquo;Thanh thiếu nhi khu phố 1 năng động, s&aacute;ng tạo&rdquo;...</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Qua đ&oacute;, c&aacute;c bạn trẻ khi ra sinh hoạt, được tham gia c&aacute;c hoạt động mang &yacute; nghĩa vừa chơi - vừa học, đồng thời gi&uacute;p c&aacute;c đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n c&oacute; được những kiến thức cơ bản v&agrave; r&egrave;n luyện bản th&acirc;n nhiều hơn từ những b&agrave;i học bổ &iacute;ch gần gũi. V&igrave; vậy, số lượng đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n đến với tổ chức Đo&agrave;n - Hội, tham gia sinh hoạt tại khu phố h&agrave;ng th&aacute;ng lu&ocirc;n đạt tỉ lệ cao.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chăm lo cho thanh thiếu nhi</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh măng non &ldquo;B&agrave;i học từ bạn - C&ugrave;ng bạn tiếp sức đến trường&rdquo;, Nguyễn Quang Qu&iacute; đ&atilde; ph&aacute;t động đo&agrave;n vi&ecirc;n&nbsp;Chi đo&agrave;n Khu phố tổ chức hội thu giấy b&aacute;o cũ v&agrave; hướng dẫn cho c&aacute;c bạn thanh ni&ecirc;n thực hiện l&agrave;m hoa giấy.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Từ nguồn hoa n&agrave;y, Chi đo&agrave;n b&aacute;n g&acirc;y quỹ để chăm lo học bổng, tặng s&aacute;ch vở dụng cụ học tập cho đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n, thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, t&iacute;ch cực tham gia c&aacute;c hoạt động phong tr&agrave;o tại khu phố trước thềm năm học mới.</span></span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"> Thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh n&agrave;y, ngo&agrave;i việc gi&uacute;p c&aacute;c bạn biết tiết kiệm, chia sẻ với những ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn m&agrave; c&ograve;n trang bị th&ecirc;m t&iacute;nh tự lập, qu&iacute; trọng sức lao động, th&agrave;nh quả lao động m&agrave; m&igrave;nh l&agrave;m ra. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Vừa qua,&nbsp;</span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Qu&iacute;</span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;c&ugrave;ng đo&agrave;n vi&ecirc;n&nbsp;Chi đo&agrave;n Khu phố c&ograve;n vận động c&aacute;c mạnh thường qu&acirc;n trang bị th&ugrave;ng ph&acirc;n loại r&aacute;c tại điểm sinh hoạt h&egrave;; sửa chữa, chống dột nh&agrave;, lắp đặt hệ thống điện cho 3 gia đ&igrave;nh đo&agrave;n vi&ecirc;n, thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn trị gi&aacute; gần 15 triệu đồng.</span></span></p> <table align="center" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:500px"> <tbody> <tr> <td> <p style="text-align: justify;"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Từ những&nbsp; kết quả tr&ecirc;n, hoạt động Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi của Chi đo&agrave;n Khu phố 1 trong những năm&nbsp;đ&atilde; c&oacute; những bước tiến vượt bậc cả về lượng lẫn về chất.</span></span></em></p> <p style="text-align: justify;"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chi đo&agrave;n Khu phố 1 xuất sắc nhận Bằng khen của Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n&nbsp;th&agrave;nh phố về ho&agrave;n th&agrave;nh tốt&nbsp;c&ocirc;ng t&aacute;c H&egrave; năm 2018. Với&nbsp;</span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Qu&iacute;, bạn đ&atilde; vinh dự&nbsp;nhận Giấy khen của Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n quận B&igrave;nh Thạnh về ho&agrave;n th&agrave;nh tốt c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi năm 2018 v&agrave; nhiều giấy khen Quận Đo&agrave;n, Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n&nbsp;&nbsp;Việt Nam quận, phường. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, bạn&nbsp;c&ograve;n được Ban Thường vụ Đảng ủy ohường 13 tuy&ecirc;n dương gương điển h&igrave;nh học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh năm 2018.</span></em></p> <p style="text-align: justify;"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Nguyễn Quốc &Acirc;n - B&iacute; thư Chi bộ Khu phố 1 cho biết: &ldquo;</span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Qu&iacute;&nbsp;l&agrave; một c&aacute;n bộ Đo&agrave;n c&oacute; nhiều t&acirc;m huyết, nhiệt t&igrave;nh v&agrave; c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm, sẵn s&agrave;ng nhận mọi nhiệm vụ do cấp ủy giao cho, lu&ocirc;n biết khắc phục kh&oacute; khăn, thử th&aacute;ch để tổ chức v&agrave; điều h&agrave;nh c&aacute;c hoạt động phong tr&agrave;o tại khu phố đạt được hiệu quả cao&rdquo;</span></em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></span><span style="font-size:14px"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ĐỨC THẮNG</span></strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;