Bình Thạnh: Bí thư Chi đoàn Khu phố tiêu biểu Nguyễn Quang Quí

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Tr&aacute;ch nhiệm, nhiệt t&igrave;nh, h&ograve;a đồng, ho&agrave;n th&agrave;nh tốt c&aacute;c mặt c&ocirc;ng t&aacute;c, lu&ocirc;n hết m&igrave;nh với c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n&nbsp;-&nbsp;Đ&oacute; l&agrave; những phẩm chất của </strong></span><strong>B&iacute; thư Chi đo&agrave;n Khu phố </strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Nguyễn Quang&nbsp;</strong></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Qu&iacute;.</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tham gia c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n từ khi l&agrave; học sinh Trung học phổ th&ocirc;ng,&nbsp;&nbsp;Nguyễn Quang&nbsp;</span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Qu&iacute;&nbsp;</span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">được c&aacute;c bạn trong Chi đo&agrave;n t&iacute;n nhiệm bầu l&agrave;m B&iacute; thư Chi đo&agrave;n Khu phố 1 từ cuối năm 2016, Uỷ vi&ecirc;n Ban Thường vụ Đo&agrave;n phường 13 (Quận B&igrave;nh Thạnh).</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/3/32055/c95656a89741751f2c50.jpg" style="height:524px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Nguyễn Quang&nbsp;</span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Qu&iacute;</span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">, B&iacute; thư Chi đo&agrave;n Khu phố 1, Đo&agrave;n Phường 13 (mặc &aacute;o xanh, đứng ph&iacute;a ngo&agrave;i b&ecirc;n phải)&nbsp; (ĐỨC THẮNG)</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Hiểu được thế mạnh đo&agrave;n vi&ecirc;n</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bằng kỹ năng thanh vận kh&eacute;o, bạn đ&atilde; v&agrave; đang nỗ lực&nbsp;c&ugrave;ng Ban chấp h&agrave;nh Chi đo&agrave;n vận động được đ&ocirc;ng đảo đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n tham gia t&iacute;ch cực c&aacute;c phong tr&agrave;o do phường, khu phố ph&aacute;t động. L&agrave; một người c&aacute;n bộ đo&agrave;n, bạn&nbsp;lu&ocirc;n xung phong đi đầu trong mọi lĩnh vực v&agrave; lan tỏa những những điều tốt, việc tốt trong ch&iacute;nh khu phố m&igrave;nh. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong c&aacute;c phong tr&agrave;o Đo&agrave;n,&nbsp;</span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Qu&iacute;</span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;lu&ocirc;n đề ra c&aacute;c hoạt động ph&ugrave; hợp với đặc th&ugrave; khu phố, ph&aacute;t huy được thế mạnh của đo&agrave;n vi&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Những &yacute; tưởng của&nbsp;</span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Qu&iacute;</span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;đưa ra đều được Ban Chấp h&agrave;nh&nbsp;Chi đo&agrave;n v&agrave; c&aacute;c bạn khu phố lu&ocirc;n hưởng ứng v&agrave; tham gia nhiệt t&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/3/32055/2faad32f12c6f098a9d7.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nắm r&otilde; t&igrave;nh h&igrave;nh địa b&agrave;n, đa phần đo&agrave;n vi&ecirc;n nơi đ&acirc;y thường phải đi học, đi l&agrave;m, kh&oacute; tổ chức c&aacute;c hoạt động v&agrave;o ban ng&agrave;y. Để hoạt động Đo&agrave;n tại khu phố thu h&uacute;t thanh ni&ecirc;n tham gia. Q&uacute;i c&ugrave;ng Ban chấp h&agrave;nh Chi đo&agrave;n đổi mới nội dung phương thức hoạt động, chủ động tổ chức họp ngo&agrave;i giờ v&agrave;o ban đ&ecirc;m. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong mỗi buổi sinh hoạt, Ban Ch&acirc;p h&agrave;nh&nbsp;Chi đo&agrave;n Khu phố 1 thường&nbsp;lồng gh&eacute;p giữa tổ chức c&aacute;c tr&ograve; chơi với thực hiện nhiều chuy&ecirc;n đề hay, &yacute; nghĩa như: chuy&ecirc;n đề về học tập theo lời B&aacute;c, chuy&ecirc;n đề về k&yacute; ức tuổi thơ, mẹo vặt cuộc sống, c&aacute;c kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội, s&acirc;n chơi v&ograve;ng quanh chi đo&agrave;n. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhiều s&aacute;ng kiến của Chi đo&agrave;n Khu phố để tạo m&ocirc;i trường gi&aacute;o dục cho thanh thiếu nhi c&oacute; thể kể &nbsp;như: &ldquo;H&agrave;nh tr&igrave;nh theo dấu ch&acirc;n người anh h&ugrave;ng&rdquo;, cuộc thi &ldquo;The voice Khu phố em&rdquo;, c&aacute;c hội thi như &ldquo;T&ocirc;i l&agrave; thủ lĩnh thanh ni&ecirc;n&rdquo;, &ldquo;Thanh thiếu nhi khu phố 1 năng động, s&aacute;ng tạo&rdquo;...</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Qua đ&oacute;, c&aacute;c bạn trẻ khi ra sinh hoạt, được tham gia c&aacute;c hoạt động mang &yacute; nghĩa vừa chơi - vừa học, đồng thời gi&uacute;p c&aacute;c đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n c&oacute; được những kiến thức cơ bản v&agrave; r&egrave;n luyện bản th&acirc;n nhiều hơn từ những b&agrave;i học bổ &iacute;ch gần gũi. V&igrave; vậy, số lượng đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n đến với tổ chức Đo&agrave;n - Hội, tham gia sinh hoạt tại khu phố h&agrave;ng th&aacute;ng lu&ocirc;n đạt tỉ lệ cao.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chăm lo cho thanh thiếu nhi</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh măng non &ldquo;B&agrave;i học từ bạn - C&ugrave;ng bạn tiếp sức đến trường&rdquo;, Nguyễn Quang Qu&iacute; đ&atilde; ph&aacute;t động đo&agrave;n vi&ecirc;n&nbsp;Chi đo&agrave;n Khu phố tổ chức hội thu giấy b&aacute;o cũ v&agrave; hướng dẫn cho c&aacute;c bạn thanh ni&ecirc;n thực hiện l&agrave;m hoa giấy.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Từ nguồn hoa n&agrave;y, Chi đo&agrave;n b&aacute;n g&acirc;y quỹ để chăm lo học bổng, tặng s&aacute;ch vở dụng cụ học tập cho đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n, thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, t&iacute;ch cực tham gia c&aacute;c hoạt động phong tr&agrave;o tại khu phố trước thềm năm học mới.</span></span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"> Thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh n&agrave;y, ngo&agrave;i việc gi&uacute;p c&aacute;c bạn biết tiết kiệm, chia sẻ với những ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn m&agrave; c&ograve;n trang bị th&ecirc;m t&iacute;nh tự lập, qu&iacute; trọng sức lao động, th&agrave;nh quả lao động m&agrave; m&igrave;nh l&agrave;m ra. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Vừa qua,&nbsp;</span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Qu&iacute;</span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;c&ugrave;ng đo&agrave;n vi&ecirc;n&nbsp;Chi đo&agrave;n Khu phố c&ograve;n vận động c&aacute;c mạnh thường qu&acirc;n trang bị th&ugrave;ng ph&acirc;n loại r&aacute;c tại điểm sinh hoạt h&egrave;; sửa chữa, chống dột nh&agrave;, lắp đặt hệ thống điện cho 3 gia đ&igrave;nh đo&agrave;n vi&ecirc;n, thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn trị gi&aacute; gần 15 triệu đồng.</span></span></p> <table align="center" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:500px"> <tbody> <tr> <td> <p style="text-align: justify;"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Từ những&nbsp; kết quả tr&ecirc;n, hoạt động Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi của Chi đo&agrave;n Khu phố 1 trong những năm&nbsp;đ&atilde; c&oacute; những bước tiến vượt bậc cả về lượng lẫn về chất.</span></span></em></p> <p style="text-align: justify;"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chi đo&agrave;n Khu phố 1 xuất sắc nhận Bằng khen của Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n&nbsp;th&agrave;nh phố về ho&agrave;n th&agrave;nh tốt&nbsp;c&ocirc;ng t&aacute;c H&egrave; năm 2018. Với&nbsp;</span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Qu&iacute;, bạn đ&atilde; vinh dự&nbsp;nhận Giấy khen của Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n quận B&igrave;nh Thạnh về ho&agrave;n th&agrave;nh tốt c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi năm 2018 v&agrave; nhiều giấy khen Quận Đo&agrave;n, Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n&nbsp;&nbsp;Việt Nam quận, phường. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, bạn&nbsp;c&ograve;n được Ban Thường vụ Đảng ủy ohường 13 tuy&ecirc;n dương gương điển h&igrave;nh học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh năm 2018.</span></em></p> <p style="text-align: justify;"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Nguyễn Quốc &Acirc;n - B&iacute; thư Chi bộ Khu phố 1 cho biết: &ldquo;</span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Qu&iacute;&nbsp;l&agrave; một c&aacute;n bộ Đo&agrave;n c&oacute; nhiều t&acirc;m huyết, nhiệt t&igrave;nh v&agrave; c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm, sẵn s&agrave;ng nhận mọi nhiệm vụ do cấp ủy giao cho, lu&ocirc;n biết khắc phục kh&oacute; khăn, thử th&aacute;ch để tổ chức v&agrave; điều h&agrave;nh c&aacute;c hoạt động phong tr&agrave;o tại khu phố đạt được hiệu quả cao&rdquo;</span></em></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></span><span style="font-size:14px"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ĐỨC THẮNG</span></strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;