Giải thưởng Hồ Hảo Hớn: Chăm chút từng giá trị vì cộng đồng

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size:16px">Ngẫu nhi&ecirc;n m&agrave; t&aacute;m m&ocirc; h&igrave;nh, chương tr&igrave;nh được Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM trao giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2019 c&oacute; thể n&oacute;i gắn với &ldquo;thời thanh xu&acirc;n&rdquo;, từ thuở đội vi&ecirc;n cho đến l&uacute;c trưởng th&agrave;nh, v&agrave;o đời của một người trẻ.</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/3/32075/BIA.jpg" style="height:330px; width:586px" /></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><em>Học sinh ngoại th&agrave;nh TP.HCM h&agrave;o hứng với s&acirc;n chơi khoa học vui do c&aacute;c t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n chương tr&igrave;nh &ldquo;Tri thức khoa học trẻ t&igrave;nh nguyện TP.HCM&rdquo; mang đến - Ảnh: Q.L.</em></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">C&oacute; giải thưởng được tặng cho m&ocirc; h&igrave;nh gắn với lứa tuổi đội vi&ecirc;n, c&oacute; giải thưởng trao cho chương tr&igrave;nh chắp c&aacute;nh ước mơ v&agrave;o đời của học sinh, giải thưởng kh&aacute;c gắn với thời sinh vi&ecirc;n v&agrave; cả những giải thưởng vinh danh nỗ lực của nhiều bạn trẻ tận dụng chuy&ecirc;n m&ocirc;n cống hiến cho cộng đồng.</span></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size:16px">Lớn l&ecirc;n c&ugrave;ng tuổi thơ</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Từ &yacute; tưởng của bạn Đỗ Khải My (cựu học sinh Trường tiểu học Đặng Văn Ngữ, Q.Ph&uacute; Nhuận), li&ecirc;n đội trường n&agrave;y đ&atilde; ra mắt chương tr&igrave;nh &quot;Khăn hồng t&igrave;nh bạn&quot;. Thầy tổng phụ tr&aacute;ch Đội Nguyễn Tất B&igrave;nh cho biết c&aacute;c bạn h&agrave;o hứng nu&ocirc;i heo đất, thực hiện &quot;Kế hoạch nhỏ&quot; để c&oacute; thể g&oacute;p v&agrave;o chương tr&igrave;nh.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Sau khi g&oacute;p, c&aacute;c bạn được c&ugrave;ng đi tặng qu&agrave; tết, g&oacute;c học tập cho những bạn học sinh ngh&egrave;o của trường m&igrave;nh v&agrave; cả những trường ở ngoại th&agrave;nh. Nhiều phụ huynh nghe con kể lại cảm x&uacute;c sau chuyến đi, đ&atilde; sẵn s&agrave;ng g&oacute;p sức c&ugrave;ng nh&agrave; trường. Phần lớn kinh ph&iacute; thực hiện mỗi năm đều do phụ huynh chia sẻ, c&oacute; vị d&ugrave; con đ&atilde; ra trường song hằng năm vẫn g&oacute;p ủng hộ chương tr&igrave;nh.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Trong khi đ&oacute;, 26 năm h&igrave;nh th&agrave;nh từ &yacute; tưởng của Nh&agrave; thiếu nhi Q.11, &quot;Li&ecirc;n hoan ca m&uacute;a nhạc B&uacute;p sen hồng&quot; nay đ&atilde; lan rộng ra c&aacute;c tỉnh ph&iacute;a Nam, mời một số nh&agrave; thiếu nhi c&aacute;c tỉnh ph&iacute;a Bắc chơi c&ugrave;ng. Từ ng&agrave;y đầu ra đời, li&ecirc;n hoan l&agrave; s&acirc;n chơi của những bạn nhỏ c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, một cơ hội giao lưu với thiếu nhi, tham quan c&aacute;c địa danh do mỗi tỉnh, th&agrave;nh lu&acirc;n phi&ecirc;n tổ chức hằng năm.<br /> Gi&aacute;m đốc Nh&agrave; thiếu nhi Q.11 Đỗ Phan Như Nguyệt kể lần đầu ti&ecirc;n tổ chức, c&aacute;c đo&agrave;n ăn nghỉ lu&ocirc;n tại nh&agrave; thiếu nhi.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">&quot;Điều kiện hiện nay kh&aacute; hơn song với Nh&agrave; thiếu nhi Q.11, c&aacute;c em được chọn đi li&ecirc;n hoan hằng năm phần lớn vẫn l&agrave; con em gia đ&igrave;nh lao động ngh&egrave;o. Ch&uacute;ng t&ocirc;i giữ điều n&agrave;y như mục ti&ecirc;u đặt ra từ những ng&agrave;y đầu&quot; - chị Nguyệt n&oacute;i.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Chủ tịch Hội đồng Đội TP.HCM Phan Thị Thanh Phương n&oacute;i nếu &quot;Khăn hồng t&igrave;nh bạn&quot; gi&uacute;p học sinh hiểu hơn &yacute; nghĩa phong tr&agrave;o &quot;Kế hoạch nhỏ&quot;, b&agrave;i học chia sẻ với mọi người xung quanh, th&igrave; &quot;B&uacute;p sen hồng&quot; đ&atilde; chứng minh l&agrave; s&acirc;n chơi nghệ thuật, giao lưu gắn liền với một thời tuổi thơ. &quot;Hai m&ocirc; h&igrave;nh n&agrave;y t&aacute;c động s&acirc;u rộng, tạo hứng th&uacute; đối với c&aacute;c bạn tham gia, quan trọng l&agrave; kh&ocirc;ng qu&aacute; kh&oacute; để c&aacute;c đơn vị c&ugrave;ng lan tỏa, c&ugrave;ng l&agrave;m&quot; - chị Thanh Phương đ&aacute;nh gi&aacute;.</span></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size:16px">N&acirc;ng ước mơ v&agrave;o đời</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Đ&atilde; trở th&agrave;nh s&acirc;n chơi rất được c&aacute;c bạn học sinh THPT tr&ocirc;ng đợi, cuộc thi &quot;Thực hiện ước mơ&quot; do Trung t&acirc;m Hỗ trợ học sinh sinh vi&ecirc;n TP.HCM (SAC) tổ chức nhiều năm qua &quot;đ&atilde; mang đến cơ hội đổi đời&quot; cho nhiều bạn trước ngưỡng cửa v&agrave;o đời.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Ba nh&agrave; v&ocirc; địch ở những lần tổ chức đầu hiện đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh đại học, những nh&agrave; v&ocirc; địch tiếp theo: Nguyễn Thị Xu&acirc;n T&acirc;m (Đồng Nai), Đặng Vũ Bảo (L&acirc;m Đồng) v&agrave; Yamashita Hồng &Acirc;n (TP.HCM) giờ đang du học tại &Uacute;c.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Năm nay d&ugrave; kh&ocirc;ng c&ograve;n phần thưởng suất du học &Uacute;c song anh L&ecirc; Xu&acirc;n Dũng (ph&oacute; gi&aacute;m đốc SAC) cho biết cuộc thi đang diễn ra vẫn thu h&uacute;t lượng học sinh cả nước tham gia đ&ocirc;ng đảo. &quot;Đến cuộc thi, c&aacute;c bạn c&oacute; cơ hội hiện thực h&oacute;a ước mơ nghề nghiệp của m&igrave;nh.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Hơn nữa, cuộc thi đ&atilde; nỗ lực c&ugrave;ng x&atilde; hội hướng nghiệp cho học sinh, gi&aacute;o vi&ecirc;n v&agrave; phụ huynh&quot; - anh Dũng chia sẻ.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Một trong những chương tr&igrave;nh m&agrave; tr&iacute; thức trẻ tại TP.HCM tham gia kh&aacute; đ&ocirc;ng l&agrave; &quot;Tri thức khoa học trẻ t&igrave;nh nguyện&quot; của Trung t&acirc;m Ph&aacute;t triển khoa học v&agrave; c&ocirc;ng nghệ trẻ. D&ugrave;ng kiến thức chuy&ecirc;n m&ocirc;n của m&igrave;nh, họ đến với người d&acirc;n trong nhiều lĩnh vực kh&aacute;c nhau.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Kh&ocirc;ng chỉ x&acirc;y dựng văn minh đ&ocirc; thị, n&ocirc;ng th&ocirc;n mới v&agrave; ph&aacute;t triển kinh tế n&ocirc;ng th&ocirc;n, cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh, c&aacute;c hoạt động c&ograve;n chia sẻ nhiều kiến thức khoa học, cập nhật c&ocirc;ng nghệ mới cho học sinh, người d&acirc;n, nhất l&agrave; hỗ trợ b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n l&agrave;m ăn.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">B&iacute; thư Th&agrave;nh đo&agrave;n Phạm Hồng Sơn n&oacute;i từng chương tr&igrave;nh, từng c&aacute;ch l&agrave;m được vinh danh đều mang lại những gi&aacute; trị nhất định cho cộng đồng. &quot;Qua giải thưởng năm nay, ch&uacute;ng t&ocirc;i kỳ vọng từng cơ sở sẽ chăm ch&uacute;t, chắt lọc hơn nữa những giải ph&aacute;p tại đơn vị m&igrave;nh v&agrave; cần nu&ocirc;i dưỡng m&ocirc; h&igrave;nh để đ&uacute;c kết nh&acirc;n rộng những c&aacute;ch l&agrave;m hay cho đơn vị kh&aacute;c&quot; - anh Sơn nhấn mạnh.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Những nỗ lực &acirc;m thầm</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Như t&ecirc;n gọi &quot;C&ugrave;ng bạn sử dụng điện an to&agrave;n, tiết kiệm&quot;, gần 6.000 bạn trẻ t&igrave;nh nguyện thuộc Đo&agrave;n Tổng c&ocirc;ng ty Điện lực TP.HCM đ&atilde; chia sẻ những kiến thức cơ bản nhất về điện đến gần 348.000 học sinh ở TP.HCM.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Ở mỗi chuy&ecirc;n đề như vậy, c&aacute;c bạn được tập huấn kiến thức, thực h&agrave;nh kỹ năng, xử l&yacute; t&igrave;nh huống gần gũi, dễ nhớ c&oacute; thể gặp phải trong qu&aacute; tr&igrave;nh d&ugrave;ng điện hằng ng&agrave;y tại nh&agrave;, ở trường v&igrave; mục ti&ecirc;u duy nhất: d&ugrave;ng điện một c&aacute;ch an to&agrave;n nhất, tiết kiệm nhất.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">C&ograve;n với c&aacute;c c&ocirc;ng chức trẻ Đo&agrave;n Sở T&agrave;i nguy&ecirc;n - m&ocirc;i trường TP.HCM, khi một điểm đen &ocirc; nhiễm, một b&atilde;i r&aacute;c tự ph&aacute;t ở đ&acirc;u đ&oacute; được cải tạo th&agrave;nh c&ocirc;ng vi&ecirc;n, vườn hoa khang trang tặng b&agrave; con, họ lại như qu&ecirc;n hết mọi kh&oacute; khăn khi bắt tay v&agrave;o thực hiện.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Hơn hai năm ki&ecirc;n tr&igrave; &quot;biến b&atilde;i r&aacute;c th&agrave;nh vườn hoa&quot;, đ&atilde; c&oacute; 19 địa điểm ở nhiều nơi của TP th&agrave;nh nơi nghỉ ch&acirc;n, tập thể dục, gi&uacute;p b&agrave; con c&oacute; th&ecirc;m kh&ocirc;ng gian xanh.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Đ&aacute;ng n&oacute;i l&agrave; hơn 1 tỉ đồng thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh ho&agrave;n to&agrave;n từ nguồn vận động x&atilde; hội h&oacute;a, nhưng điều qu&yacute; hơn nữa ch&iacute;nh l&agrave; b&agrave; con đ&atilde; ch&uacute; &yacute; hơn việc bảo vệ m&ocirc;i trường, giữ kh&ocirc;ng gian sống chung, hạn chế xả r&aacute;c bừa b&atilde;i.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Cũng như hai đơn vị bạn, nhiều bạn trẻ Đo&agrave;n Li&ecirc;n hiệp hợp t&aacute;c x&atilde; thương mại TP.HCM (S&agrave;i G&ograve;n Co.op) đ&atilde; c&oacute; mặt tr&ecirc;n từng c&acirc;y số để phục vụ b&agrave; con v&ugrave;ng c&ograve;n kh&oacute; khăn suốt 15 năm qua.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">D&ugrave; cạnh tranh hiện nay kh&aacute; gay gắt, v&agrave; kh&ocirc;ng đặt nặng yếu tố lợi nhuận nhưng c&aacute;c chuyến b&aacute;n h&agrave;ng lưu động vẫn đều đặn l&ecirc;n đường, đem nhiều mặt h&agrave;ng b&igrave;nh ổn gi&aacute;, h&agrave;ng Việt Nam chất lượng cao đến tận tay b&agrave; con.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">B&iacute; thư Đo&agrave;n S&agrave;i G&ograve;n Co.op Huỳnh Nguy&ecirc;n H&agrave; th&ocirc;ng tin hiện tất cả c&aacute;c si&ecirc;u thị, đơn vị của c&aacute;c thương hiệu trực thuộc kh&ocirc;ng chỉ tại TP.HCM m&agrave; trải d&agrave;i cả nước đều c&oacute; đội h&igrave;nh b&aacute;n h&agrave;ng lưu động, vẫn đều đặn những chuyến h&agrave;ng phục vụ b&agrave; con.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">&quot;Ch&uacute;ng t&ocirc;i kh&ocirc;ng chỉ b&aacute;n h&agrave;ng m&agrave; giới thiệu v&agrave; vận động để b&agrave; con biết th&ocirc;ng tin nhiều hơn về h&agrave;ng Việt v&agrave; ưu ti&ecirc;n d&ugrave;ng h&agrave;ng Việt&quot; - anh H&agrave; n&oacute;i.</span></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size:16px">Từ &quot;hạt giống xanh&quot; đến &quot;hạt giống đỏ&quot;</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Ch&iacute;n năm qua, Đo&agrave;n Trường ĐH Khoa học x&atilde; hội v&agrave; nh&acirc;n văn (ĐH Quốc gia TP.HCM) đ&atilde; miệt m&agrave;i với chương tr&igrave;nh, bắt đầu từ &quot;T&ocirc;i - hạt giống xanh&quot;, t&igrave;m kiếm những nh&acirc;n tố đầu ti&ecirc;n, đặt những nền m&oacute;ng x&acirc;y dựng nguồn c&aacute;n bộ cho tổ chức Đo&agrave;n.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Khi đủ &quot;ch&iacute;n&quot;, c&aacute;c nh&acirc;n tố ấy được qua chuỗi hoạt động huấn luyện &quot;Hạt giống đỏ&quot; để trở th&agrave;nh c&aacute;n bộ Đo&agrave;n - Hội của trường.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">Ngo&agrave;i những bạn c&aacute;n bộ Đo&agrave;n thời học sinh được quan t&acirc;m, bất kỳ sinh vi&ecirc;n n&agrave;o y&ecirc;u th&iacute;ch hoạt động phong tr&agrave;o, tổ chức Đo&agrave;n - Hội lu&ocirc;n được ch&agrave;o đ&oacute;n đến với chương tr&igrave;nh. B&iacute; thư Đo&agrave;n trường Nguyễn Thị Ngọc Kh&aacute;nh n&oacute;i được l&atilde;nh đạo nh&agrave; trường ủng hộ, sinh vi&ecirc;n cũng h&agrave;o hứng n&ecirc;n con số tham gia chương tr&igrave;nh đều tăng sau mỗi năm.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px">&quot;C&oacute; thể n&oacute;i chương tr&igrave;nh đ&atilde; g&oacute;p phần xứng đ&aacute;ng v&agrave;o x&acirc;y dựng nguồn lực c&aacute;n bộ cho Đo&agrave;n - Hội của trường. B&iacute; thư Đo&agrave;n c&aacute;c khoa, bộ m&ocirc;n hiện đều l&agrave; sinh vi&ecirc;n, trong khi trước đ&acirc;y phần lớn do c&aacute;n bộ, giảng vi&ecirc;n đảm tr&aacute;ch&quot; - chị Ngọc Kh&aacute;nh chia sẻ.</span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:16px">QUỐC LINH (B&aacute;o Tuổi Trẻ)</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;