Chung tay xây dựng nông thôn mới từ các mô hình chuyển giao công nghệ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Đ&oacute; l&agrave; mong muốn của Chương tr&igrave;nh &ldquo;Tr&iacute; thức khoa học trẻ t&igrave;nh nguyện TP. Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo; được thực hiện trong suốt thời gian qua. Chương tr&igrave;nh cũng&nbsp;l&agrave; một trong t&aacute;m chương tr&igrave;nh nhận giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2019. </strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/3/32083/IMG_0387.JPG" style="height:314px; width:600px" /></strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Được biết năm 2010, Trung t&acirc;m Ph&aacute;t triển Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ Trẻ tham mưu tổ chức Chương tr&igrave;nh &ldquo;Tr&iacute; thức khoa học trẻ t&igrave;nh nguyện&rdquo; lần đầu ti&ecirc;n. Chương tr&igrave;nh c&oacute; sự tham gia của th&agrave;nh vi&ecirc;n C&acirc;u lạc bộ c&aacute;c nh&agrave; Khoa học trẻ, chủ nhiệm đề t&agrave;i chương tr&igrave;nh &ldquo;Vườn ươm S&aacute;ng tạo Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ trẻ&rdquo;; c&aacute;c giảng vi&ecirc;n, nh&agrave; khoa học trẻ đang l&agrave;m việc tại c&aacute;c trung t&acirc;m, trường đại học; c&aacute;c chuy&ecirc;n gia, c&aacute;n bộ c&ocirc;ng chức c&aacute;c cơ quan trong v&agrave; ngo&agrave;i nước; sinh vi&ecirc;n c&oacute; chuy&ecirc;n ng&agrave;nh li&ecirc;n quan đến c&aacute;c lĩnh vực m&agrave; chương tr&igrave;nh tư vấn, chuyển giao kỹ thuật.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>C&oacute; t&iacute;nh thực tế để đạt hiệu quả cao</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nh&igrave;n lại Chương tr&igrave;nh &ldquo;Tr&iacute; thức khoa học trẻ t&igrave;nh nguyện&rdquo; lần thứ 9 v&agrave;o th&aacute;ng 8/2018 vừa qua đ&atilde; mang y&ecirc;u thương lan tỏa đến c&aacute;c em nhỏ v&ugrave;ng cao tại X&atilde; Đắk Som, Huyện Đắk Glong, Tỉnh Đắk N&ocirc;ng.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Dịp n&agrave;y, Ủy vi&ecirc;n dự khuyết TW Đảng, Ủy vi&ecirc;n BTV,&nbsp;Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh Nguyễn Văn Hiếu đ&atilde; đến v&agrave; trao tặng&nbsp;qu&agrave; cho c&aacute;c em thiếu nhi , cũng như&nbsp;gửi lời thăm hỏi, ch&uacute;c sức khỏe đến c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện, cảm ơn địa phương đ&atilde; đ&ugrave;m bọc, gi&uacute;p đỡ c&aacute;c chiến sĩ ho&agrave;n th&agrave;nh nhiệm vụ&hellip; khi thăm c&aacute;c tr&iacute; thức khoa học trẻ t&igrave;nh nguyện tại Đắk N&ocirc;ng.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/3/32083/A1.JPG" style="height:345px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>C&aacute;c chiến sĩ c&ocirc;ng an nh&acirc;n d&acirc;n tập huấn an to&agrave;n giao th&ocirc;ng cho người d&acirc;n tại Đăk N&ocirc;ng</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/3/32083/A2.JPG" style="height:376px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Chương tr&igrave;nh Tr&iacute; thức khoa học trẻ t&igrave;nh nguyện tặng qu&agrave;, chăm lo cho c&aacute;c em thiếu nhi tại Đăk N&ocirc;ng</em></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c tr&iacute; thức trẻ đ&atilde; tổ chức nhiều hoạt động thiết thực gi&uacute;p đỡ người d&acirc;n địa phương: Tổ chức chiếu phim, tổ chức hội s&aacute;ch, ng&agrave;y hội thiếu nhi cho học sinh Tiểu học v&agrave; THCS; Tặng 20 m&aacute;y vi t&iacute;nh cho c&aacute;c x&atilde; đặc biệt kh&oacute; khăn; Tặng 3.000 tập trắng, 300 cặp s&aacute;ch v&agrave; dụng cụ học tập cho học sinh kh&oacute; khăn; Tập huấn kỹ năng soạn thảo văn bản cho c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức văn ph&ograve;ng c&aacute;c x&atilde;; Thực hiện v&agrave; chuyển giao c&ocirc;ng tr&igrave;nh &ldquo;Vườn rau sạch&rdquo; tại Trường Tiểu học Vừ A D&iacute;nh; Tập huấn chuy&ecirc;n đề về &ldquo;Định hướng v&agrave; ph&aacute;t triển c&acirc;y trồng ph&ugrave; hợp với địa phương&rdquo;, &ldquo;Kỹ thuật chăm s&oacute;c v&agrave; ph&aacute;t triển c&acirc;y bơ&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;Trong khu&ocirc;n khổ của chương tr&igrave;nh, ng&agrave;y 5/8/2018 c&aacute;c t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n tổ chức 2 đội h&igrave;nh kh&aacute;m chữa bệnh v&agrave; ph&aacute;t thuốc miễn ph&iacute; cho 800 người d&acirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, trao tặng 700 phần qu&agrave; cho hộ ngh&egrave;o tr&ecirc;n địa b&agrave;n huyện Đắk Glong, tặng 3 hệ thống lọc nước tại Trường tiểu học Vừ A D&iacute;nh v&agrave; 2 hệ thống lọc nước tại Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&ldquo;Đối với c&aacute;c tr&iacute; thức trẻ t&igrave;nh nguyện, chương tr&igrave;nh năm nay sẽ trở th&agrave;nh một trải nghiệm đẹp trong khoảng thời gian tuổi trẻ của m&igrave;nh. C&aacute;c bạn đem l&ograve;ng nhiệt huyết, tri thức trẻ của m&igrave;nh phục vụ cho nh&acirc;n d&acirc;n, cho đất nước ng&agrave;y c&agrave;ng tươi đẹp hơn&rdquo;- Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m Ph&aacute;t triển Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ Trẻ Đo&agrave;n Kim Th&agrave;nh chia sẻ.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong một th&aacute;ng gắn b&oacute; tại địa b&agrave;n, c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện đều tự nguyện đ&oacute;ng g&oacute;p kinh ph&iacute; sinh hoạt. Với mong muốn mang con chữ, nước sạch, rau sạch về với v&ugrave;ng cao, c&aacute;c chiến sĩ tr&ecirc;n mặt trận Đăk Glong vượt qua nhiều điều kiện sinh hoạt kh&oacute; khăn: thời tiết kh&ocirc;ng thuận lợi, đi bộ hoặc nhờ xe người d&acirc;n do x&atilde; c&aacute;ch xa trung t&acirc;m (khoảng 45km), nơi ở đến nơi tổ chức hoạt động cũng hơn 10km.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;Sự xuất hiện của c&aacute;c tr&iacute; thức trẻ trong v&ograve;ng hơn 20 ng&agrave;y qua như tạo một luồng sinh kh&iacute; mới mẻ cho hoạt động đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu ni&ecirc;n tại địa phương. Sự gắn b&oacute; th&acirc;n thiết giữa nh&acirc;n d&acirc;n v&agrave; tr&iacute; thức trẻ trong suốt thời gian qua ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ lu&ocirc;n ghi nhớ v&agrave; xem như một kỷ niệm kh&ocirc;ng thể n&agrave;o qu&ecirc;n&rdquo;- B&iacute; thư Huyện Đo&agrave;n Đăk Glong H&rsquo;Hồng chia sẻ.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trung t&acirc;m Ph&aacute;t triển Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ Trẻ Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh thực hiện chương tr&igrave;nh &ldquo;Tr&iacute; thức khoa học trẻ t&igrave;nh nguyện&rdquo; với phương ch&acirc;m lan tỏa tinh thần t&igrave;nh nguyện của lực lượng tr&iacute; thức, nh&agrave; khoa học trẻ; mang kiến thức v&agrave; sản phẩm s&aacute;ng tạo, khoa học gi&uacute;p đỡ người d&acirc;n.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>H&aacute;i quả ngọt khi gieo hạt mầm tri thức</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong 9 năm qua, Chương tr&igrave;nh đ&atilde; thực hiện 548 chuy&ecirc;n đề trong v&agrave; ngo&agrave;i địa b&agrave;n th&agrave;nh phố, với hơn 1.820 tr&iacute; thức tham gia chuyển giao cho hơn 45.930 đối tượng thụ hưởng. C&aacute;c lĩnh vực tập trung như: tham gia x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển kinh tế n&ocirc;ng th&ocirc;n mới; n&acirc;ng cao hiệu quả c&ocirc;ng t&aacute;c cải c&aacute;ch thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh đối với người d&acirc;n; x&acirc;y dựng văn minh đ&ocirc; thị v&agrave; n&acirc;ng cao chất lượng cuộc sống; bảo vệ m&ocirc;i trường v&agrave; ứng ph&oacute; biến đổi kh&iacute; hậu.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngo&agrave;i ra c&oacute; c&aacute;c s&acirc;n chơi khoa học vui cung cấp kiến thức cơ bản về một số lĩnh vực khoa học c&ugrave;ng chuyến xe tri thức đưa học sinh, thanh ni&ecirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố tham quan, học tập c&aacute;c khu c&ocirc;ng nghệ cao, c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh ph&aacute;t triển kinh tế n&ocirc;ng th&ocirc;n,&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/3/32083/A3.jpg" style="height:284px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Trung t&acirc;m Ph&aacute;t triển Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ Trẻ khởi động&nbsp;th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n bằng ra qu&acirc;n chương tr&igrave;nh Tr&iacute; thức khoa học trẻ t&igrave;nh nguyện</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/3/32083/A4.jpg" style="height:358px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Học sinh sinh vi&ecirc;n được trải nghiệm thực h&agrave;nh những kỹ năng thực tế trong cuộc sống</em></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau 10 năm tổ chức, chương tr&igrave;nh Tr&iacute; thức khoa học trẻ t&igrave;nh nguyện đ&atilde; lan tỏa tinh thần t&igrave;nh nguyện của lực lượng tr&iacute; thức, nh&agrave; khoa học trẻ; mang kiến thức v&agrave; sản phẩm s&aacute;ng tạo, khoa học gi&uacute;p đỡ người d&acirc;n; ngo&agrave;i ra từ đội h&igrave;nh của cấp th&agrave;nh phố cũng đ&atilde; lan tỏa đến c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n, c&aacute;c Trung t&acirc;m, Viện nghi&ecirc;n cứu chủ động th&agrave;nh lập Đội h&igrave;nh Tr&iacute; thức khoa học trẻ t&igrave;nh nguyện tại đơn vị, chủ động về nội dung hoạt động.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chương tr&igrave;nh &ldquo;Tr&iacute; thức khoa học trẻ t&igrave;nh nguyện&rdquo; đ&atilde; ph&aacute;t huy, n&ecirc;u cao tinh thần xung k&iacute;ch t&igrave;nh nguyện của lực lượng tr&iacute; thức, khoa học trẻ th&agrave;nh phố. Qua đ&oacute;, l&agrave; cầu nối mang kiến thức khoa học v&agrave; c&ocirc;ng nghệ của lực lượng tr&iacute; thức trẻ để giới thiệu, chuyển giao v&agrave; đ&oacute;ng g&oacute;p v&agrave;o qu&aacute; tr&igrave;nh x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển th&agrave;nh phố, đặc biệt l&agrave; chương tr&igrave;nh n&ocirc;ng th&ocirc;n mới.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>B&Iacute;CH NG&Acirc;N</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;