Chung tay xây dựng nông thôn mới từ các mô hình chuyển giao công nghệ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Đ&oacute; l&agrave; mong muốn của Chương tr&igrave;nh &ldquo;Tr&iacute; thức khoa học trẻ t&igrave;nh nguyện TP. Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo; được thực hiện trong suốt thời gian qua. Chương tr&igrave;nh cũng&nbsp;l&agrave; một trong t&aacute;m chương tr&igrave;nh nhận giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2019. </strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/3/32083/IMG_0387.JPG" style="height:314px; width:600px" /></strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Được biết năm 2010, Trung t&acirc;m Ph&aacute;t triển Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ Trẻ tham mưu tổ chức Chương tr&igrave;nh &ldquo;Tr&iacute; thức khoa học trẻ t&igrave;nh nguyện&rdquo; lần đầu ti&ecirc;n. Chương tr&igrave;nh c&oacute; sự tham gia của th&agrave;nh vi&ecirc;n C&acirc;u lạc bộ c&aacute;c nh&agrave; Khoa học trẻ, chủ nhiệm đề t&agrave;i chương tr&igrave;nh &ldquo;Vườn ươm S&aacute;ng tạo Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ trẻ&rdquo;; c&aacute;c giảng vi&ecirc;n, nh&agrave; khoa học trẻ đang l&agrave;m việc tại c&aacute;c trung t&acirc;m, trường đại học; c&aacute;c chuy&ecirc;n gia, c&aacute;n bộ c&ocirc;ng chức c&aacute;c cơ quan trong v&agrave; ngo&agrave;i nước; sinh vi&ecirc;n c&oacute; chuy&ecirc;n ng&agrave;nh li&ecirc;n quan đến c&aacute;c lĩnh vực m&agrave; chương tr&igrave;nh tư vấn, chuyển giao kỹ thuật.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>C&oacute; t&iacute;nh thực tế để đạt hiệu quả cao</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nh&igrave;n lại Chương tr&igrave;nh &ldquo;Tr&iacute; thức khoa học trẻ t&igrave;nh nguyện&rdquo; lần thứ 9 v&agrave;o th&aacute;ng 8/2018 vừa qua đ&atilde; mang y&ecirc;u thương lan tỏa đến c&aacute;c em nhỏ v&ugrave;ng cao tại X&atilde; Đắk Som, Huyện Đắk Glong, Tỉnh Đắk N&ocirc;ng.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Dịp n&agrave;y, Ủy vi&ecirc;n dự khuyết TW Đảng, Ủy vi&ecirc;n BTV,&nbsp;Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh Nguyễn Văn Hiếu đ&atilde; đến v&agrave; trao tặng&nbsp;qu&agrave; cho c&aacute;c em thiếu nhi , cũng như&nbsp;gửi lời thăm hỏi, ch&uacute;c sức khỏe đến c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện, cảm ơn địa phương đ&atilde; đ&ugrave;m bọc, gi&uacute;p đỡ c&aacute;c chiến sĩ ho&agrave;n th&agrave;nh nhiệm vụ&hellip; khi thăm c&aacute;c tr&iacute; thức khoa học trẻ t&igrave;nh nguyện tại Đắk N&ocirc;ng.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/3/32083/A1.JPG" style="height:345px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>C&aacute;c chiến sĩ c&ocirc;ng an nh&acirc;n d&acirc;n tập huấn an to&agrave;n giao th&ocirc;ng cho người d&acirc;n tại Đăk N&ocirc;ng</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/3/32083/A2.JPG" style="height:376px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Chương tr&igrave;nh Tr&iacute; thức khoa học trẻ t&igrave;nh nguyện tặng qu&agrave;, chăm lo cho c&aacute;c em thiếu nhi tại Đăk N&ocirc;ng</em></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c tr&iacute; thức trẻ đ&atilde; tổ chức nhiều hoạt động thiết thực gi&uacute;p đỡ người d&acirc;n địa phương: Tổ chức chiếu phim, tổ chức hội s&aacute;ch, ng&agrave;y hội thiếu nhi cho học sinh Tiểu học v&agrave; THCS; Tặng 20 m&aacute;y vi t&iacute;nh cho c&aacute;c x&atilde; đặc biệt kh&oacute; khăn; Tặng 3.000 tập trắng, 300 cặp s&aacute;ch v&agrave; dụng cụ học tập cho học sinh kh&oacute; khăn; Tập huấn kỹ năng soạn thảo văn bản cho c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức văn ph&ograve;ng c&aacute;c x&atilde;; Thực hiện v&agrave; chuyển giao c&ocirc;ng tr&igrave;nh &ldquo;Vườn rau sạch&rdquo; tại Trường Tiểu học Vừ A D&iacute;nh; Tập huấn chuy&ecirc;n đề về &ldquo;Định hướng v&agrave; ph&aacute;t triển c&acirc;y trồng ph&ugrave; hợp với địa phương&rdquo;, &ldquo;Kỹ thuật chăm s&oacute;c v&agrave; ph&aacute;t triển c&acirc;y bơ&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;Trong khu&ocirc;n khổ của chương tr&igrave;nh, ng&agrave;y 5/8/2018 c&aacute;c t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n tổ chức 2 đội h&igrave;nh kh&aacute;m chữa bệnh v&agrave; ph&aacute;t thuốc miễn ph&iacute; cho 800 người d&acirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, trao tặng 700 phần qu&agrave; cho hộ ngh&egrave;o tr&ecirc;n địa b&agrave;n huyện Đắk Glong, tặng 3 hệ thống lọc nước tại Trường tiểu học Vừ A D&iacute;nh v&agrave; 2 hệ thống lọc nước tại Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&ldquo;Đối với c&aacute;c tr&iacute; thức trẻ t&igrave;nh nguyện, chương tr&igrave;nh năm nay sẽ trở th&agrave;nh một trải nghiệm đẹp trong khoảng thời gian tuổi trẻ của m&igrave;nh. C&aacute;c bạn đem l&ograve;ng nhiệt huyết, tri thức trẻ của m&igrave;nh phục vụ cho nh&acirc;n d&acirc;n, cho đất nước ng&agrave;y c&agrave;ng tươi đẹp hơn&rdquo;- Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m Ph&aacute;t triển Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ Trẻ Đo&agrave;n Kim Th&agrave;nh chia sẻ.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong một th&aacute;ng gắn b&oacute; tại địa b&agrave;n, c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện đều tự nguyện đ&oacute;ng g&oacute;p kinh ph&iacute; sinh hoạt. Với mong muốn mang con chữ, nước sạch, rau sạch về với v&ugrave;ng cao, c&aacute;c chiến sĩ tr&ecirc;n mặt trận Đăk Glong vượt qua nhiều điều kiện sinh hoạt kh&oacute; khăn: thời tiết kh&ocirc;ng thuận lợi, đi bộ hoặc nhờ xe người d&acirc;n do x&atilde; c&aacute;ch xa trung t&acirc;m (khoảng 45km), nơi ở đến nơi tổ chức hoạt động cũng hơn 10km.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;Sự xuất hiện của c&aacute;c tr&iacute; thức trẻ trong v&ograve;ng hơn 20 ng&agrave;y qua như tạo một luồng sinh kh&iacute; mới mẻ cho hoạt động đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu ni&ecirc;n tại địa phương. Sự gắn b&oacute; th&acirc;n thiết giữa nh&acirc;n d&acirc;n v&agrave; tr&iacute; thức trẻ trong suốt thời gian qua ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ lu&ocirc;n ghi nhớ v&agrave; xem như một kỷ niệm kh&ocirc;ng thể n&agrave;o qu&ecirc;n&rdquo;- B&iacute; thư Huyện Đo&agrave;n Đăk Glong H&rsquo;Hồng chia sẻ.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trung t&acirc;m Ph&aacute;t triển Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ Trẻ Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh thực hiện chương tr&igrave;nh &ldquo;Tr&iacute; thức khoa học trẻ t&igrave;nh nguyện&rdquo; với phương ch&acirc;m lan tỏa tinh thần t&igrave;nh nguyện của lực lượng tr&iacute; thức, nh&agrave; khoa học trẻ; mang kiến thức v&agrave; sản phẩm s&aacute;ng tạo, khoa học gi&uacute;p đỡ người d&acirc;n.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>H&aacute;i quả ngọt khi gieo hạt mầm tri thức</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong 9 năm qua, Chương tr&igrave;nh đ&atilde; thực hiện 548 chuy&ecirc;n đề trong v&agrave; ngo&agrave;i địa b&agrave;n th&agrave;nh phố, với hơn 1.820 tr&iacute; thức tham gia chuyển giao cho hơn 45.930 đối tượng thụ hưởng. C&aacute;c lĩnh vực tập trung như: tham gia x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển kinh tế n&ocirc;ng th&ocirc;n mới; n&acirc;ng cao hiệu quả c&ocirc;ng t&aacute;c cải c&aacute;ch thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh đối với người d&acirc;n; x&acirc;y dựng văn minh đ&ocirc; thị v&agrave; n&acirc;ng cao chất lượng cuộc sống; bảo vệ m&ocirc;i trường v&agrave; ứng ph&oacute; biến đổi kh&iacute; hậu.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngo&agrave;i ra c&oacute; c&aacute;c s&acirc;n chơi khoa học vui cung cấp kiến thức cơ bản về một số lĩnh vực khoa học c&ugrave;ng chuyến xe tri thức đưa học sinh, thanh ni&ecirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố tham quan, học tập c&aacute;c khu c&ocirc;ng nghệ cao, c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh ph&aacute;t triển kinh tế n&ocirc;ng th&ocirc;n,&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/3/32083/A3.jpg" style="height:284px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Trung t&acirc;m Ph&aacute;t triển Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ Trẻ khởi động&nbsp;th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n bằng ra qu&acirc;n chương tr&igrave;nh Tr&iacute; thức khoa học trẻ t&igrave;nh nguyện</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/3/32083/A4.jpg" style="height:358px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Học sinh sinh vi&ecirc;n được trải nghiệm thực h&agrave;nh những kỹ năng thực tế trong cuộc sống</em></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau 10 năm tổ chức, chương tr&igrave;nh Tr&iacute; thức khoa học trẻ t&igrave;nh nguyện đ&atilde; lan tỏa tinh thần t&igrave;nh nguyện của lực lượng tr&iacute; thức, nh&agrave; khoa học trẻ; mang kiến thức v&agrave; sản phẩm s&aacute;ng tạo, khoa học gi&uacute;p đỡ người d&acirc;n; ngo&agrave;i ra từ đội h&igrave;nh của cấp th&agrave;nh phố cũng đ&atilde; lan tỏa đến c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n, c&aacute;c Trung t&acirc;m, Viện nghi&ecirc;n cứu chủ động th&agrave;nh lập Đội h&igrave;nh Tr&iacute; thức khoa học trẻ t&igrave;nh nguyện tại đơn vị, chủ động về nội dung hoạt động.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chương tr&igrave;nh &ldquo;Tr&iacute; thức khoa học trẻ t&igrave;nh nguyện&rdquo; đ&atilde; ph&aacute;t huy, n&ecirc;u cao tinh thần xung k&iacute;ch t&igrave;nh nguyện của lực lượng tr&iacute; thức, khoa học trẻ th&agrave;nh phố. Qua đ&oacute;, l&agrave; cầu nối mang kiến thức khoa học v&agrave; c&ocirc;ng nghệ của lực lượng tr&iacute; thức trẻ để giới thiệu, chuyển giao v&agrave; đ&oacute;ng g&oacute;p v&agrave;o qu&aacute; tr&igrave;nh x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển th&agrave;nh phố, đặc biệt l&agrave; chương tr&igrave;nh n&ocirc;ng th&ocirc;n mới.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>B&Iacute;CH NG&Acirc;N</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;