"Tuổi Đoàn 88, sức chiến đấu phải là tuổi đôi mươi"

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị, B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;Nguyễn Thiện Nh&acirc;n ch&uacute;c Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;rằng &#39;tuổi Đo&agrave;n nay đ&atilde; 88, nhưng sức chiến đấu l&uacute;c n&agrave;o cũng như sức trẻ tuổi 18, trưởng th&agrave;nh tuổi 28&quot;.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/3/32088/btnhan.jpg" style="height:360px; width:586px" /></strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>B&iacute; thư Nguyễn Thiện Nh&acirc;n thay mặt l&atilde;nh đạo th&agrave;nh phố chia sẻ niềm vui với tuổi trẻ TP. Hồ Ch&iacute; Minh trong ng&agrave;y n&agrave;y. </em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Cuộc gặp diễn ra s&aacute;ng ng&agrave;y 26.3, đ&uacute;ng kỷ niệm 88 năm Ng&agrave;y&nbsp;th&agrave;nh lập Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh. </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&ldquo;Đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n của th&agrave;nh phố ng&agrave;y c&agrave;ng mạnh hơn, v&agrave; tuổi trẻ phải l&agrave; lực lượng xung k&iacute;ch, đi đầu. C&aacute;c cấp bộ Đo&agrave;n đ&atilde; đảm bảo giữ được truyền thống, song lu&ocirc;n chủ động đổi mới, s&aacute;ng tạo để ph&ugrave; hợp với sự ph&aacute;t triển năng động của th&agrave;nh phố&rdquo; Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị,&nbsp;B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy Nguyễn Thiện Nh&acirc;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">B&aacute;o c&aacute;o kết quả Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n 2019 với B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy, B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n Phạm Hồng Sơn cho biết tuổi trẻ th&agrave;nh phố đ&atilde; trồng mới khoảng 15.000 c&acirc;y xanh, tổ chức 24 chuy&ecirc;n đề chuyển giao khoa học kỹ thuật cho b&agrave; con n&ocirc;ng th&ocirc;n. C&aacute;c bạn trẻ cũng ph&aacute;t vay hơn 4 tỉ đồng tiền vốn, nhiều đội h&igrave;nh kh&aacute;m bệnh v&agrave; tư vấn sức khỏe cho tr&ecirc;n 21.000 người d&acirc;n, sửa chữa 25 ng&ocirc;i nh&agrave;, đồng thời kết nạp mới h&agrave;ng trăm đo&agrave;n vi&ecirc;n, đảng vi&ecirc;n mới.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n vẫn tiếp tục v&agrave; đa dạng c&aacute;c hoạt động để thực hiện cuộc vận động Người d&acirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;&nbsp;kh&ocirc;ng xả r&aacute;c ra đường v&agrave; tr&ecirc;n k&ecirc;nh rạch v&igrave; một th&agrave;nh phố sạch v&agrave; giảm ngập nước. </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&quot;Ngay trong Th&aacute;ng thanh ni&ecirc;n, c&aacute;c bạn trẻ đ&atilde; cải tạo, khơi th&ocirc;ng d&ograve;ng chảy hai con rạch tại quận 12 v&agrave; quận 7&quot; - anh Sơn n&oacute;i.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&quot;Nhiều &yacute; tưởng s&aacute;ng tạo của tuổi trẻ đ&atilde; v&agrave; sẽ được hiện thực h&oacute;a v&agrave;o thực tế để tham gia tốt hơn c&aacute;c chương tr&igrave;nh đột ph&aacute; của th&agrave;nh phố, thực hiện đề &aacute;n x&acirc;y dựng đ&ocirc; thị th&ocirc;ng minh, cũng như thực hiện đột ph&aacute; cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh, Nghị quyết 54 của Quốc hội như chủ đề năm 2019 th&agrave;nh phố đ&atilde; x&aacute;c định&quot; - anh Sơn tr&igrave;nh b&agrave;y. </span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/3/26/ql-bt-nhan-chuc-mung-doan-2-15535856287591711520575.jpg" style="height:441px; width:586px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>&nbsp;C&aacute;c bạn trẻ tham gia cải tạo rạch C&acirc;y Me (Q.7) hưởng ứng cuộc vận động Người d&acirc;n&nbsp;kh&ocirc;ng xả r&aacute;c do l&atilde;nh đạo TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;ph&aacute;t động - Ảnh: Q.L.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy ch&uacute;c mừng tuổi trẻ th&agrave;nh phố v&agrave; lưu &yacute; Th&agrave;nh Đo&agrave;n cần đa dạng hoạt động để thực hiện cuộc vận động kh&ocirc;ng xả r&aacute;c, sao cho đến năm 2020 c&oacute; thể tự h&agrave;o về quận kh&ocirc;ng r&aacute;c, th&agrave;nh phố kh&ocirc;ng r&aacute;c.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&Ocirc;ng Nh&acirc;n khen việc c&aacute;c bạn trẻ đ&atilde; hướng dẫn người d&acirc;n sử dụng dịch vụ h&agrave;nh ch&iacute;nh c&ocirc;ng, ch&iacute;nh phủ điện tử tại ph&ograve;ng tiếp d&acirc;n c&aacute;c quận, huyện. &Ocirc;ng đề nghị c&oacute; th&ecirc;m c&aacute;c đội t&igrave;nh nguyện đến tận nh&agrave; hướng dẫn người d&acirc;n hiểu, l&agrave;m quen v&agrave; sử dụng được dịch vụ m&agrave; th&agrave;nh phố đang quyết liệt triển khai n&agrave;y.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Cạnh đ&oacute;, B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy đ&atilde; n&ecirc;u một số việc Đo&agrave;n cần quan t&acirc;m, như ph&aacute;t huy c&aacute;c nh&acirc;n tố điển h&igrave;nh trẻ được Đo&agrave;n tuy&ecirc;n dương, hoạt động kỉ niệm 50 năm thực hiện Di ch&uacute;c Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh&hellip; &quot;C&oacute; thể nghĩ th&ecirc;m hoạt động phối hợp giữa tuổi trẻ TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;với tuổi trẻ qu&ecirc; B&aacute;c nh&acirc;n dịp kỷ niệm n&agrave;y&quot; - &ocirc;ng Nh&acirc;n gợi mở. </span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/3/26/ql-bt-nhan-chuc-mung-doan-1-1553585685444708322777.jpg" style="height:414px; width:586px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Hoạt động hướng dẫn c&aacute;c bạn nhỏ nhận biết v&agrave; ph&acirc;n loại r&aacute;c trong Th&aacute;ng thanh ni&ecirc;n 2019 - Ảnh: Q.L.</em></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">QUỐC LINH (B&aacute;o Tuổi Trẻ)</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;