"Tuổi Đoàn 88, sức chiến đấu phải là tuổi đôi mươi"

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị, B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;Nguyễn Thiện Nh&acirc;n ch&uacute;c Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;rằng &#39;tuổi Đo&agrave;n nay đ&atilde; 88, nhưng sức chiến đấu l&uacute;c n&agrave;o cũng như sức trẻ tuổi 18, trưởng th&agrave;nh tuổi 28&quot;.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/3/32088/btnhan.jpg" style="height:360px; width:586px" /></strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>B&iacute; thư Nguyễn Thiện Nh&acirc;n thay mặt l&atilde;nh đạo th&agrave;nh phố chia sẻ niềm vui với tuổi trẻ TP. Hồ Ch&iacute; Minh trong ng&agrave;y n&agrave;y. </em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Cuộc gặp diễn ra s&aacute;ng ng&agrave;y 26.3, đ&uacute;ng kỷ niệm 88 năm Ng&agrave;y&nbsp;th&agrave;nh lập Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh. </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&ldquo;Đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n của th&agrave;nh phố ng&agrave;y c&agrave;ng mạnh hơn, v&agrave; tuổi trẻ phải l&agrave; lực lượng xung k&iacute;ch, đi đầu. C&aacute;c cấp bộ Đo&agrave;n đ&atilde; đảm bảo giữ được truyền thống, song lu&ocirc;n chủ động đổi mới, s&aacute;ng tạo để ph&ugrave; hợp với sự ph&aacute;t triển năng động của th&agrave;nh phố&rdquo; Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị,&nbsp;B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy Nguyễn Thiện Nh&acirc;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">B&aacute;o c&aacute;o kết quả Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n 2019 với B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy, B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n Phạm Hồng Sơn cho biết tuổi trẻ th&agrave;nh phố đ&atilde; trồng mới khoảng 15.000 c&acirc;y xanh, tổ chức 24 chuy&ecirc;n đề chuyển giao khoa học kỹ thuật cho b&agrave; con n&ocirc;ng th&ocirc;n. C&aacute;c bạn trẻ cũng ph&aacute;t vay hơn 4 tỉ đồng tiền vốn, nhiều đội h&igrave;nh kh&aacute;m bệnh v&agrave; tư vấn sức khỏe cho tr&ecirc;n 21.000 người d&acirc;n, sửa chữa 25 ng&ocirc;i nh&agrave;, đồng thời kết nạp mới h&agrave;ng trăm đo&agrave;n vi&ecirc;n, đảng vi&ecirc;n mới.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n vẫn tiếp tục v&agrave; đa dạng c&aacute;c hoạt động để thực hiện cuộc vận động Người d&acirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;&nbsp;kh&ocirc;ng xả r&aacute;c ra đường v&agrave; tr&ecirc;n k&ecirc;nh rạch v&igrave; một th&agrave;nh phố sạch v&agrave; giảm ngập nước. </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&quot;Ngay trong Th&aacute;ng thanh ni&ecirc;n, c&aacute;c bạn trẻ đ&atilde; cải tạo, khơi th&ocirc;ng d&ograve;ng chảy hai con rạch tại quận 12 v&agrave; quận 7&quot; - anh Sơn n&oacute;i.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&quot;Nhiều &yacute; tưởng s&aacute;ng tạo của tuổi trẻ đ&atilde; v&agrave; sẽ được hiện thực h&oacute;a v&agrave;o thực tế để tham gia tốt hơn c&aacute;c chương tr&igrave;nh đột ph&aacute; của th&agrave;nh phố, thực hiện đề &aacute;n x&acirc;y dựng đ&ocirc; thị th&ocirc;ng minh, cũng như thực hiện đột ph&aacute; cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh, Nghị quyết 54 của Quốc hội như chủ đề năm 2019 th&agrave;nh phố đ&atilde; x&aacute;c định&quot; - anh Sơn tr&igrave;nh b&agrave;y. </span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/3/26/ql-bt-nhan-chuc-mung-doan-2-15535856287591711520575.jpg" style="height:441px; width:586px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>&nbsp;C&aacute;c bạn trẻ tham gia cải tạo rạch C&acirc;y Me (Q.7) hưởng ứng cuộc vận động Người d&acirc;n&nbsp;kh&ocirc;ng xả r&aacute;c do l&atilde;nh đạo TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;ph&aacute;t động - Ảnh: Q.L.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy ch&uacute;c mừng tuổi trẻ th&agrave;nh phố v&agrave; lưu &yacute; Th&agrave;nh Đo&agrave;n cần đa dạng hoạt động để thực hiện cuộc vận động kh&ocirc;ng xả r&aacute;c, sao cho đến năm 2020 c&oacute; thể tự h&agrave;o về quận kh&ocirc;ng r&aacute;c, th&agrave;nh phố kh&ocirc;ng r&aacute;c.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&Ocirc;ng Nh&acirc;n khen việc c&aacute;c bạn trẻ đ&atilde; hướng dẫn người d&acirc;n sử dụng dịch vụ h&agrave;nh ch&iacute;nh c&ocirc;ng, ch&iacute;nh phủ điện tử tại ph&ograve;ng tiếp d&acirc;n c&aacute;c quận, huyện. &Ocirc;ng đề nghị c&oacute; th&ecirc;m c&aacute;c đội t&igrave;nh nguyện đến tận nh&agrave; hướng dẫn người d&acirc;n hiểu, l&agrave;m quen v&agrave; sử dụng được dịch vụ m&agrave; th&agrave;nh phố đang quyết liệt triển khai n&agrave;y.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Cạnh đ&oacute;, B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy đ&atilde; n&ecirc;u một số việc Đo&agrave;n cần quan t&acirc;m, như ph&aacute;t huy c&aacute;c nh&acirc;n tố điển h&igrave;nh trẻ được Đo&agrave;n tuy&ecirc;n dương, hoạt động kỉ niệm 50 năm thực hiện Di ch&uacute;c Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh&hellip; &quot;C&oacute; thể nghĩ th&ecirc;m hoạt động phối hợp giữa tuổi trẻ TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;với tuổi trẻ qu&ecirc; B&aacute;c nh&acirc;n dịp kỷ niệm n&agrave;y&quot; - &ocirc;ng Nh&acirc;n gợi mở. </span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/3/26/ql-bt-nhan-chuc-mung-doan-1-1553585685444708322777.jpg" style="height:414px; width:586px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Hoạt động hướng dẫn c&aacute;c bạn nhỏ nhận biết v&agrave; ph&acirc;n loại r&aacute;c trong Th&aacute;ng thanh ni&ecirc;n 2019 - Ảnh: Q.L.</em></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">QUỐC LINH (B&aacute;o Tuổi Trẻ)</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;