Ca sĩ Đông Triều - Niềm vui được là nghệ sĩ phục vụ cộng đồng

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <div class="imagemain " style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: justify;"> <div id="ContentPlaceHolder1_Content_rpNewsOne_Panel2_0" style="box-sizing: border-box;"> <div class="article-photo " style="box-sizing: border-box; position: relative; text-align: center;"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/3/32121/dong%20trieu.jpg" style="height:440px; width:600px" /></span></div> <div class="article-photo " style="box-sizing: border-box; position: relative; text-align: center;"><span style="font-size:12px"><em>L&agrave; B&iacute; thư Chi đo&agrave;n Nh&agrave; h&aacute;t Ca m&uacute;a nhạc D&acirc;n tộc B&ocirc;ng Sen, Đ&ocirc;ng Triều được tuy&ecirc;n dương C&aacute;n bộ Đo&agrave;n ti&ecirc;u biểu &ldquo;Sao th&aacute;ng 3&rdquo;.</em></span></div> </div> <div class="desc " style="box-sizing: border-box; font-size: 16px !important;"> <p><span style="font-size:14px"><strong>&nbsp;&quot;Sẽ c&oacute; một album nhạc về biển đảo do ch&iacute;nh m&igrave;nh s&aacute;ng t&aacute;c&quot; - đ&oacute; l&agrave; dự &aacute;n được ca sĩ Đ&ocirc;ng Triều, B&iacute; thư Chi đo&agrave;n Nh&agrave; h&aacute;t Ca m&uacute;a nhạc D&acirc;n tộc B&ocirc;ng Sen (trực thuộc Đo&agrave;n Sở Văn h&oacute;a - Thể thao TPHCM), ấp ủ thực hiện trong năm 2019.</strong></span></p> </div> </div> <div class="content " style="box-sizing: border-box; line-height: 28px; font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0) !important; font-size: 16px !important;"> <p><span style="font-size:14px">Những năm qua, Nguyễn Đ&ocirc;ng Triều dần được biết đến như một gương mặt ca sĩ trẻ năng động, x&ocirc;ng x&aacute;o tr&ecirc;n nhiều mặt trận phục vụ nh&acirc;n d&acirc;n. Với qu&aacute; tr&igrave;nh nỗ lực kh&ocirc;ng ngừng, năm 2018, Đ&ocirc;ng Triều được Đo&agrave;n Khối D&acirc;n - Ch&iacute;nh - Đảng TPHCM tuy&ecirc;n dương &ldquo;C&aacute;n bộ trẻ, giỏi, th&acirc;n thiện&rdquo; v&agrave; cũng c&oacute; t&ecirc;n trong danh s&aacute;ch tuy&ecirc;n dương C&aacute;n bộ Đo&agrave;n ti&ecirc;u biểu &ldquo;Sao th&aacute;ng 3&rdquo; vừa qua.</span></p> <p><span style="font-size:14px"><strong>Nghệ sĩ phục vụ cộng đồng, phục vụ nh&acirc;n d&acirc;n</strong></span></p> <p><span style="font-size:14px">Nhiều năm trước, khi rời qu&ecirc; nh&agrave; Đ&agrave; Nẵng v&agrave;o TPHCM học tập tại Nhạc viện, như bao bạn trẻ theo đuổi ước mơ nghệ thuật, Đ&ocirc;ng Triều cũng mong muốn một ng&agrave;y trở th&agrave;nh nghệ sĩ ng&ocirc;i sao, tỏa s&aacute;ng tr&ecirc;n s&acirc;n khấu. Cơ duy&ecirc;n đưa đẩy đến với Nh&agrave; h&aacute;t Ca m&uacute;a nhạc D&acirc;n tộc B&ocirc;ng Sen, qua 5 năm c&ocirc;ng t&aacute;c, nhận thức của ch&agrave;ng ca sĩ trẻ cũng dần thay đổi. &ldquo;T&ocirc;i thấy m&igrave;nh trưởng th&agrave;nh l&ecirc;n v&agrave; nhận được rất nhiều.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Từ Nh&agrave; h&aacute;t, con đường theo đuổi nghệ thuật chuy&ecirc;n nghiệp của t&ocirc;i rộng mở v&agrave; được hỗ trợ nhiều. Với người nghệ sĩ, hạnh ph&uacute;c lớn nhất l&agrave; được đứng tr&ecirc;n s&acirc;n khấu biểu diễn m&agrave; s&acirc;n khấu của t&ocirc;i trải rộng khắp nơi, kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; những nh&agrave; h&aacute;t lớn hay những s&acirc;n khấu ho&agrave;nh tr&aacute;ng m&agrave; c&ograve;n cả những s&acirc;n khấu d&atilde; chiến ở v&ugrave;ng s&acirc;u v&ugrave;ng xa, nơi bi&ecirc;n cương Tổ quốc. T&ocirc;i kh&ocirc;ng nghĩ nhiều về việc nổi tiếng nữa, ở đ&acirc;y, t&ocirc;i l&agrave; người nghệ sĩ phục vụ cộng đồng, phục vụ nh&acirc;n d&acirc;n&rdquo;, Đ&ocirc;ng Triều chia sẻ.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Rồi những cơ hội được đến với Trường Sa, đến với quần đảo T&acirc;y Nam của Tổ quốc, với Đ&ocirc;ng Triều như h&agrave;nh tr&igrave;nh của sự trưởng th&agrave;nh khi được tận mắt chứng kiến vẻ đẹp bao la, h&ugrave;ng vĩ của biển trời Việt Nam, thấy được những kh&oacute; khăn, sự hy sinh, quả cảm của những người l&iacute;nh hải qu&acirc;n, cảnh s&aacute;t biển ng&agrave;y đ&ecirc;m b&aacute;m biển, giữ đảo. Những trải nghiệm thực tế mang đến cảm x&uacute;c lớn lao để th&agrave;nh h&igrave;nh 2 ca kh&uacute;c đầy tự h&agrave;o về những con người l&agrave;m nhiệm vụ giữ biển, l&agrave;:&nbsp;<em>Kh&uacute;c ca t&agrave;u 632</em>&nbsp;v&agrave;&nbsp;<em>Đến đảo xa c&ugrave;ng KN290</em>. &ldquo;Cảm x&uacute;c về lần biểu diễn tại đảo Trường Sa Lớn vẫn bồi hồi trong t&ocirc;i. S&aacute;ng đ&oacute;, t&ocirc;i s&aacute;ng t&aacute;c ca kh&uacute;c&nbsp;<em>Đến đảo xa c&ugrave;ng KN290</em>&nbsp;ngay tr&ecirc;n t&agrave;u th&igrave; đến chiều được h&aacute;t tặng c&aacute;c chiến sĩ, c&aacute;c em nhỏ v&agrave; những người d&acirc;n tr&ecirc;n đảo. Cảm động, tự h&agrave;o, những t&igrave;nh cảm d&acirc;ng tr&agrave;o kh&ocirc;ng thể diễn tả th&agrave;nh lời. Đến khi chia tay th&igrave; hầu như kh&ocirc;ng ai k&igrave;m được được nước mắt. Với t&ocirc;i, những trải nghiệm thực tế như thế v&ocirc; c&ugrave;ng &yacute; nghĩa, gi&uacute;p t&ocirc;i c&oacute; được cảm hứng s&aacute;ng t&aacute;c ph&aacute;t triển nghề nghiệp, cũng như c&agrave;ng &yacute; thức hơn tr&aacute;ch nhiệm của bản th&acirc;n, của người nghệ sĩ đối với x&atilde; hội&rdquo;, Đ&ocirc;ng Triều cho biết.</span></p> <div class="article-photo" style="box-sizing: border-box; position: relative;"><span style="font-size:14px"><img alt="Ca sĩ Đông Triều thường xuyên đồng hành cùng các chương trình biểu diễn phục vụ đoàn viên, thanh niên TPHCM." src="https://images.hcmcpv.org.vn//Uploads/Image/2803201989C828A6/28-03-2019TNien_2.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; font-size:0px; height:341px; line-height:0; margin:15px auto 0px; max-width:100%; vertical-align:middle; width:600px" /></span></div> <div class="article-photo" style="box-sizing: border-box; position: relative; text-align: center;"><span style="font-size:12px"><em>Ca sĩ Đ&ocirc;ng Triều thường xuy&ecirc;n đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng c&aacute;c chương tr&igrave;nh biểu diễn phục vụ đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n TPHCM.</em></span></div> <p><span style="font-size:14px"><strong>Đưa nhạc c&aacute;ch mạng v&agrave; d&acirc;n gian đương đại đến gần c&aacute;c bạn trẻ</strong></span></p> <p><span style="font-size:14px">L&agrave; một ca sĩ trẻ theo đuổi d&ograve;ng nhạc truyền thống c&aacute;ch mạng, Đ&ocirc;ng Triều lu&ocirc;n mong muốn tạo được dấu ấn ri&ecirc;ng. &ldquo;D&ograve;ng nhạc truyền thống c&aacute;ch mạng lu&ocirc;n c&oacute; vị tr&iacute; đặc biệt trong nền &acirc;m nhạc nước nh&agrave;. Với gi&aacute; trị nghệ thuật cao v&agrave; dấu ấn lịch sử, d&ograve;ng nhạc n&agrave;y dễ khơi gợi sự s&aacute;ng tạo nhưng cũng l&agrave; thử th&aacute;ch cho những nghệ sĩ trẻ. Phải thể hiện như thế n&agrave;o để kh&ocirc;ng lặp lại những người đi trước đ&atilde; qu&aacute; th&agrave;nh c&ocirc;ng v&agrave; truyền được cảm x&uacute;c đến c&ocirc;ng ch&uacute;ng h&ocirc;m nay? Kh&ocirc;ng dễ! T&ocirc;i vẫn muốn thể hiện những ca kh&uacute;c của một thời với c&aacute;ch cảm, c&aacute;ch nghĩ v&agrave; phong c&aacute;ch biểu diễn của thời đại h&ocirc;m nay. Những bản phối hiện đại đ&uacute;ng liều lượng kh&ocirc;ng hề l&agrave;m &ldquo;mất chất&rdquo; m&agrave; c&ograve;n gi&uacute;p d&ograve;ng nhạc truyền thống c&aacute;ch mạng dễ tiếp cận hơn với c&ocirc;ng ch&uacute;ng trẻ&rdquo;, Đ&ocirc;ng Triều b&agrave;y tỏ suy nghĩ; v&agrave; cũng như chia sẻ về bản phối rock&nbsp;<em>B&aacute;c vẫn c&ugrave;ng ch&uacute;ng ch&aacute;u h&agrave;nh qu&acirc;n</em>&nbsp;sẽ được tr&igrave;nh diễn trong chương tr&igrave;nh &ldquo;Miền k&yacute; ức&rdquo; của Đ&agrave;i Truyền h&igrave;nh TPHCM trong th&aacute;ng 4.</span></p> <p><span style="font-size:14px">C&ugrave;ng với đ&oacute;, qua qu&aacute; tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c tại Nh&agrave; h&aacute;t Ca m&uacute;a nhạc D&acirc;n tộc B&ocirc;ng Sen, Đ&ocirc;ng Triều c&agrave;ng cảm nhận s&acirc;u sắc sự quyến rũ của &acirc;m nhạc d&acirc;n tộc với c&aacute;c &acirc;m sắc v&ocirc; c&ugrave;ng đặc biệt v&agrave; lu&ocirc;n t&igrave;m c&aacute;ch đưa &acirc;m nhạc d&acirc;n tộc v&agrave;o những t&aacute;c phẩm biểu diễn của m&igrave;nh. Anh cho biết: &ldquo;Nh&agrave; h&aacute;t lu&ocirc;n tạo điều kiện cho nghệ sĩ trẻ ch&uacute;ng t&ocirc;i s&aacute;ng t&aacute;c v&agrave; d&agrave;n dựng t&aacute;c phẩm biểu diễn mới. T&ocirc;i lu&ocirc;n ch&uacute; trọng ph&aacute;t huy d&agrave;n nhạc d&acirc;n tộc trong c&aacute;c t&aacute;c phẩm của m&igrave;nh, đặc biệt l&agrave; những ca kh&uacute;c d&acirc;n gian đương đại với mong muốn mang đến những t&aacute;c phẩm biểu diễn chất lượng, gi&agrave;u bản sắc, gi&uacute;p c&aacute;c bạn trẻ dễ cảm nhận v&agrave; y&ecirc;u mến &acirc;m nhạc d&acirc;n tộc&rdquo;.</span></p> <div class="article-photo" style="box-sizing: border-box; position: relative;"><span style="font-size:14px"><img alt="Đông Triều đặc biệt chú trọng đưa chất liệu dân tộc vào trong các tiết mục biểu diễn của mình." src="https://images.hcmcpv.org.vn//Uploads/Image/2803201989C828A6/28-03-2019TNien_3.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; font-size:0px; height:329px; line-height:0; margin:15px auto 0px; max-width:100%; vertical-align:middle; width:600px" /></span></div> <div class="article-photo" style="box-sizing: border-box; position: relative; text-align: center;"><span style="font-size:12px"><em>Đ&ocirc;ng Triều đặc biệt ch&uacute; trọng đưa chất liệu d&acirc;n tộc v&agrave;o trong c&aacute;c tiết mục biểu diễn của m&igrave;nh.</em></span></div> <p><span style="font-size:14px">Từ năm 2017, Đ&ocirc;ng Triều v&agrave; c&aacute;c đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n Nh&agrave; h&aacute;t Ca m&uacute;a nhạc D&acirc;n tộc B&ocirc;ng Sen đ&atilde; triển khai c&aacute;c chương tr&igrave;nh giao lưu, giới thiệu &acirc;m nhạc d&acirc;n tộc trong học đường v&agrave; đến với c&aacute;c ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, cũng như thực hiện chương tr&igrave;nh &ldquo;Chia sẻ y&ecirc;u thương&rdquo; mang lời ca tiếng h&aacute;t, niềm vui đến động vi&ecirc;n c&aacute;c bệnh nh&acirc;n đang điều trị tại c&aacute;c bệnh viện của TP. &ldquo;L&agrave; những nghệ sĩ trẻ, cũng l&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh, ch&uacute;ng t&ocirc;i thấy tự h&agrave;o v&agrave; c&agrave;ng &yacute; thức tr&aacute;ch nhiệm cống hiến cho cộng đồng, thể hiện h&igrave;nh ảnh đẹp l&yacute; tưởng của người nghệ sĩ trong thời đại mới. Bản th&acirc;n t&ocirc;i lu&ocirc;n tự nhắc nhở m&igrave;nh phải sống sao cho c&oacute; &iacute;ch, nỗ lực kh&ocirc;ng ngừng trong c&ocirc;ng t&aacute;c chuy&ecirc;n m&ocirc;n lẫn hoạt động phong tr&agrave;o khi chặng đường s&aacute;ng tạo ph&iacute;a trước c&ograve;n rất d&agrave;i&hellip;&rdquo;, Đ&ocirc;ng Triều chia sẻ về những dự định ấp ủ cho tương lai kh&ocirc;ng xa, trước mắt l&agrave; tr&igrave;nh l&agrave;ng một album nhạc biển đảo của ri&ecirc;ng m&igrave;nh, cũng như c&oacute; dịp giới thiệu s&aacute;ng t&aacute;c mới về tuổi trẻ v&agrave; TPHCM h&ocirc;m nay.</span></p> </div> <div style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: right; font-weight: bold; font-size: 18px; color: rgb(0, 0, 0);"> <p><span style="font-size:14px">Ngọc Tuyết&nbsp;<span style="font-family:arial,helvetica neue,helvetica,sans-serif">(Thanhuytphcm.vn)</span></span></p> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;