Ca sĩ Đông Triều - Niềm vui được là nghệ sĩ phục vụ cộng đồng

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <div class="imagemain " style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: justify;"> <div id="ContentPlaceHolder1_Content_rpNewsOne_Panel2_0" style="box-sizing: border-box;"> <div class="article-photo " style="box-sizing: border-box; position: relative; text-align: center;"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/3/32121/dong%20trieu.jpg" style="height:440px; width:600px" /></span></div> <div class="article-photo " style="box-sizing: border-box; position: relative; text-align: center;"><span style="font-size:12px"><em>L&agrave; B&iacute; thư Chi đo&agrave;n Nh&agrave; h&aacute;t Ca m&uacute;a nhạc D&acirc;n tộc B&ocirc;ng Sen, Đ&ocirc;ng Triều được tuy&ecirc;n dương C&aacute;n bộ Đo&agrave;n ti&ecirc;u biểu &ldquo;Sao th&aacute;ng 3&rdquo;.</em></span></div> </div> <div class="desc " style="box-sizing: border-box; font-size: 16px !important;"> <p><span style="font-size:14px"><strong>&nbsp;&quot;Sẽ c&oacute; một album nhạc về biển đảo do ch&iacute;nh m&igrave;nh s&aacute;ng t&aacute;c&quot; - đ&oacute; l&agrave; dự &aacute;n được ca sĩ Đ&ocirc;ng Triều, B&iacute; thư Chi đo&agrave;n Nh&agrave; h&aacute;t Ca m&uacute;a nhạc D&acirc;n tộc B&ocirc;ng Sen (trực thuộc Đo&agrave;n Sở Văn h&oacute;a - Thể thao TPHCM), ấp ủ thực hiện trong năm 2019.</strong></span></p> </div> </div> <div class="content " style="box-sizing: border-box; line-height: 28px; font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0) !important; font-size: 16px !important;"> <p><span style="font-size:14px">Những năm qua, Nguyễn Đ&ocirc;ng Triều dần được biết đến như một gương mặt ca sĩ trẻ năng động, x&ocirc;ng x&aacute;o tr&ecirc;n nhiều mặt trận phục vụ nh&acirc;n d&acirc;n. Với qu&aacute; tr&igrave;nh nỗ lực kh&ocirc;ng ngừng, năm 2018, Đ&ocirc;ng Triều được Đo&agrave;n Khối D&acirc;n - Ch&iacute;nh - Đảng TPHCM tuy&ecirc;n dương &ldquo;C&aacute;n bộ trẻ, giỏi, th&acirc;n thiện&rdquo; v&agrave; cũng c&oacute; t&ecirc;n trong danh s&aacute;ch tuy&ecirc;n dương C&aacute;n bộ Đo&agrave;n ti&ecirc;u biểu &ldquo;Sao th&aacute;ng 3&rdquo; vừa qua.</span></p> <p><span style="font-size:14px"><strong>Nghệ sĩ phục vụ cộng đồng, phục vụ nh&acirc;n d&acirc;n</strong></span></p> <p><span style="font-size:14px">Nhiều năm trước, khi rời qu&ecirc; nh&agrave; Đ&agrave; Nẵng v&agrave;o TPHCM học tập tại Nhạc viện, như bao bạn trẻ theo đuổi ước mơ nghệ thuật, Đ&ocirc;ng Triều cũng mong muốn một ng&agrave;y trở th&agrave;nh nghệ sĩ ng&ocirc;i sao, tỏa s&aacute;ng tr&ecirc;n s&acirc;n khấu. Cơ duy&ecirc;n đưa đẩy đến với Nh&agrave; h&aacute;t Ca m&uacute;a nhạc D&acirc;n tộc B&ocirc;ng Sen, qua 5 năm c&ocirc;ng t&aacute;c, nhận thức của ch&agrave;ng ca sĩ trẻ cũng dần thay đổi. &ldquo;T&ocirc;i thấy m&igrave;nh trưởng th&agrave;nh l&ecirc;n v&agrave; nhận được rất nhiều.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Từ Nh&agrave; h&aacute;t, con đường theo đuổi nghệ thuật chuy&ecirc;n nghiệp của t&ocirc;i rộng mở v&agrave; được hỗ trợ nhiều. Với người nghệ sĩ, hạnh ph&uacute;c lớn nhất l&agrave; được đứng tr&ecirc;n s&acirc;n khấu biểu diễn m&agrave; s&acirc;n khấu của t&ocirc;i trải rộng khắp nơi, kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; những nh&agrave; h&aacute;t lớn hay những s&acirc;n khấu ho&agrave;nh tr&aacute;ng m&agrave; c&ograve;n cả những s&acirc;n khấu d&atilde; chiến ở v&ugrave;ng s&acirc;u v&ugrave;ng xa, nơi bi&ecirc;n cương Tổ quốc. T&ocirc;i kh&ocirc;ng nghĩ nhiều về việc nổi tiếng nữa, ở đ&acirc;y, t&ocirc;i l&agrave; người nghệ sĩ phục vụ cộng đồng, phục vụ nh&acirc;n d&acirc;n&rdquo;, Đ&ocirc;ng Triều chia sẻ.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Rồi những cơ hội được đến với Trường Sa, đến với quần đảo T&acirc;y Nam của Tổ quốc, với Đ&ocirc;ng Triều như h&agrave;nh tr&igrave;nh của sự trưởng th&agrave;nh khi được tận mắt chứng kiến vẻ đẹp bao la, h&ugrave;ng vĩ của biển trời Việt Nam, thấy được những kh&oacute; khăn, sự hy sinh, quả cảm của những người l&iacute;nh hải qu&acirc;n, cảnh s&aacute;t biển ng&agrave;y đ&ecirc;m b&aacute;m biển, giữ đảo. Những trải nghiệm thực tế mang đến cảm x&uacute;c lớn lao để th&agrave;nh h&igrave;nh 2 ca kh&uacute;c đầy tự h&agrave;o về những con người l&agrave;m nhiệm vụ giữ biển, l&agrave;:&nbsp;<em>Kh&uacute;c ca t&agrave;u 632</em>&nbsp;v&agrave;&nbsp;<em>Đến đảo xa c&ugrave;ng KN290</em>. &ldquo;Cảm x&uacute;c về lần biểu diễn tại đảo Trường Sa Lớn vẫn bồi hồi trong t&ocirc;i. S&aacute;ng đ&oacute;, t&ocirc;i s&aacute;ng t&aacute;c ca kh&uacute;c&nbsp;<em>Đến đảo xa c&ugrave;ng KN290</em>&nbsp;ngay tr&ecirc;n t&agrave;u th&igrave; đến chiều được h&aacute;t tặng c&aacute;c chiến sĩ, c&aacute;c em nhỏ v&agrave; những người d&acirc;n tr&ecirc;n đảo. Cảm động, tự h&agrave;o, những t&igrave;nh cảm d&acirc;ng tr&agrave;o kh&ocirc;ng thể diễn tả th&agrave;nh lời. Đến khi chia tay th&igrave; hầu như kh&ocirc;ng ai k&igrave;m được được nước mắt. Với t&ocirc;i, những trải nghiệm thực tế như thế v&ocirc; c&ugrave;ng &yacute; nghĩa, gi&uacute;p t&ocirc;i c&oacute; được cảm hứng s&aacute;ng t&aacute;c ph&aacute;t triển nghề nghiệp, cũng như c&agrave;ng &yacute; thức hơn tr&aacute;ch nhiệm của bản th&acirc;n, của người nghệ sĩ đối với x&atilde; hội&rdquo;, Đ&ocirc;ng Triều cho biết.</span></p> <div class="article-photo" style="box-sizing: border-box; position: relative;"><span style="font-size:14px"><img alt="Ca sĩ Đông Triều thường xuyên đồng hành cùng các chương trình biểu diễn phục vụ đoàn viên, thanh niên TPHCM." src="https://images.hcmcpv.org.vn//Uploads/Image/2803201989C828A6/28-03-2019TNien_2.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; font-size:0px; height:341px; line-height:0; margin:15px auto 0px; max-width:100%; vertical-align:middle; width:600px" /></span></div> <div class="article-photo" style="box-sizing: border-box; position: relative; text-align: center;"><span style="font-size:12px"><em>Ca sĩ Đ&ocirc;ng Triều thường xuy&ecirc;n đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng c&aacute;c chương tr&igrave;nh biểu diễn phục vụ đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n TPHCM.</em></span></div> <p><span style="font-size:14px"><strong>Đưa nhạc c&aacute;ch mạng v&agrave; d&acirc;n gian đương đại đến gần c&aacute;c bạn trẻ</strong></span></p> <p><span style="font-size:14px">L&agrave; một ca sĩ trẻ theo đuổi d&ograve;ng nhạc truyền thống c&aacute;ch mạng, Đ&ocirc;ng Triều lu&ocirc;n mong muốn tạo được dấu ấn ri&ecirc;ng. &ldquo;D&ograve;ng nhạc truyền thống c&aacute;ch mạng lu&ocirc;n c&oacute; vị tr&iacute; đặc biệt trong nền &acirc;m nhạc nước nh&agrave;. Với gi&aacute; trị nghệ thuật cao v&agrave; dấu ấn lịch sử, d&ograve;ng nhạc n&agrave;y dễ khơi gợi sự s&aacute;ng tạo nhưng cũng l&agrave; thử th&aacute;ch cho những nghệ sĩ trẻ. Phải thể hiện như thế n&agrave;o để kh&ocirc;ng lặp lại những người đi trước đ&atilde; qu&aacute; th&agrave;nh c&ocirc;ng v&agrave; truyền được cảm x&uacute;c đến c&ocirc;ng ch&uacute;ng h&ocirc;m nay? Kh&ocirc;ng dễ! T&ocirc;i vẫn muốn thể hiện những ca kh&uacute;c của một thời với c&aacute;ch cảm, c&aacute;ch nghĩ v&agrave; phong c&aacute;ch biểu diễn của thời đại h&ocirc;m nay. Những bản phối hiện đại đ&uacute;ng liều lượng kh&ocirc;ng hề l&agrave;m &ldquo;mất chất&rdquo; m&agrave; c&ograve;n gi&uacute;p d&ograve;ng nhạc truyền thống c&aacute;ch mạng dễ tiếp cận hơn với c&ocirc;ng ch&uacute;ng trẻ&rdquo;, Đ&ocirc;ng Triều b&agrave;y tỏ suy nghĩ; v&agrave; cũng như chia sẻ về bản phối rock&nbsp;<em>B&aacute;c vẫn c&ugrave;ng ch&uacute;ng ch&aacute;u h&agrave;nh qu&acirc;n</em>&nbsp;sẽ được tr&igrave;nh diễn trong chương tr&igrave;nh &ldquo;Miền k&yacute; ức&rdquo; của Đ&agrave;i Truyền h&igrave;nh TPHCM trong th&aacute;ng 4.</span></p> <p><span style="font-size:14px">C&ugrave;ng với đ&oacute;, qua qu&aacute; tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c tại Nh&agrave; h&aacute;t Ca m&uacute;a nhạc D&acirc;n tộc B&ocirc;ng Sen, Đ&ocirc;ng Triều c&agrave;ng cảm nhận s&acirc;u sắc sự quyến rũ của &acirc;m nhạc d&acirc;n tộc với c&aacute;c &acirc;m sắc v&ocirc; c&ugrave;ng đặc biệt v&agrave; lu&ocirc;n t&igrave;m c&aacute;ch đưa &acirc;m nhạc d&acirc;n tộc v&agrave;o những t&aacute;c phẩm biểu diễn của m&igrave;nh. Anh cho biết: &ldquo;Nh&agrave; h&aacute;t lu&ocirc;n tạo điều kiện cho nghệ sĩ trẻ ch&uacute;ng t&ocirc;i s&aacute;ng t&aacute;c v&agrave; d&agrave;n dựng t&aacute;c phẩm biểu diễn mới. T&ocirc;i lu&ocirc;n ch&uacute; trọng ph&aacute;t huy d&agrave;n nhạc d&acirc;n tộc trong c&aacute;c t&aacute;c phẩm của m&igrave;nh, đặc biệt l&agrave; những ca kh&uacute;c d&acirc;n gian đương đại với mong muốn mang đến những t&aacute;c phẩm biểu diễn chất lượng, gi&agrave;u bản sắc, gi&uacute;p c&aacute;c bạn trẻ dễ cảm nhận v&agrave; y&ecirc;u mến &acirc;m nhạc d&acirc;n tộc&rdquo;.</span></p> <div class="article-photo" style="box-sizing: border-box; position: relative;"><span style="font-size:14px"><img alt="Đông Triều đặc biệt chú trọng đưa chất liệu dân tộc vào trong các tiết mục biểu diễn của mình." src="https://images.hcmcpv.org.vn//Uploads/Image/2803201989C828A6/28-03-2019TNien_3.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; font-size:0px; height:329px; line-height:0; margin:15px auto 0px; max-width:100%; vertical-align:middle; width:600px" /></span></div> <div class="article-photo" style="box-sizing: border-box; position: relative; text-align: center;"><span style="font-size:12px"><em>Đ&ocirc;ng Triều đặc biệt ch&uacute; trọng đưa chất liệu d&acirc;n tộc v&agrave;o trong c&aacute;c tiết mục biểu diễn của m&igrave;nh.</em></span></div> <p><span style="font-size:14px">Từ năm 2017, Đ&ocirc;ng Triều v&agrave; c&aacute;c đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n Nh&agrave; h&aacute;t Ca m&uacute;a nhạc D&acirc;n tộc B&ocirc;ng Sen đ&atilde; triển khai c&aacute;c chương tr&igrave;nh giao lưu, giới thiệu &acirc;m nhạc d&acirc;n tộc trong học đường v&agrave; đến với c&aacute;c ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, cũng như thực hiện chương tr&igrave;nh &ldquo;Chia sẻ y&ecirc;u thương&rdquo; mang lời ca tiếng h&aacute;t, niềm vui đến động vi&ecirc;n c&aacute;c bệnh nh&acirc;n đang điều trị tại c&aacute;c bệnh viện của TP. &ldquo;L&agrave; những nghệ sĩ trẻ, cũng l&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh, ch&uacute;ng t&ocirc;i thấy tự h&agrave;o v&agrave; c&agrave;ng &yacute; thức tr&aacute;ch nhiệm cống hiến cho cộng đồng, thể hiện h&igrave;nh ảnh đẹp l&yacute; tưởng của người nghệ sĩ trong thời đại mới. Bản th&acirc;n t&ocirc;i lu&ocirc;n tự nhắc nhở m&igrave;nh phải sống sao cho c&oacute; &iacute;ch, nỗ lực kh&ocirc;ng ngừng trong c&ocirc;ng t&aacute;c chuy&ecirc;n m&ocirc;n lẫn hoạt động phong tr&agrave;o khi chặng đường s&aacute;ng tạo ph&iacute;a trước c&ograve;n rất d&agrave;i&hellip;&rdquo;, Đ&ocirc;ng Triều chia sẻ về những dự định ấp ủ cho tương lai kh&ocirc;ng xa, trước mắt l&agrave; tr&igrave;nh l&agrave;ng một album nhạc biển đảo của ri&ecirc;ng m&igrave;nh, cũng như c&oacute; dịp giới thiệu s&aacute;ng t&aacute;c mới về tuổi trẻ v&agrave; TPHCM h&ocirc;m nay.</span></p> </div> <div style="box-sizing: border-box; font-family: Arial, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; text-align: right; font-weight: bold; font-size: 18px; color: rgb(0, 0, 0);"> <p><span style="font-size:14px">Ngọc Tuyết&nbsp;<span style="font-family:arial,helvetica neue,helvetica,sans-serif">(Thanhuytphcm.vn)</span></span></p> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;