Một giờ tắt điện giúp Trái đất thêm xanh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Tối 30/3, Đ&ecirc;m sự kiện Tắt đ&egrave;n 1 giờ hưởng ứng chiến dịch Giờ Tr&aacute;i đất 2019 (từ 20g30 đến 21g20) đ&atilde; diễn ra tại Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n (Số 4, Phạm Ngọc Thạch, Quận 1) với sự tham gia của hơn 3000 thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện v&agrave; người d&acirc;n th&agrave;nh phố.</strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/3/32124/IMG_8327.JPG" style="height:400px; width:600px" /></strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ&ocirc;ng đảo thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện đến tham dự đ&ecirc;m tắt điện tiết kiệm điện, bảo vệ Tr&aacute;i đất</span></span></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chiến dịch Giờ Tr&aacute;i đất 2019 do B&aacute;o S&agrave;i G&ograve;n Giải Ph&oacute;ng v&agrave; Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức. C&oacute; thể n&oacute;i, vẫn duy tr&igrave; Chủ đề Connect to Earth (đối với thế giới) v&agrave; &ldquo;Bạn l&agrave; đại sứ m&ocirc;i trường&rdquo; (với Việt Nam), chiến dịch năm nay c&oacute; nhiều sự đổi mới trong c&ocirc;ng t&aacute;c tổ chức cũng như triển khai c&aacute;c dự &aacute;n kh&aacute;c biệt hơn so với mọi năm, c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền c&oacute; nhiều hiệu quả hơn.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c dự &aacute;n Cộng đồng xanh, Chuyển động xanh đ&atilde; triển khai nhiều hoạt động, vận động tuy&ecirc;n truyền c&aacute;c hộ gia đ&igrave;nh, khu d&acirc;n cư, cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện hoạt động giảm thiểu sử dụng r&aacute;c thải nhựa, ph&acirc;n loại r&aacute;c tại nguồn, hưởng ứng tắt điện hơn 1 giờ từ 20g30 đến 21g30 v&agrave;o ng&agrave;y 30/3, &hellip; Kết quả cho thấy đ&atilde; c&oacute; hơn 2000 cơ sở kinh doanh đ&atilde; cam kết đồng thuận tham gia hưởng ứng chiến dịch. Đ&atilde; vận động được 100 ng&agrave;n hộ gia đ&igrave;nh cam kết giảm thiểu r&aacute;c thải nhựa, ph&acirc;n loại r&aacute;c tại nguồn v&agrave; tắt điện hơn 1 giờ để hướng ứng Chiến dịch Giờ Tr&aacute;i đất 2019.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đặc biệt vừa qua trong hai ng&agrave;y 23 v&agrave; 24/3, h&agrave;ng trăm t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n (TNV) Giờ Tr&aacute;i đất 2019 đ&atilde; c&oacute; 2 hoạt động trải nghiệm thực tế&nbsp; khi triển khai dự &aacute;n &ldquo;Thử th&aacute;ch 2 xanh&rdquo;. Theo đ&oacute;, c&aacute;c TNV thực hiện vớt r&aacute;c tại k&ecirc;nh Nhi&ecirc;u Lộc &ndash; Thị Ngh&egrave; v&agrave; Qu&eacute;t dọn r&aacute;c Chợ Đầu mối n&ocirc;ng sản thực phẩm Thủ Đức với khối lượng r&aacute;c được dọn l&agrave; hơn 200 tấn r&aacute;c.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngo&agrave;i ra, để thực hiện th&ocirc;ng điệp &ldquo;Bạn l&agrave; đại sứ m&ocirc;i trường&rdquo;, c&aacute;c TNV đ&atilde; triển khai ghi h&igrave;nh hơn 100 video clip thể hiện &yacute; tưởng v&agrave; thực hiện h&agrave;nh động bảo vệ m&ocirc;i trường của m&igrave;nh đăng tải tr&ecirc;n trang Facebook c&aacute; nh&acirc;n, đồng thời kết nối với Trang Giờ Tr&aacute;i đất Việt Nam.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/3/32124/IMG_0048.JPG" style="height:330px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đ&uacute;ng 20g30, c&aacute;c đại biểu TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;nhấn&nbsp;n&uacute;t biểu tượng thực hiện nghi thức tắt điện</em></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&agrave; một TNV Chiến dịch Giờ Tr&aacute;i đất 2019, Cao An Bi&ecirc;n &ndash; Sinh vi&ecirc;n trường ĐH KHXH &amp; NV chia sẻ: &ldquo;M&igrave;nh nghĩ đ&acirc;y l&agrave; một chiến dịch rất &yacute; nghĩa v&agrave; bổ &iacute;ch. M&igrave;nh muốn nhắn gửi đến mọi người một th&ocirc;ng điệp rằng: chung tay tiết kiệm điện l&agrave; tiết kiệm nguồn năng lượng quyết định sự sống c&ograve;n của ch&iacute;nh bạn&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Isabell Klempp (19 tuổi) đến từ Đức v&agrave; đang du lịch tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh cũng đến tham dự đ&ecirc;m sự kiện cho biết: &ldquo;T&ocirc;i cảm thấy thật tuyệt vời khi tham gia sự kiện n&agrave;y, t&ocirc;i nghĩ hoạt động n&agrave;y rất quan trọng đối với tr&aacute;i đất. Ở đất nước t&ocirc;i cũng tham gia chiến dịch n&agrave;y, người d&acirc;n ở Đức cũng tắt đ&egrave;n trong ng&agrave;y n&agrave;y ở nh&agrave; của m&igrave;nh, c&aacute;c t&ograve;a nh&agrave; ch&iacute;nh v&agrave; những nơi c&ocirc;ng cộng kh&aacute;c. Tất cả đều chung một &yacute; nghĩa bảo vệ m&ocirc;i trường&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trải qua hơn 11 năm, Chiến dịch Giờ Tr&aacute;i đất tại Việt Nam n&oacute;i ri&ecirc;ng v&agrave; thế giới n&oacute;i chung kh&ocirc;ng dừng lại ở h&agrave;nh động vận động cộng đồng thực hiện tắt điện hơn 1 giờ m&agrave; c&ograve;n mở rộng ra nhiều hoạt động bảo vệ m&ocirc;i trường kh&aacute;c. Cụ thể, giảm thiểu sử dụng năng lượng ho&aacute; thạch, giảm thiểu r&aacute;c thải nhựa, ph&acirc;n loại r&aacute;c tại nguồn để gia tăng lượng r&aacute;c thải t&aacute;i chế, ph&aacute;t động chương tr&igrave;nh khởi nghiệp &Yacute; tưởng xanh,&hellip;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&ugrave;ng thời điểm n&agrave;y, nhiều khu vực, to&agrave; nh&agrave; tại H&agrave; Nội đ&atilde; c&ugrave;ng tắt đ&egrave;n 1 giờ đồng hồ để hưởng ứng Chiến dịch &#39;Giờ tr&aacute;i đất&#39; 2019. Tại 7000 th&agrave;nh phố thuộc 200 quốc gia tr&ecirc;n thới giới cũng đ&atilde; c&ugrave;ng thực hiện hoạt động tắt điện hơn 1 giờ để tiết kiệm năng lượng, bảo vệ Tr&aacute;i đất.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/3/32124/IMG_0768.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">H&agrave;ng ngh&igrave;n bạn trẻ d&ugrave;ng nến m&ocirc; h&igrave;nh chứa đ&egrave;n led tại chương tr&igrave;nh</span></em></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/3/32124/IMG_0687.JPG" style="height:374px; width:600px" /></span></em></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>Thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện chụp h&igrave;nh với poster &quot;T&ocirc;i l&agrave; đại sứ m&ocirc;i trường&quot;&nbsp;của chương tr&igrave;nh</em></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/3/32124/IMG_0022.JPG" style="height:400px; width:600px" /></em></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>M&agrave;n nhảy flassmod của c&aacute;c t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n tham gia chương tr&igrave;nh</em></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/3/32124/IMG_8613.JPG" style="height:400px; width:600px" /></em></span></span></p> <p style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>Một trong những đại sứ của chiến dịch năm nay.&nbsp;ca sĩ L&ecirc; Thiện Hiếu biểu diễn tại chương tr&igrave;nh</em></span></font></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">NGỌC THẢO - VĂN DĨ</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;