Một giờ tắt điện giúp Trái đất thêm xanh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Tối 30/3, Đ&ecirc;m sự kiện Tắt đ&egrave;n 1 giờ hưởng ứng chiến dịch Giờ Tr&aacute;i đất 2019 (từ 20g30 đến 21g20) đ&atilde; diễn ra tại Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n (Số 4, Phạm Ngọc Thạch, Quận 1) với sự tham gia của hơn 3000 thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện v&agrave; người d&acirc;n th&agrave;nh phố.</strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/3/32124/IMG_8327.JPG" style="height:400px; width:600px" /></strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ&ocirc;ng đảo thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện đến tham dự đ&ecirc;m tắt điện tiết kiệm điện, bảo vệ Tr&aacute;i đất</span></span></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chiến dịch Giờ Tr&aacute;i đất 2019 do B&aacute;o S&agrave;i G&ograve;n Giải Ph&oacute;ng v&agrave; Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức. C&oacute; thể n&oacute;i, vẫn duy tr&igrave; Chủ đề Connect to Earth (đối với thế giới) v&agrave; &ldquo;Bạn l&agrave; đại sứ m&ocirc;i trường&rdquo; (với Việt Nam), chiến dịch năm nay c&oacute; nhiều sự đổi mới trong c&ocirc;ng t&aacute;c tổ chức cũng như triển khai c&aacute;c dự &aacute;n kh&aacute;c biệt hơn so với mọi năm, c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền c&oacute; nhiều hiệu quả hơn.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c dự &aacute;n Cộng đồng xanh, Chuyển động xanh đ&atilde; triển khai nhiều hoạt động, vận động tuy&ecirc;n truyền c&aacute;c hộ gia đ&igrave;nh, khu d&acirc;n cư, cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện hoạt động giảm thiểu sử dụng r&aacute;c thải nhựa, ph&acirc;n loại r&aacute;c tại nguồn, hưởng ứng tắt điện hơn 1 giờ từ 20g30 đến 21g30 v&agrave;o ng&agrave;y 30/3, &hellip; Kết quả cho thấy đ&atilde; c&oacute; hơn 2000 cơ sở kinh doanh đ&atilde; cam kết đồng thuận tham gia hưởng ứng chiến dịch. Đ&atilde; vận động được 100 ng&agrave;n hộ gia đ&igrave;nh cam kết giảm thiểu r&aacute;c thải nhựa, ph&acirc;n loại r&aacute;c tại nguồn v&agrave; tắt điện hơn 1 giờ để hướng ứng Chiến dịch Giờ Tr&aacute;i đất 2019.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đặc biệt vừa qua trong hai ng&agrave;y 23 v&agrave; 24/3, h&agrave;ng trăm t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n (TNV) Giờ Tr&aacute;i đất 2019 đ&atilde; c&oacute; 2 hoạt động trải nghiệm thực tế&nbsp; khi triển khai dự &aacute;n &ldquo;Thử th&aacute;ch 2 xanh&rdquo;. Theo đ&oacute;, c&aacute;c TNV thực hiện vớt r&aacute;c tại k&ecirc;nh Nhi&ecirc;u Lộc &ndash; Thị Ngh&egrave; v&agrave; Qu&eacute;t dọn r&aacute;c Chợ Đầu mối n&ocirc;ng sản thực phẩm Thủ Đức với khối lượng r&aacute;c được dọn l&agrave; hơn 200 tấn r&aacute;c.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngo&agrave;i ra, để thực hiện th&ocirc;ng điệp &ldquo;Bạn l&agrave; đại sứ m&ocirc;i trường&rdquo;, c&aacute;c TNV đ&atilde; triển khai ghi h&igrave;nh hơn 100 video clip thể hiện &yacute; tưởng v&agrave; thực hiện h&agrave;nh động bảo vệ m&ocirc;i trường của m&igrave;nh đăng tải tr&ecirc;n trang Facebook c&aacute; nh&acirc;n, đồng thời kết nối với Trang Giờ Tr&aacute;i đất Việt Nam.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/3/32124/IMG_0048.JPG" style="height:330px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đ&uacute;ng 20g30, c&aacute;c đại biểu TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;nhấn&nbsp;n&uacute;t biểu tượng thực hiện nghi thức tắt điện</em></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&agrave; một TNV Chiến dịch Giờ Tr&aacute;i đất 2019, Cao An Bi&ecirc;n &ndash; Sinh vi&ecirc;n trường ĐH KHXH &amp; NV chia sẻ: &ldquo;M&igrave;nh nghĩ đ&acirc;y l&agrave; một chiến dịch rất &yacute; nghĩa v&agrave; bổ &iacute;ch. M&igrave;nh muốn nhắn gửi đến mọi người một th&ocirc;ng điệp rằng: chung tay tiết kiệm điện l&agrave; tiết kiệm nguồn năng lượng quyết định sự sống c&ograve;n của ch&iacute;nh bạn&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Isabell Klempp (19 tuổi) đến từ Đức v&agrave; đang du lịch tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh cũng đến tham dự đ&ecirc;m sự kiện cho biết: &ldquo;T&ocirc;i cảm thấy thật tuyệt vời khi tham gia sự kiện n&agrave;y, t&ocirc;i nghĩ hoạt động n&agrave;y rất quan trọng đối với tr&aacute;i đất. Ở đất nước t&ocirc;i cũng tham gia chiến dịch n&agrave;y, người d&acirc;n ở Đức cũng tắt đ&egrave;n trong ng&agrave;y n&agrave;y ở nh&agrave; của m&igrave;nh, c&aacute;c t&ograve;a nh&agrave; ch&iacute;nh v&agrave; những nơi c&ocirc;ng cộng kh&aacute;c. Tất cả đều chung một &yacute; nghĩa bảo vệ m&ocirc;i trường&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trải qua hơn 11 năm, Chiến dịch Giờ Tr&aacute;i đất tại Việt Nam n&oacute;i ri&ecirc;ng v&agrave; thế giới n&oacute;i chung kh&ocirc;ng dừng lại ở h&agrave;nh động vận động cộng đồng thực hiện tắt điện hơn 1 giờ m&agrave; c&ograve;n mở rộng ra nhiều hoạt động bảo vệ m&ocirc;i trường kh&aacute;c. Cụ thể, giảm thiểu sử dụng năng lượng ho&aacute; thạch, giảm thiểu r&aacute;c thải nhựa, ph&acirc;n loại r&aacute;c tại nguồn để gia tăng lượng r&aacute;c thải t&aacute;i chế, ph&aacute;t động chương tr&igrave;nh khởi nghiệp &Yacute; tưởng xanh,&hellip;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&ugrave;ng thời điểm n&agrave;y, nhiều khu vực, to&agrave; nh&agrave; tại H&agrave; Nội đ&atilde; c&ugrave;ng tắt đ&egrave;n 1 giờ đồng hồ để hưởng ứng Chiến dịch &#39;Giờ tr&aacute;i đất&#39; 2019. Tại 7000 th&agrave;nh phố thuộc 200 quốc gia tr&ecirc;n thới giới cũng đ&atilde; c&ugrave;ng thực hiện hoạt động tắt điện hơn 1 giờ để tiết kiệm năng lượng, bảo vệ Tr&aacute;i đất.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/3/32124/IMG_0768.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">H&agrave;ng ngh&igrave;n bạn trẻ d&ugrave;ng nến m&ocirc; h&igrave;nh chứa đ&egrave;n led tại chương tr&igrave;nh</span></em></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/3/32124/IMG_0687.JPG" style="height:374px; width:600px" /></span></em></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>Thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện chụp h&igrave;nh với poster &quot;T&ocirc;i l&agrave; đại sứ m&ocirc;i trường&quot;&nbsp;của chương tr&igrave;nh</em></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/3/32124/IMG_0022.JPG" style="height:400px; width:600px" /></em></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>M&agrave;n nhảy flassmod của c&aacute;c t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n tham gia chương tr&igrave;nh</em></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/3/32124/IMG_8613.JPG" style="height:400px; width:600px" /></em></span></span></p> <p style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>Một trong những đại sứ của chiến dịch năm nay.&nbsp;ca sĩ L&ecirc; Thiện Hiếu biểu diễn tại chương tr&igrave;nh</em></span></font></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">NGỌC THẢO - VĂN DĨ</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;