Phú Nhuận: Hội thi Bí thư Chi đoàn giỏi - "Người cộng sản trẻ thời đại 4.0"

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">S&aacute;ng 31/3, 95 bạn l&agrave; B&iacute; thư Chi đo&agrave;n đ&atilde; s&ocirc;i nổi, h&agrave;o hứng tham gia V&ograve;ng loại của Hội thi &ldquo;B&iacute; thư Chi đo&agrave;n giỏi&rdquo; năm 2019, với chủ đề &ldquo;Người cộng sản trẻ thời đại 4.0&rdquo;. </span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ở v&ograve;ng loại s&aacute;ng nay, c&aacute;c bạn đ&atilde; trải qua 05 thử th&aacute;ch tại c&aacute;c địa điểm kh&aacute;c nhau tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận: Quận Đo&agrave;n, C&ocirc;ng vi&ecirc;n văn h&oacute;a Ph&uacute; Nhuận, Lăng V&otilde; T&aacute;nh v&agrave; Di t&iacute;ch 87A Trần Kế Xương.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&aacute;c th&iacute; sinh đ&atilde; khởi động hội thi với phần thi trắc nghiệm kiến thức 60 c&acirc;u hỏi về học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh, lịch sử đất nước, th&agrave;nh phố, quận Ph&uacute; Nhuận v&agrave; truyền thống của tổ chức Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh. Tại c&aacute;c địa điểm với những phần thi kh&aacute;c nhau, c&aacute;c bạn đ&atilde; thể hiện kiến thức, sự năng động v&agrave; s&aacute;ng tạo để vượt qua c&aacute;c thử th&aacute;ch, thể hiện sự đo&agrave;n kết để ho&agrave;n th&agrave;nh tr&ograve; chơi tập thể, thể hiện tinh thần hội nhập với s&acirc;n chơi &ldquo;ASEAN trong t&ocirc;i&rdquo;, thể hiện sức khỏe dẻo dai, bền bỉ với phần thử th&aacute;ch kiểm tra độ bền v&agrave; thể hiện sự hiện đại với s&acirc;n chơi trực tuyến th&ocirc;ng qua ứng dụng Kahoot.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/3/32131/Le khai mac hoi thi.jpg" style="height:227px; width:500px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Một s&acirc;n chơi với nhiều thử th&aacute;ch nhằm gi&uacute;p c&aacute;c bạn B&iacute; thư chi đo&agrave;n tại cơ sở trau dồi kiến thức, r&egrave;n luyện kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội, ph&aacute;t huy t&agrave;i năng, bản lĩnh, sự năng động, tự tin của &ldquo;Người cộng sản trẻ thời đại 4.0&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>THANH TR&Iacute;</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;