Sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ quận Tân Phú

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Nhằm n&acirc;ng cao nhận thức, tr&igrave;nh độ l&yacute; luận ch&iacute;nh trị v&agrave; kỹ năng cho đội ngũ c&aacute;n bộ đo&agrave;n&nbsp;th&ocirc;ng qua c&aacute;c hoạt động, sinh hoạt chuy&ecirc;n đề, kỹ năng l&agrave;m việc nh&oacute;m, ng&agrave;y 30.3, Quận Đo&agrave;n T&acirc;n Ph&uacute; phối hợp c&ugrave;ng C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ quận tổ chức H&agrave;nh tr&igrave;nh &quot;Người Cộng sản trẻ&quot; kết hợp sinh hoạt c&acirc;u lạc bộ&nbsp;qu&yacute; 1 năm 2019 với chủ đề &quot;C&acirc;u chuyện t&igrave;nh nguyện&quot;.</span></strong></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/3/32137/51f7d8b0d43a36646f2b.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">H&agrave;nh tr&igrave;nh diễn ra với c&aacute;c nội dung như: Tổ chức d&acirc;ng hương, d&acirc;ng hoa v&agrave; t&igrave;m hiểu Khu Di t&iacute;ch Khu uỷ S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định (khu căn cứ Th&agrave;nh Đo&agrave;n trong thời kỳ kh&aacute;ng chiến chống Mĩ) tại huyện Mỏ C&agrave;y Bắc, tỉnh Bến Tre; tổ chức sinh hoạt C&acirc;u lạc bộ&nbsp;L&yacute; luận trẻ với 4 nh&oacute;m chuy&ecirc;n đề được đưa ra thảo luận v&agrave; phản biện như: Tr&agrave;o lưu dọn r&aacute;c bảo vệ m&ocirc;i trường của giới trẻ tr&ecirc;n c&aacute;c trang mạng x&atilde; hội; Giải ph&aacute;p của chi đo&agrave;n trong việc thực hiện c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện g&oacute;p phần x&acirc;y dựng địa phương v&agrave; đơn vị; L&agrave;m thế n&agrave;o để c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện của Đo&agrave;n c&oacute; sự tham gia ủng hộ của người d&acirc;n tại khu vực thực hiện; L&agrave;m thế n&agrave;o để n&acirc;ng cao chất lượng hoạt động t&igrave;nh nguyện hiện nay của c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Hưởng ứng chủ đề &ldquo;Năm thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện&rdquo;,&nbsp;Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n v&agrave; Ban chủ nhiệm C&acirc;u lạc bộ&nbsp;L&yacute; luận trẻ đ&atilde; thực hiện c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện tại x&atilde; Ch&acirc;u Ho&agrave;, huyện Giồng Tr&ocirc;m, tỉnh Bến Tre như&nbsp;trao 20 phần qu&agrave; (trị gi&aacute; 300.000 đồng/suất) cho b&agrave; con nh&acirc;n d&acirc;n thuộc hộ ngh&egrave;o của x&atilde;; thăm v&agrave; dọn dẹp nh&agrave;, tặng c&aacute;c vật dụng trong gia đ&igrave;nh v&agrave; tiền mặt cho c&ocirc; B&ugrave;i Thị Ho&agrave; - Thương binh 2/4 (tổng trị gi&aacute; 2 triệu đồng); trao 20 suất học bổng (500.000 đồng/suất) v&agrave; 30 phần qu&agrave; &quot;C&ugrave;ng bạn đến trường&quot; cho c&aacute;c em học sinh trường THCS Ch&acirc;u Ho&agrave; với tổng trị gi&aacute; 22.000.000 đồng. </span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/3/32137/cdb06cf360798227db68.jpg" style="font-size:14px; height:450px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/3/32137/1728db6ed7e435ba6cf5.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong khu&ocirc;n khổ hoạt động, c&aacute;c bạn c&aacute;n bộ Đo&agrave;n của quận đ&atilde; tổ chức kh&aacute;m tầm so&aacute;t c&aacute;c bệnh về cột sống v&agrave; mắt; tổ chức 6 gian h&agrave;ng tr&ograve; chơi với nhiều phần qu&agrave; nhỏ hấp dẫn phục vụ cho c&aacute;c em học sinh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tham dự c&ugrave;ng h&agrave;nh tr&igrave;nh c&oacute; đồng ch&iacute; Phạm Thị Thanh Tr&agrave; - Quận uỷ vi&ecirc;n, Ph&oacute; Trưởng Ban thường trực Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Quận uỷ; đồng ch&iacute; Ho&agrave;ng Quốc Li&ecirc;m - Quận uỷ vi&ecirc;n, B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n v&agrave; 45 bạn&nbsp; c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, th&agrave;nh vi&ecirc;n C&acirc;u lạc bộ&nbsp;L&yacute; luận trẻ quận.</span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">KH&Aacute;NH V&Acirc;N</span></strong></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;