Sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ quận Tân Phú

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Nhằm n&acirc;ng cao nhận thức, tr&igrave;nh độ l&yacute; luận ch&iacute;nh trị v&agrave; kỹ năng cho đội ngũ c&aacute;n bộ đo&agrave;n&nbsp;th&ocirc;ng qua c&aacute;c hoạt động, sinh hoạt chuy&ecirc;n đề, kỹ năng l&agrave;m việc nh&oacute;m, ng&agrave;y 30.3, Quận Đo&agrave;n T&acirc;n Ph&uacute; phối hợp c&ugrave;ng C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ quận tổ chức H&agrave;nh tr&igrave;nh &quot;Người Cộng sản trẻ&quot; kết hợp sinh hoạt c&acirc;u lạc bộ&nbsp;qu&yacute; 1 năm 2019 với chủ đề &quot;C&acirc;u chuyện t&igrave;nh nguyện&quot;.</span></strong></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/3/32137/51f7d8b0d43a36646f2b.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">H&agrave;nh tr&igrave;nh diễn ra với c&aacute;c nội dung như: Tổ chức d&acirc;ng hương, d&acirc;ng hoa v&agrave; t&igrave;m hiểu Khu Di t&iacute;ch Khu uỷ S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định (khu căn cứ Th&agrave;nh Đo&agrave;n trong thời kỳ kh&aacute;ng chiến chống Mĩ) tại huyện Mỏ C&agrave;y Bắc, tỉnh Bến Tre; tổ chức sinh hoạt C&acirc;u lạc bộ&nbsp;L&yacute; luận trẻ với 4 nh&oacute;m chuy&ecirc;n đề được đưa ra thảo luận v&agrave; phản biện như: Tr&agrave;o lưu dọn r&aacute;c bảo vệ m&ocirc;i trường của giới trẻ tr&ecirc;n c&aacute;c trang mạng x&atilde; hội; Giải ph&aacute;p của chi đo&agrave;n trong việc thực hiện c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện g&oacute;p phần x&acirc;y dựng địa phương v&agrave; đơn vị; L&agrave;m thế n&agrave;o để c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện của Đo&agrave;n c&oacute; sự tham gia ủng hộ của người d&acirc;n tại khu vực thực hiện; L&agrave;m thế n&agrave;o để n&acirc;ng cao chất lượng hoạt động t&igrave;nh nguyện hiện nay của c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Hưởng ứng chủ đề &ldquo;Năm thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện&rdquo;,&nbsp;Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n v&agrave; Ban chủ nhiệm C&acirc;u lạc bộ&nbsp;L&yacute; luận trẻ đ&atilde; thực hiện c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện tại x&atilde; Ch&acirc;u Ho&agrave;, huyện Giồng Tr&ocirc;m, tỉnh Bến Tre như&nbsp;trao 20 phần qu&agrave; (trị gi&aacute; 300.000 đồng/suất) cho b&agrave; con nh&acirc;n d&acirc;n thuộc hộ ngh&egrave;o của x&atilde;; thăm v&agrave; dọn dẹp nh&agrave;, tặng c&aacute;c vật dụng trong gia đ&igrave;nh v&agrave; tiền mặt cho c&ocirc; B&ugrave;i Thị Ho&agrave; - Thương binh 2/4 (tổng trị gi&aacute; 2 triệu đồng); trao 20 suất học bổng (500.000 đồng/suất) v&agrave; 30 phần qu&agrave; &quot;C&ugrave;ng bạn đến trường&quot; cho c&aacute;c em học sinh trường THCS Ch&acirc;u Ho&agrave; với tổng trị gi&aacute; 22.000.000 đồng. </span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/3/32137/cdb06cf360798227db68.jpg" style="font-size:14px; height:450px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/3/32137/1728db6ed7e435ba6cf5.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong khu&ocirc;n khổ hoạt động, c&aacute;c bạn c&aacute;n bộ Đo&agrave;n của quận đ&atilde; tổ chức kh&aacute;m tầm so&aacute;t c&aacute;c bệnh về cột sống v&agrave; mắt; tổ chức 6 gian h&agrave;ng tr&ograve; chơi với nhiều phần qu&agrave; nhỏ hấp dẫn phục vụ cho c&aacute;c em học sinh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tham dự c&ugrave;ng h&agrave;nh tr&igrave;nh c&oacute; đồng ch&iacute; Phạm Thị Thanh Tr&agrave; - Quận uỷ vi&ecirc;n, Ph&oacute; Trưởng Ban thường trực Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Quận uỷ; đồng ch&iacute; Ho&agrave;ng Quốc Li&ecirc;m - Quận uỷ vi&ecirc;n, B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n v&agrave; 45 bạn&nbsp; c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, th&agrave;nh vi&ecirc;n C&acirc;u lạc bộ&nbsp;L&yacute; luận trẻ quận.</span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">KH&Aacute;NH V&Acirc;N</span></strong></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tối 28/10, Chương trình tuyên dương và trao giải thưởng “Nguyễn Văn Trỗi” lần 12 - năm 2020 đã diễn ra tại Hội trường Nhà văn hóa Thanh niên (Số 4, đường Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;