Cô gái Lào cột chỉ tay cho trai Việt

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><strong>Ng&agrave;y 31.3, tại Trường ĐH T&ocirc;n Đức Thắng, Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM tổ chức Ng&agrave;y hội giao lưu văn h&oacute;a sinh vi&ecirc;n 3 nước Việt Nam - L&agrave;o - Campuchia năm 2019, nh&acirc;n dịp tết cổ truyền Bunpimay (L&agrave;o) v&agrave; Chol Chnam Thmey (Campuchia).</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/3/32139/hinh.jpg" style="height:440px; width:660px" /></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:14px">Nghi thức buộc chỉ cổ tay tại ng&agrave;y hội giao lưu văn h&oacute;a sinh vi&ecirc;n Việt Nam - L&agrave;o - Campuchia Ảnh: L&ecirc; Thanh </span></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Đ&acirc;y cũng l&agrave; dịp để đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n TP.HCM, sinh vi&ecirc;n L&agrave;o, Campuchia c&oacute; cơ hội giao lưu, t&igrave;m hiểu về lịch sử quan hệ Việt Nam - L&agrave;o - Campuchia, g&oacute;p phần vun đắp t&igrave;nh đo&agrave;n kết truyền thống, mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa thanh ni&ecirc;n 3 nước. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Tham gia ng&agrave;y hội, h&agrave;ng trăm sinh vi&ecirc;n 3 nước anh em c&ugrave;ng trải nghiệm nhiều hoạt động đặc sắc của nhau, đồng thời h&ograve;a trong kh&ocirc;ng kh&iacute; lễ hội vui tươi, s&ocirc;i nổi diễn ra nối tiếp nhau.</span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/3/32139/1.jpg" style="height:320px; width:480px" /></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><em>N&eacute;t đặt trưng văn h&oacute;a L&agrave;o </em></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Tr&ecirc;n s&acirc;n khấu, c&aacute;c bạn trẻ l&agrave; sinh vi&ecirc;n 3 nước đang theo học tại TP.HCM lu&acirc;n phi&ecirc;n biểu diễn c&aacute;c điệu m&uacute;a, điệu h&aacute;t truyền thống của đất nước m&igrave;nh. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Ngo&agrave;i ra, c&aacute;c bạn c&ograve;n mang đến m&agrave;n tr&igrave;nh diễn &aacute;o d&agrave;i truyền thống của đất nước Việt Nam. Đặc biệt, ng&agrave;y hội cũng diễn ra nghi thức buộc chỉ cổ tay, một phong tục truyền thống c&oacute; từ l&acirc;u đời, mang n&eacute;t đẹp văn h&oacute;a tinh thần của người d&acirc;n L&agrave;o v&agrave; Campuchia. C&ocirc; g&aacute;i L&agrave;o đ&atilde; cột chỉ tay cho trai Việt, nhằm cầu ch&uacute;c b&igrave;nh an, sức khỏe v&agrave; thắt chặt t&igrave;nh cảm giữa đ&ocirc;i b&ecirc;n. Ban tổ chức ng&agrave;y hội c&ograve;n mang đến kh&ocirc;ng gian giao lưu văn h&oacute;a, thể thao với c&aacute;c tr&ograve; chơi như: đ&aacute; b&oacute;ng, chạy tiếp sức, k&eacute;o co, giao lưu ẩm thực&hellip;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Một số h&igrave;nh ảnh vui nhộn tại ng&agrave;y hội giao lưu văn h&oacute;a sinh vi&ecirc;n Việt Nam - L&agrave;o - Campuchia:</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/3/32139/2.jpg" /></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/3/32139/3.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/3/32139/4.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/3/32139/5.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/3/32139/6.jpg" /></p> <p style="text-align: right;"><strong>L&Ecirc; THANH - TN</strong></p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;