Cô gái Lào cột chỉ tay cho trai Việt

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><strong>Ng&agrave;y 31.3, tại Trường ĐH T&ocirc;n Đức Thắng, Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM tổ chức Ng&agrave;y hội giao lưu văn h&oacute;a sinh vi&ecirc;n 3 nước Việt Nam - L&agrave;o - Campuchia năm 2019, nh&acirc;n dịp tết cổ truyền Bunpimay (L&agrave;o) v&agrave; Chol Chnam Thmey (Campuchia).</strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/3/32139/hinh.jpg" style="height:440px; width:660px" /></strong></span></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:14px">Nghi thức buộc chỉ cổ tay tại ng&agrave;y hội giao lưu văn h&oacute;a sinh vi&ecirc;n Việt Nam - L&agrave;o - Campuchia Ảnh: L&ecirc; Thanh </span></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Đ&acirc;y cũng l&agrave; dịp để đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n TP.HCM, sinh vi&ecirc;n L&agrave;o, Campuchia c&oacute; cơ hội giao lưu, t&igrave;m hiểu về lịch sử quan hệ Việt Nam - L&agrave;o - Campuchia, g&oacute;p phần vun đắp t&igrave;nh đo&agrave;n kết truyền thống, mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa thanh ni&ecirc;n 3 nước. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Tham gia ng&agrave;y hội, h&agrave;ng trăm sinh vi&ecirc;n 3 nước anh em c&ugrave;ng trải nghiệm nhiều hoạt động đặc sắc của nhau, đồng thời h&ograve;a trong kh&ocirc;ng kh&iacute; lễ hội vui tươi, s&ocirc;i nổi diễn ra nối tiếp nhau.</span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/3/32139/1.jpg" style="height:320px; width:480px" /></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><em>N&eacute;t đặt trưng văn h&oacute;a L&agrave;o </em></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Tr&ecirc;n s&acirc;n khấu, c&aacute;c bạn trẻ l&agrave; sinh vi&ecirc;n 3 nước đang theo học tại TP.HCM lu&acirc;n phi&ecirc;n biểu diễn c&aacute;c điệu m&uacute;a, điệu h&aacute;t truyền thống của đất nước m&igrave;nh. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Ngo&agrave;i ra, c&aacute;c bạn c&ograve;n mang đến m&agrave;n tr&igrave;nh diễn &aacute;o d&agrave;i truyền thống của đất nước Việt Nam. Đặc biệt, ng&agrave;y hội cũng diễn ra nghi thức buộc chỉ cổ tay, một phong tục truyền thống c&oacute; từ l&acirc;u đời, mang n&eacute;t đẹp văn h&oacute;a tinh thần của người d&acirc;n L&agrave;o v&agrave; Campuchia. C&ocirc; g&aacute;i L&agrave;o đ&atilde; cột chỉ tay cho trai Việt, nhằm cầu ch&uacute;c b&igrave;nh an, sức khỏe v&agrave; thắt chặt t&igrave;nh cảm giữa đ&ocirc;i b&ecirc;n. Ban tổ chức ng&agrave;y hội c&ograve;n mang đến kh&ocirc;ng gian giao lưu văn h&oacute;a, thể thao với c&aacute;c tr&ograve; chơi như: đ&aacute; b&oacute;ng, chạy tiếp sức, k&eacute;o co, giao lưu ẩm thực&hellip;</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Một số h&igrave;nh ảnh vui nhộn tại ng&agrave;y hội giao lưu văn h&oacute;a sinh vi&ecirc;n Việt Nam - L&agrave;o - Campuchia:</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/3/32139/2.jpg" /></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/3/32139/3.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/3/32139/4.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/3/32139/5.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/3/32139/6.jpg" /></p> <p style="text-align: right;"><strong>L&Ecirc; THANH - TN</strong></p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;