Sinh viên Lào, Campuchia đón Tết cổ truyền tại Việt Nam

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>S&aacute;ng 31/3, sinh vi&ecirc;n L&agrave;o, Campuchia đang học tập tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh c&ugrave;ng với sinh vi&ecirc;n Việt Nam tham gia <strong>Ng&agrave;y hội giao lưu sinh vi&ecirc;n Việt Nam &ndash; L&agrave;o &ndash; Campuchia</strong></strong> <strong>nh&acirc;n dịp tết cổ truyền Bunpimay (L&agrave;o) v&agrave; Chol Chnam Thmey (Campuchia) </strong><strong>được tổ chức </strong><strong>tại trường Đại học T&ocirc;n Đức Thắng (Quận 7)</strong><strong>. N</strong><strong>hiều s&acirc;n chơi vui tươi, s&ocirc;i nổi nhằm g&oacute;p phần kết nối t&igrave;nh đo&agrave;n kết, hữu nghị giữa bạn trẻ 3 nước</strong><strong>.</strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/4/32146/IMG_1360.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nghi thức buộc chỉ cổ tay, một phong tục truyền thống c&oacute; từ l&acirc;u đời, mang n&eacute;t đẹp văn h&oacute;a tinh thần của người d&acirc;n L&agrave;o</span></em></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong ng&agrave;y hội, c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n Việt Nam &ndash; L&agrave;o &ndash; Campuchia c&ugrave;ng Giao lưu thể thao với nhau qua phần thi chung kết v&agrave; tranh hạng ba Giải b&oacute;ng đ&aacute; giao hữu sinh vi&ecirc;n, Giải chạy tiếp sức hữu nghị sinh vi&ecirc;n, Giải k&eacute;o co, đẩy gậy v&agrave; c&aacute;c tr&ograve; chơi li&ecirc;n ho&agrave;n c&ugrave;ng với Lễ hội t&eacute; nước. Song song đ&oacute;, c&aacute;c bạn cũng sẽ được giao lưu văn h&oacute;a d&acirc;n gian, ẩm thực qua c&aacute;c gian h&agrave;ng ẩm thực, lễ hội EDM, nhảy tập thể v&agrave; giao lưu văn h&oacute;a, văn nghệ d&acirc;n gian của ba nước Việt Nam &ndash; L&agrave;o &ndash; Campuchia.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">H&agrave;ng trăm bạn sinh vi&ecirc;n ba nước anh em đ&atilde; c&ugrave;ng nhau thưởng thức bộ sưu tập &aacute;o d&agrave;i Việt Nam qua phần tr&igrave;nh diễn của c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n Trường ĐH T&ocirc;n Đức Thắng. Đặc biệt, ng&agrave;y hội cũng diễn ra nghi thức buộc chỉ cổ tay, một phong tục truyền thống c&oacute; từ l&acirc;u đời, mang n&eacute;t đẹp văn h&oacute;a tinh thần của người d&acirc;n L&agrave;o, nhằm cầu ch&uacute;c b&igrave;nh an, sức khỏe v&agrave; thắt chặt t&igrave;nh cảm giữa đ&ocirc;i b&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/4/32146/IMG_1371.JPG" style="height:304px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, sinh vi&ecirc;n 3 nước cũng th&iacute;ch th&uacute; với hoạt động t&eacute; nước vui nhộn. Người L&agrave;o tin rằng nước sẽ gi&uacute;p gột rửa điều xấu xa, bệnh tật v&agrave; cầu ch&uacute;c năm mới sống l&acirc;u, sạch sẽ v&agrave; mạnh khỏe. Ai bị ướt nhiều l&agrave; hạnh ph&uacute;c nhiều. Tục lệ t&eacute; nước (tạt nước) trong ng&agrave;y tết của L&agrave;o cũng c&oacute; phần do thời tiết n&oacute;ng bức (th&aacute;ng 4 l&agrave; thời điểm n&oacute;ng nhất ở L&agrave;o). Trước khi t&eacute; nước cho nhau, người ta thường d&agrave;nh cho nhau những lời ch&uacute;c tốt l&agrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/4/32146/ANH%2011.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sinh vi&ecirc;n 3 nước h&agrave;o hứng với m&agrave;n t&eacute; nước truyền thống</span></span></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Anh Nguyễn Th&agrave;nh Nh&acirc;n, B&iacute; thư Đo&agrave;n trường ĐH T&ocirc;n Đức Thắng cho biết hiện nay trường c&oacute; số lượng sinh vi&ecirc;n L&agrave;o, Campuchia kh&aacute; lớn đang theo học ở c&aacute;c tr&igrave;nh độ kh&aacute;c nhau: đại học, thạc sỹ, dự bị. H&agrave;ng năm nh&agrave; trường lu&ocirc;n quan t&acirc;m, tạo điều kiện tốt cho c&aacute;c bạn trong sinh hoạt, đời sống tinh thần, nhất l&agrave; trong dịp Tết cổ truyền của hai nước L&agrave;o v&agrave; Campuchia.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c hoạt động giao lưu với sinh vi&ecirc;n L&agrave;o v&agrave; Campuchia đang học tập tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh từ ng&agrave;y 30/3/2019 đến ng&agrave;y 10/4/2019 do Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức nhằm thể hiện sự quan t&acirc;m, chăm lo của Đảng bộ, ch&iacute;nh quyền v&agrave; của tổ chức Đo&agrave;n đối với sinh vi&ecirc;n L&agrave;o, Campuchia hiện đang theo học tại c&aacute;c trường đại học tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ch&ugrave;m ảnh c&aacute;c hoạt động s&ocirc;i động, vui nhộn trong ng&agrave;y hội giao lưu văn h&oacute;a:</span></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/4/32146/IMG_1442.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/4/32146/IMG_1428.JPG" style="height:332px; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/4/32146/Keo%20co.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/4/32146/Tro%20choi%20lien%20hoan.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/4/32146/IMG_1511.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>NGỌC THẢO</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;