Sinh viên Lào, Campuchia đón Tết cổ truyền tại Việt Nam

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>S&aacute;ng 31/3, sinh vi&ecirc;n L&agrave;o, Campuchia đang học tập tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh c&ugrave;ng với sinh vi&ecirc;n Việt Nam tham gia <strong>Ng&agrave;y hội giao lưu sinh vi&ecirc;n Việt Nam &ndash; L&agrave;o &ndash; Campuchia</strong></strong> <strong>nh&acirc;n dịp tết cổ truyền Bunpimay (L&agrave;o) v&agrave; Chol Chnam Thmey (Campuchia) </strong><strong>được tổ chức </strong><strong>tại trường Đại học T&ocirc;n Đức Thắng (Quận 7)</strong><strong>. N</strong><strong>hiều s&acirc;n chơi vui tươi, s&ocirc;i nổi nhằm g&oacute;p phần kết nối t&igrave;nh đo&agrave;n kết, hữu nghị giữa bạn trẻ 3 nước</strong><strong>.</strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/4/32146/IMG_1360.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nghi thức buộc chỉ cổ tay, một phong tục truyền thống c&oacute; từ l&acirc;u đời, mang n&eacute;t đẹp văn h&oacute;a tinh thần của người d&acirc;n L&agrave;o</span></em></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong ng&agrave;y hội, c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n Việt Nam &ndash; L&agrave;o &ndash; Campuchia c&ugrave;ng Giao lưu thể thao với nhau qua phần thi chung kết v&agrave; tranh hạng ba Giải b&oacute;ng đ&aacute; giao hữu sinh vi&ecirc;n, Giải chạy tiếp sức hữu nghị sinh vi&ecirc;n, Giải k&eacute;o co, đẩy gậy v&agrave; c&aacute;c tr&ograve; chơi li&ecirc;n ho&agrave;n c&ugrave;ng với Lễ hội t&eacute; nước. Song song đ&oacute;, c&aacute;c bạn cũng sẽ được giao lưu văn h&oacute;a d&acirc;n gian, ẩm thực qua c&aacute;c gian h&agrave;ng ẩm thực, lễ hội EDM, nhảy tập thể v&agrave; giao lưu văn h&oacute;a, văn nghệ d&acirc;n gian của ba nước Việt Nam &ndash; L&agrave;o &ndash; Campuchia.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">H&agrave;ng trăm bạn sinh vi&ecirc;n ba nước anh em đ&atilde; c&ugrave;ng nhau thưởng thức bộ sưu tập &aacute;o d&agrave;i Việt Nam qua phần tr&igrave;nh diễn của c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n Trường ĐH T&ocirc;n Đức Thắng. Đặc biệt, ng&agrave;y hội cũng diễn ra nghi thức buộc chỉ cổ tay, một phong tục truyền thống c&oacute; từ l&acirc;u đời, mang n&eacute;t đẹp văn h&oacute;a tinh thần của người d&acirc;n L&agrave;o, nhằm cầu ch&uacute;c b&igrave;nh an, sức khỏe v&agrave; thắt chặt t&igrave;nh cảm giữa đ&ocirc;i b&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/4/32146/IMG_1371.JPG" style="height:304px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, sinh vi&ecirc;n 3 nước cũng th&iacute;ch th&uacute; với hoạt động t&eacute; nước vui nhộn. Người L&agrave;o tin rằng nước sẽ gi&uacute;p gột rửa điều xấu xa, bệnh tật v&agrave; cầu ch&uacute;c năm mới sống l&acirc;u, sạch sẽ v&agrave; mạnh khỏe. Ai bị ướt nhiều l&agrave; hạnh ph&uacute;c nhiều. Tục lệ t&eacute; nước (tạt nước) trong ng&agrave;y tết của L&agrave;o cũng c&oacute; phần do thời tiết n&oacute;ng bức (th&aacute;ng 4 l&agrave; thời điểm n&oacute;ng nhất ở L&agrave;o). Trước khi t&eacute; nước cho nhau, người ta thường d&agrave;nh cho nhau những lời ch&uacute;c tốt l&agrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/4/32146/ANH%2011.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sinh vi&ecirc;n 3 nước h&agrave;o hứng với m&agrave;n t&eacute; nước truyền thống</span></span></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Anh Nguyễn Th&agrave;nh Nh&acirc;n, B&iacute; thư Đo&agrave;n trường ĐH T&ocirc;n Đức Thắng cho biết hiện nay trường c&oacute; số lượng sinh vi&ecirc;n L&agrave;o, Campuchia kh&aacute; lớn đang theo học ở c&aacute;c tr&igrave;nh độ kh&aacute;c nhau: đại học, thạc sỹ, dự bị. H&agrave;ng năm nh&agrave; trường lu&ocirc;n quan t&acirc;m, tạo điều kiện tốt cho c&aacute;c bạn trong sinh hoạt, đời sống tinh thần, nhất l&agrave; trong dịp Tết cổ truyền của hai nước L&agrave;o v&agrave; Campuchia.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c hoạt động giao lưu với sinh vi&ecirc;n L&agrave;o v&agrave; Campuchia đang học tập tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh từ ng&agrave;y 30/3/2019 đến ng&agrave;y 10/4/2019 do Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức nhằm thể hiện sự quan t&acirc;m, chăm lo của Đảng bộ, ch&iacute;nh quyền v&agrave; của tổ chức Đo&agrave;n đối với sinh vi&ecirc;n L&agrave;o, Campuchia hiện đang theo học tại c&aacute;c trường đại học tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ch&ugrave;m ảnh c&aacute;c hoạt động s&ocirc;i động, vui nhộn trong ng&agrave;y hội giao lưu văn h&oacute;a:</span></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/4/32146/IMG_1442.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/4/32146/IMG_1428.JPG" style="height:332px; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/4/32146/Keo%20co.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/4/32146/Tro%20choi%20lien%20hoan.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/4/32146/IMG_1511.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: right;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>NGỌC THẢO</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;