Đoàn SATRA: Hội trại "Tuổi trẻ thế hệ Hồ Chí Minh"

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thiết thực kỷ niệm 88 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sảnHồ Ch&iacute; Minh (26.3.1931 - 26.3.2019) v&agrave; 50 năm thực hiện Di ch&uacute;c Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh (1969 - 2019), ng&agrave;y 30 - 31.3 vừa qua,&nbsp;Đo&agrave;n Tổng C&ocirc;ng ty Thương mại S&agrave;i G&ograve;n&nbsp;đ&atilde; phối hợp c&ugrave;ng&nbsp;Đo&agrave;n trường&nbsp;Đại&nbsp;học An ninh Nh&acirc;n d&acirc;n tổ chức Hội trại truyền thống &quot;Tuổi trẻ thế hệ Hồ Ch&iacute; Minh&quot; năm 2019 tại&nbsp;</span>Khu Di t&iacute;ch lịch sử - văn h&oacute;a căn cứ&nbsp;<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"> Ban An ninh Trung&nbsp;ương cục miền Nam.</span></strong></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/4/32152/HT4.jpg" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px; height:400px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hội trại được tổ chức với nhiều nội dung phong ph&uacute;: chương tr&igrave;nh kỷ niệm&nbsp;88 năm ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh, hoạt động &ldquo;Tiếp bước truyền thống &ndash; Một ng&agrave;y l&agrave;m Chiến sĩ C&ocirc;ng an Nh&acirc;n d&acirc;n&rdquo; - trải nghiệm c&aacute;c nhiệm vụ cơ bản m&agrave; Chiến sĩ C&ocirc;ng an Nh&acirc;n d&acirc;n phải r&egrave;n luyện (luyện tập Điều lệnh, Thực hiện nội vụ, luyện tập c&aacute;c tư thế chiến đấu...);&nbsp;đ&ecirc;m hội truyền thống &ldquo;Tuổi trẻ Thế hệ Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo; với c&aacute;c nội dung: Bản lĩnh c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, Hội thi tr&igrave;nh diễn thời trang t&aacute;i chế, tr&ograve; chơi&nbsp;đ&ecirc;m với c&aacute;c trạm Mật thư, Tiến qu&acirc;n, Tho&aacute;t hiểm...&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/4/32152/HT5.jpg" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/4/32152/HT 3.jpg" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px; height:400px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Cũng trong đ&ecirc;m Hội thi C&aacute;n bộ Đo&agrave;n giỏi năm 2019 được tổ chức với h&igrave;nh thức đổi mới: l&agrave;m b&agrave;i trắc nghiệm v&agrave; b&agrave;i viết dưới&nbsp;&aacute;nh nến tại khu nh&agrave; tưởng niệm,&nbsp;với nội dung t&igrave;m hiểu về tổ chức Đo&agrave;n, về Di ch&uacute;c Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; kiến thức về biển đảo Việt Nam với sự tham gia của 120 th&iacute; sinh</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/4/32152/HT7.jpg" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Cũng trong khu&ocirc;n khổ hội trại, Đo&agrave;n Tổng C&ocirc;ng ty đ&atilde; tổ chức tuy&ecirc;n dương 5 Chi đo&agrave;n&nbsp;Vững mạnh - ti&ecirc;u biểu năm 2019, 5 C&aacute;n bộ Đo&agrave;n SATRA&nbsp;ti&ecirc;u biểu năm 2019, v&agrave; trao giải cho c&aacute;c tiểu trại đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc nhiệm vụ.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/4/32152/HT6.jpg" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Th&ocirc;ng qua c&aacute;c hoạt động trong hội trại, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n SATRA v&agrave;&nbsp;Đại học An ninh Nh&acirc;n d&acirc;n&nbsp;đ&atilde;&nbsp;được &ocirc;n lại truyền thống đấu tranh h&agrave;o h&ugrave;ng của &ocirc;ng cha ta trong thời kỳ kh&aacute;nh chiến chống Mỹ cứu nước, truyền thống của tổ chức&nbsp;Đo&agrave;n quang vinh,&nbsp;được giao lưu v&agrave; học hỏi lẫn nhau,&nbsp;g&oacute;p phần n&acirc;ng cao &yacute; thức học tập, r&egrave;n luyện bản th&acirc;n xứng đ&aacute;ng với danh hiệu&nbsp;&quot;Tuổi trẻ thế hệ Hồ Ch&iacute; Minh&quot;</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">TI&Ecirc;N MINH</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;