Nhà Bè: Khánh thành tuyến hẻm dẫn vào nhà Mẹ Việt Nam Anh hùng

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>S&aacute;ng ng&agrave;y 7/4/2019, Huyện Đo&agrave;n Nh&agrave; B&egrave; đ&atilde; phối hợp c&ugrave;ng Đo&agrave;n Khối Bộ X&acirc;y dựng v&agrave; UBND x&atilde; Phước Lộc long trọng tổ chức Lễ Kh&aacute;nh th&agrave;nh tuyến hẻm 291, ấp 3, x&atilde; Phước Lộc &ndash; C&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n ch&agrave;o mừng Đại hội Hội LHTN Việt Nam huyện Nh&agrave; B&egrave; lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 -2024.</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đến tham dự Lễ kh&aacute;nh th&agrave;nh c&oacute; sự tham dự của Đồng ch&iacute; Nguyễn Ngọc Dũng, Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Đo&agrave;n Khối Bộ X&acirc;y dựng; Đồng ch&iacute; Đại &uacute;y Nguyễn Văn Ho&agrave;n, B&iacute; thư Li&ecirc;n Chi đo&agrave;n Tiểu đo&agrave;n số 1 &ndash; Trung đo&agrave;n CSCĐ Đ&ocirc;ng Nam TP. HCM; Đồng ch&iacute; Phạm Văn Mỹ &ndash; Ph&oacute; Trưởng Ban D&acirc;n vận Huyện ủy; Đồng ch&iacute; Nguyễn Kiều Thu, B&iacute; thư Huyện Đo&agrave;n Nh&agrave; B&egrave;; Đồng ch&iacute; Nguyễn Th&agrave;nh Trung, Chủ tịch UBND x&atilde; Phước Lộc; Đồng ch&iacute; Phan Thị B&iacute;ch Thủy, Ph&oacute; Chủ tịch UBND x&atilde; Phước Lộc, c&ugrave;ng to&agrave;n thể c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n x&atilde; v&agrave; người d&acirc;n trong tuyến hẻm c&ugrave;ng tham gia buổi lễ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tuyến hẻm 291 ấp 3, x&atilde; Phước Lộc dẫn v&agrave;o nh&agrave; Mẹ VNAH L&ecirc; Thị Hồ, người d&acirc;n quen gọi l&agrave; &ldquo;Tuyến hẻm Mẹ VNAH&rdquo; c&oacute; chiều d&agrave;i l&agrave; 200m, chiều rộng hẻm l&agrave; 6m. Thực trạng tuyến hẻm tuyến hẻm trước đ&acirc;y thường xuy&ecirc;n bị ngập &uacute;ng do triều cường, đường xuống cấp nghi&ecirc;m trọng, ảnh hưởng rất lớn đến việc di chuyển v&agrave; sinh hoạt h&agrave;ng ng&agrave;y của người d&acirc;n trong khu vực.</span></span></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/4/32167/IMG_1688.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau hơn một tuần thi c&ocirc;ng s&ocirc;i nổi, c&aacute;c c&aacute;n bộ, chiến sỹ Tiểu đo&agrave;n CSCĐ số 1 - Trung đo&agrave;n CSCĐ Đ&ocirc;ng Nam Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, Ph&ograve;ng CSGT đường thuỷ Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, C&ocirc;ng an Huyện v&agrave; c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n x&atilde; Phước Lộc c&ugrave;ng với người d&acirc;n trong tuyến hẻm đ&atilde; ph&aacute;t huy t&iacute;nh xung k&iacute;ch t&igrave;nh nguyện của tuổi trẻ, hăng h&aacute;i thực hiện v&agrave; ho&agrave;n th&agrave;nh c&ocirc;ng tr&igrave;nh b&ecirc; t&ocirc;ng h&oacute;a tuyến hẻm, n&acirc;ng cốt nền cao hơn 0,4m so với hiện trạng ban đầu. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&ocirc;ng tr&igrave;nh ho&agrave;n th&agrave;nh kh&ocirc;ng chỉ đem lại niềm vui cho b&agrave; con nơi đ&acirc;y, gi&uacute;p họ tho&aacute;t khỏi cảnh ngập &uacute;ng, &ocirc; nhiễm m&ocirc;i trường m&agrave; c&ograve;n g&oacute;p phần ph&aacute;t triển kinh tế v&agrave; nhất l&agrave; việc chung tay c&ugrave;ng với ch&iacute;nh quyền địa phương thực hiện N&ocirc;ng th&ocirc;n mới.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tổng kinh ph&iacute; thi c&ocirc;ng tuyến hẻm ước t&iacute;nh 173,600,000đ c&oacute; được từ sự hỗ trợ của Đo&agrave;n Khối Bộ X&acirc;y dựng, Tổng C&ocirc;ng ty X&acirc;y dựng số 1 v&agrave; Nh&acirc;n d&acirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n hẻm 291, ấp 3 x&atilde; Phước Lộc, c&ugrave;ng hơn 150 ng&agrave;y c&ocirc;ng lao động của 75 chiến sỹ, đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n (ước t&iacute;nh khoảng 30 triệu đồng).</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/4/32167/IMG_1693.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/4/32167/DSC03694.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Theo anh V&otilde; Thanh Gi&agrave;u &ndash; đại diện người d&acirc;n thụ hưởng c&ocirc;ng tr&igrave;nh n&agrave;y v&agrave; cũng l&agrave; c&aacute; nh&acirc;n t&iacute;ch cực hỗ trợ ng&agrave;y c&ocirc;ng thợ x&acirc;y, kinh ph&iacute; thực hiện thi c&ocirc;ng tuyến hẻm (ước tr&ecirc;n 20 triệu đồng) chia sẻ, tuyến hẻm được ho&agrave;n th&agrave;nh như một m&oacute;n qu&agrave; &yacute; nghĩa của c&aacute;c bạn chiến sỹ C&ocirc;ng an nh&acirc;n d&acirc;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n x&atilde; d&agrave;nh cho người d&acirc;n trong tuyến hẻm, thỏa ước nguyện c&oacute; một tuyến hẻm khang trang, di chuyển thuận lợi của b&agrave; con trong x&oacute;m n&ecirc;n d&ugrave; thế n&agrave;o cũng cố gắng vận động, t&iacute;ch cực hỗ trợ c&aacute;c bạn chiến sỹ c&ugrave;ng ho&agrave;n th&agrave;nh tuyến hẻm sớm nhất c&oacute; thể.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;Tuyến hẻm được ho&agrave;n th&agrave;nh đ&atilde; g&oacute;p phần gắn kết tinh thần t&igrave;nh nguyện v&igrave; cộng đồng, sẵn s&agrave;ng cho đi m&agrave; kh&ocirc;ng cần nhận lại của c&aacute;c bạn chiến sỹ, đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n địa phương, tạo th&ecirc;m một dấu ấn đẹp của C&ocirc;ng an nh&acirc;n d&acirc;n với người d&acirc;n địa phương, g&oacute;p phần thắt chặt hơn nữa t&igrave;nh cảm thắm thiết giữa &ldquo;Qu&acirc;n&rdquo; v&agrave; &ldquo;D&acirc;n&rdquo;. Kết quả đạt được kh&ocirc;ng chỉ đem lại niềm vui cho người d&acirc;n nơi đ&acirc;y m&agrave; c&ograve;n g&oacute;p phần c&ugrave;ng với ch&iacute;nh quyền địa phương chung tay x&acirc;y dựng n&ocirc;ng th&ocirc;n mới, tham gia thực hiện nhiệm vụ kinh tế - x&atilde; hội./.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Minh T&acirc;m</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tối 28/10, Chương trình tuyên dương và trao giải thưởng “Nguyễn Văn Trỗi” lần 12 - năm 2020 đã diễn ra tại Hội trường Nhà văn hóa Thanh niên (Số 4, đường Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;