Nhà Bè: Khánh thành tuyến hẻm dẫn vào nhà Mẹ Việt Nam Anh hùng

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>S&aacute;ng ng&agrave;y 7/4/2019, Huyện Đo&agrave;n Nh&agrave; B&egrave; đ&atilde; phối hợp c&ugrave;ng Đo&agrave;n Khối Bộ X&acirc;y dựng v&agrave; UBND x&atilde; Phước Lộc long trọng tổ chức Lễ Kh&aacute;nh th&agrave;nh tuyến hẻm 291, ấp 3, x&atilde; Phước Lộc &ndash; C&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n ch&agrave;o mừng Đại hội Hội LHTN Việt Nam huyện Nh&agrave; B&egrave; lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 -2024.</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đến tham dự Lễ kh&aacute;nh th&agrave;nh c&oacute; sự tham dự của Đồng ch&iacute; Nguyễn Ngọc Dũng, Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Đo&agrave;n Khối Bộ X&acirc;y dựng; Đồng ch&iacute; Đại &uacute;y Nguyễn Văn Ho&agrave;n, B&iacute; thư Li&ecirc;n Chi đo&agrave;n Tiểu đo&agrave;n số 1 &ndash; Trung đo&agrave;n CSCĐ Đ&ocirc;ng Nam TP. HCM; Đồng ch&iacute; Phạm Văn Mỹ &ndash; Ph&oacute; Trưởng Ban D&acirc;n vận Huyện ủy; Đồng ch&iacute; Nguyễn Kiều Thu, B&iacute; thư Huyện Đo&agrave;n Nh&agrave; B&egrave;; Đồng ch&iacute; Nguyễn Th&agrave;nh Trung, Chủ tịch UBND x&atilde; Phước Lộc; Đồng ch&iacute; Phan Thị B&iacute;ch Thủy, Ph&oacute; Chủ tịch UBND x&atilde; Phước Lộc, c&ugrave;ng to&agrave;n thể c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n x&atilde; v&agrave; người d&acirc;n trong tuyến hẻm c&ugrave;ng tham gia buổi lễ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tuyến hẻm 291 ấp 3, x&atilde; Phước Lộc dẫn v&agrave;o nh&agrave; Mẹ VNAH L&ecirc; Thị Hồ, người d&acirc;n quen gọi l&agrave; &ldquo;Tuyến hẻm Mẹ VNAH&rdquo; c&oacute; chiều d&agrave;i l&agrave; 200m, chiều rộng hẻm l&agrave; 6m. Thực trạng tuyến hẻm tuyến hẻm trước đ&acirc;y thường xuy&ecirc;n bị ngập &uacute;ng do triều cường, đường xuống cấp nghi&ecirc;m trọng, ảnh hưởng rất lớn đến việc di chuyển v&agrave; sinh hoạt h&agrave;ng ng&agrave;y của người d&acirc;n trong khu vực.</span></span></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/4/32167/IMG_1688.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau hơn một tuần thi c&ocirc;ng s&ocirc;i nổi, c&aacute;c c&aacute;n bộ, chiến sỹ Tiểu đo&agrave;n CSCĐ số 1 - Trung đo&agrave;n CSCĐ Đ&ocirc;ng Nam Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, Ph&ograve;ng CSGT đường thuỷ Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, C&ocirc;ng an Huyện v&agrave; c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n x&atilde; Phước Lộc c&ugrave;ng với người d&acirc;n trong tuyến hẻm đ&atilde; ph&aacute;t huy t&iacute;nh xung k&iacute;ch t&igrave;nh nguyện của tuổi trẻ, hăng h&aacute;i thực hiện v&agrave; ho&agrave;n th&agrave;nh c&ocirc;ng tr&igrave;nh b&ecirc; t&ocirc;ng h&oacute;a tuyến hẻm, n&acirc;ng cốt nền cao hơn 0,4m so với hiện trạng ban đầu. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&ocirc;ng tr&igrave;nh ho&agrave;n th&agrave;nh kh&ocirc;ng chỉ đem lại niềm vui cho b&agrave; con nơi đ&acirc;y, gi&uacute;p họ tho&aacute;t khỏi cảnh ngập &uacute;ng, &ocirc; nhiễm m&ocirc;i trường m&agrave; c&ograve;n g&oacute;p phần ph&aacute;t triển kinh tế v&agrave; nhất l&agrave; việc chung tay c&ugrave;ng với ch&iacute;nh quyền địa phương thực hiện N&ocirc;ng th&ocirc;n mới.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tổng kinh ph&iacute; thi c&ocirc;ng tuyến hẻm ước t&iacute;nh 173,600,000đ c&oacute; được từ sự hỗ trợ của Đo&agrave;n Khối Bộ X&acirc;y dựng, Tổng C&ocirc;ng ty X&acirc;y dựng số 1 v&agrave; Nh&acirc;n d&acirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n hẻm 291, ấp 3 x&atilde; Phước Lộc, c&ugrave;ng hơn 150 ng&agrave;y c&ocirc;ng lao động của 75 chiến sỹ, đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n (ước t&iacute;nh khoảng 30 triệu đồng).</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/4/32167/IMG_1693.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/4/32167/DSC03694.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Theo anh V&otilde; Thanh Gi&agrave;u &ndash; đại diện người d&acirc;n thụ hưởng c&ocirc;ng tr&igrave;nh n&agrave;y v&agrave; cũng l&agrave; c&aacute; nh&acirc;n t&iacute;ch cực hỗ trợ ng&agrave;y c&ocirc;ng thợ x&acirc;y, kinh ph&iacute; thực hiện thi c&ocirc;ng tuyến hẻm (ước tr&ecirc;n 20 triệu đồng) chia sẻ, tuyến hẻm được ho&agrave;n th&agrave;nh như một m&oacute;n qu&agrave; &yacute; nghĩa của c&aacute;c bạn chiến sỹ C&ocirc;ng an nh&acirc;n d&acirc;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n x&atilde; d&agrave;nh cho người d&acirc;n trong tuyến hẻm, thỏa ước nguyện c&oacute; một tuyến hẻm khang trang, di chuyển thuận lợi của b&agrave; con trong x&oacute;m n&ecirc;n d&ugrave; thế n&agrave;o cũng cố gắng vận động, t&iacute;ch cực hỗ trợ c&aacute;c bạn chiến sỹ c&ugrave;ng ho&agrave;n th&agrave;nh tuyến hẻm sớm nhất c&oacute; thể.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;Tuyến hẻm được ho&agrave;n th&agrave;nh đ&atilde; g&oacute;p phần gắn kết tinh thần t&igrave;nh nguyện v&igrave; cộng đồng, sẵn s&agrave;ng cho đi m&agrave; kh&ocirc;ng cần nhận lại của c&aacute;c bạn chiến sỹ, đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n địa phương, tạo th&ecirc;m một dấu ấn đẹp của C&ocirc;ng an nh&acirc;n d&acirc;n với người d&acirc;n địa phương, g&oacute;p phần thắt chặt hơn nữa t&igrave;nh cảm thắm thiết giữa &ldquo;Qu&acirc;n&rdquo; v&agrave; &ldquo;D&acirc;n&rdquo;. Kết quả đạt được kh&ocirc;ng chỉ đem lại niềm vui cho người d&acirc;n nơi đ&acirc;y m&agrave; c&ograve;n g&oacute;p phần c&ugrave;ng với ch&iacute;nh quyền địa phương chung tay x&acirc;y dựng n&ocirc;ng th&ocirc;n mới, tham gia thực hiện nhiệm vụ kinh tế - x&atilde; hội./.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Minh T&acirc;m</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đông đảo đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố đã hào hứng tham gia các hoạt động trong Ngày hội “Phát huy và kết nối cán bộ, công chức, viên chức trẻ thành phố”. Cạnh đó, nhiều cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc cũng được tuyên dương trong dịp này.

Agile Việt Nam
;