Sinh viên Thành phố Bác và những câu chuyện truyền cảm hứng ý nghĩa

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="color:#696969"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&quot;Cảm hứng&quot; thực sự l&agrave; một động lực kỳ&nbsp;diệu c&oacute; thể vực dậy con người sau những nỗi đau của sự mất m&aacute;t, l&agrave; minh chứng cho sự đ&ugrave;m bọc, y&ecirc;u thương giữa người với người, l&agrave; niềm tin để theo đuổi đam m&ecirc; v&agrave; c&oacute; c&aacute;i nh&igrave;n tốt đẹp hơn với cuộc sống.</span></span></strong></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/4/32212/IMG_3585.JPG" style="height:400px; text-align:center; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>C&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n c&ugrave;ng đ&agrave;n v&agrave; h&aacute;t với c&aacute;c em nhỏ</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#FFF0F5"><span style="font-size:16px"><strong><span style="background-color:#FF0000">Cầu nối y&ecirc;u thương</span></strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&ecirc;n cạnh những người c&oacute; cuộc sống sung t&uacute;c, đầy đủ vẫn c&ograve;n biết bao mảnh đời cơ cực, những đứa trẻ chẳng thấy được mặt trời, những cụ gi&agrave; lưng c&ograve;ng, t&oacute;c bạc vẫn phải vất vả ngược xu&ocirc;i hay những người khuyết tật lu&ocirc;n cố gắng vươn l&ecirc;n từ ch&iacute;nh nỗi bất hạnh của m&igrave;nh. V&agrave; hơn ai hết họ l&agrave; những người cần được y&ecirc;u thương, được chia sẻ, được nhận lời động vi&ecirc;n ch&acirc;n th&agrave;nh từ những người may mắn hơn họ, những người sẽ mang đến nguồn năng lượng t&iacute;ch cực, niềm cảm hứng để mỗi ng&agrave;y với họ lu&ocirc;n l&agrave; một ng&agrave;y tươi s&aacute;ng.&nbsp;</span></span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sinh vi&ecirc;n l&agrave; đại diện cho những người trẻ, những người c&oacute; nhiều ho&agrave;i b&atilde;o, nhiều ước mơ, mang tr&ecirc;n m&igrave;nh tr&aacute;ch nhiệm t&ocirc; vẽ th&ecirc;m cho đời những gam m&agrave;u tươi đẹp v&agrave; truyền cảm hứng đến những người c&oacute; ho&agrave;n cảnh k&eacute;m may mắn ngo&agrave;i x&atilde; hội.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">V&agrave; cuộc thi sinh vi&ecirc;n h&ugrave;ng biện S&rsquo;TALKS 2019 được tổ chức bởi C&acirc;u lạc bộ L&yacute; Luận trẻ trường Đại học S&agrave;i G&ograve;n mang sứ mệnh l&agrave; <strong>cầu nối y&ecirc;u thương giữa những bạn</strong> trẻ nghĩ đ&uacute;ng, sống đẹp, truyền cảm hứng v&agrave; lan toả những điều t&iacute;ch cực với những người c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn k&eacute;m may mắn tại Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại v&ograve;ng B&aacute;n kết 2 &quot;S- Influencer&quot;, 24 bạn th&iacute; sinh xuất sắc nhất đến từ c&aacute;c trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Đại học Luật TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Đại học T&ocirc;n Đức Thắng, Đại học Y Dược TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Đại học Khoa học Tự nhi&ecirc;n ĐHQG TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch, Học viện H&agrave;nh ch&iacute;nh Quốc gia&nbsp;Ph&acirc;n viện TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Đại học S&agrave;i G&ograve;n đ&atilde; c&oacute; những h&agrave;nh tr&igrave;nh truyền cảm hứng &yacute; nghĩa, ấm &aacute;p tại c&aacute;c m&aacute;i ấm, viện dưỡng l&atilde;o v&agrave; địa chỉ học tập cộng đồng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kh&aacute;c với c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện của c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n hằng ng&agrave;y, với tấm l&ograve;ng nh&acirc;n &aacute;i, suy nghĩ t&iacute;ch cực v&agrave; thế mạnh trong c&aacute;ch sử dụng v&agrave; truyền tải ng&ocirc;n từ, c&aacute;c bạn th&iacute; sinh đ&atilde; c&ugrave;ng nhau lan tỏa những gam m&agrave;u tươi s&aacute;ng của m&igrave;nh, truyền đi những ngọn lửa của y&ecirc;u thương, ngọn lửa của niềm tin, của hy vọng đến với những mảnh đời bất hạnh đang cần sự sẻ chia.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c bạn nh&oacute;m 1 với h&agrave;nh tr&igrave;nh mang t&ecirc;n &ldquo;Ng&agrave;y thứ bảy&nbsp;đặc biệt&rdquo; đ&atilde; chọn địa điểm tại M&aacute;i ấm Tre Xanh -&nbsp; Quận 1 để lắng nghe, t&igrave;m hiểu về những nghề nghiệp m&agrave; c&aacute;c em nhỏ trong độ tuổi mới lớn mong muốn theo đuổi, từ đ&oacute; chia sẻ c&acirc;u chuyện của bản th&acirc;n v&agrave; động vi&ecirc;n c&aacute;c em h&atilde;y lu&ocirc;n mạnh dạng theo đuổi ước mơ của m&igrave;nh trong tương lai.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/4/32212/2.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Tặng qu&agrave;, b&aacute;nh cho c&aacute;c em với tổng gi&aacute; trị vận động được l&agrave; 4,000,000 đồng</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cũng với đối tượng l&agrave; c&aacute;c em nhỏ mồ c&ocirc;i, thiếu thốn t&igrave;nh thương gia đ&igrave;nh, c&aacute;c bạn nh&oacute;m 2 với chủ đề &ldquo;Dream town&rdquo; đ&atilde; t&igrave;m đến m&aacute;i ấm Hoa Mẫu Đơn tại quận T&acirc;n Ph&uacute; để thắp l&ecirc;n những ước mơ lớn trong l&ograve;ng c&aacute;c bạn nh&iacute; đ&aacute;ng thương. Th&ocirc;ng qua c&aacute;c hoạt động t&ocirc; m&agrave;u, kể chuyện, m&uacute;a h&aacute;t&hellip;c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n muốn truyền tải th&ocirc;ng điệp rằng d&ugrave; c&aacute;c em kh&ocirc;ng biết ba mẹ m&igrave;nh l&agrave; ai nhưng c&aacute;c em kh&ocirc;ng hề bị bỏ rơi v&agrave; vẫn lu&ocirc;n nhận được y&ecirc;u thương từ cộng đồng, x&atilde; hội.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/4/32212/3.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/4/32212/4.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>C&ugrave;ng học, c&ugrave;ng chơi với c&aacute;c em</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#FAEBD7"><span style="font-size:16px"><strong><span style="background-color:#008000">Khi c&acirc;y đời m&atilde;i m&atilde;i xanh tươi....</span></strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>&ldquo;M&atilde;i m&atilde;i ho&agrave;ng kim</em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&rdquo; l&agrave; t&ecirc;n h&agrave;nh tr&igrave;nh truyền cảm hứng của c&aacute;c bạn nh&oacute;m 3 khi chọn đối tượng l&agrave; c&aacute;c &ocirc;ng, b&agrave;, c&ocirc;, ch&uacute; nghệ sĩ&nbsp;tại Viện dưỡng l&atilde;o nghệ sĩ (Quận 8). Hiểu v&agrave; cảm được sự đam m&ecirc;, sự nhớ nghề, nhớ s&acirc;n khấu của c&aacute;c &ocirc;ng, b&agrave;, c&aacute;c&nbsp;c&ocirc;, ch&uacute; ở đ&acirc;y, c&aacute;c bạn đ&atilde; chuẩn bị một đ&ecirc;m văn nghệ ấm &aacute;p với c&aacute;c tiết mục đặc sắc do ch&iacute;nh họ l&agrave; người biểu diễn. C&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n muốn nhắn nhủ rằng d&ugrave; c&aacute;c &ocirc;ng, b&agrave;, c&ocirc;, ch&uacute; đ&atilde; lớn tuổi, c&oacute; người c&ograve;n bệnh nặng nhưng những g&igrave; họ đ&atilde; cống hiến cho nghệ thuật, đ&atilde; mang lại cho kh&aacute;n giả l&agrave; những điều m&atilde;i kh&ocirc;ng thể thay thế được v&igrave; c&oacute; những ho&agrave;ng kim kh&ocirc;ng bao giờ vụt tắt bởi c&aacute;i t&acirc;m họ đ&atilde; d&agrave;nh cho s&acirc;n khấu l&agrave; m&atilde;i m&atilde;i.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/4/32212/5.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>C&aacute;c bạn thăm hỏi&nbsp;v&agrave; động vi&ecirc;n c&aacute;c c&ocirc;, ch&uacute; nghệ sĩ</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">T&igrave;m đến một địa chỉ học tập cộng đồng tại quận T&acirc;n Ph&uacute;&nbsp;để thực hiện &ldquo;C&acirc;u chuyện cuối tuần&rdquo; l&agrave; h&agrave;nh tr&igrave;nh truyền cảm hứng của c&aacute;c bạn nh&oacute;m 4, nh&agrave; Thầy Đo&agrave;n Minh H&ugrave;ng. C&aacute;c bạn đ&atilde; tạo bất ngờ cho Thầy bằng những c&aacute;i &ocirc;m, những lời cảm ơn của 150 em học sinh đượcThầy dạy dỗ, cưu mang trong suốt những năm vừa qua. Tuy kh&ocirc;ng phải l&agrave; một người xuất th&acirc;n từ m&ocirc;i trường sư phạm lại kh&ocirc;ng c&oacute; ho&agrave;n cảnh sung t&uacute;c nhưng với tấm l&ograve;ng cao cả, đến nay Thầy đ&atilde; d&agrave;nh hơn 10 năm tuổi đời của m&igrave;nh c&ugrave;ng với vợ để dạy học miễn ph&iacute; cho những trẻ em gần nh&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; điều kiện đến trường.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/4/32212/6.JPG" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Lớp học nhỏ b&eacute;, thiếu thốn vật chất nhưng đong đầy t&igrave;nh thương</em></span></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&quot;L&agrave; sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố mang t&ecirc;n B&aacute;c, ngo&agrave;i việc cố gắng học tập, r&egrave;n luyện, ch&uacute;ng ta cần biết y&ecirc;u thương v&agrave; lan toả y&ecirc;u thương. Khi những y&ecirc;u thương ấy đ&atilde; h&oacute;a th&agrave;nh động lực cũng l&agrave; l&uacute;c những hy vọng được thấp l&ecirc;n, những ước mơ bấy l&acirc;u chỉ d&aacute;m ấp ủ nay đ&atilde; h&oacute;a dần hiện thực&quot; </span></span></em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Đ&oacute; cũng ch&iacute;nh l&agrave; th&ocirc;ng điệp m&agrave; </span></span>Cuộc thi sinh vi&ecirc;n h&ugrave;ng biện S&rsquo;TALKS 2019 muốn chia sẻ.</p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>CLB Truyền th&ocirc;ng ĐH S&agrave;i G&ograve;n</strong></span></span><br /> &nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 24/9, Liên hoan “Phụ trách Đội giỏi cụm miền Đông Nam Bộ” - lần thứ VII, năm 2020 đã chính thức khai mạc. 174 Phụ trách Đội giỏi cụm miền Đông Nam Bộ đã được trao tặng bằng khen của Hội đồng Đội Trung ương, 35 Phụ trách Đội tiêu biểu đã được trao tặng Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hằng tuần, tổ xung kích an ninh thanh niên 10 phường của quận Bình Tân sẽ tập hợp người dân hoặc đi đến từng nhà tuyên truyền về thủ đoạn chống tội phạm.

Agile Việt Nam
;