Hấp dẫn cuộc thi tìm kiếm ý tưởng Xây dựng thói quen đọc sách trong giới trẻ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong>Vừa qua, Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; phối hợp với C&ocirc;ng ty Đường s&aacute;ch TP. Hồ Ch&iacute; Minh ph&aacute;t động Cuộc thi t&igrave;m kiếm &Yacute; tưởng &quot;X&acirc;y dựng th&oacute;i quen đọc s&aacute;ch trong giới trẻ&quot;.</strong></p> <p style="text-align: justify;">Cuộc thi được tổ chức với mục đ&iacute;ch t&igrave;m kiếm &yacute; tưởng, giải ph&aacute;p x&acirc;y dựng th&oacute;i quen đọc s&aacute;ch trong giới trẻ; tạo s&acirc;n chơi l&agrave;nh mạnh cho c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n, tập thể c&oacute; &yacute; tưởng cộng đồng về s&aacute;ch c&oacute; cơ hội được giới thiệu trước c&ocirc;ng ch&uacute;ng bằng nhiều h&igrave;nh thức, phương ph&aacute;p đa dạng; qua đ&oacute; đẩy mạnh c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền vai tr&ograve;, &yacute; nghĩa của việc đọc s&aacute;ch đối với cuộc sống, dần tạo th&oacute;i quen đọc s&aacute;ch trong đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/4/32214/IMG_0219.JPG" style="height:333px; width:500px" /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&ecirc;n cạnh đ&oacute; c&ograve;n c&oacute; hoạt động&nbsp;k&yacute; kết&nbsp;giữa Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; C&ocirc;ng ty Đường s&aacute;ch TP. Hồ Ch&iacute; Minh về c&aacute;c nội dung phối hợp hoạt động trong giai đoạn 2019-2020.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Cụ thể trong năm 2019, Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; Đường s&aacute;ch TP. Hồ Ch&iacute; Minh tiếp tục thực hiện tốt c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền về &ldquo;Văn h&oacute;a đọc&rdquo; tr&ecirc;n c&aacute;c k&ecirc;nh b&aacute;o ch&iacute;, trang Th&ocirc;ng tin điện tử, c&aacute;c trang cộng đồng của Th&agrave;nh Đo&agrave;n; Tổ chức chuỗi chương tr&igrave;nh &ldquo;X&acirc;y dựng th&oacute;i quen đọc s&aacute;ch trong giới trẻ&rdquo; d&agrave;nh cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi Th&agrave;nh phố; Sinh hoạt chuy&ecirc;n đề &ldquo;Di ch&uacute;c của B&aacute;c Hồ - Một gi&aacute;o tr&igrave;nh tiếng Việt độc đ&aacute;o&rdquo;; Tổ chức chuỗi chương tr&igrave;nh &ldquo;Vui h&egrave; c&ugrave;ng s&aacute;ch&rdquo; d&agrave;nh cho đội vi&ecirc;n, thiếu nhi Th&agrave;nh phố đến tham quan trong dịp h&egrave;.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; Đường s&aacute;ch TP. Hồ Ch&iacute; Minh c&ograve;n tổ chức tuần lễ s&aacute;ch &ldquo;Gia đ&igrave;nh l&agrave; nếp nh&agrave;, l&agrave; m&aacute;i ấm&rdquo; nh&acirc;n Ng&agrave;y Gia đ&igrave;nh Việt Nam (28/6); Thực hiện triển l&atilde;m ảnh với chủ đề &ldquo;Thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện năm 2019; Thực hiện triển l&atilde;m h&igrave;nh ảnh v&agrave; giới thiệu s&aacute;ch của c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố nh&acirc;n dịp Đại hội Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố nhiệm kỳ VIII (2019 - 2024); Thực hiện triển l&atilde;m h&igrave;nh ảnh v&agrave; giới thiệu s&aacute;ch nh&acirc;n dịp kỷ niệm 70 năm Ng&agrave;y truyền thống học sinh, sinh vi&ecirc;n&nbsp;Việt Nam; Thực hiện cuộc vận động, b&igrave;nh chọn &ldquo;10 tựa s&aacute;ch truyền cảm hứng cho giới trẻ&rdquo; năm 2019 v&agrave; ph&aacute;t động &ldquo;C&aacute;c cuốn s&aacute;ch thanh thiếu nhi Th&agrave;nh phố n&ecirc;n đọc&rdquo; trong năm 2020; Tổ chức cuộc thi t&igrave;m kiếm &yacute; tưởng &ldquo;X&acirc;y dựng th&oacute;i quen đọc s&aacute;ch trong giới trẻ&rdquo; lần 2, năm 2020.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Ph&aacute;t biểu tại Hội nghị, B&agrave; Qu&aacute;ch Thu Nguyệt &ndash; Ph&oacute; gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty&nbsp;Đường s&aacute;ch TP. Hồ Ch&iacute; Minh cho biết: &ldquo;C&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n cần chủ động phối hợp, gắn kết nhiều hơn với Đường s&aacute;ch. Thế hệ trẻ c&aacute;c bạn hiểu m&igrave;nh đang nghĩ g&igrave;, cần g&igrave; v&agrave; n&ecirc;n h&agrave;nh động như thế n&agrave;o. H&agrave;nh động của c&aacute;c bộ, đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n sẽ g&oacute;p phần tiếp sức cho qu&aacute; tr&igrave;nh ph&aacute;t triển &yacute; tưởng x&acirc;y dựng th&oacute;i quen đọc s&aacute;ch trong giới trẻ. C&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">h&atilde;y xem Đường s&aacute;ch như ng&ocirc;i nh&agrave; của m&igrave;nh để chung tay g&oacute;p phần nh&acirc;n rộng th&oacute;i quen đọc s&aacute;ch&rdquo;.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Một số th&ocirc;ng tin về cuộc thi t&igrave;m kiếm &yacute; tưởng &quot;X&acirc;y dựng th&oacute;i quen đọc s&aacute;ch trong giới trẻ&quot;</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/4/32214/av.png" style="height:600px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/4/32214/info%20v%203%201.png" style="height:849px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/4/32214/info%20v%203%202.png" style="height:849px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/4/32214/info%20v%203%203.png" style="height:1059px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/4/32214/cv.png" style="height:229px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&Iacute;CH NG&Acirc;N</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 16.6, tại Nhà Thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức tuyên dương 56 thiếu nhi vượt khó học giỏi tiêu biểu trong tổng số 278 đại biểu thiếu nhi tham gia Liên hoan Thiếu nhi vượt khó học giỏi toàn quốc lần thứ III, năm 2019.

Agile Việt Nam
;