Hấp dẫn cuộc thi tìm kiếm ý tưởng Xây dựng thói quen đọc sách trong giới trẻ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong>Vừa qua, Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; phối hợp với C&ocirc;ng ty Đường s&aacute;ch TP. Hồ Ch&iacute; Minh ph&aacute;t động Cuộc thi t&igrave;m kiếm &Yacute; tưởng &quot;X&acirc;y dựng th&oacute;i quen đọc s&aacute;ch trong giới trẻ&quot;.</strong></p> <p style="text-align: justify;">Cuộc thi được tổ chức với mục đ&iacute;ch t&igrave;m kiếm &yacute; tưởng, giải ph&aacute;p x&acirc;y dựng th&oacute;i quen đọc s&aacute;ch trong giới trẻ; tạo s&acirc;n chơi l&agrave;nh mạnh cho c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n, tập thể c&oacute; &yacute; tưởng cộng đồng về s&aacute;ch c&oacute; cơ hội được giới thiệu trước c&ocirc;ng ch&uacute;ng bằng nhiều h&igrave;nh thức, phương ph&aacute;p đa dạng; qua đ&oacute; đẩy mạnh c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền vai tr&ograve;, &yacute; nghĩa của việc đọc s&aacute;ch đối với cuộc sống, dần tạo th&oacute;i quen đọc s&aacute;ch trong đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/4/32214/IMG_0219.JPG" style="height:333px; width:500px" /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&ecirc;n cạnh đ&oacute; c&ograve;n c&oacute; hoạt động&nbsp;k&yacute; kết&nbsp;giữa Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; C&ocirc;ng ty Đường s&aacute;ch TP. Hồ Ch&iacute; Minh về c&aacute;c nội dung phối hợp hoạt động trong giai đoạn 2019-2020.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Cụ thể trong năm 2019, Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; Đường s&aacute;ch TP. Hồ Ch&iacute; Minh tiếp tục thực hiện tốt c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền về &ldquo;Văn h&oacute;a đọc&rdquo; tr&ecirc;n c&aacute;c k&ecirc;nh b&aacute;o ch&iacute;, trang Th&ocirc;ng tin điện tử, c&aacute;c trang cộng đồng của Th&agrave;nh Đo&agrave;n; Tổ chức chuỗi chương tr&igrave;nh &ldquo;X&acirc;y dựng th&oacute;i quen đọc s&aacute;ch trong giới trẻ&rdquo; d&agrave;nh cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi Th&agrave;nh phố; Sinh hoạt chuy&ecirc;n đề &ldquo;Di ch&uacute;c của B&aacute;c Hồ - Một gi&aacute;o tr&igrave;nh tiếng Việt độc đ&aacute;o&rdquo;; Tổ chức chuỗi chương tr&igrave;nh &ldquo;Vui h&egrave; c&ugrave;ng s&aacute;ch&rdquo; d&agrave;nh cho đội vi&ecirc;n, thiếu nhi Th&agrave;nh phố đến tham quan trong dịp h&egrave;.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; Đường s&aacute;ch TP. Hồ Ch&iacute; Minh c&ograve;n tổ chức tuần lễ s&aacute;ch &ldquo;Gia đ&igrave;nh l&agrave; nếp nh&agrave;, l&agrave; m&aacute;i ấm&rdquo; nh&acirc;n Ng&agrave;y Gia đ&igrave;nh Việt Nam (28/6); Thực hiện triển l&atilde;m ảnh với chủ đề &ldquo;Thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện năm 2019; Thực hiện triển l&atilde;m h&igrave;nh ảnh v&agrave; giới thiệu s&aacute;ch của c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố nh&acirc;n dịp Đại hội Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố nhiệm kỳ VIII (2019 - 2024); Thực hiện triển l&atilde;m h&igrave;nh ảnh v&agrave; giới thiệu s&aacute;ch nh&acirc;n dịp kỷ niệm 70 năm Ng&agrave;y truyền thống học sinh, sinh vi&ecirc;n&nbsp;Việt Nam; Thực hiện cuộc vận động, b&igrave;nh chọn &ldquo;10 tựa s&aacute;ch truyền cảm hứng cho giới trẻ&rdquo; năm 2019 v&agrave; ph&aacute;t động &ldquo;C&aacute;c cuốn s&aacute;ch thanh thiếu nhi Th&agrave;nh phố n&ecirc;n đọc&rdquo; trong năm 2020; Tổ chức cuộc thi t&igrave;m kiếm &yacute; tưởng &ldquo;X&acirc;y dựng th&oacute;i quen đọc s&aacute;ch trong giới trẻ&rdquo; lần 2, năm 2020.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Ph&aacute;t biểu tại Hội nghị, B&agrave; Qu&aacute;ch Thu Nguyệt &ndash; Ph&oacute; gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty&nbsp;Đường s&aacute;ch TP. Hồ Ch&iacute; Minh cho biết: &ldquo;C&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n cần chủ động phối hợp, gắn kết nhiều hơn với Đường s&aacute;ch. Thế hệ trẻ c&aacute;c bạn hiểu m&igrave;nh đang nghĩ g&igrave;, cần g&igrave; v&agrave; n&ecirc;n h&agrave;nh động như thế n&agrave;o. H&agrave;nh động của c&aacute;c bộ, đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n sẽ g&oacute;p phần tiếp sức cho qu&aacute; tr&igrave;nh ph&aacute;t triển &yacute; tưởng x&acirc;y dựng th&oacute;i quen đọc s&aacute;ch trong giới trẻ. C&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">h&atilde;y xem Đường s&aacute;ch như ng&ocirc;i nh&agrave; của m&igrave;nh để chung tay g&oacute;p phần nh&acirc;n rộng th&oacute;i quen đọc s&aacute;ch&rdquo;.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Một số th&ocirc;ng tin về cuộc thi t&igrave;m kiếm &yacute; tưởng &quot;X&acirc;y dựng th&oacute;i quen đọc s&aacute;ch trong giới trẻ&quot;</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/4/32214/av.png" style="height:600px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/4/32214/info%20v%203%201.png" style="height:849px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/4/32214/info%20v%203%202.png" style="height:849px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/4/32214/info%20v%203%203.png" style="height:1059px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/4/32214/cv.png" style="height:229px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&Iacute;CH NG&Acirc;N</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;