Bồi dưỡng kỹ năng công tác Hội Sinh viên kết hợp truyền cảm hứng phong trào học sinh sinh viên Thành phố Bác

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>S&aacute;ng 25</strong><strong>/</strong><strong>4, tại </strong><strong>H</strong><strong>ội trường Th&agrave;nh Đo&agrave;n T</strong><strong>P.</strong><strong> Hồ Ch&iacute; Minh</strong><strong>, l</strong><strong>ớp bồi dưỡng chức danh Chủ tịch, Ph&oacute; </strong><strong>C</strong><strong>hủ tịch Hội Sinh </strong><strong>v</strong><strong>i&ecirc;n Th&agrave;nh phố năm học 2018</strong> <strong>&ndash; </strong><strong>2019</strong><strong> được tổ chức nhằm</strong><strong> bồi dưỡng kiến thức cũng như kỹ năng cho đội ngũ Thường trực Hội sinh vi&ecirc;n c&aacute;c trường, hướng tới việc thực hiện th&agrave;nh c&ocirc;ng chương tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c Hội v&agrave; phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố năm học 2018 - 2019.</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/4/32217/A7.JPG" style="height:304px; width:600px" /></strong></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Ho&agrave;ng Đ&ocirc;n Nhật T&acirc;n - Ph&oacute; Chủ nhiệm CLB Truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n b&aacute;o c&aacute;o chuy&ecirc;n đề tại lớp bồi dưỡng</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đến với lớp bồi dưỡng lần n&agrave;y c&aacute;c c&aacute;n bộ&nbsp;chủ chốt của Hội sinh vi&ecirc;n c&aacute;c Trường được học 3 chuy&ecirc;n đề ch&iacute;nh gồm: &ldquo;Giải ph&aacute;p tuy&ecirc;n truyền, gi&aacute;o dục v&agrave; ph&aacute;t huy truyền thống phong tr&agrave;o học sinh, sinh vi&ecirc;n th&agrave;nh phố&rdquo;; &ldquo;Giới thiệu v&agrave; hướng dẫn một số phần mềm, c&ocirc;ng cụ c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin hiệu quả trong c&ocirc;ng t&aacute;c Hội&rdquo; v&agrave; &ldquo;Kỹ năng nắm bắt, h&igrave;nh th&agrave;nh c&aacute;c tr&agrave;o lưu t&iacute;ch cực trong sinh vi&ecirc;n&rdquo;.&nbsp; B&ecirc;n cạnh đ&oacute; lớp bồi dưỡng c&ograve;n kết hợp truyền cảm hứng về phong tr&agrave;o học sinh sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố B&aacute;c.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Mở đầu chương tr&igrave;nh, c&aacute;c c&aacute;n bộ Hội&nbsp;tham gia lớp được nghe những chia sẻ về lịch sử truyền thống của phong tr&agrave;o học sinh, sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố do đồng ch&iacute; Ho&agrave;ng Đ&ocirc;n Nhật T&acirc;n - Ph&oacute; Chủ nhiệm CLB Truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n tr&igrave;nh b&agrave;y. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Ho&agrave;ng Đ&ocirc;n Nhật T&acirc;n chia sẻ những c&acirc;u chuyện lịch sử về c&aacute;c vị anh h&ugrave;ng cũng như những kinh nghiệm qu&yacute; b&aacute;u của m&igrave;nh tr&ecirc;n chặng đường l&agrave;m c&aacute;ch mạng, l&agrave;m người ti&ecirc;n phong. Những b&agrave;i học n&agrave;y mang đến cho c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n ngọn lửa nhiệt huyết về truyền thống qu&yacute; b&aacute;u của d&acirc;n tộc ta.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/4/32217/A9.JPG" style="height:450px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute;&nbsp;&Ocirc;ng Thị Ngọc Linh - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Ph&oacute; Ban Thanh ni&ecirc;n trường học Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ph&oacute; Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố&nbsp;b&aacute;o c&aacute;o tại lớp bồi dưỡng&nbsp;</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại lớp bồi dưỡng, đồng ch&iacute;&nbsp;&Ocirc;ng Thị Ngọc Linh đ&atilde; b&aacute;o c&aacute;o v&agrave; đưa ra một số nội dung định hướng v&agrave; giải ph&aacute;p nhằm gi&aacute;o dục, truyền thống phong tr&agrave;o học sinh, sinh vi&ecirc;n th&agrave;nh phố trong giai đoạn hiện nay v&agrave; tiếp theo. C&aacute;c đồng ch&iacute; Chủ tịch, Ph&oacute; Chủ tịch của c&aacute;c trường cũng c&oacute; dịp thuyết tr&igrave;nh, thảo luận về sản phẩm phần mềm, ứng dụng c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin của trường m&igrave;nh đến c&aacute;c trường bạn nhằm tăng kỹ năng truyền th&ocirc;ng trong c&ocirc;ng t&aacute;c Hội, cũng như học hỏi th&ecirc;m nhiều kinh nghiệm từ c&aacute;c trường kh&aacute;c.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/4/32217/A12.JPG" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/4/32217/A15.JPG" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>C&aacute;c Chủ tịch, Ph&oacute; Chủ tịch của c&aacute;c trường thuyết tr&igrave;nh, thảo luận về sản phẩm phần mềm, ứng dụng c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Dương Trọng Ph&uacute;c - Ph&oacute; Hiệu trưởng Trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng b&aacute;o c&aacute;o chuy&ecirc;n đề &ldquo;Kỹ năng nắm bắt, h&igrave;nh th&agrave;nh c&aacute;c tr&agrave;o lưu t&iacute;ch cực trong sinh vi&ecirc;n&rdquo;. Theo đồng ch&iacute;, mỗi tr&agrave;o lưu xuất hiện đều mang một trong hai gi&aacute; trị tốt hoặc xấu, t&aacute;c động trực tiếp tới nh&acirc;n c&aacute;ch của c&aacute;c bạn trẻ n&oacute;i chung v&agrave; sinh vi&ecirc;n n&oacute;i ri&ecirc;ng. C&aacute;c bạn trẻ cần định hướng đ&uacute;ng đắn, ph&aacute;t triển những tr&agrave;o lưu t&iacute;ch cực đồng thời loại bỏ những tr&agrave;o lưu nguy hiểm, phản văn h&oacute;a, n&acirc;ng cao &yacute; thức cảnh gi&aacute;c khi tham gia mạng x&atilde; hội.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chị&nbsp;Nguyễn Thị Mỹ Lệ - Ph&oacute; Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Trường ĐH Giao Th&ocirc;ng Vận Tải TP. Hồ Ch&iacute; Minh cho biết: &ldquo;Đ&acirc;y l&agrave; một buổi học đầy &yacute; nghĩa v&agrave; thiết thực đối với sinh vi&ecirc;n ch&uacute;ng m&igrave;nh. Bản th&acirc;n m&igrave;nh được học hỏi th&ecirc;m nhiều kiến thức lịch sử, những kỹ năng cần thiết để l&agrave;m tốt c&ocirc;ng t&aacute;c tổ chức c&aacute;c hoạt động phong tr&agrave;o Đo&agrave;n Hội của trường, cũng như g&oacute;p phần x&acirc;y dựng đất nước&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>HẢI YẾN - DIỄM MY</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong Chương trình phối hợp giữa Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh và Tỉnh Đoàn Gia Lai giai đoạn 2017 - 2022; Chương trình phối hợp giữa Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh và Tỉnh Đoàn Kon Tum giai đoạn 2016 - 2022, ngày 25/11/2022, Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh, Tỉnh Đoàn Gia Lai và Tỉnh Đoàn Kon Tum đã tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp hoạt động và ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2022 - 2027.

Agile Việt Nam
;