Chương trình nghệ thuật “Thành phố Hồ Chí Minh - Khát vọng ngời sáng tương lai”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Nh&acirc;n dịp kỉ niệm 44 năm ng&agrave;y Giải ph&oacute;ng miền Nam, thống nhất đất nước, 133 năm ng&agrave;y Quốc tế lao động, tối ng&agrave;y 26.4 tại Nh&agrave; h&aacute;t Th&agrave;nh phố (Quận 1, TPHCM) đ&atilde; diễn ra chương tr&igrave;nh nghệ thuật với chủ đề &ldquo;Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh - Kh&aacute;t vọng ngời s&aacute;ng tương lai&rdquo;</em></span></span>.</p> <p dir="ltr" style="text-align:justify">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32231/A1%20(1).jpg" style="height:350px; width:500px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;H&igrave;nh ảnh c&acirc;y tre Việt Nam được t&aacute;i hiện trong lịch sử dựng nước v&agrave; giữ nước</span></span></span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Chương tr&igrave;nh nghệ thuật được d&agrave;n dựng c&ocirc;ng phu với ba chương: Kh&aacute;t vọng h&ograve;a b&igrave;nh;&nbsp;Kh&aacute;t vọng x&acirc;y dựng, bảo vệ Tổ quốc v&agrave; Kh&aacute;t vọng tương lai. Với sự tham gia của c&aacute;c nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng như NSƯT Trọng Ph&uacute;c, Lệ Quy&ecirc;n, Cẩm Ly, Trọng Hiếu, V&otilde; Hạ Tr&acirc;m, Phạm Trang&hellip;, chương tr&igrave;nh đ&atilde; t&aacute;i hiện một c&aacute;ch sinh động&nbsp;về lịch sử h&agrave;o h&ugrave;ng v&agrave; gian nan của d&acirc;n tộc.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32231/A4%20(1).jpg" style="height:330px; width:500px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Ca kh&uacute;c Tự nguyện vang l&ecirc;n trong chương tr&igrave;nh</span></span></span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, chương tr&igrave;nh c&ograve;n mời đến những vị kh&aacute;ch mời l&agrave; c&aacute;c chứng nh&acirc;n lịch sử của c&aacute;c thời k&igrave; kh&aacute;ng chiến. Họ đ&atilde; c&ugrave;ng &ocirc;n lại những kỉ niệm, những c&acirc;u chuyện x&uacute;c động của một thời hi sinh qu&ecirc;n m&igrave;nh v&igrave; độc lập d&acirc;n tộc.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></span></span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>DIỄM MY - HẢI YẾN</strong></span></span></p> <div style="text-align: right;">&nbsp;</div> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;