Tranh tài tại vòng chung kết sân chơi “thầy trò cùng leo núi” năm 2019

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Nhằm tạo s&acirc;n chơi l&agrave;nh mạnh, bổ &iacute;ch, cũng như để gắn kết t&igrave;nh cảm giữa gi&aacute;o vi&ecirc;n v&agrave; học sinh khối Trung học phổ th&ocirc;ng, s&aacute;ng </strong><strong>05/</strong><strong>5, tại s&acirc;n 4A Nh&agrave; </strong><strong>V</strong><strong>ăn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n đ&atilde; diễn ra v&ograve;ng chung kết &ldquo;Thầy tr&ograve; c&ugrave;ng leo n&uacute;i&rdquo; năm 2019 do Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức.</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32237/H%C3%ACnh%203.JPG" style="height:400px; width:600px" /></strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Xuất sắc vượt qua 51 đội thi ở v&ograve;ng sơ loại, 08 đội thi c&oacute; điểm số cao nhất đ&atilde; c&oacute; mặt tranh t&agrave;i tại v&ograve;ng chung kết với 2 bảng thi đấu: Bảng A l&agrave; c&aacute;c m&ocirc;n Khoa học Tự nhi&ecirc;n v&agrave; Bảng B l&agrave; c&aacute;c m&ocirc;n Khoa học X&atilde; hội.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau khi trải qua c&aacute;c phần thi: Thầy tr&ograve; tr&iacute; tuệ, Thầy tr&ograve; hiểu &yacute;, Thầy tr&ograve; chung sức v&agrave; Thầy tr&ograve; bản lĩnh, đội thi đến từ trường THPT Trưng Vương (Quận 1) đ&atilde; gi&agrave;nh được giải Qu&aacute;n qu&acirc;n tại Bảng A, c&ograve;n ở Bảng B giải thưởng đ&atilde; thuộc về đội thi đến từ trường THPT T&acirc;n Th&ocirc;ng Hội (Huyện Củ Chi). Tất cả đều nhờ v&agrave;o sự kết hợp ăn &yacute; giữa c&aacute;c thầy tr&ograve; cũng như khả năng vận dụng kiến thức từ nhiều lĩnh vực kh&aacute;c nhau.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32237/H%C3%ACnh%204.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ&acirc;y l&agrave; năm đầu ti&ecirc;n s&acirc;n chơi &ldquo;Thầy tr&ograve; c&ugrave;ng leo n&uacute;i&rdquo; được tổ chức, tuy nhi&ecirc;n cuộc thi đ&atilde; diễn ra v&ocirc; c&ugrave;ng th&agrave;nh c&ocirc;ng, s&ocirc;i nổi v&agrave; hấp dẫn. Đặc biệt, cuộc thi đ&atilde; gi&uacute;p cho t&igrave;nh cảm giữa thầy v&agrave; tr&ograve; th&ecirc;m th&acirc;n thiết v&agrave; gắn kết. Ngo&agrave;i ra, s&acirc;n chơi &ldquo;Thầy tr&ograve; c&ugrave;ng leo n&uacute;i&rdquo; c&ograve;n gi&uacute;p r&egrave;n luyện kĩ năng l&agrave;m việc nh&oacute;m, trau dồi th&ecirc;m những kiến thức m&agrave; bản th&acirc;n chưa biết hoặc chưa nắm r&otilde;. Đ&oacute; l&agrave; lời chia sẻ đầy h&agrave;o hứng đến từ đội được giải Qu&aacute;n qu&acirc;n của thầy Phạm Minh Hiếu &ndash; gi&aacute;o vi&ecirc;n Vật l&yacute; của trường THPT Trưng Vương (Quận 1).</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cuộc thi c&ograve;n c&oacute; sự cổ vũ v&ocirc; c&ugrave;ng nhiệt t&igrave;nh của c&aacute;c bạn học sinh đến từ c&aacute;c trường dự thi. Với sự th&agrave;nh c&ocirc;ng tại lần tổ chức đầu ti&ecirc;n, &ldquo;Thầy tr&ograve; c&ugrave;ng leo n&uacute;i&rdquo; hứa hẹn sẽ l&agrave; s&acirc;n chơi mới v&ocirc; c&ugrave;ng hấp dẫn, tiếp tục thu h&uacute;t nhiều đội đến tham gia dự thi v&agrave;o những năm tiếp theo v&igrave; t&iacute;nh thiết thực v&agrave; bổ &iacute;ch m&agrave; cuộc thi mang đến.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>THIỆN NHI</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tối 28/10, Chương trình tuyên dương và trao giải thưởng “Nguyễn Văn Trỗi” lần 12 - năm 2020 đã diễn ra tại Hội trường Nhà văn hóa Thanh niên (Số 4, đường Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;