Tranh tài tại vòng chung kết sân chơi “thầy trò cùng leo núi” năm 2019

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Nhằm tạo s&acirc;n chơi l&agrave;nh mạnh, bổ &iacute;ch, cũng như để gắn kết t&igrave;nh cảm giữa gi&aacute;o vi&ecirc;n v&agrave; học sinh khối Trung học phổ th&ocirc;ng, s&aacute;ng </strong><strong>05/</strong><strong>5, tại s&acirc;n 4A Nh&agrave; </strong><strong>V</strong><strong>ăn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n đ&atilde; diễn ra v&ograve;ng chung kết &ldquo;Thầy tr&ograve; c&ugrave;ng leo n&uacute;i&rdquo; năm 2019 do Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức.</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32237/H%C3%ACnh%203.JPG" style="height:400px; width:600px" /></strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Xuất sắc vượt qua 51 đội thi ở v&ograve;ng sơ loại, 08 đội thi c&oacute; điểm số cao nhất đ&atilde; c&oacute; mặt tranh t&agrave;i tại v&ograve;ng chung kết với 2 bảng thi đấu: Bảng A l&agrave; c&aacute;c m&ocirc;n Khoa học Tự nhi&ecirc;n v&agrave; Bảng B l&agrave; c&aacute;c m&ocirc;n Khoa học X&atilde; hội.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau khi trải qua c&aacute;c phần thi: Thầy tr&ograve; tr&iacute; tuệ, Thầy tr&ograve; hiểu &yacute;, Thầy tr&ograve; chung sức v&agrave; Thầy tr&ograve; bản lĩnh, đội thi đến từ trường THPT Trưng Vương (Quận 1) đ&atilde; gi&agrave;nh được giải Qu&aacute;n qu&acirc;n tại Bảng A, c&ograve;n ở Bảng B giải thưởng đ&atilde; thuộc về đội thi đến từ trường THPT T&acirc;n Th&ocirc;ng Hội (Huyện Củ Chi). Tất cả đều nhờ v&agrave;o sự kết hợp ăn &yacute; giữa c&aacute;c thầy tr&ograve; cũng như khả năng vận dụng kiến thức từ nhiều lĩnh vực kh&aacute;c nhau.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32237/H%C3%ACnh%204.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ&acirc;y l&agrave; năm đầu ti&ecirc;n s&acirc;n chơi &ldquo;Thầy tr&ograve; c&ugrave;ng leo n&uacute;i&rdquo; được tổ chức, tuy nhi&ecirc;n cuộc thi đ&atilde; diễn ra v&ocirc; c&ugrave;ng th&agrave;nh c&ocirc;ng, s&ocirc;i nổi v&agrave; hấp dẫn. Đặc biệt, cuộc thi đ&atilde; gi&uacute;p cho t&igrave;nh cảm giữa thầy v&agrave; tr&ograve; th&ecirc;m th&acirc;n thiết v&agrave; gắn kết. Ngo&agrave;i ra, s&acirc;n chơi &ldquo;Thầy tr&ograve; c&ugrave;ng leo n&uacute;i&rdquo; c&ograve;n gi&uacute;p r&egrave;n luyện kĩ năng l&agrave;m việc nh&oacute;m, trau dồi th&ecirc;m những kiến thức m&agrave; bản th&acirc;n chưa biết hoặc chưa nắm r&otilde;. Đ&oacute; l&agrave; lời chia sẻ đầy h&agrave;o hứng đến từ đội được giải Qu&aacute;n qu&acirc;n của thầy Phạm Minh Hiếu &ndash; gi&aacute;o vi&ecirc;n Vật l&yacute; của trường THPT Trưng Vương (Quận 1).</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cuộc thi c&ograve;n c&oacute; sự cổ vũ v&ocirc; c&ugrave;ng nhiệt t&igrave;nh của c&aacute;c bạn học sinh đến từ c&aacute;c trường dự thi. Với sự th&agrave;nh c&ocirc;ng tại lần tổ chức đầu ti&ecirc;n, &ldquo;Thầy tr&ograve; c&ugrave;ng leo n&uacute;i&rdquo; hứa hẹn sẽ l&agrave; s&acirc;n chơi mới v&ocirc; c&ugrave;ng hấp dẫn, tiếp tục thu h&uacute;t nhiều đội đến tham gia dự thi v&agrave;o những năm tiếp theo v&igrave; t&iacute;nh thiết thực v&agrave; bổ &iacute;ch m&agrave; cuộc thi mang đến.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>THIỆN NHI</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đông đảo đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố đã hào hứng tham gia các hoạt động trong Ngày hội “Phát huy và kết nối cán bộ, công chức, viên chức trẻ thành phố”. Cạnh đó, nhiều cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc cũng được tuyên dương trong dịp này.

Agile Việt Nam
;