Tranh tài tại vòng chung kết sân chơi “thầy trò cùng leo núi” năm 2019

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Nhằm tạo s&acirc;n chơi l&agrave;nh mạnh, bổ &iacute;ch, cũng như để gắn kết t&igrave;nh cảm giữa gi&aacute;o vi&ecirc;n v&agrave; học sinh khối Trung học phổ th&ocirc;ng, s&aacute;ng </strong><strong>05/</strong><strong>5, tại s&acirc;n 4A Nh&agrave; </strong><strong>V</strong><strong>ăn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n đ&atilde; diễn ra v&ograve;ng chung kết &ldquo;Thầy tr&ograve; c&ugrave;ng leo n&uacute;i&rdquo; năm 2019 do Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức.</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32237/H%C3%ACnh%203.JPG" style="height:400px; width:600px" /></strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Xuất sắc vượt qua 51 đội thi ở v&ograve;ng sơ loại, 08 đội thi c&oacute; điểm số cao nhất đ&atilde; c&oacute; mặt tranh t&agrave;i tại v&ograve;ng chung kết với 2 bảng thi đấu: Bảng A l&agrave; c&aacute;c m&ocirc;n Khoa học Tự nhi&ecirc;n v&agrave; Bảng B l&agrave; c&aacute;c m&ocirc;n Khoa học X&atilde; hội.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau khi trải qua c&aacute;c phần thi: Thầy tr&ograve; tr&iacute; tuệ, Thầy tr&ograve; hiểu &yacute;, Thầy tr&ograve; chung sức v&agrave; Thầy tr&ograve; bản lĩnh, đội thi đến từ trường THPT Trưng Vương (Quận 1) đ&atilde; gi&agrave;nh được giải Qu&aacute;n qu&acirc;n tại Bảng A, c&ograve;n ở Bảng B giải thưởng đ&atilde; thuộc về đội thi đến từ trường THPT T&acirc;n Th&ocirc;ng Hội (Huyện Củ Chi). Tất cả đều nhờ v&agrave;o sự kết hợp ăn &yacute; giữa c&aacute;c thầy tr&ograve; cũng như khả năng vận dụng kiến thức từ nhiều lĩnh vực kh&aacute;c nhau.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32237/H%C3%ACnh%204.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ&acirc;y l&agrave; năm đầu ti&ecirc;n s&acirc;n chơi &ldquo;Thầy tr&ograve; c&ugrave;ng leo n&uacute;i&rdquo; được tổ chức, tuy nhi&ecirc;n cuộc thi đ&atilde; diễn ra v&ocirc; c&ugrave;ng th&agrave;nh c&ocirc;ng, s&ocirc;i nổi v&agrave; hấp dẫn. Đặc biệt, cuộc thi đ&atilde; gi&uacute;p cho t&igrave;nh cảm giữa thầy v&agrave; tr&ograve; th&ecirc;m th&acirc;n thiết v&agrave; gắn kết. Ngo&agrave;i ra, s&acirc;n chơi &ldquo;Thầy tr&ograve; c&ugrave;ng leo n&uacute;i&rdquo; c&ograve;n gi&uacute;p r&egrave;n luyện kĩ năng l&agrave;m việc nh&oacute;m, trau dồi th&ecirc;m những kiến thức m&agrave; bản th&acirc;n chưa biết hoặc chưa nắm r&otilde;. Đ&oacute; l&agrave; lời chia sẻ đầy h&agrave;o hứng đến từ đội được giải Qu&aacute;n qu&acirc;n của thầy Phạm Minh Hiếu &ndash; gi&aacute;o vi&ecirc;n Vật l&yacute; của trường THPT Trưng Vương (Quận 1).</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cuộc thi c&ograve;n c&oacute; sự cổ vũ v&ocirc; c&ugrave;ng nhiệt t&igrave;nh của c&aacute;c bạn học sinh đến từ c&aacute;c trường dự thi. Với sự th&agrave;nh c&ocirc;ng tại lần tổ chức đầu ti&ecirc;n, &ldquo;Thầy tr&ograve; c&ugrave;ng leo n&uacute;i&rdquo; hứa hẹn sẽ l&agrave; s&acirc;n chơi mới v&ocirc; c&ugrave;ng hấp dẫn, tiếp tục thu h&uacute;t nhiều đội đến tham gia dự thi v&agrave;o những năm tiếp theo v&igrave; t&iacute;nh thiết thực v&agrave; bổ &iacute;ch m&agrave; cuộc thi mang đến.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>THIỆN NHI</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Theo GS.TS Võ Văn Sen: “Trong Di chúc, Người không quên để lại một niềm tin tưởng lớn lao đối với thanh niên và căn dặn Đảng ta phải có trách nhiệm giáo dục thanh niên trở thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa hồng vừa chuyên”.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tuy khởi đầu với nhiều bất lợi song đội tuyển TP.HCM đã giành giải nhất chung kết cuộc thi ‘Ánh sáng soi đường’ toàn quốc diễn ra tại Đại học Giao thông vận tải tối 19-5.

Agile Việt Nam
;