Chung kết “Thực hiện ước mơ” lần 7 – ngôi nhà cho những giấc mơ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Vừa qua, V&ograve;ng Chung kết cuộc thi &ldquo;Thực hiện ước mơ&rdquo; lần 7 năm học 2018 - 2019 đ&atilde; diễn ra tại Hội trường Nh&agrave; văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n. Qua 7 lần tổ chức, cuộc thi đ&atilde; trở th&agrave;nh ng&ocirc;i nh&agrave; chung &quot;chắp c&aacute;nh&quot; cho những giấc mơ của học sinh Th&agrave;nh phố B&aacute;c được bay cao, vươn&nbsp;xa.</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32241/IMG_0449.JPG" style="height:354px; width:600px" /></strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Nơi kết nối đam m&ecirc; với hiện thực</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cuộc thi l&agrave; s&acirc;n chơi hướng nghiệp nhằm khơi dậy niềm đam m&ecirc; gi&uacute;p c&aacute;c em học sinh THPT x&aacute;c định v&agrave; nu&ocirc;i dưỡng ước mơ nghề nghiệp tương lai. Đồng thời, cuộc thi gi&uacute;p học sinh c&oacute; cơ hội t&igrave;m hiểu, cọ x&aacute;t v&agrave; nhận thức đ&uacute;ng về ng&agrave;nh nghề mơ ước. Qua đ&oacute;, học sinh x&aacute;c lập mục ti&ecirc;u, hoạch định tương lai nghề nghiệp của bản th&acirc;n một c&aacute;ch s&aacute;ng tạo, năng động v&agrave; nhạy b&eacute;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">So với những năm trước đ&acirc;y, năm nay Ban Tổ chức đ&atilde; đầu tư chất lượng v&agrave; nh&acirc;n rộng rất nhiều m&ocirc; h&igrave;nh hiệu quả nhằm bổ trợ kiến thức v&agrave; th&ocirc;ng tin hướng nghiệp cho gi&aacute;o vi&ecirc;n v&agrave; học sinh tốt hơn.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trải qua những gi&acirc;y ph&uacute;t hồi hộp v&agrave; gay cấn của cuộc thi, c&acirc;u chuyện trở th&agrave;nh một b&aacute;c sĩ giỏi với những phẩm chất: thương người, kiến thức chuy&ecirc;n m&ocirc;n dồi d&agrave;o, tinh thần cầu tiến, sức khỏe v&agrave; sự ki&ecirc;n nhẫn của em Trương Nguyệt Quế học sinh lớp 12B1, Trường THPT Nguyễn Đ&igrave;nh Chiểu, tỉnh Tiền Giang đ&atilde; xuất sắc gi&agrave;nh giải nhất.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32241/IMG_0464.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32241/IMG_0418.JPG" style="height:383px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Trương Nguyệt Quế học sinh&nbsp;Trường THPT Nguyễn Đ&igrave;nh Chiểu, Tiền Giang đạt giải nhất cuộc thi &quot;Thực hiện ước mơ&quot; năm nay</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hai giải nh&igrave; thuộc về em Từ Tấn Ph&aacute;t học sinh lớp 12CA2, Trường THPT Chuy&ecirc;n L&ecirc; Hồng Phong TP. Hồ Ch&iacute; Minh với ước mơ t&igrave;m giải ph&aacute;p để đưa Game trở th&agrave;nh m&ocirc;n giải tr&iacute; hữu &iacute;ch v&agrave; em Nguyễn Duy Phước Hải học sinh lớp 11A3, Trường THPT Thị x&atilde; Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị với ước mơ nghề nghiệp l&agrave; Kỹ sư C&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng giải ba l&agrave; ước mơ nghề gi&aacute;o của em Trần Thảo Nguy&ecirc;n học sinh lớp 12C4, Trường THPT S&ocirc;ng Đốc, tỉnh C&agrave; Mau v&agrave; em Nguyễn Thị Thu Thủy học sinh lớp 11V5, Trường THPT Chuy&ecirc;n B&igrave;nh Long, tỉnh B&igrave;nh Phước với ước mơ nghề nghiệp l&agrave; Luật sư.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;Gia đ&igrave;nh l&agrave; c&aacute;i n&ocirc;i h&igrave;nh th&agrave;nh ước mơ trở th&agrave;nh b&aacute;c sĩ trong em. Trong gia đ&igrave;nh, cha em l&agrave; một b&aacute;c sĩ cho n&ecirc;n ước mơ h&igrave;nh th&agrave;nh trong em từ rất sớm. Khi tiếp x&uacute;c với c&aacute;c vấn đề về sức khỏe, em thấy rất hứng th&uacute; v&agrave; nghĩ rằng một ng&agrave;y n&agrave;o đ&oacute; em sẽ l&agrave; b&aacute;c sĩ để được cứu người như cha. Để đến gần hơn v&agrave; chạm v&agrave;o ước mơ, em đ&atilde; kh&ocirc;ng ngần ngại tham gia v&agrave;o c&aacute;c buổi hội thảo, talkshow về sức khỏe. Cuộc thi &ldquo;Thực hiện ước mơ&rsquo; lần 7 l&agrave; một bước đệm để em khẳng định ước mơ của bản th&acirc;n cũng như đề ra định hướng cho tương lai kỹ c&agrave;ng hơn. Th&ocirc;ng qua cuộc thi, em muốn nhắn gửi đến c&aacute;c bạn những ai đang ấp ủ đam m&ecirc; th&igrave; h&atilde;y mạnh dạn thực hiện n&oacute;, bởi v&igrave; mỗi bước đi d&ugrave; l&agrave; th&agrave;nh c&ocirc;ng hay thất bại cũng l&agrave; c&aacute;ch để c&aacute;c bạn đến gần hơn ước mơ của bản th&acirc;n&rdquo;. &ndash; em Trương Nguyệt Quế học sinh lớp 12B1, trường THPT Nguyễn Đ&igrave;nh Chiểu, tỉnh Tiền Giang chia sẻ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Ươm mầm ước mơ</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau c&aacute;c v&ograve;ng thi sơ loại v&agrave; b&aacute;n kết, cuộc thi đ&atilde; chọn 5 gương mặt xuất sắc tham gia v&ograve;ng thi chung kết xếp hạng. Tại v&ograve;ng chung kết, c&aacute;c th&iacute; sinh sẽ lần lượt trải qua c&aacute;c phần thi: Phần thi &ldquo;Hiểu về ước mơ&rdquo; đ&acirc;y l&agrave; phần thi trắc nghiệm với bộ đề 10 c&acirc;u hỏi về kiến thức phổ th&ocirc;ng v&agrave; th&ocirc;ng tin ng&agrave;nh nghề m&agrave; th&iacute; sinh theo đuổi. Phần thi &ldquo;Sống với ước mơ&rdquo; tại phần thi n&agrave;y th&iacute; sinh c&oacute; 3 ph&uacute;t nhập vai xử l&yacute; t&igrave;nh huống c&aacute;c vấn đề li&ecirc;n quan đến ước mơ c&ugrave;ng nghệ sĩ L&ecirc; Nam, nghệ sĩ C&aacute;t Tường. Phần thi &ldquo;Giữ lửa ước mơ&rdquo; th&iacute; sinh chia sẻ gi&aacute; trị x&atilde; hội nghề nghiệp m&agrave; m&igrave;nh theo đuổi th&ocirc;ng qua phần thi h&ugrave;ng biện v&agrave; trả lời c&acirc;u hỏi của Ban Gi&aacute;m khảo.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32241/IMG_0315.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32241/IMG_0348.JPG" style="height:373px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>C&aacute;c th&iacute; sinh tham gia c&aacute;c phần thi&nbsp;&ldquo;Hiểu về ước mơ&rdquo; v&agrave;&nbsp;&ldquo;Sống với ước mơ&rdquo;</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ban Gi&aacute;m khảo của cuộc thi năm nay c&oacute; &ocirc;ng Dương Th&agrave;nh Truyền &ndash; Chủ tịch Hội đồng Th&agrave;nh vi&ecirc;n Nh&agrave; Xuất bản Trẻ; &ocirc;ng L&ecirc; Thế Chữ - Tổng Bi&ecirc;n tập b&aacute;o Tuổi Trẻ; TS. Nguyễn Thị B&iacute;ch Hồng &ndash; Trường ĐH Sư phạm TP. Hồ Ch&iacute; Minh; B&agrave; Nguyễn Trịnh Kh&aacute;nh Linh &ndash; Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Gi&aacute;m đốc Trường Doanh nh&acirc;n Đắc Nh&acirc;n T&acirc;m.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Qua 7 năm tổ chức, cuộc thi đ&atilde; tiếp cận v&agrave; thu h&uacute;t gần 900.000 học sinh quan t&acirc;m, tham gia, đ&atilde; c&oacute; 80.000 ước mơ được chia sẻ. Ri&ecirc;ng lần 7 năm học 2018 &ndash; 2019, cuộc thi đ&atilde; thu h&uacute;t hơn 160.000 lượt học sinh tiếp cận v&agrave; t&igrave;m hiểu ước mơ nghề nghiệp bản th&acirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>B&Iacute;CH NG&Acirc;N</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tối 28/10, Chương trình tuyên dương và trao giải thưởng “Nguyễn Văn Trỗi” lần 12 - năm 2020 đã diễn ra tại Hội trường Nhà văn hóa Thanh niên (Số 4, đường Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;