Chung kết “Thực hiện ước mơ” lần 7 – ngôi nhà cho những giấc mơ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Vừa qua, V&ograve;ng Chung kết cuộc thi &ldquo;Thực hiện ước mơ&rdquo; lần 7 năm học 2018 - 2019 đ&atilde; diễn ra tại Hội trường Nh&agrave; văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n. Qua 7 lần tổ chức, cuộc thi đ&atilde; trở th&agrave;nh ng&ocirc;i nh&agrave; chung &quot;chắp c&aacute;nh&quot; cho những giấc mơ của học sinh Th&agrave;nh phố B&aacute;c được bay cao, vươn&nbsp;xa.</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32241/IMG_0449.JPG" style="height:354px; width:600px" /></strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Nơi kết nối đam m&ecirc; với hiện thực</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cuộc thi l&agrave; s&acirc;n chơi hướng nghiệp nhằm khơi dậy niềm đam m&ecirc; gi&uacute;p c&aacute;c em học sinh THPT x&aacute;c định v&agrave; nu&ocirc;i dưỡng ước mơ nghề nghiệp tương lai. Đồng thời, cuộc thi gi&uacute;p học sinh c&oacute; cơ hội t&igrave;m hiểu, cọ x&aacute;t v&agrave; nhận thức đ&uacute;ng về ng&agrave;nh nghề mơ ước. Qua đ&oacute;, học sinh x&aacute;c lập mục ti&ecirc;u, hoạch định tương lai nghề nghiệp của bản th&acirc;n một c&aacute;ch s&aacute;ng tạo, năng động v&agrave; nhạy b&eacute;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">So với những năm trước đ&acirc;y, năm nay Ban Tổ chức đ&atilde; đầu tư chất lượng v&agrave; nh&acirc;n rộng rất nhiều m&ocirc; h&igrave;nh hiệu quả nhằm bổ trợ kiến thức v&agrave; th&ocirc;ng tin hướng nghiệp cho gi&aacute;o vi&ecirc;n v&agrave; học sinh tốt hơn.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trải qua những gi&acirc;y ph&uacute;t hồi hộp v&agrave; gay cấn của cuộc thi, c&acirc;u chuyện trở th&agrave;nh một b&aacute;c sĩ giỏi với những phẩm chất: thương người, kiến thức chuy&ecirc;n m&ocirc;n dồi d&agrave;o, tinh thần cầu tiến, sức khỏe v&agrave; sự ki&ecirc;n nhẫn của em Trương Nguyệt Quế học sinh lớp 12B1, Trường THPT Nguyễn Đ&igrave;nh Chiểu, tỉnh Tiền Giang đ&atilde; xuất sắc gi&agrave;nh giải nhất.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32241/IMG_0464.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32241/IMG_0418.JPG" style="height:383px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Trương Nguyệt Quế học sinh&nbsp;Trường THPT Nguyễn Đ&igrave;nh Chiểu, Tiền Giang đạt giải nhất cuộc thi &quot;Thực hiện ước mơ&quot; năm nay</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hai giải nh&igrave; thuộc về em Từ Tấn Ph&aacute;t học sinh lớp 12CA2, Trường THPT Chuy&ecirc;n L&ecirc; Hồng Phong TP. Hồ Ch&iacute; Minh với ước mơ t&igrave;m giải ph&aacute;p để đưa Game trở th&agrave;nh m&ocirc;n giải tr&iacute; hữu &iacute;ch v&agrave; em Nguyễn Duy Phước Hải học sinh lớp 11A3, Trường THPT Thị x&atilde; Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị với ước mơ nghề nghiệp l&agrave; Kỹ sư C&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng giải ba l&agrave; ước mơ nghề gi&aacute;o của em Trần Thảo Nguy&ecirc;n học sinh lớp 12C4, Trường THPT S&ocirc;ng Đốc, tỉnh C&agrave; Mau v&agrave; em Nguyễn Thị Thu Thủy học sinh lớp 11V5, Trường THPT Chuy&ecirc;n B&igrave;nh Long, tỉnh B&igrave;nh Phước với ước mơ nghề nghiệp l&agrave; Luật sư.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;Gia đ&igrave;nh l&agrave; c&aacute;i n&ocirc;i h&igrave;nh th&agrave;nh ước mơ trở th&agrave;nh b&aacute;c sĩ trong em. Trong gia đ&igrave;nh, cha em l&agrave; một b&aacute;c sĩ cho n&ecirc;n ước mơ h&igrave;nh th&agrave;nh trong em từ rất sớm. Khi tiếp x&uacute;c với c&aacute;c vấn đề về sức khỏe, em thấy rất hứng th&uacute; v&agrave; nghĩ rằng một ng&agrave;y n&agrave;o đ&oacute; em sẽ l&agrave; b&aacute;c sĩ để được cứu người như cha. Để đến gần hơn v&agrave; chạm v&agrave;o ước mơ, em đ&atilde; kh&ocirc;ng ngần ngại tham gia v&agrave;o c&aacute;c buổi hội thảo, talkshow về sức khỏe. Cuộc thi &ldquo;Thực hiện ước mơ&rsquo; lần 7 l&agrave; một bước đệm để em khẳng định ước mơ của bản th&acirc;n cũng như đề ra định hướng cho tương lai kỹ c&agrave;ng hơn. Th&ocirc;ng qua cuộc thi, em muốn nhắn gửi đến c&aacute;c bạn những ai đang ấp ủ đam m&ecirc; th&igrave; h&atilde;y mạnh dạn thực hiện n&oacute;, bởi v&igrave; mỗi bước đi d&ugrave; l&agrave; th&agrave;nh c&ocirc;ng hay thất bại cũng l&agrave; c&aacute;ch để c&aacute;c bạn đến gần hơn ước mơ của bản th&acirc;n&rdquo;. &ndash; em Trương Nguyệt Quế học sinh lớp 12B1, trường THPT Nguyễn Đ&igrave;nh Chiểu, tỉnh Tiền Giang chia sẻ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Ươm mầm ước mơ</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau c&aacute;c v&ograve;ng thi sơ loại v&agrave; b&aacute;n kết, cuộc thi đ&atilde; chọn 5 gương mặt xuất sắc tham gia v&ograve;ng thi chung kết xếp hạng. Tại v&ograve;ng chung kết, c&aacute;c th&iacute; sinh sẽ lần lượt trải qua c&aacute;c phần thi: Phần thi &ldquo;Hiểu về ước mơ&rdquo; đ&acirc;y l&agrave; phần thi trắc nghiệm với bộ đề 10 c&acirc;u hỏi về kiến thức phổ th&ocirc;ng v&agrave; th&ocirc;ng tin ng&agrave;nh nghề m&agrave; th&iacute; sinh theo đuổi. Phần thi &ldquo;Sống với ước mơ&rdquo; tại phần thi n&agrave;y th&iacute; sinh c&oacute; 3 ph&uacute;t nhập vai xử l&yacute; t&igrave;nh huống c&aacute;c vấn đề li&ecirc;n quan đến ước mơ c&ugrave;ng nghệ sĩ L&ecirc; Nam, nghệ sĩ C&aacute;t Tường. Phần thi &ldquo;Giữ lửa ước mơ&rdquo; th&iacute; sinh chia sẻ gi&aacute; trị x&atilde; hội nghề nghiệp m&agrave; m&igrave;nh theo đuổi th&ocirc;ng qua phần thi h&ugrave;ng biện v&agrave; trả lời c&acirc;u hỏi của Ban Gi&aacute;m khảo.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32241/IMG_0315.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32241/IMG_0348.JPG" style="height:373px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>C&aacute;c th&iacute; sinh tham gia c&aacute;c phần thi&nbsp;&ldquo;Hiểu về ước mơ&rdquo; v&agrave;&nbsp;&ldquo;Sống với ước mơ&rdquo;</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ban Gi&aacute;m khảo của cuộc thi năm nay c&oacute; &ocirc;ng Dương Th&agrave;nh Truyền &ndash; Chủ tịch Hội đồng Th&agrave;nh vi&ecirc;n Nh&agrave; Xuất bản Trẻ; &ocirc;ng L&ecirc; Thế Chữ - Tổng Bi&ecirc;n tập b&aacute;o Tuổi Trẻ; TS. Nguyễn Thị B&iacute;ch Hồng &ndash; Trường ĐH Sư phạm TP. Hồ Ch&iacute; Minh; B&agrave; Nguyễn Trịnh Kh&aacute;nh Linh &ndash; Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Gi&aacute;m đốc Trường Doanh nh&acirc;n Đắc Nh&acirc;n T&acirc;m.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Qua 7 năm tổ chức, cuộc thi đ&atilde; tiếp cận v&agrave; thu h&uacute;t gần 900.000 học sinh quan t&acirc;m, tham gia, đ&atilde; c&oacute; 80.000 ước mơ được chia sẻ. Ri&ecirc;ng lần 7 năm học 2018 &ndash; 2019, cuộc thi đ&atilde; thu h&uacute;t hơn 160.000 lượt học sinh tiếp cận v&agrave; t&igrave;m hiểu ước mơ nghề nghiệp bản th&acirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>B&Iacute;CH NG&Acirc;N</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đông đảo đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố đã hào hứng tham gia các hoạt động trong Ngày hội “Phát huy và kết nối cán bộ, công chức, viên chức trẻ thành phố”. Cạnh đó, nhiều cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc cũng được tuyên dương trong dịp này.

Agile Việt Nam
;