'Lời Bác dạy thanh niên rất gần gũi và dễ thực hiện'

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Quận đo&agrave;n 5 (TP.HCM) vừa tuy&ecirc;n dương 29 bạn thanh ni&ecirc;n d&acirc;n tộc thiểu số ti&ecirc;u biểu năm 2019. Dịp n&agrave;y, c&aacute;c bạn thanh ni&ecirc;n d&acirc;n tộc thiểu số tham quan, t&igrave;m hiểu về cuộc đời, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh tại Bảo t&agrave;ng Hồ Ch&iacute;&nbsp;Minh, chi nh&aacute;nh TP.HCM.</span></span></strong></p> <div class="content fck" id="main-detail-body" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: medium; line-height: 1.44; font-family: NotoSans-Regular; vertical-align: baseline; outline: 0px; color: rgb(34, 34, 34); letter-spacing: -0.2px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.95);"> <div class="VCSortableInPreviewMode active" style="margin: 1.3em auto 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: 1.45; font-family: Roboto; vertical-align: baseline; outline: 0px; text-align: center; display: table; position: relative; z-index: 2;"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px; text-align: justify;"> <div class="content fck" id="main-detail-body" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: medium; line-height: 1.44; font-family: NotoSans-Regular; vertical-align: baseline; outline: 0px; color: rgb(34, 34, 34); letter-spacing: -0.2px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.95);"> <div class="VCSortableInPreviewMode active" style="margin: 1.3em auto 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: 1.45; font-family: Roboto; vertical-align: baseline; outline: 0px; text-align: center; display: table; position: relative; z-index: 2;"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px;"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/5/8/q5-thanh-nien-dan-toc-bao-tang-5-4read-only-15572832837561844508293.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; display: initial; text-decoration-line: none; cursor: zoom-in; color: rgb(237, 27, 47); letter-spacing: -0.2px;" target="_blank" title="Các thanh niên tiêu biểu tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh TP.HCM - Ảnh: K.ANH"><img alt="Lời Bác dạy thanh niên rất gần gũi và dễ thực hiện - Ảnh 1." class="lightbox-content" id="img_c8cfbc50-713a-11e9-8f3e-370d3768f4e7" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/5/8/q5-thanh-nien-dan-toc-bao-tang-5-4read-only-15572832837561844508293.jpg" style="border-style:initial; border-width:0px; color:transparent; font:inherit; margin:0px; max-width:100%; padding:0px; vertical-align:baseline; width:585.455px" title="Lời Bác dạy thanh niên rất gần gũi và dễ thực hiện - Ảnh 1." /></a></div> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px; text-align: left;"> <p><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;C&aacute;c thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;u biểu tham quan Bảo t&agrave;ng Hồ Ch&iacute; Minh, chi nh&aacute;nh TP.HCM - Ảnh: K.ANH</span></span></em></p> </div> </div> </div> </div> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px; text-align: left;"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nghe thuyết minh vi&ecirc;n tr&igrave;nh b&agrave;y về cuộc đời v&agrave; sự nghiệp hoạt động c&aacute;ch mạng của B&aacute;c, bạn Trương Vĩnh Huy chia sẻ: &quot;Những lời B&aacute;c dạy thanh ni&ecirc;n rất gần gũi v&agrave; dễ thực hiện&quot;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Chạm đến cảm x&uacute;c&nbsp;người xem</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhiều bạn kh&aacute;c cho biết học điều B&aacute;c dạy c&oacute; thể l&agrave;m tốt hơn c&ocirc;ng việc của m&igrave;nh mỗi ng&agrave;y cả ở học tập lẫn chuy&ecirc;n m&ocirc;n. Đến mỗi kh&ocirc;ng gian trưng b&agrave;y chuy&ecirc;n đề về B&aacute;c, nghe thuyết minh vi&ecirc;n chia sẻ, c&ocirc; bạn Huỳnh Ngọc Li&ecirc;n d&ugrave;ng điện thoại quay phim lại để lưu giữ cho ri&ecirc;ng m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&quot;M&igrave;nh nghe những chuy&ecirc;n đề về B&aacute;c lần n&agrave;o cũng thấy thấm đẫm y&ecirc;u thương v&agrave; sự hi sinh m&agrave; B&aacute;c d&agrave;nh cho d&acirc;n tộc ta, nhất l&agrave; thế hệ trẻ&quot; - Li&ecirc;n cho hay.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trước đ&oacute;, hơn 200 bạn trẻ xem vở cải lương Tổ quốc nơi cuối con đường, kể về những con người đ&atilde; &acirc;m thầm gi&uacute;p đỡ Nguyễn &Aacute;i Quốc, c&oacute; gia đ&igrave;nh bị li&ecirc;n lụy, giam cầm. C&acirc;u chuyện đ&atilde; chạm tới cảm x&uacute;c của người xem, chuyển tải được tinh thần, kh&aacute;t vọng t&igrave;m ra con đường giải ph&oacute;ng d&acirc;n tộc, mang lại tự do, hạnh ph&uacute;c của người y&ecirc;u nước Nguyễn &Aacute;i Quốc.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Tại lễ tuy&ecirc;n dương, c&aacute;c bạn chia sẻ những b&agrave;i học từ B&aacute;c ứng dụng trong c&aacute;c hoạt động địa phương. Nữ sinh vi&ecirc;n d&acirc;n tộc Hoa Qu&aacute;ch Thanh Nh&atilde; kể từ nhỏ bạn đ&atilde; tham gia sinh hoạt tại P.2, Q.5, rồi giữ nhiệm vụ chi hội trưởng khu phố 1, hiện l&agrave; ph&oacute; chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam phường 2.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Gần hơn với mọi người</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&quot;M&igrave;nh thường gần gũi, chia sẻ với c&aacute;c bạn bằng tuổi để nhiều bạn biết đến hoạt động phong tr&agrave;o ở phường&quot; - Nh&atilde; cho biết. Nh&atilde; cũng đến tận nh&agrave; tr&ograve; chuyện v&agrave; c&ugrave;ng ba mẹ c&aacute;c bạn &quot;k&eacute;o&quot; con ra khỏi m&agrave;n h&igrave;nh điện thoại, tr&ograve; chơi game online...</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngo&agrave;i giờ đến giảng đường, nghi&ecirc;n cứu b&agrave;i học, tổ chức hoạt động thanh ni&ecirc;n, Nh&atilde; c&ograve;n đi l&agrave;m th&ecirc;m v&agrave;o buổi tối để c&oacute; th&ecirc;m thu nhập, trang trải chi ph&iacute; học tập. Đ&oacute; cũng l&agrave; m&ocirc;i trường để Nh&atilde; nắm bắt được nhu cầu của bạn trẻ hiện nay.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&quot;Mỗi lần tham gia thiết kế hoạt động m&igrave;nh sẽ hỏi &yacute; kiến c&aacute;c bạn để những s&acirc;n chơi gần hơn với sở th&iacute;ch của mọi người&quot; - Nh&atilde; chia sẻ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cũng đang l&agrave; sinh vi&ecirc;n, bạn T&ocirc; Nhất Đ&igrave;nh d&agrave;nh nhiều thời gian cho hoạt động Hội, l&agrave; chủ nhiệm CLB Kỹ năng của P.13, Q.5, th&agrave;nh vi&ecirc;n nh&oacute;m Lửa Hồng của Nh&agrave; Thiếu nhi Q.5. Nhờ say m&ecirc; những m&ocirc;n kỹ năng, Đ&igrave;nh đ&atilde; đạt thủ khoa trại r&egrave;n luyện cấp quận năm 2018, được c&ocirc;ng nhận chuẩn r&egrave;n luyện bậc 2 th&agrave;nh phố, c&oacute; nhiều th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n - Hội.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&quot;Đừng nghĩ học v&agrave; l&agrave;m theo B&aacute;c l&agrave; những g&igrave; to t&aacute;t mới l&agrave; đ&uacute;ng. Nếu m&igrave;nh lu&ocirc;n suy nghĩ đến h&agrave;nh động tốt đẹp, gi&uacute;p c&aacute;c bạn kh&aacute;c c&ugrave;ng sống đẹp cũng l&agrave; c&aacute;ch để bản th&acirc;n l&agrave;m theo lời B&aacute;c dạy&quot; - Đ&igrave;nh n&oacute;i.</span></span></p> </div> </div> <div class="VCSortableInPreviewMode active" id="ObjectBoxContent_1557283157606" style="margin: 1.3em auto 1.28em; padding: 1.3em; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 1.5; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; outline: 0px; box-sizing: border-box; color: rgb(35, 31, 32); background-color: rgb(245, 247, 249);"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px;"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Trải nghiệm l&agrave;ng nghề kim ho&agrave;n</strong></span></span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode noCaption" style="margin: 1.3em auto 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px; text-align: center;"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px; text-align: justify;"> <div class="VCSortableInPreviewMode noCaption" style="margin: 1.3em auto 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; outline: 0px; text-align: center; color: rgb(35, 31, 32); letter-spacing: -0.2px; background-color: rgb(245, 247, 249);"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px;"><img alt="q5- thanh nien dan toc nghe kim hoan 6(read-only)" id="img_aec99880-713a-11e9-96d4-7b22ebaa5841" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/5/8/q5-thanh-nien-dan-toc-nghe-kim-hoan-6read-only-15572832412191079857755.jpg" style="border:0px; color:transparent; font:inherit; margin:0px; max-width:100%; padding:0px; vertical-align:baseline" title="q5- thanh nien dan toc nghe kim hoan 6(read-only)" /></div> </div> </div> <div class="PhotoCMS_Caption" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px;"> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;C&aacute;c bạn trải nghiệm nghề kim ho&agrave;n tại quận 5 - Ảnh: C.K.</span></span></em></p> </div> </div> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c thanh ni&ecirc;n d&acirc;n tộc thiểu số ti&ecirc;u biểu cũng được Quận đo&agrave;n 5 (TP.HCM) tổ chức chuyến trải nghiệm l&agrave;ng nghề thợ kim ho&agrave;n, một trong những nghề truyền thống tại quận.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bạn Ngọc Li&ecirc;n chia sẻ: &quot;Hiểu n&eacute;t đẹp văn h&oacute;a, l&agrave;ng nghề truyền thống gi&uacute;p người trẻ biết g&igrave;n giữ hồn d&acirc;n tộc trong m&ocirc;i trường hội nhập như hiện nay&quot;.</span></span></p> </div> </div> <div class="VCSortableInPreviewMode active" id="ObjectBoxContent_1557283148321" style="margin: 1.3em auto 1.28em; padding: 1.3em; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 1.5; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; outline: 0px; box-sizing: border-box; color: rgb(35, 31, 32); background-color: rgb(245, 247, 249);"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px;"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Nhiều hoạt động nhớ ơn B&aacute;c</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chị L&ecirc; Thị Hồng Nga, trưởng Ban tuy&ecirc;n gi&aacute;o Quận đo&agrave;n 5 (TP.HCM), cho biết Quận đo&agrave;n 5 triển khai đợt hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di ch&uacute;c Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh (1969-2019) trong đo&agrave;n vi&ecirc;n, hội vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi gắn với đặc th&ugrave; từng đối tượng, lĩnh vực.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c bạn x&acirc;y dựng chuy&ecirc;n mục &quot;Nhớ ơn B&aacute;c - Nhớ lời Di ch&uacute;c B&aacute;c&quot; tr&ecirc;n trang mạng x&atilde; hội &quot;Tuổi trẻ quận 5&quot; v&agrave; cổng th&ocirc;ng tin điện tử của quận đo&agrave;n. Chuy&ecirc;n mục sẽ đăng tải những c&acirc;u chuyện về B&aacute;c, những c&acirc;u chuyện đời thường trong việc tham gia thực hiện học tập v&agrave; l&agrave;m theo lời B&aacute;c, theo Di ch&uacute;c B&aacute;c.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngo&agrave;i ra quận n&agrave;y c&ograve;n ph&aacute;t động hội thi s&aacute;ng t&aacute;c thơ ca ngợi Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh, ca ngợi tuổi trẻ Q.5 thực hiện l&agrave;m theo lời B&aacute;c; tổ chức ng&agrave;y hội &quot;Thanh ni&ecirc;n quận 5 l&agrave;m theo lời B&aacute;c&quot; v&agrave; tuy&ecirc;n dương gương &quot;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c&quot; Q.5, đại hội Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ năm 2019...</span></span></p> </div> </div> </div> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>THEO KIM ANH ( B&Aacute;O TUỔI TRẺ )&nbsp;</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hơn 600 trại sinh tham gia Hội trại “Tuổi trẻ giữ nước” vào ngày 14, 15/12/2019 (thứ Bảy, Chủ nhật) Khu di tích lịch sử Địa Đạo Củ Chi (Ấp Phú Hiệp, Xã Phú Mỹ Hưng, Huyện Củ Chi).

Agile Việt Nam
;