'Lời Bác dạy thanh niên rất gần gũi và dễ thực hiện'

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Quận đo&agrave;n 5 (TP.HCM) vừa tuy&ecirc;n dương 29 bạn thanh ni&ecirc;n d&acirc;n tộc thiểu số ti&ecirc;u biểu năm 2019. Dịp n&agrave;y, c&aacute;c bạn thanh ni&ecirc;n d&acirc;n tộc thiểu số tham quan, t&igrave;m hiểu về cuộc đời, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh tại Bảo t&agrave;ng Hồ Ch&iacute;&nbsp;Minh, chi nh&aacute;nh TP.HCM.</span></span></strong></p> <div class="content fck" id="main-detail-body" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: medium; line-height: 1.44; font-family: NotoSans-Regular; vertical-align: baseline; outline: 0px; color: rgb(34, 34, 34); letter-spacing: -0.2px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.95);"> <div class="VCSortableInPreviewMode active" style="margin: 1.3em auto 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: 1.45; font-family: Roboto; vertical-align: baseline; outline: 0px; text-align: center; display: table; position: relative; z-index: 2;"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px; text-align: justify;"> <div class="content fck" id="main-detail-body" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: medium; line-height: 1.44; font-family: NotoSans-Regular; vertical-align: baseline; outline: 0px; color: rgb(34, 34, 34); letter-spacing: -0.2px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.95);"> <div class="VCSortableInPreviewMode active" style="margin: 1.3em auto 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: 1.45; font-family: Roboto; vertical-align: baseline; outline: 0px; text-align: center; display: table; position: relative; z-index: 2;"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px;"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/5/8/q5-thanh-nien-dan-toc-bao-tang-5-4read-only-15572832837561844508293.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; display: initial; text-decoration-line: none; cursor: zoom-in; color: rgb(237, 27, 47); letter-spacing: -0.2px;" target="_blank" title="Các thanh niên tiêu biểu tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh TP.HCM - Ảnh: K.ANH"><img alt="Lời Bác dạy thanh niên rất gần gũi và dễ thực hiện - Ảnh 1." class="lightbox-content" id="img_c8cfbc50-713a-11e9-8f3e-370d3768f4e7" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/5/8/q5-thanh-nien-dan-toc-bao-tang-5-4read-only-15572832837561844508293.jpg" style="border-style:initial; border-width:0px; color:transparent; font:inherit; margin:0px; max-width:100%; padding:0px; vertical-align:baseline; width:585.455px" title="Lời Bác dạy thanh niên rất gần gũi và dễ thực hiện - Ảnh 1." /></a></div> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px; text-align: left;"> <p><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;C&aacute;c thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;u biểu tham quan Bảo t&agrave;ng Hồ Ch&iacute; Minh, chi nh&aacute;nh TP.HCM - Ảnh: K.ANH</span></span></em></p> </div> </div> </div> </div> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px; text-align: left;"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nghe thuyết minh vi&ecirc;n tr&igrave;nh b&agrave;y về cuộc đời v&agrave; sự nghiệp hoạt động c&aacute;ch mạng của B&aacute;c, bạn Trương Vĩnh Huy chia sẻ: &quot;Những lời B&aacute;c dạy thanh ni&ecirc;n rất gần gũi v&agrave; dễ thực hiện&quot;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Chạm đến cảm x&uacute;c&nbsp;người xem</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhiều bạn kh&aacute;c cho biết học điều B&aacute;c dạy c&oacute; thể l&agrave;m tốt hơn c&ocirc;ng việc của m&igrave;nh mỗi ng&agrave;y cả ở học tập lẫn chuy&ecirc;n m&ocirc;n. Đến mỗi kh&ocirc;ng gian trưng b&agrave;y chuy&ecirc;n đề về B&aacute;c, nghe thuyết minh vi&ecirc;n chia sẻ, c&ocirc; bạn Huỳnh Ngọc Li&ecirc;n d&ugrave;ng điện thoại quay phim lại để lưu giữ cho ri&ecirc;ng m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&quot;M&igrave;nh nghe những chuy&ecirc;n đề về B&aacute;c lần n&agrave;o cũng thấy thấm đẫm y&ecirc;u thương v&agrave; sự hi sinh m&agrave; B&aacute;c d&agrave;nh cho d&acirc;n tộc ta, nhất l&agrave; thế hệ trẻ&quot; - Li&ecirc;n cho hay.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trước đ&oacute;, hơn 200 bạn trẻ xem vở cải lương Tổ quốc nơi cuối con đường, kể về những con người đ&atilde; &acirc;m thầm gi&uacute;p đỡ Nguyễn &Aacute;i Quốc, c&oacute; gia đ&igrave;nh bị li&ecirc;n lụy, giam cầm. C&acirc;u chuyện đ&atilde; chạm tới cảm x&uacute;c của người xem, chuyển tải được tinh thần, kh&aacute;t vọng t&igrave;m ra con đường giải ph&oacute;ng d&acirc;n tộc, mang lại tự do, hạnh ph&uacute;c của người y&ecirc;u nước Nguyễn &Aacute;i Quốc.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Tại lễ tuy&ecirc;n dương, c&aacute;c bạn chia sẻ những b&agrave;i học từ B&aacute;c ứng dụng trong c&aacute;c hoạt động địa phương. Nữ sinh vi&ecirc;n d&acirc;n tộc Hoa Qu&aacute;ch Thanh Nh&atilde; kể từ nhỏ bạn đ&atilde; tham gia sinh hoạt tại P.2, Q.5, rồi giữ nhiệm vụ chi hội trưởng khu phố 1, hiện l&agrave; ph&oacute; chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam phường 2.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Gần hơn với mọi người</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&quot;M&igrave;nh thường gần gũi, chia sẻ với c&aacute;c bạn bằng tuổi để nhiều bạn biết đến hoạt động phong tr&agrave;o ở phường&quot; - Nh&atilde; cho biết. Nh&atilde; cũng đến tận nh&agrave; tr&ograve; chuyện v&agrave; c&ugrave;ng ba mẹ c&aacute;c bạn &quot;k&eacute;o&quot; con ra khỏi m&agrave;n h&igrave;nh điện thoại, tr&ograve; chơi game online...</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngo&agrave;i giờ đến giảng đường, nghi&ecirc;n cứu b&agrave;i học, tổ chức hoạt động thanh ni&ecirc;n, Nh&atilde; c&ograve;n đi l&agrave;m th&ecirc;m v&agrave;o buổi tối để c&oacute; th&ecirc;m thu nhập, trang trải chi ph&iacute; học tập. Đ&oacute; cũng l&agrave; m&ocirc;i trường để Nh&atilde; nắm bắt được nhu cầu của bạn trẻ hiện nay.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&quot;Mỗi lần tham gia thiết kế hoạt động m&igrave;nh sẽ hỏi &yacute; kiến c&aacute;c bạn để những s&acirc;n chơi gần hơn với sở th&iacute;ch của mọi người&quot; - Nh&atilde; chia sẻ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cũng đang l&agrave; sinh vi&ecirc;n, bạn T&ocirc; Nhất Đ&igrave;nh d&agrave;nh nhiều thời gian cho hoạt động Hội, l&agrave; chủ nhiệm CLB Kỹ năng của P.13, Q.5, th&agrave;nh vi&ecirc;n nh&oacute;m Lửa Hồng của Nh&agrave; Thiếu nhi Q.5. Nhờ say m&ecirc; những m&ocirc;n kỹ năng, Đ&igrave;nh đ&atilde; đạt thủ khoa trại r&egrave;n luyện cấp quận năm 2018, được c&ocirc;ng nhận chuẩn r&egrave;n luyện bậc 2 th&agrave;nh phố, c&oacute; nhiều th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n - Hội.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&quot;Đừng nghĩ học v&agrave; l&agrave;m theo B&aacute;c l&agrave; những g&igrave; to t&aacute;t mới l&agrave; đ&uacute;ng. Nếu m&igrave;nh lu&ocirc;n suy nghĩ đến h&agrave;nh động tốt đẹp, gi&uacute;p c&aacute;c bạn kh&aacute;c c&ugrave;ng sống đẹp cũng l&agrave; c&aacute;ch để bản th&acirc;n l&agrave;m theo lời B&aacute;c dạy&quot; - Đ&igrave;nh n&oacute;i.</span></span></p> </div> </div> <div class="VCSortableInPreviewMode active" id="ObjectBoxContent_1557283157606" style="margin: 1.3em auto 1.28em; padding: 1.3em; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 1.5; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; outline: 0px; box-sizing: border-box; color: rgb(35, 31, 32); background-color: rgb(245, 247, 249);"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px;"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Trải nghiệm l&agrave;ng nghề kim ho&agrave;n</strong></span></span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode noCaption" style="margin: 1.3em auto 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px; text-align: center;"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px; text-align: justify;"> <div class="VCSortableInPreviewMode noCaption" style="margin: 1.3em auto 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; outline: 0px; text-align: center; color: rgb(35, 31, 32); letter-spacing: -0.2px; background-color: rgb(245, 247, 249);"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px;"><img alt="q5- thanh nien dan toc nghe kim hoan 6(read-only)" id="img_aec99880-713a-11e9-96d4-7b22ebaa5841" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/5/8/q5-thanh-nien-dan-toc-nghe-kim-hoan-6read-only-15572832412191079857755.jpg" style="border:0px; color:transparent; font:inherit; margin:0px; max-width:100%; padding:0px; vertical-align:baseline" title="q5- thanh nien dan toc nghe kim hoan 6(read-only)" /></div> </div> </div> <div class="PhotoCMS_Caption" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px;"> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;C&aacute;c bạn trải nghiệm nghề kim ho&agrave;n tại quận 5 - Ảnh: C.K.</span></span></em></p> </div> </div> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c thanh ni&ecirc;n d&acirc;n tộc thiểu số ti&ecirc;u biểu cũng được Quận đo&agrave;n 5 (TP.HCM) tổ chức chuyến trải nghiệm l&agrave;ng nghề thợ kim ho&agrave;n, một trong những nghề truyền thống tại quận.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bạn Ngọc Li&ecirc;n chia sẻ: &quot;Hiểu n&eacute;t đẹp văn h&oacute;a, l&agrave;ng nghề truyền thống gi&uacute;p người trẻ biết g&igrave;n giữ hồn d&acirc;n tộc trong m&ocirc;i trường hội nhập như hiện nay&quot;.</span></span></p> </div> </div> <div class="VCSortableInPreviewMode active" id="ObjectBoxContent_1557283148321" style="margin: 1.3em auto 1.28em; padding: 1.3em; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 1.5; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; outline: 0px; box-sizing: border-box; color: rgb(35, 31, 32); background-color: rgb(245, 247, 249);"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px;"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Nhiều hoạt động nhớ ơn B&aacute;c</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chị L&ecirc; Thị Hồng Nga, trưởng Ban tuy&ecirc;n gi&aacute;o Quận đo&agrave;n 5 (TP.HCM), cho biết Quận đo&agrave;n 5 triển khai đợt hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di ch&uacute;c Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh (1969-2019) trong đo&agrave;n vi&ecirc;n, hội vi&ecirc;n, thanh thiếu nhi gắn với đặc th&ugrave; từng đối tượng, lĩnh vực.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c bạn x&acirc;y dựng chuy&ecirc;n mục &quot;Nhớ ơn B&aacute;c - Nhớ lời Di ch&uacute;c B&aacute;c&quot; tr&ecirc;n trang mạng x&atilde; hội &quot;Tuổi trẻ quận 5&quot; v&agrave; cổng th&ocirc;ng tin điện tử của quận đo&agrave;n. Chuy&ecirc;n mục sẽ đăng tải những c&acirc;u chuyện về B&aacute;c, những c&acirc;u chuyện đời thường trong việc tham gia thực hiện học tập v&agrave; l&agrave;m theo lời B&aacute;c, theo Di ch&uacute;c B&aacute;c.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngo&agrave;i ra quận n&agrave;y c&ograve;n ph&aacute;t động hội thi s&aacute;ng t&aacute;c thơ ca ngợi Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh, ca ngợi tuổi trẻ Q.5 thực hiện l&agrave;m theo lời B&aacute;c; tổ chức ng&agrave;y hội &quot;Thanh ni&ecirc;n quận 5 l&agrave;m theo lời B&aacute;c&quot; v&agrave; tuy&ecirc;n dương gương &quot;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c&quot; Q.5, đại hội Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ năm 2019...</span></span></p> </div> </div> </div> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>THEO KIM ANH ( B&Aacute;O TUỔI TRẺ )&nbsp;</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;