Ngày hội Tuổi trẻ Phú Nhuận nhớ lời Di chúc theo chân Bác năm 2019

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Thiết thực tổ chức hoạt động ch&agrave;o mừng kỷ niệm 129 năm Ng&agrave;y sinh Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh, 50 năm thực hiện Di ch&uacute;c của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh, qua đ&oacute; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh, s&aacute;ng 12.5, Quận Đo&agrave;n Ph&uacute; Nhuận,&nbsp;tổ chức Ng&agrave;y hội &ldquo;Tuổi trẻ Ph&uacute; Nhuận nhớ lời Di ch&uacute;c theo ch&acirc;n B&aacute;c&rdquo;. </strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><img alt="Nghi thức khai mạc Ngày hội" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32256/Le khai mac ngay hoi.jpg" style="text-align:center; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Mở đầu ng&agrave;y hội, c&aacute;c đồng ch&iacute; c&aacute;n bộ đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n đ&atilde; đến d&acirc;ng hoa tượng đ&agrave;i Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh. Trong chương tr&igrave;nh khai mạc, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n đ&atilde; trao giấy khen của Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n quận cho 05 đồng ch&iacute; c&aacute;n bộ Đo&agrave;n ti&ecirc;u biểu c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch tốt trong việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh. Sau phần khai mạc ng&agrave;y hội, tại s&acirc;n khấu ch&iacute;nh đ&atilde; diễn ra Hội thi &ldquo;Lời B&aacute;c dạy ta&rdquo; đ&atilde; diễn ra s&ocirc;i nổi với c&aacute;c phần thi nhằm t&igrave;m hiểu về t&aacute;c phẩm Di ch&uacute;c v&agrave; c&aacute;c t&aacute;c phẩm của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh, ban tổ chức đ&atilde; ứng dụng c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin trong tổ chức hội thi nhằm đổi mới phương thức, tạo sự hứng th&uacute; v&agrave; thu h&uacute;t đ&ocirc;ng đảo đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n tham gia. Song song l&agrave; tọa đ&agrave;m với chủ đề &ldquo;Học theo B&aacute;c l&ograve;ng ta trong s&aacute;ng hơn&rdquo;, c&oacute; hơn 30 &yacute; kiến từ c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n chia sẻ, thảo luận về kinh nghiệm, giải ph&aacute;p, c&aacute;ch l&agrave;m hay trong việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh tại địa phương, đơn vị.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Cũng trong ng&agrave;y hội, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n đ&atilde; triển khai v&agrave; ph&aacute;t động to&agrave;n thể đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận t&iacute;ch cực tham gia phong tr&agrave;o &ldquo;1000 t&agrave;i khoản xanh lan nhanh tin tốt&rdquo;, phong tr&agrave;o nhằm cổ vũ c&aacute;c bạn trẻ chia sẻ, lan tỏa c&aacute;c tin tốt, c&acirc;u chuyện đẹp tr&ecirc;n c&aacute;c trang tin điện tử, trang mạng x&atilde; hội, g&oacute;p phần cụ thể h&oacute;a cuộc vận động &ldquo;Mỗi ng&agrave;y một tin tốt, mỗi tuần một c&acirc;u chuyện đẹp&rdquo;, từ đ&oacute; g&oacute;p phần x&acirc;y dựng một m&ocirc;i trường kh&ocirc;ng gian mạnh t&iacute;ch cực, l&agrave;nh mạnh v&agrave; bổ &iacute;ch.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>THANH TR&Iacute;</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;