Tuổi trẻ Đại học Sài Gòn tìm hiểu về giá trị Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hưởng ứng đợt hoạt động &ldquo;Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di ch&uacute;c theo ch&acirc;n B&aacute;c&rdquo; v&agrave; Thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ&nbsp; Đo&agrave;n trường về việc Tổ chức đợt hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di ch&uacute;c Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh (1969 &ndash; 2019) trong đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n trường Đại học S&agrave;i G&ograve;n.</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">V&agrave;o s&aacute;ng ng&agrave;y 04/05/2019 vừa qua, Đo&agrave;n trường Đại học S&agrave;i G&ograve;n đ&atilde; tổ chức th&agrave;nh c&ocirc;ng buổi triển l&atilde;m &ldquo;Lời B&aacute;c dặn Thanh ni&ecirc;n&rdquo;, Toạ đ&agrave;m &ldquo;Gi&aacute; trị của Di ch&uacute;c Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh với thanh ni&ecirc;n trong giai đoạn hiện nay&rdquo; v&agrave; &ldquo;X&acirc;y dựng th&oacute;i quen đọc s&aacute;ch theo tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo;. Buổi lễ c&oacute; sự hiện diện của TS. Nguyễn Đ&igrave;nh Cả &ndash; Nguy&ecirc;n trưởng Khoa l&yacute; luận ch&iacute;nh trị trường ĐH Sư phạm Kỹ Thuật TP.HCM đồng thời cũng l&agrave; b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n của toạ đ&agrave;m c&ugrave;ng sự c&oacute; mặt của hơn 350 đồng ch&iacute; c&aacute;n bộ Đo&agrave;n &ndash; Hội c&aacute;c cấp đến tham dự.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong những ng&agrave;y của th&aacute;ng 4 h&agrave;o h&ugrave;ng, d&acirc;n tộc ta đ&atilde; phải nhận tin buồn, đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; sự ra đi của Nguy&ecirc;n Chủ tịch nước, Đại tướng L&ecirc; Đức Anh. Trước khi bắt đầu, toạ đ&agrave;m đ&atilde; d&agrave;nh một ph&uacute;t mặc niệm để tưởng nhớ đến những c&ocirc;ng lao to lớn của Đại tướng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại toạ đ&agrave;m, TS. Nguyễn Đ&igrave;nh Cả đ&atilde; giới thiệu những n&eacute;t cơ bản của Di ch&uacute;c v&agrave; n&ecirc;u bật gi&aacute; trị to lớn của Di ch&uacute;c đối với tuổi trẻ trong giai đoạn hiện nay đồng thời nhấn mạnh vai tr&ograve; quan trọng của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n trong việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh. Thầy nhận định rằng đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n ch&iacute;nh l&agrave; những người chủ chốt của đất nước, c&aacute;c bạn cần phải học tập, trau dồi, r&egrave;n luyện v&agrave; kh&ocirc;ng ngừng phấn đấu vươn l&ecirc;n để xứng đ&aacute;ng tuổi trẻ thế hệ B&aacute;c Hồ. &nbsp;&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&agrave;n về vấn đề đọc s&aacute;ch, TS.Nguyễn Đ&igrave;nh Cả tr&iacute;ch dẫn c&acirc;u n&oacute;i &ldquo;Đọc s&aacute;ch, mắt như đ&egrave;n mu&ocirc;n dặm&rdquo; của B&aacute;c v&agrave; minh chứng tự học qua s&aacute;ch b&aacute;o của B&aacute;c ch&iacute;nh l&agrave; tấm gương s&aacute;ng cho mỗi người ch&uacute;ng ta học tập v&agrave; noi theo. Cũng tại toạ đ&agrave;m, &yacute; tưởng x&acirc;y dựng th&oacute;i quen đọc s&aacute;ch &ldquo;Book shares&rdquo; được tr&igrave;nh b&agrave;y với mong muốn n&acirc;ng cao văn ho&aacute; đọc trong sinh vi&ecirc;n bởi s&aacute;ch b&aacute;o l&agrave; một nguồn t&agrave;i nguy&ecirc;n v&ocirc; gi&aacute; gi&uacute;p ch&uacute;ng ta học tập v&agrave; kh&ocirc;ng ngừng vươn l&ecirc;n để tự ho&agrave;n thiện m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; H&igrave;nh ảnh tại toạ đ&agrave;m:</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32257/IMG_2989.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>Khu vực triển l&atilde;m &ldquo;Lời B&aacute;c dặn Thanh ni&ecirc;n&rdquo;</em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32257/IMG_2994.JPG" style="height:400px; width:600px" /></em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>C&aacute;c đồng ch&iacute; c&aacute;n bộ Đo&agrave;n &ndash; Hội trước khu vực triển l&atilde;m</em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32257/IMG_3026.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>Ph&uacute;t mặc niệm tưởng nhớ Nguy&ecirc;n Chủ tịch nước, Đại tướng L&ecirc; Đức Anh</em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32257/IMG_3048.JPG" style="height:400px; width:600px" /></em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>TS. Nguyễn Đ&igrave;nh Cả v&agrave; những chia sẻ bổ &iacute;ch tại tại toạ đ&agrave;m</em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32257/IMG_3076.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>C&aacute;c đồng ch&iacute; c&aacute;n bộ Đo&agrave;n &ndash; Hội trao đổi tại toạ đ&agrave;m</em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32257/IMG_3091.JPG" style="height:400px; width:600px" /></em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>Đ/c Nguyễn Thanh T&ugrave;ng &ndash; Uỷ vi&ecirc;n Ban Thường vụ Đo&agrave;n trường&nbsp;</em></span><span style="font-size:14px"><em>đại diện ph&aacute;t biểu tại toạ đ&agrave;m</em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32257/IMG_3128.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>Bạn </em><em>L&ecirc; Văn Thoại &ndash; Sinh vi&ecirc;n trường Đại học Luật TP. Hồ Ch&iacute; Minh (b&ecirc;n tr&aacute;i)</em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>v&agrave; bạn Trần Ho&agrave;ng H&acirc;n &ndash; Sinh vi&ecirc;n trường Đại học S&agrave;i G&ograve;n </em></span><span style="font-size:14px"><em>tr&igrave;nh b&agrave;y dự &aacute;n &ldquo;Book share&rdquo;</em></span></p> <p style="margin-left:180pt; text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>Tin: Nam Phương</strong></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ảnh: Th&aacute;i Hiển</strong></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;