Tuổi trẻ Đại học Sài Gòn tìm hiểu về giá trị Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hưởng ứng đợt hoạt động &ldquo;Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di ch&uacute;c theo ch&acirc;n B&aacute;c&rdquo; v&agrave; Thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ&nbsp; Đo&agrave;n trường về việc Tổ chức đợt hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di ch&uacute;c Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh (1969 &ndash; 2019) trong đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n trường Đại học S&agrave;i G&ograve;n.</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">V&agrave;o s&aacute;ng ng&agrave;y 04/05/2019 vừa qua, Đo&agrave;n trường Đại học S&agrave;i G&ograve;n đ&atilde; tổ chức th&agrave;nh c&ocirc;ng buổi triển l&atilde;m &ldquo;Lời B&aacute;c dặn Thanh ni&ecirc;n&rdquo;, Toạ đ&agrave;m &ldquo;Gi&aacute; trị của Di ch&uacute;c Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh với thanh ni&ecirc;n trong giai đoạn hiện nay&rdquo; v&agrave; &ldquo;X&acirc;y dựng th&oacute;i quen đọc s&aacute;ch theo tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo;. Buổi lễ c&oacute; sự hiện diện của TS. Nguyễn Đ&igrave;nh Cả &ndash; Nguy&ecirc;n trưởng Khoa l&yacute; luận ch&iacute;nh trị trường ĐH Sư phạm Kỹ Thuật TP.HCM đồng thời cũng l&agrave; b&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n của toạ đ&agrave;m c&ugrave;ng sự c&oacute; mặt của hơn 350 đồng ch&iacute; c&aacute;n bộ Đo&agrave;n &ndash; Hội c&aacute;c cấp đến tham dự.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong những ng&agrave;y của th&aacute;ng 4 h&agrave;o h&ugrave;ng, d&acirc;n tộc ta đ&atilde; phải nhận tin buồn, đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; sự ra đi của Nguy&ecirc;n Chủ tịch nước, Đại tướng L&ecirc; Đức Anh. Trước khi bắt đầu, toạ đ&agrave;m đ&atilde; d&agrave;nh một ph&uacute;t mặc niệm để tưởng nhớ đến những c&ocirc;ng lao to lớn của Đại tướng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại toạ đ&agrave;m, TS. Nguyễn Đ&igrave;nh Cả đ&atilde; giới thiệu những n&eacute;t cơ bản của Di ch&uacute;c v&agrave; n&ecirc;u bật gi&aacute; trị to lớn của Di ch&uacute;c đối với tuổi trẻ trong giai đoạn hiện nay đồng thời nhấn mạnh vai tr&ograve; quan trọng của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n trong việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh. Thầy nhận định rằng đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n ch&iacute;nh l&agrave; những người chủ chốt của đất nước, c&aacute;c bạn cần phải học tập, trau dồi, r&egrave;n luyện v&agrave; kh&ocirc;ng ngừng phấn đấu vươn l&ecirc;n để xứng đ&aacute;ng tuổi trẻ thế hệ B&aacute;c Hồ. &nbsp;&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&agrave;n về vấn đề đọc s&aacute;ch, TS.Nguyễn Đ&igrave;nh Cả tr&iacute;ch dẫn c&acirc;u n&oacute;i &ldquo;Đọc s&aacute;ch, mắt như đ&egrave;n mu&ocirc;n dặm&rdquo; của B&aacute;c v&agrave; minh chứng tự học qua s&aacute;ch b&aacute;o của B&aacute;c ch&iacute;nh l&agrave; tấm gương s&aacute;ng cho mỗi người ch&uacute;ng ta học tập v&agrave; noi theo. Cũng tại toạ đ&agrave;m, &yacute; tưởng x&acirc;y dựng th&oacute;i quen đọc s&aacute;ch &ldquo;Book shares&rdquo; được tr&igrave;nh b&agrave;y với mong muốn n&acirc;ng cao văn ho&aacute; đọc trong sinh vi&ecirc;n bởi s&aacute;ch b&aacute;o l&agrave; một nguồn t&agrave;i nguy&ecirc;n v&ocirc; gi&aacute; gi&uacute;p ch&uacute;ng ta học tập v&agrave; kh&ocirc;ng ngừng vươn l&ecirc;n để tự ho&agrave;n thiện m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; H&igrave;nh ảnh tại toạ đ&agrave;m:</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32257/IMG_2989.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>Khu vực triển l&atilde;m &ldquo;Lời B&aacute;c dặn Thanh ni&ecirc;n&rdquo;</em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32257/IMG_2994.JPG" style="height:400px; width:600px" /></em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>C&aacute;c đồng ch&iacute; c&aacute;n bộ Đo&agrave;n &ndash; Hội trước khu vực triển l&atilde;m</em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32257/IMG_3026.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>Ph&uacute;t mặc niệm tưởng nhớ Nguy&ecirc;n Chủ tịch nước, Đại tướng L&ecirc; Đức Anh</em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32257/IMG_3048.JPG" style="height:400px; width:600px" /></em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>TS. Nguyễn Đ&igrave;nh Cả v&agrave; những chia sẻ bổ &iacute;ch tại tại toạ đ&agrave;m</em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32257/IMG_3076.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>C&aacute;c đồng ch&iacute; c&aacute;n bộ Đo&agrave;n &ndash; Hội trao đổi tại toạ đ&agrave;m</em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32257/IMG_3091.JPG" style="height:400px; width:600px" /></em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>Đ/c Nguyễn Thanh T&ugrave;ng &ndash; Uỷ vi&ecirc;n Ban Thường vụ Đo&agrave;n trường&nbsp;</em></span><span style="font-size:14px"><em>đại diện ph&aacute;t biểu tại toạ đ&agrave;m</em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32257/IMG_3128.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>Bạn </em><em>L&ecirc; Văn Thoại &ndash; Sinh vi&ecirc;n trường Đại học Luật TP. Hồ Ch&iacute; Minh (b&ecirc;n tr&aacute;i)</em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>v&agrave; bạn Trần Ho&agrave;ng H&acirc;n &ndash; Sinh vi&ecirc;n trường Đại học S&agrave;i G&ograve;n </em></span><span style="font-size:14px"><em>tr&igrave;nh b&agrave;y dự &aacute;n &ldquo;Book share&rdquo;</em></span></p> <p style="margin-left:180pt; text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>Tin: Nam Phương</strong></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;Ảnh: Th&aacute;i Hiển</strong></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;