Đã tìm ra ngôi vị quán quân Cuộc thi Sinh viên hùng biện S’TALKS 2019

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong>Cuộc thi sinh vi&ecirc;n h&ugrave;ng biện S&rsquo;TALKS 2019 được tổ chức bởi C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ trường Đại học S&agrave;i G&ograve;n c&ugrave;ng sự tham gia của 400 sinh vi&ecirc;n đến từ 16 trường Đại học, Học viện tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố với mong muốn tạo m&ocirc;i trường cho c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n n&acirc;ng cao khả năng l&yacute; luận, ph&aacute;t triển kỹ năng h&ugrave;ng biện, kỹ năng n&oacute;i trước c&ocirc;ng ch&uacute;ng, r&egrave;n luyện, n&acirc;ng cao tr&igrave;nh độ chuy&ecirc;n m&ocirc;n từ đ&oacute; trở n&ecirc;n nhạy b&eacute;n, linh hoạt hơn nhằm phục vụ cho học tập v&agrave; đời sống hằng ng&agrave;y. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, cuộc thi c&ograve;n hướng đến việc nh&acirc;n rộng những gương sinh vi&ecirc;n nghĩ đ&uacute;ng, sống đẹp, truyền cảm hứng v&agrave; lan toả những điều t&iacute;ch cực đến cộng đồng v&agrave; tăng t&iacute;nh phối hợp giữa c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n &ndash; Hội khu vực trường học.</strong></p> <p style="text-align: justify;">Sau hơn một th&aacute;ng diễn ra với c&aacute;c phần thi g&acirc;y cấn, hấp dẫn &ldquo;S-Smart&rdquo; (Kiến thức),&ldquo;S-Confident&rdquo; (Phỏng vấn trực tiếp), &ldquo;&rdquo;</p> <p style="text-align: justify;">Để vượt qua được c&aacute;c thử th&aacute;ch đ&oacute;, b&ecirc;n cạnh sự chủ động của bản th&acirc;n, c&aacute;c bạn th&iacute; sinh đ&atilde; được tập huấn th&ecirc;m c&aacute;c kỹ năng, kiến thức cần thiết, hơn hết l&agrave; được truyền cảm hứng, được tiếp lửa từ vị cố vấn chuy&ecirc;n m&ocirc;n của cuộc thi v&agrave; sự đồng h&agrave;nh, hỗ trợ hết m&igrave;nh từ ph&iacute;a Ban Tổ chức.</p> <p style="text-align: justify;">Với lượng kiến thức về văn ho&aacute;, x&atilde; hội vững chắc c&ugrave;ng sự thể hiện tự tin, bản lĩnh khi đối mặt với c&aacute;c vị Ban Gi&aacute;m khảo v&agrave; tấm l&ograve;ng nh&acirc;n &aacute;i, kỹ năng l&agrave;m việc nh&oacute;m hiệu quả, &yacute; tưởng c&ugrave;ng đồng đội x&acirc;y dựng dự &aacute;n ngắn hạn để giải quyết những kh&oacute; khăn cho sinh vi&ecirc;n v&ocirc; c&ugrave;ng s&aacute;ng tạo. Đặc biệt hơn hết l&agrave; khả năng l&yacute; luận nhạy b&eacute;n, sự linh hoạt, chiến thuật sử dụng thời gian hiệu quả đ&atilde; gi&uacute;p 06 th&iacute; sinh xuất sắc nhất toả s&aacute;ng trong đ&ecirc;m chung kết v&agrave; mang đến một kh&ocirc;ng kh&iacute; hấp dẫn, g&acirc;y cấn với kết quả chung cuộc: Qu&aacute;n qu&acirc;n thuộc về&nbsp; bạn H&agrave; Minh Tr&uacute;c Anh - Sinh vi&ecirc;n trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Ch&iacute; Minh; Giải nh&igrave; thuộc về bạn Huỳnh Nam - Sinh vi&ecirc;n trường Đại học Luật TP. Hồ Ch&iacute; Minh; Giải ba v&agrave; Giải Th&iacute; sinh được y&ecirc;u th&iacute;ch nhất thuộc về bạn V&otilde; Minh Hiếu - Sinh vi&ecirc;n trường Đại học T&ocirc;n Đức Thắng. 03 giải khuyến kh&iacute;ch đ&atilde; thuộc về: Bạn Ho&agrave;ng Thị Hồng Nhung &ndash; Sinh vi&ecirc;n trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Ch&iacute; Minh, bạn Nguyễn Ho&agrave;ng Vinh v&agrave; bạn Nguyễn Thanh Thảo - Sinh vi&ecirc;n trường Đại học S&agrave;i G&ograve;n.</p> <p style="text-align: justify;">Ngo&agrave;i ra, S&rsquo;TALKS đ&atilde; trao giải Nh&oacute;m c&oacute; h&agrave;nh tr&igrave;nh truyền cảm hứng hay nhất cho &ldquo;C&acirc;u chuyện cuối tuần&rdquo; của c&aacute;c bạn nữ nh&oacute;m 4 với nội dung đầy &yacute; nghĩa tại địa chỉ học tập cộng đồng Thầy Đo&agrave;n Minh H&ugrave;ng &ndash; Quận T&acirc;n Ph&uacute;.</p> <p style="margin-left: 1.75pt; text-align: justify;">Chặng h&agrave;nh tr&igrave;nh nhiều m&agrave;u sắc mang t&ecirc;n S&rsquo;TALKS 2019 đ&atilde; ch&iacute;nh thức kh&eacute;p lại. Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n &ndash; Hội sinh vi&ecirc;n trường Đại học S&agrave;i G&ograve;n ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn sự quan t&acirc;m, hỗ trợ, đồng h&agrave;nh của c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n v&agrave; tập thể. Hy vọng rằng h&agrave;nh tr&igrave;nh m&agrave; cuộc thi mang lại sẽ gi&uacute;p c&aacute;c bạn th&iacute; sinh th&ecirc;m tự tin, nhận ra được những gi&aacute; trị của bản th&acirc;n, lĩnh hội được nhiều điều v&agrave; th&agrave;nh c&ocirc;ng hơn nữa trong tương lại.</p> <p style="text-align: justify;">H&igrave;nh ảnh V&ograve;ng Chung kết S-Shine:</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32258/IMG_3722.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Top 06 th&iacute; sinh vui vẻ, thoải m&aacute;i trước khi bước v&agrave;o c&aacute;c thử th&aacute;ch</em></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32258/IMG_3842.JPG" style="height:400px; width:600px" /></em></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Th&iacute; sinh Ho&agrave;ng Thị Hồng Nhung nhẹ nh&agrave;ng, đ&aacute;ng y&ecirc;u tại phần thi &quot;Lộ diện&quot;</em></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32258/IMG_3858.JPG" style="height:400px; width:600px" /></em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Phần dự thi ấn tượng, s&ocirc;i động của th&iacute; sinh Nguyễn Ho&agrave;ng Vinh</em></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32258/IMG_3888.JPG" style="height:400px; width:600px" /></em></span></span></p> <p style="text-align: center;"><em>Th&iacute; sinh Huỳnh Nam (b&ecirc;n tr&aacute;i) v&agrave; th&iacute; sinh Nguyễn Thanh Thảo (b&ecirc;n phải) trong&nbsp;phần thi &ldquo;Tranh luận&rdquo;</em></p> <p style="text-align: center;"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32258/IMG_3951.JPG" style="height:400px; width:600px" /></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Th&iacute; sinh V&otilde; Minh Hiếu tự tin, bản lĩnh trong phần thi &ldquo;Nhạy b&eacute;n&rdquo;</em></span></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32258/IMG_3925.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Hội đồng Ban Gi&aacute;m khảo hội &yacute; sau c&aacute;c phần thi của th&iacute; sinh</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32258/IMG_4110.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">​</span></span><em>Đ/c Huỳnh &Aacute;i Thy &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Đo&agrave;n trường trao giải&nbsp;&ldquo;Nh&oacute;m c&oacute; h&agrave;nh tr&igrave;nh truyền cảm hứng hay nh&acirc;t&rdquo;</em></p> <div style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32258/IMG_4006.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></div> <p style="text-align: center;"><em>Th&iacute; sinh H&agrave; Minh Tr&uacute;c Anh - ĐH Kinh Tế TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;xuất sắc trở th&agrave;nh qu&aacute;n qu&acirc;n S&rsquo;TALKS 2019</em></p> <p style="text-align: center;"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32258/IMG_4147.JPG(2.8 mb)" style="height:400px; width:600px" /></em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32258/IMG_4147.JPG" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px; height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đại biểu chụp h&igrave;nh lưu niệm với th&iacute; sinh</em></span></span></p> <p style="margin-left: 180pt; text-align: right;"><strong>Tin v&agrave; ảnh: CLB Truyền th&ocirc;ng Đại học S&agrave;i G&ograve;n</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;