Đã tìm ra ngôi vị quán quân Cuộc thi Sinh viên hùng biện S’TALKS 2019

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong>Cuộc thi sinh vi&ecirc;n h&ugrave;ng biện S&rsquo;TALKS 2019 được tổ chức bởi C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ trường Đại học S&agrave;i G&ograve;n c&ugrave;ng sự tham gia của 400 sinh vi&ecirc;n đến từ 16 trường Đại học, Học viện tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố với mong muốn tạo m&ocirc;i trường cho c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n n&acirc;ng cao khả năng l&yacute; luận, ph&aacute;t triển kỹ năng h&ugrave;ng biện, kỹ năng n&oacute;i trước c&ocirc;ng ch&uacute;ng, r&egrave;n luyện, n&acirc;ng cao tr&igrave;nh độ chuy&ecirc;n m&ocirc;n từ đ&oacute; trở n&ecirc;n nhạy b&eacute;n, linh hoạt hơn nhằm phục vụ cho học tập v&agrave; đời sống hằng ng&agrave;y. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, cuộc thi c&ograve;n hướng đến việc nh&acirc;n rộng những gương sinh vi&ecirc;n nghĩ đ&uacute;ng, sống đẹp, truyền cảm hứng v&agrave; lan toả những điều t&iacute;ch cực đến cộng đồng v&agrave; tăng t&iacute;nh phối hợp giữa c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n &ndash; Hội khu vực trường học.</strong></p> <p style="text-align: justify;">Sau hơn một th&aacute;ng diễn ra với c&aacute;c phần thi g&acirc;y cấn, hấp dẫn &ldquo;S-Smart&rdquo; (Kiến thức),&ldquo;S-Confident&rdquo; (Phỏng vấn trực tiếp), &ldquo;&rdquo;</p> <p style="text-align: justify;">Để vượt qua được c&aacute;c thử th&aacute;ch đ&oacute;, b&ecirc;n cạnh sự chủ động của bản th&acirc;n, c&aacute;c bạn th&iacute; sinh đ&atilde; được tập huấn th&ecirc;m c&aacute;c kỹ năng, kiến thức cần thiết, hơn hết l&agrave; được truyền cảm hứng, được tiếp lửa từ vị cố vấn chuy&ecirc;n m&ocirc;n của cuộc thi v&agrave; sự đồng h&agrave;nh, hỗ trợ hết m&igrave;nh từ ph&iacute;a Ban Tổ chức.</p> <p style="text-align: justify;">Với lượng kiến thức về văn ho&aacute;, x&atilde; hội vững chắc c&ugrave;ng sự thể hiện tự tin, bản lĩnh khi đối mặt với c&aacute;c vị Ban Gi&aacute;m khảo v&agrave; tấm l&ograve;ng nh&acirc;n &aacute;i, kỹ năng l&agrave;m việc nh&oacute;m hiệu quả, &yacute; tưởng c&ugrave;ng đồng đội x&acirc;y dựng dự &aacute;n ngắn hạn để giải quyết những kh&oacute; khăn cho sinh vi&ecirc;n v&ocirc; c&ugrave;ng s&aacute;ng tạo. Đặc biệt hơn hết l&agrave; khả năng l&yacute; luận nhạy b&eacute;n, sự linh hoạt, chiến thuật sử dụng thời gian hiệu quả đ&atilde; gi&uacute;p 06 th&iacute; sinh xuất sắc nhất toả s&aacute;ng trong đ&ecirc;m chung kết v&agrave; mang đến một kh&ocirc;ng kh&iacute; hấp dẫn, g&acirc;y cấn với kết quả chung cuộc: Qu&aacute;n qu&acirc;n thuộc về&nbsp; bạn H&agrave; Minh Tr&uacute;c Anh - Sinh vi&ecirc;n trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Ch&iacute; Minh; Giải nh&igrave; thuộc về bạn Huỳnh Nam - Sinh vi&ecirc;n trường Đại học Luật TP. Hồ Ch&iacute; Minh; Giải ba v&agrave; Giải Th&iacute; sinh được y&ecirc;u th&iacute;ch nhất thuộc về bạn V&otilde; Minh Hiếu - Sinh vi&ecirc;n trường Đại học T&ocirc;n Đức Thắng. 03 giải khuyến kh&iacute;ch đ&atilde; thuộc về: Bạn Ho&agrave;ng Thị Hồng Nhung &ndash; Sinh vi&ecirc;n trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Ch&iacute; Minh, bạn Nguyễn Ho&agrave;ng Vinh v&agrave; bạn Nguyễn Thanh Thảo - Sinh vi&ecirc;n trường Đại học S&agrave;i G&ograve;n.</p> <p style="text-align: justify;">Ngo&agrave;i ra, S&rsquo;TALKS đ&atilde; trao giải Nh&oacute;m c&oacute; h&agrave;nh tr&igrave;nh truyền cảm hứng hay nhất cho &ldquo;C&acirc;u chuyện cuối tuần&rdquo; của c&aacute;c bạn nữ nh&oacute;m 4 với nội dung đầy &yacute; nghĩa tại địa chỉ học tập cộng đồng Thầy Đo&agrave;n Minh H&ugrave;ng &ndash; Quận T&acirc;n Ph&uacute;.</p> <p style="margin-left: 1.75pt; text-align: justify;">Chặng h&agrave;nh tr&igrave;nh nhiều m&agrave;u sắc mang t&ecirc;n S&rsquo;TALKS 2019 đ&atilde; ch&iacute;nh thức kh&eacute;p lại. Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n &ndash; Hội sinh vi&ecirc;n trường Đại học S&agrave;i G&ograve;n ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn sự quan t&acirc;m, hỗ trợ, đồng h&agrave;nh của c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n v&agrave; tập thể. Hy vọng rằng h&agrave;nh tr&igrave;nh m&agrave; cuộc thi mang lại sẽ gi&uacute;p c&aacute;c bạn th&iacute; sinh th&ecirc;m tự tin, nhận ra được những gi&aacute; trị của bản th&acirc;n, lĩnh hội được nhiều điều v&agrave; th&agrave;nh c&ocirc;ng hơn nữa trong tương lại.</p> <p style="text-align: justify;">H&igrave;nh ảnh V&ograve;ng Chung kết S-Shine:</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32258/IMG_3722.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Top 06 th&iacute; sinh vui vẻ, thoải m&aacute;i trước khi bước v&agrave;o c&aacute;c thử th&aacute;ch</em></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32258/IMG_3842.JPG" style="height:400px; width:600px" /></em></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Th&iacute; sinh Ho&agrave;ng Thị Hồng Nhung nhẹ nh&agrave;ng, đ&aacute;ng y&ecirc;u tại phần thi &quot;Lộ diện&quot;</em></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32258/IMG_3858.JPG" style="height:400px; width:600px" /></em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Phần dự thi ấn tượng, s&ocirc;i động của th&iacute; sinh Nguyễn Ho&agrave;ng Vinh</em></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32258/IMG_3888.JPG" style="height:400px; width:600px" /></em></span></span></p> <p style="text-align: center;"><em>Th&iacute; sinh Huỳnh Nam (b&ecirc;n tr&aacute;i) v&agrave; th&iacute; sinh Nguyễn Thanh Thảo (b&ecirc;n phải) trong&nbsp;phần thi &ldquo;Tranh luận&rdquo;</em></p> <p style="text-align: center;"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32258/IMG_3951.JPG" style="height:400px; width:600px" /></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Th&iacute; sinh V&otilde; Minh Hiếu tự tin, bản lĩnh trong phần thi &ldquo;Nhạy b&eacute;n&rdquo;</em></span></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32258/IMG_3925.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Hội đồng Ban Gi&aacute;m khảo hội &yacute; sau c&aacute;c phần thi của th&iacute; sinh</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32258/IMG_4110.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">​</span></span><em>Đ/c Huỳnh &Aacute;i Thy &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Đo&agrave;n trường trao giải&nbsp;&ldquo;Nh&oacute;m c&oacute; h&agrave;nh tr&igrave;nh truyền cảm hứng hay nh&acirc;t&rdquo;</em></p> <div style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32258/IMG_4006.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></div> <p style="text-align: center;"><em>Th&iacute; sinh H&agrave; Minh Tr&uacute;c Anh - ĐH Kinh Tế TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;xuất sắc trở th&agrave;nh qu&aacute;n qu&acirc;n S&rsquo;TALKS 2019</em></p> <p style="text-align: center;"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32258/IMG_4147.JPG(2.8 mb)" style="height:400px; width:600px" /></em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32258/IMG_4147.JPG" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px; height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đại biểu chụp h&igrave;nh lưu niệm với th&iacute; sinh</em></span></span></p> <p style="margin-left: 180pt; text-align: right;"><strong>Tin v&agrave; ảnh: CLB Truyền th&ocirc;ng Đại học S&agrave;i G&ograve;n</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;