Lớp học "Vitamin" dành cho các bệnh nhi

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Suốt 6 năm nay, hằng tuần c&aacute;c t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n của CLB B&eacute; Khỏe B&eacute; Ngoan&nbsp;(trực thuộc Hội Sinh vi&ecirc;n ĐH Y Dược TP. HCM)&nbsp;lại tỏa về 4 điểm hẹn th&acirc;n thương: Bệnh viện Nhi đồng 1 (quận 10, TP. Hồ Ch&iacute; Minh), Bệnh viện&nbsp;Nhi đồng 2 (quận 1), M&aacute;i ấm Gary (quận Thủ Đức) v&agrave; Trung t&acirc;m Xương thủy tinh (quận 12), với h&agrave;nh tr&igrave;nh mang kiến thức v&agrave; san sẻ&nbsp;y&ecirc;u thương đến c&aacute;c em nhỏ đang điều trị tại đ&acirc;y.</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Lớp học Vitamin</strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">CLB B&eacute; Khỏe B&eacute; Ngoan</span><span style="color:rgb(0, 0, 0)">&nbsp;trực thuộc Hội Sinh vi&ecirc;n ĐH Y Dược TP. Hồ Ch&iacute; Minh với n&ograve;ng cốt l&agrave; c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n trường Đại học Y Dược TP. Hồ Ch&iacute; Minh. Hiện nay, CLB c&oacute; sự tham gia của hơn 300 t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n l&agrave; c&aacute;c bạn học sinh, sinh vi&ecirc;n đến từ c&aacute;c trường Đại học, Cao đẳng tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Hằng tuần, CLB tổ chức từ 4 đến 5 buổi học cho c&aacute;c bệnh nhi. C&aacute;c buổi học thường xoay quanh những chủ đề rất gần gũi, thường l&agrave; những kiến thức cơ bản về khoa học, đời sống, những kỹ năng hướng dẫn c&aacute;c bệnh nhi&nbsp;tự chăm s&oacute;c bản th&acirc;n hay c&aacute;c kỹ năng cơ bản về ứng xử, giao tiếp...&nbsp;&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>&ldquo;Ở khoa Thận v&agrave; khoa Ung Bướu, mấy b&eacute; l&uacute;c n&agrave;o cũng đặt kim luồn trong người, c&oacute; khi c&aacute;c em phải v&aacute;c m&aacute;y chạy thận theo nữa. Mấy b&eacute; xương thủy tinh th&igrave; gặp rất nhiều kh&oacute; khăn trong việc di chuyển. N&ecirc;n tụi m&igrave;nh đều phải xem x&eacute;t đến b&agrave;i học cũng như c&aacute;ch thức giảng dạy để l&agrave;m sao ph&ugrave; hợp nhất với c&aacute;c b&eacute; </em><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">- Bạn Phước To&agrave;n, th&agrave;nh vi&ecirc;n CLB B&eacute; Khỏe B&eacute; Ngoan chia sẻ. </span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32260/A2%20(1).JPG" style="height:375px; width:500px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Ở lớp, c&aacute;c em tạm qu&ecirc;n đi cơn đau của những lần truyền thuốc, chỉ c&ograve;n thấy nụ cười của c&aacute;c em khi được học, được vui chơi, hay khi được anh chị cho chiếc b&aacute;nh, cục kẹo.</span></em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">CLB&nbsp;được th&agrave;nh lập v&agrave;o th&aacute;ng 8 năm 2013, từ &yacute; tưởng ban đầu của&nbsp;sinh vi&ecirc;n thực tập Đ&agrave;o Nguyễn Phương Linh. Giờ đ&acirc;y, chị Phương Linh đ&atilde; trở th&agrave;nh 1 b&aacute;c sĩ Khoa Nhi của Bệnh viện Thủ Đức, TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Suốt 6 năm qua, CLB lu&ocirc;n</span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">&nbsp;duy tr&igrave; v&agrave; ph&aacute;t triển đ&uacute;ng với phương ch&acirc;m&nbsp;gi&aacute;o dục sức khỏe v&agrave; n&acirc;ng đỡ tinh thần cho c&aacute;c bệnh nhi, mang đến cho c&aacute;c em th&ecirc;m nhiều niềm vui v&agrave; nghị lực trong cuộc sống.</span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Những buổi học của CLB B&eacute; Khỏe B&eacute; Ngoan đ&atilde; thực sự trở th&agrave;nh những &ldquo;buổi học vitamin&rdquo;, tiếp th&ecirc;m cho c&aacute;c em thật nhiều niềm vui v&agrave; nghị lực trong cuộc sống. </span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;<img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32260/A2.JPG" style="height:375px; width:500px" /></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Người ta hay bảo mỗi bệnh nhi l&agrave; một &ldquo;si&ecirc;u anh h&ugrave;ng&rdquo;, kh&ocirc;ng phải v&igrave; c&aacute;c em đ&atilde; giải cứu thế giới, m&agrave; ch&iacute;nh sự ng&acirc;y thơ, hồn nhi&ecirc;n, nụ cười rạng rỡ của c&aacute;c em đ&atilde; tiếp th&ecirc;m động lực cho ch&iacute;nh gia đ&igrave;nh c&aacute;c em, v&agrave; cho c&aacute;c t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n của CLB B&eacute; Khỏe B&eacute; Ngoan, trong h&agrave;nh tr&igrave;nh viết n&ecirc;n những c&acirc;u chuyện &yacute; nghĩa.</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>&ldquo;Lần sau gặp lại nh&eacute;... &Agrave; kh&ocirc;ng, c&aacute;c em phải được về nh&agrave; sớm nh&eacute;!&rdquo;</strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">7h tối, lớp học ở bệnh viện Nhi Đồng 2 kết th&uacute;c, c&aacute;c bệnh nhi lần lượt trở về ph&ograve;ng. Bạn Phước To&agrave;n quay ra cửa, n&oacute;i vọng: &ldquo;Lần sau gặp lại nh&eacute;! &Agrave; kh&ocirc;ng, phải được về nh&agrave; sớm nh&eacute;!&rdquo;. Hơn ai hết, những t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n của CLB B&eacute; Khoẻ B&eacute; Ngoan l&agrave; những người mong muốn c&aacute;c em được khỏe mạnh v&agrave; trở về hạnh ph&uacute;c b&ecirc;n v&ograve;ng tay của gia đ&igrave;nh.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Gắn b&oacute; với c&ocirc;ng việc t&igrave;nh nguyện t&iacute;nh đến nay đ&atilde; gần 2 năm rưỡi, trở th&agrave;nh người anh lớn trong CLB, chia sẻ về những ng&agrave;y đầu ti&ecirc;n, bạn Phước To&agrave;n&nbsp;bộc bạch: </span><em>&ldquo;L&uacute;c mới v&agrave;o m&igrave;nh rất vui, v&igrave; th&ocirc;ng qua CLB m&igrave;nh c&oacute; th&ecirc;m nhiều bạn, học th&ecirc;m nhiều kĩ năng. Sau một thời gian, m&igrave;nh hiểu được &yacute; nghĩa của hai chữ &ldquo;t&igrave;nh nguyện&rdquo;, m&igrave;nh gặp mấy b&eacute; v&agrave; nhận ra, ừ m&igrave;nh thực sự hạnh ph&uacute;c hơn rất nhiều người&rdquo;.</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32260/A1.JPG" style="height:375px; width:500px" /></em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">C&aacute;c m&oacute;n qu&agrave; tự l&agrave;m bằng tay của c&aacute;c t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n trong CLB cho c&aacute;c b&eacute;.</span></em></span></span></p> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Những th&agrave;nh quả m&agrave; CLB đạt được một phần l&agrave;&nbsp;nhờ sự ủng hộ, tin tưởng của c&aacute;c&nbsp;bậc phụ huynh. Chị L&ecirc; Thị Hồng T&acirc;m (ở Long An) - c&oacute; con đang điều trị Nội tr&uacute;&nbsp;ở Bệnh viện Nhi đồng 2 t&acirc;m sự: </span><em>&quot;Mấy đứa nhỏ n&agrave;y giỏi lắm. C&oacute; đứa mới bằng con trai lớn nh&agrave; t&ocirc;i th&ocirc;i m&agrave; đ&atilde; biết dạy học cho mấy đứa trẻ rồi. Nhiều l&uacute;c t&ocirc;i bận chăm thằng b&eacute; cả ng&agrave;y kh&ocirc;ng c&oacute; thời gian ăn cơm cũng nhờ c&oacute; mấy đứa n&oacute; tr&ocirc;ng chừng rồi dạy học cho. C&oacute; h&ocirc;m hết buổi học rồi m&agrave; thằng nhỏ nh&agrave; t&ocirc;i chạy về bảo l&agrave; con th&iacute;ch mấy anh chị đấy lắm, c&ograve;n muốn mấy anh chị ở lại l&acirc;u hơn&quot;.</em></span></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Thời gian qua, Ban Chủ nhiệm CLB đ&atilde; kh&ocirc;ng ngừng cải thiện chất lượng v&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c dạy học cho c&aacute;c bệnh nhi. Chủ nhiệm CLB B&eacute; Khỏe B&eacute; Ngoan - bạn Dương Quang Huy (sinh vi&ecirc;n ĐH Y Dược TP. Hồ Ch&iacute; Minh) chia sẻ:</span><em>&ldquo;CLB lu&ocirc;n nỗ lực kh&ocirc;ng ngừng trong định hướng x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển với muốn mang đến sự thiết thực nhất, đặt cảm x&uacute;c của c&aacute;c bệnh nhi l&ecirc;n tr&ecirc;n hết. Tụi m&igrave;nh cũng tăng cường việc chuyển thể những l&yacute; thuyết đơn thuần th&agrave;nh thực h&agrave;nh hằng ng&agrave;y dễ nghe v&agrave; dễ tiếp thu cho c&aacute;c b&eacute;. </em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Quang Huy cho biết th&ecirc;m, từ l&acirc;u bạn đ&atilde; ấp ủ &yacute; tưởng li&ecirc;n kết&nbsp;với c&aacute;c CLB t&igrave;nh nguyện tại&nbsp;c&aacute;c Bệnh viện ở&nbsp;TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; tr&ecirc;n cả nước. Huy mong muốn sẽ c&oacute; cơ hội được c&ugrave;ng c&aacute;c CLB&nbsp;học hỏi lẫn nhau&nbsp;v&agrave; c&ugrave;ng &quot;chung tay&quot; nh&acirc;n rộng tinh thần t&igrave;nh nguyện &yacute; nghĩa, cao đẹp...</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Lớp học kết th&uacute;c, quay trở về nh&agrave;, nghĩ về những bạn trẻ bằng tuổi m&igrave;nh h&ocirc;m nay đ&atilde; gặp, trong đầu t&ocirc;i cứ văng vẳng c&acirc;u h&aacute;t của cố nhạc sĩ Trịnh C&ocirc;ng Sơn:</span></span></span></p> <p dir="ltr"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>&ldquo;Sống trong đời sống cần c&oacute; một tấm l&ograve;ng. </em></span></span></p> <p dir="ltr"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Để l&agrave;m g&igrave; em biết kh&ocirc;ng. </em></span></span></p> <p dir="ltr"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Để gi&oacute; cuốn đi</em></span></span></p> <p dir="ltr"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Để gi&oacute; cuốn đi&hellip;&rdquo;</em></span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>DIỄM MY - HẢI YẾN</strong></span></span></p> <div>&nbsp;</div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đông đảo đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố đã hào hứng tham gia các hoạt động trong Ngày hội “Phát huy và kết nối cán bộ, công chức, viên chức trẻ thành phố”. Cạnh đó, nhiều cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc cũng được tuyên dương trong dịp này.

Agile Việt Nam
;