Lớp học "Vitamin" dành cho các bệnh nhi

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Suốt 6 năm nay, hằng tuần c&aacute;c t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n của CLB B&eacute; Khỏe B&eacute; Ngoan&nbsp;(trực thuộc Hội Sinh vi&ecirc;n ĐH Y Dược TP. HCM)&nbsp;lại tỏa về 4 điểm hẹn th&acirc;n thương: Bệnh viện Nhi đồng 1 (quận 10, TP. Hồ Ch&iacute; Minh), Bệnh viện&nbsp;Nhi đồng 2 (quận 1), M&aacute;i ấm Gary (quận Thủ Đức) v&agrave; Trung t&acirc;m Xương thủy tinh (quận 12), với h&agrave;nh tr&igrave;nh mang kiến thức v&agrave; san sẻ&nbsp;y&ecirc;u thương đến c&aacute;c em nhỏ đang điều trị tại đ&acirc;y.</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Lớp học Vitamin</strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">CLB B&eacute; Khỏe B&eacute; Ngoan</span><span style="color:rgb(0, 0, 0)">&nbsp;trực thuộc Hội Sinh vi&ecirc;n ĐH Y Dược TP. Hồ Ch&iacute; Minh với n&ograve;ng cốt l&agrave; c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n trường Đại học Y Dược TP. Hồ Ch&iacute; Minh. Hiện nay, CLB c&oacute; sự tham gia của hơn 300 t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n l&agrave; c&aacute;c bạn học sinh, sinh vi&ecirc;n đến từ c&aacute;c trường Đại học, Cao đẳng tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Hằng tuần, CLB tổ chức từ 4 đến 5 buổi học cho c&aacute;c bệnh nhi. C&aacute;c buổi học thường xoay quanh những chủ đề rất gần gũi, thường l&agrave; những kiến thức cơ bản về khoa học, đời sống, những kỹ năng hướng dẫn c&aacute;c bệnh nhi&nbsp;tự chăm s&oacute;c bản th&acirc;n hay c&aacute;c kỹ năng cơ bản về ứng xử, giao tiếp...&nbsp;&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>&ldquo;Ở khoa Thận v&agrave; khoa Ung Bướu, mấy b&eacute; l&uacute;c n&agrave;o cũng đặt kim luồn trong người, c&oacute; khi c&aacute;c em phải v&aacute;c m&aacute;y chạy thận theo nữa. Mấy b&eacute; xương thủy tinh th&igrave; gặp rất nhiều kh&oacute; khăn trong việc di chuyển. N&ecirc;n tụi m&igrave;nh đều phải xem x&eacute;t đến b&agrave;i học cũng như c&aacute;ch thức giảng dạy để l&agrave;m sao ph&ugrave; hợp nhất với c&aacute;c b&eacute; </em><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">- Bạn Phước To&agrave;n, th&agrave;nh vi&ecirc;n CLB B&eacute; Khỏe B&eacute; Ngoan chia sẻ. </span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32260/A2%20(1).JPG" style="height:375px; width:500px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Ở lớp, c&aacute;c em tạm qu&ecirc;n đi cơn đau của những lần truyền thuốc, chỉ c&ograve;n thấy nụ cười của c&aacute;c em khi được học, được vui chơi, hay khi được anh chị cho chiếc b&aacute;nh, cục kẹo.</span></em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">CLB&nbsp;được th&agrave;nh lập v&agrave;o th&aacute;ng 8 năm 2013, từ &yacute; tưởng ban đầu của&nbsp;sinh vi&ecirc;n thực tập Đ&agrave;o Nguyễn Phương Linh. Giờ đ&acirc;y, chị Phương Linh đ&atilde; trở th&agrave;nh 1 b&aacute;c sĩ Khoa Nhi của Bệnh viện Thủ Đức, TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Suốt 6 năm qua, CLB lu&ocirc;n</span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">&nbsp;duy tr&igrave; v&agrave; ph&aacute;t triển đ&uacute;ng với phương ch&acirc;m&nbsp;gi&aacute;o dục sức khỏe v&agrave; n&acirc;ng đỡ tinh thần cho c&aacute;c bệnh nhi, mang đến cho c&aacute;c em th&ecirc;m nhiều niềm vui v&agrave; nghị lực trong cuộc sống.</span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Những buổi học của CLB B&eacute; Khỏe B&eacute; Ngoan đ&atilde; thực sự trở th&agrave;nh những &ldquo;buổi học vitamin&rdquo;, tiếp th&ecirc;m cho c&aacute;c em thật nhiều niềm vui v&agrave; nghị lực trong cuộc sống. </span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;<img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32260/A2.JPG" style="height:375px; width:500px" /></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Người ta hay bảo mỗi bệnh nhi l&agrave; một &ldquo;si&ecirc;u anh h&ugrave;ng&rdquo;, kh&ocirc;ng phải v&igrave; c&aacute;c em đ&atilde; giải cứu thế giới, m&agrave; ch&iacute;nh sự ng&acirc;y thơ, hồn nhi&ecirc;n, nụ cười rạng rỡ của c&aacute;c em đ&atilde; tiếp th&ecirc;m động lực cho ch&iacute;nh gia đ&igrave;nh c&aacute;c em, v&agrave; cho c&aacute;c t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n của CLB B&eacute; Khỏe B&eacute; Ngoan, trong h&agrave;nh tr&igrave;nh viết n&ecirc;n những c&acirc;u chuyện &yacute; nghĩa.</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>&ldquo;Lần sau gặp lại nh&eacute;... &Agrave; kh&ocirc;ng, c&aacute;c em phải được về nh&agrave; sớm nh&eacute;!&rdquo;</strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">7h tối, lớp học ở bệnh viện Nhi Đồng 2 kết th&uacute;c, c&aacute;c bệnh nhi lần lượt trở về ph&ograve;ng. Bạn Phước To&agrave;n quay ra cửa, n&oacute;i vọng: &ldquo;Lần sau gặp lại nh&eacute;! &Agrave; kh&ocirc;ng, phải được về nh&agrave; sớm nh&eacute;!&rdquo;. Hơn ai hết, những t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n của CLB B&eacute; Khoẻ B&eacute; Ngoan l&agrave; những người mong muốn c&aacute;c em được khỏe mạnh v&agrave; trở về hạnh ph&uacute;c b&ecirc;n v&ograve;ng tay của gia đ&igrave;nh.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Gắn b&oacute; với c&ocirc;ng việc t&igrave;nh nguyện t&iacute;nh đến nay đ&atilde; gần 2 năm rưỡi, trở th&agrave;nh người anh lớn trong CLB, chia sẻ về những ng&agrave;y đầu ti&ecirc;n, bạn Phước To&agrave;n&nbsp;bộc bạch: </span><em>&ldquo;L&uacute;c mới v&agrave;o m&igrave;nh rất vui, v&igrave; th&ocirc;ng qua CLB m&igrave;nh c&oacute; th&ecirc;m nhiều bạn, học th&ecirc;m nhiều kĩ năng. Sau một thời gian, m&igrave;nh hiểu được &yacute; nghĩa của hai chữ &ldquo;t&igrave;nh nguyện&rdquo;, m&igrave;nh gặp mấy b&eacute; v&agrave; nhận ra, ừ m&igrave;nh thực sự hạnh ph&uacute;c hơn rất nhiều người&rdquo;.</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32260/A1.JPG" style="height:375px; width:500px" /></em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">C&aacute;c m&oacute;n qu&agrave; tự l&agrave;m bằng tay của c&aacute;c t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n trong CLB cho c&aacute;c b&eacute;.</span></em></span></span></p> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Những th&agrave;nh quả m&agrave; CLB đạt được một phần l&agrave;&nbsp;nhờ sự ủng hộ, tin tưởng của c&aacute;c&nbsp;bậc phụ huynh. Chị L&ecirc; Thị Hồng T&acirc;m (ở Long An) - c&oacute; con đang điều trị Nội tr&uacute;&nbsp;ở Bệnh viện Nhi đồng 2 t&acirc;m sự: </span><em>&quot;Mấy đứa nhỏ n&agrave;y giỏi lắm. C&oacute; đứa mới bằng con trai lớn nh&agrave; t&ocirc;i th&ocirc;i m&agrave; đ&atilde; biết dạy học cho mấy đứa trẻ rồi. Nhiều l&uacute;c t&ocirc;i bận chăm thằng b&eacute; cả ng&agrave;y kh&ocirc;ng c&oacute; thời gian ăn cơm cũng nhờ c&oacute; mấy đứa n&oacute; tr&ocirc;ng chừng rồi dạy học cho. C&oacute; h&ocirc;m hết buổi học rồi m&agrave; thằng nhỏ nh&agrave; t&ocirc;i chạy về bảo l&agrave; con th&iacute;ch mấy anh chị đấy lắm, c&ograve;n muốn mấy anh chị ở lại l&acirc;u hơn&quot;.</em></span></span></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Thời gian qua, Ban Chủ nhiệm CLB đ&atilde; kh&ocirc;ng ngừng cải thiện chất lượng v&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c dạy học cho c&aacute;c bệnh nhi. Chủ nhiệm CLB B&eacute; Khỏe B&eacute; Ngoan - bạn Dương Quang Huy (sinh vi&ecirc;n ĐH Y Dược TP. Hồ Ch&iacute; Minh) chia sẻ:</span><em>&ldquo;CLB lu&ocirc;n nỗ lực kh&ocirc;ng ngừng trong định hướng x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển với muốn mang đến sự thiết thực nhất, đặt cảm x&uacute;c của c&aacute;c bệnh nhi l&ecirc;n tr&ecirc;n hết. Tụi m&igrave;nh cũng tăng cường việc chuyển thể những l&yacute; thuyết đơn thuần th&agrave;nh thực h&agrave;nh hằng ng&agrave;y dễ nghe v&agrave; dễ tiếp thu cho c&aacute;c b&eacute;. </em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Quang Huy cho biết th&ecirc;m, từ l&acirc;u bạn đ&atilde; ấp ủ &yacute; tưởng li&ecirc;n kết&nbsp;với c&aacute;c CLB t&igrave;nh nguyện tại&nbsp;c&aacute;c Bệnh viện ở&nbsp;TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; tr&ecirc;n cả nước. Huy mong muốn sẽ c&oacute; cơ hội được c&ugrave;ng c&aacute;c CLB&nbsp;học hỏi lẫn nhau&nbsp;v&agrave; c&ugrave;ng &quot;chung tay&quot; nh&acirc;n rộng tinh thần t&igrave;nh nguyện &yacute; nghĩa, cao đẹp...</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Lớp học kết th&uacute;c, quay trở về nh&agrave;, nghĩ về những bạn trẻ bằng tuổi m&igrave;nh h&ocirc;m nay đ&atilde; gặp, trong đầu t&ocirc;i cứ văng vẳng c&acirc;u h&aacute;t của cố nhạc sĩ Trịnh C&ocirc;ng Sơn:</span></span></span></p> <p dir="ltr"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>&ldquo;Sống trong đời sống cần c&oacute; một tấm l&ograve;ng. </em></span></span></p> <p dir="ltr"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Để l&agrave;m g&igrave; em biết kh&ocirc;ng. </em></span></span></p> <p dir="ltr"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Để gi&oacute; cuốn đi</em></span></span></p> <p dir="ltr"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Để gi&oacute; cuốn đi&hellip;&rdquo;</em></span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>DIỄM MY - HẢI YẾN</strong></span></span></p> <div>&nbsp;</div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tối 28/10, Chương trình tuyên dương và trao giải thưởng “Nguyễn Văn Trỗi” lần 12 - năm 2020 đã diễn ra tại Hội trường Nhà văn hóa Thanh niên (Số 4, đường Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;