Vinh danh các gương mặt trẻ tiêu biểu của Hội thi Tin học trẻ TP. Hồ Chí Minh năm 2019

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Chiều 12/5, Lễ Tổng kết, trao giải Hội thi Tin học </strong><strong>T</strong><strong>rẻ TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ 28 năm 2019 đ&atilde; diễn ra tại Hội trường Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n. 4 giải Nhất, 6 giải Nh&igrave;, 6 giải Ba đ&atilde; được trao cho c&aacute;c bạn </strong><strong>th&iacute; sinh</strong><strong> y&ecirc;u th&iacute;ch, đam m&ecirc; lĩnh vực tin học v&agrave; c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin.</strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32264/%E1%BA%A2nh%203....jpg" style="height:354px; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>C&aacute;c giải nhất Hội thi Tin học Trẻ TP. Hồ Ch&iacute; Minh năm 2019 được vinh danh</em></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tham dự chương tr&igrave;nh c&oacute; c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo th&agrave;nh phố, l&atilde;nh đạo c&aacute;c Sở, Ban, Ng&agrave;nh, Ban Thường vụ c&aacute;c quận, huyện Đo&agrave;n, đại diện Ph&ograve;ng Gi&aacute;o dục &ndash; Đ&agrave;o tạo c&aacute;c quận huyện. C&aacute;c thầy c&ocirc; gi&aacute;o, phụ huynh v&agrave; đặc biệt l&agrave; đ&ocirc;ng đảo c&aacute;c em th&iacute; sinh cũng đ&atilde; đến&nbsp;ch&uacute;c mừng c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n&nbsp;v&agrave; tập thể được vinh danh.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t biểu tại buổi lễ, Đồng ch&iacute; Đo&agrave;n Kim Th&agrave;nh - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m Ph&aacute;t triển Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ Trẻ, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi cho biết niềm đam m&ecirc; s&aacute;ng tạo c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin của c&aacute;c em học sinh l&agrave; rất lớn n&ecirc;n&nbsp;Ban Tổ chức đ&atilde; phối hợp với c&aacute;c trường thực hiện &ldquo;Tiết học tin học trẻ&rdquo; tại 137 trường tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố, g&oacute;p phần tạo n&ecirc;n th&agrave;nh c&ocirc;ng của Hội thi năm nay.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32264/%E1%BA%A2nh...jpg" style="height:389px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Đo&agrave;n Kim Th&agrave;nh - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m Ph&aacute;t triển Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ Trẻ, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi ph&aacute;t biểu</span></span></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;Bộ Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo cũng đ&atilde; x&aacute;c định C&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin l&agrave; mũi nhọn đ&agrave;o tạo trong những năm tới v&agrave; c&oacute; nhu cầu ph&aacute;t triển rất lớn trong tương lai. V&igrave; thế, Hội thi Tin học Trẻ TP. Hồ Ch&iacute; Minh chắn chắn l&agrave; hoạt động mang lại nguồn lực rất lớn cho th&agrave;nh phố trong những năm tới cũng như củng cố niềm đam m&ecirc; cho c&aacute;c em th&iacute; sinh trong lĩnh vực c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin&rdquo;, anh Đo&agrave;n Kim Th&agrave;nh khẳng định.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nội dung của lễ tổng kết bao gồm c&aacute;c hoạt động t&ocirc;n vinh, trao giải cho những th&iacute; sinh c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc nhất, khen thưởng những tập thể quận, huyện Đo&agrave;n c&oacute; nhiều đ&oacute;ng g&oacute;p cho th&agrave;nh c&ocirc;ng của Hội thi, đồng thời giao lưu với th&iacute; sinh xuất sắc của Hội thi năm nay.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Năm nay, Ban Tổ chức trao tổng cộng 52 giải cho c&aacute;c th&iacute; sinh, nh&oacute;m th&iacute; sinh c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc nhất bao gồm 4 giải Nhất, 6 Giải Nh&igrave;, 6 giải Ba v&agrave; 36 giải Khuyến kh&iacute;ch. Ban Tổ chức cũng đ&atilde; trao 5 giải tập thể d&agrave;nh cho c&aacute;c đơn vị quận, huyện Đo&agrave;n c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong Hội thi. Tổng gi&aacute; trị giải thưởng l&agrave; 96 triệu đồng.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32264/%E1%BA%A2nh%201..JPG" style="height:396px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kh&aacute;n giả được giao lưu với c&aacute;c t&aacute;c giả đạt giải của Hội thi Tin học Trẻ 2019</span></em></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32264/%E1%BA%A2nh%202...JPG" style="height:387px; width:600px" /></span></em></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đại diện Ban Tổ chức Chương tr&igrave;nh &quot;M&aacute;y t&iacute;nh cũ Tri thức mới&quot; tặng một bộ m&aacute;y vi t&iacute;nh cho th&iacute; sinh Hồ Trần Ngọc Li&ecirc;m (THCS Nguyễn An Khương, H. H&oacute;c M&ocirc;n)​</em></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">M&ocirc; h&igrave;nh xe vệ sinh đa năng của ba c&ocirc; g&aacute;i đến từ Trường THCS C&aacute;ch Mạng Th&aacute;ng T&aacute;m: Nguyễn Trương Mai Phương, Tăng Thanh H&agrave; v&agrave; Lương Bảo Ngọc đ&atilde; xuất sắc l&agrave; một trong bốn giải nhất của Hội thi Tin học Trẻ năm nay. Mai Phương cho biết việc &ocirc; nhiễm m&ocirc;i trường v&agrave; ph&acirc;n loại r&aacute;c sau khi sử dụng đang được th&agrave;nh phố quan t&acirc;m rất nhiều. &ldquo;Do đ&oacute; nh&oacute;m ch&uacute;ng m&igrave;nh l&agrave;m ra sản phẩm n&agrave;y để g&oacute;p phần bảo vệ m&ocirc;i trường đồng thời gi&uacute;p cho c&aacute;c c&ocirc; ch&uacute; lao c&ocirc;ng đỡ cực nhọc, nhất l&agrave; trong thời tiết nắng n&oacute;ng như hiện nay&rdquo;, Mai Phương chia sẻ.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trước đ&oacute;, V&ograve;ng Chung kết Hội thi Tin học Trẻ TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ 28 &ndash; năm 2019 đ&atilde; được tổ chức v&agrave;o ng&agrave;y 11/5/2019 tại C&ocirc;ng vi&ecirc;n Phần mềm Quang Trung (Phường T&acirc;n Ch&aacute;nh Hiệp, Q.12). C&aacute;c th&iacute; sinh đạt giải cao sẽ được tuyển chọn v&agrave; bồi dưỡng dự thi Hội thi Tin học Trẻ to&agrave;n quốc lần thứ 25 năm 2019 sẽ được tổ chức v&agrave;o th&aacute;ng 8/2019 tại tỉnh Quảng B&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội thi Tin học Trẻ TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; ng&agrave;y c&agrave;ng đổi mới v&agrave; hấp dẫn v&agrave; lu&ocirc;n đ&oacute;n đầu sự ph&aacute;t triển của c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin. Đồng thời Hội thi cũng l&agrave; s&acirc;n chơi thể hiện t&agrave;i năng, tr&iacute; tuệ của tuổi trẻ, gi&uacute;p c&aacute;c bạn trẻ c&oacute; được những cơ hội để kh&aacute;m ph&aacute; v&agrave; chinh phục những kiến thức mới của tin học phục vụ cho cuộc sống.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>NGỌC THẢO</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đông đảo đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố đã hào hứng tham gia các hoạt động trong Ngày hội “Phát huy và kết nối cán bộ, công chức, viên chức trẻ thành phố”. Cạnh đó, nhiều cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc cũng được tuyên dương trong dịp này.

Agile Việt Nam
;