Vinh danh các gương mặt trẻ tiêu biểu của Hội thi Tin học trẻ TP. Hồ Chí Minh năm 2019

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Chiều 12/5, Lễ Tổng kết, trao giải Hội thi Tin học </strong><strong>T</strong><strong>rẻ TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ 28 năm 2019 đ&atilde; diễn ra tại Hội trường Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n. 4 giải Nhất, 6 giải Nh&igrave;, 6 giải Ba đ&atilde; được trao cho c&aacute;c bạn </strong><strong>th&iacute; sinh</strong><strong> y&ecirc;u th&iacute;ch, đam m&ecirc; lĩnh vực tin học v&agrave; c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin.</strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32264/%E1%BA%A2nh%203....jpg" style="height:354px; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>C&aacute;c giải nhất Hội thi Tin học Trẻ TP. Hồ Ch&iacute; Minh năm 2019 được vinh danh</em></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tham dự chương tr&igrave;nh c&oacute; c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo th&agrave;nh phố, l&atilde;nh đạo c&aacute;c Sở, Ban, Ng&agrave;nh, Ban Thường vụ c&aacute;c quận, huyện Đo&agrave;n, đại diện Ph&ograve;ng Gi&aacute;o dục &ndash; Đ&agrave;o tạo c&aacute;c quận huyện. C&aacute;c thầy c&ocirc; gi&aacute;o, phụ huynh v&agrave; đặc biệt l&agrave; đ&ocirc;ng đảo c&aacute;c em th&iacute; sinh cũng đ&atilde; đến&nbsp;ch&uacute;c mừng c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n&nbsp;v&agrave; tập thể được vinh danh.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t biểu tại buổi lễ, Đồng ch&iacute; Đo&agrave;n Kim Th&agrave;nh - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m Ph&aacute;t triển Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ Trẻ, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi cho biết niềm đam m&ecirc; s&aacute;ng tạo c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin của c&aacute;c em học sinh l&agrave; rất lớn n&ecirc;n&nbsp;Ban Tổ chức đ&atilde; phối hợp với c&aacute;c trường thực hiện &ldquo;Tiết học tin học trẻ&rdquo; tại 137 trường tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố, g&oacute;p phần tạo n&ecirc;n th&agrave;nh c&ocirc;ng của Hội thi năm nay.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32264/%E1%BA%A2nh...jpg" style="height:389px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Đo&agrave;n Kim Th&agrave;nh - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m Ph&aacute;t triển Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ Trẻ, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi ph&aacute;t biểu</span></span></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;Bộ Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo cũng đ&atilde; x&aacute;c định C&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin l&agrave; mũi nhọn đ&agrave;o tạo trong những năm tới v&agrave; c&oacute; nhu cầu ph&aacute;t triển rất lớn trong tương lai. V&igrave; thế, Hội thi Tin học Trẻ TP. Hồ Ch&iacute; Minh chắn chắn l&agrave; hoạt động mang lại nguồn lực rất lớn cho th&agrave;nh phố trong những năm tới cũng như củng cố niềm đam m&ecirc; cho c&aacute;c em th&iacute; sinh trong lĩnh vực c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin&rdquo;, anh Đo&agrave;n Kim Th&agrave;nh khẳng định.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nội dung của lễ tổng kết bao gồm c&aacute;c hoạt động t&ocirc;n vinh, trao giải cho những th&iacute; sinh c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc nhất, khen thưởng những tập thể quận, huyện Đo&agrave;n c&oacute; nhiều đ&oacute;ng g&oacute;p cho th&agrave;nh c&ocirc;ng của Hội thi, đồng thời giao lưu với th&iacute; sinh xuất sắc của Hội thi năm nay.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Năm nay, Ban Tổ chức trao tổng cộng 52 giải cho c&aacute;c th&iacute; sinh, nh&oacute;m th&iacute; sinh c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc nhất bao gồm 4 giải Nhất, 6 Giải Nh&igrave;, 6 giải Ba v&agrave; 36 giải Khuyến kh&iacute;ch. Ban Tổ chức cũng đ&atilde; trao 5 giải tập thể d&agrave;nh cho c&aacute;c đơn vị quận, huyện Đo&agrave;n c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong Hội thi. Tổng gi&aacute; trị giải thưởng l&agrave; 96 triệu đồng.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32264/%E1%BA%A2nh%201..JPG" style="height:396px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kh&aacute;n giả được giao lưu với c&aacute;c t&aacute;c giả đạt giải của Hội thi Tin học Trẻ 2019</span></em></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32264/%E1%BA%A2nh%202...JPG" style="height:387px; width:600px" /></span></em></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đại diện Ban Tổ chức Chương tr&igrave;nh &quot;M&aacute;y t&iacute;nh cũ Tri thức mới&quot; tặng một bộ m&aacute;y vi t&iacute;nh cho th&iacute; sinh Hồ Trần Ngọc Li&ecirc;m (THCS Nguyễn An Khương, H. H&oacute;c M&ocirc;n)​</em></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">M&ocirc; h&igrave;nh xe vệ sinh đa năng của ba c&ocirc; g&aacute;i đến từ Trường THCS C&aacute;ch Mạng Th&aacute;ng T&aacute;m: Nguyễn Trương Mai Phương, Tăng Thanh H&agrave; v&agrave; Lương Bảo Ngọc đ&atilde; xuất sắc l&agrave; một trong bốn giải nhất của Hội thi Tin học Trẻ năm nay. Mai Phương cho biết việc &ocirc; nhiễm m&ocirc;i trường v&agrave; ph&acirc;n loại r&aacute;c sau khi sử dụng đang được th&agrave;nh phố quan t&acirc;m rất nhiều. &ldquo;Do đ&oacute; nh&oacute;m ch&uacute;ng m&igrave;nh l&agrave;m ra sản phẩm n&agrave;y để g&oacute;p phần bảo vệ m&ocirc;i trường đồng thời gi&uacute;p cho c&aacute;c c&ocirc; ch&uacute; lao c&ocirc;ng đỡ cực nhọc, nhất l&agrave; trong thời tiết nắng n&oacute;ng như hiện nay&rdquo;, Mai Phương chia sẻ.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trước đ&oacute;, V&ograve;ng Chung kết Hội thi Tin học Trẻ TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ 28 &ndash; năm 2019 đ&atilde; được tổ chức v&agrave;o ng&agrave;y 11/5/2019 tại C&ocirc;ng vi&ecirc;n Phần mềm Quang Trung (Phường T&acirc;n Ch&aacute;nh Hiệp, Q.12). C&aacute;c th&iacute; sinh đạt giải cao sẽ được tuyển chọn v&agrave; bồi dưỡng dự thi Hội thi Tin học Trẻ to&agrave;n quốc lần thứ 25 năm 2019 sẽ được tổ chức v&agrave;o th&aacute;ng 8/2019 tại tỉnh Quảng B&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội thi Tin học Trẻ TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; ng&agrave;y c&agrave;ng đổi mới v&agrave; hấp dẫn v&agrave; lu&ocirc;n đ&oacute;n đầu sự ph&aacute;t triển của c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin. Đồng thời Hội thi cũng l&agrave; s&acirc;n chơi thể hiện t&agrave;i năng, tr&iacute; tuệ của tuổi trẻ, gi&uacute;p c&aacute;c bạn trẻ c&oacute; được những cơ hội để kh&aacute;m ph&aacute; v&agrave; chinh phục những kiến thức mới của tin học phục vụ cho cuộc sống.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>NGỌC THẢO</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tối 28/10, Chương trình tuyên dương và trao giải thưởng “Nguyễn Văn Trỗi” lần 12 - năm 2020 đã diễn ra tại Hội trường Nhà văn hóa Thanh niên (Số 4, đường Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh).

Agile Việt Nam
;