Đoàn Samco: Diễn đàn "Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh - Hành động của tuổi trẻ"

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong>Vừa qua, Đo&agrave;n Tổng C&ocirc;ng ty SAMCO tổ chức Diễn đ&agrave;n &ldquo;Di ch&uacute;c Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh &ndash; H&agrave;nh động của tuổi trẻ&rdquo; trong đội ngũ c&aacute;n bộ, đo&agrave;n vi&ecirc;n Tổng C&ocirc;ng ty.</strong></p> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32267/IMG_3044.JPG" /></p> <p style="text-align: justify;">Diễn đ&agrave;n diễn ra trong thời điểm hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện Di ch&uacute;c của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; 129 năm Ng&agrave;y sinh của B&aacute;c n&ecirc;n đ&atilde; được đ&aacute;nh gi&aacute; cao về &yacute; nghĩa lịch sử. Hội nghị đ&atilde; c&oacute; 04 b&aacute;o c&aacute;o tham luận l&agrave;m s&aacute;ng r&otilde; nhiều vấn đề l&yacute; luận v&agrave; thực tiễn về tư tưởng của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh về chăm lo gi&aacute;o dục thanh ni&ecirc;n, c&aacute;ch l&agrave;m hay trong c&ocirc;ng t&aacute;c thanh ni&ecirc;n, h&agrave;nh động của tuổi trẻ thực hiện Di ch&uacute;c Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh.</p> <p style="text-align: justify;">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&oacute; nhiều &yacute; kiến đ&atilde; n&ecirc;u bật những gi&aacute; trị tư tưởng trong Di ch&uacute;c của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh về bồi dưỡng thế hệ cho đời sau, về vận dụng những lời của B&aacute;c v&agrave;o ho&agrave;n cảnh của một x&atilde; hội đang chuyển động mạnh mẽ trong cuộc c&aacute;ch mạng c&ocirc;ng nghiệp lần thứ 4, nhiều s&aacute;ng kiến mới đ&oacute;ng g&oacute;p cho sự ph&aacute;t triển của Tổng C&ocirc;ng ty, những h&agrave;nh động cụ thể, thiết thực của thanh ni&ecirc;n thực hiện Di ch&uacute;c của B&aacute;c.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32267/IMG_3061.JPG" /></p> <p style="text-align: justify;">Diễn đ&agrave;n &ldquo;Di ch&uacute;c Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh &ndash; H&agrave;nh động của tuổi trẻ&rdquo; thể hiện tư tưởng, t&igrave;nh cảm, sự quan t&acirc;m đặc biệt của B&aacute;c Hồ đối với thanh ni&ecirc;n v&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c thanh ni&ecirc;n của Đảng.&nbsp;Người viết: &ldquo;Đo&agrave;n vi&ecirc;n v&agrave; thanh ni&ecirc;n ta n&oacute;i chung l&agrave; tốt, mọi việc đều hăng h&aacute;i xung phong, kh&ocirc;ng ngại kh&oacute; khăn, c&oacute; ch&iacute; tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo gi&aacute;o dục đạo đức c&aacute;ch mạng cho họ, đ&agrave;o tạo họ th&agrave;nh những người thừa kế x&acirc;y dựng chủ nghĩa x&atilde; hội vừa &ldquo;hồng&rdquo;, vừa &ldquo;chuy&ecirc;n&rdquo;. Bồi dưỡng thế hệ c&aacute;ch mạng cho đời sau l&agrave; một việc rất quan trọng v&agrave; rất cần thiết&rdquo;.</p> <p style="text-align: justify;">Đ&acirc;y ch&iacute;nh l&agrave; sự tổng kết l&yacute; luận m&agrave; Hồ Ch&iacute; Minh r&uacute;t ra từ lịch sử nh&acirc;n loại, d&acirc;n tộc; từ thực tiễn l&atilde;nh đạo, chỉ đạo c&ocirc;ng t&aacute;c thanh ni&ecirc;n của Người qua c&aacute;c thời kỳ c&aacute;ch mạng, để tiếp tục định hướng việc gi&aacute;o dục r&egrave;n luyện v&agrave; ph&aacute;t huy mọi tiềm năng to lớn của thanh ni&ecirc;n trong sự nghiệp c&aacute;ch mạng của Đảng, của d&acirc;n tộc.</p> <p style="text-align: right;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32267/IMG_3023.JPG" /><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">NH&Acirc;N DŨNG</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Theo GS.TS Võ Văn Sen: “Trong Di chúc, Người không quên để lại một niềm tin tưởng lớn lao đối với thanh niên và căn dặn Đảng ta phải có trách nhiệm giáo dục thanh niên trở thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa hồng vừa chuyên”.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tuy khởi đầu với nhiều bất lợi song đội tuyển TP.HCM đã giành giải nhất chung kết cuộc thi ‘Ánh sáng soi đường’ toàn quốc diễn ra tại Đại học Giao thông vận tải tối 19-5.

Agile Việt Nam
;