Đoàn Samco: Diễn đàn "Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh - Hành động của tuổi trẻ"

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong>Vừa qua, Đo&agrave;n Tổng C&ocirc;ng ty SAMCO tổ chức Diễn đ&agrave;n &ldquo;Di ch&uacute;c Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh &ndash; H&agrave;nh động của tuổi trẻ&rdquo; trong đội ngũ c&aacute;n bộ, đo&agrave;n vi&ecirc;n Tổng C&ocirc;ng ty.</strong></p> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32267/IMG_3044.JPG" /></p> <p style="text-align: justify;">Diễn đ&agrave;n diễn ra trong thời điểm hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện Di ch&uacute;c của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; 129 năm Ng&agrave;y sinh của B&aacute;c n&ecirc;n đ&atilde; được đ&aacute;nh gi&aacute; cao về &yacute; nghĩa lịch sử. Hội nghị đ&atilde; c&oacute; 04 b&aacute;o c&aacute;o tham luận l&agrave;m s&aacute;ng r&otilde; nhiều vấn đề l&yacute; luận v&agrave; thực tiễn về tư tưởng của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh về chăm lo gi&aacute;o dục thanh ni&ecirc;n, c&aacute;ch l&agrave;m hay trong c&ocirc;ng t&aacute;c thanh ni&ecirc;n, h&agrave;nh động của tuổi trẻ thực hiện Di ch&uacute;c Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh.</p> <p style="text-align: justify;">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&oacute; nhiều &yacute; kiến đ&atilde; n&ecirc;u bật những gi&aacute; trị tư tưởng trong Di ch&uacute;c của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh về bồi dưỡng thế hệ cho đời sau, về vận dụng những lời của B&aacute;c v&agrave;o ho&agrave;n cảnh của một x&atilde; hội đang chuyển động mạnh mẽ trong cuộc c&aacute;ch mạng c&ocirc;ng nghiệp lần thứ 4, nhiều s&aacute;ng kiến mới đ&oacute;ng g&oacute;p cho sự ph&aacute;t triển của Tổng C&ocirc;ng ty, những h&agrave;nh động cụ thể, thiết thực của thanh ni&ecirc;n thực hiện Di ch&uacute;c của B&aacute;c.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32267/IMG_3061.JPG" /></p> <p style="text-align: justify;">Diễn đ&agrave;n &ldquo;Di ch&uacute;c Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh &ndash; H&agrave;nh động của tuổi trẻ&rdquo; thể hiện tư tưởng, t&igrave;nh cảm, sự quan t&acirc;m đặc biệt của B&aacute;c Hồ đối với thanh ni&ecirc;n v&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c thanh ni&ecirc;n của Đảng.&nbsp;Người viết: &ldquo;Đo&agrave;n vi&ecirc;n v&agrave; thanh ni&ecirc;n ta n&oacute;i chung l&agrave; tốt, mọi việc đều hăng h&aacute;i xung phong, kh&ocirc;ng ngại kh&oacute; khăn, c&oacute; ch&iacute; tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo gi&aacute;o dục đạo đức c&aacute;ch mạng cho họ, đ&agrave;o tạo họ th&agrave;nh những người thừa kế x&acirc;y dựng chủ nghĩa x&atilde; hội vừa &ldquo;hồng&rdquo;, vừa &ldquo;chuy&ecirc;n&rdquo;. Bồi dưỡng thế hệ c&aacute;ch mạng cho đời sau l&agrave; một việc rất quan trọng v&agrave; rất cần thiết&rdquo;.</p> <p style="text-align: justify;">Đ&acirc;y ch&iacute;nh l&agrave; sự tổng kết l&yacute; luận m&agrave; Hồ Ch&iacute; Minh r&uacute;t ra từ lịch sử nh&acirc;n loại, d&acirc;n tộc; từ thực tiễn l&atilde;nh đạo, chỉ đạo c&ocirc;ng t&aacute;c thanh ni&ecirc;n của Người qua c&aacute;c thời kỳ c&aacute;ch mạng, để tiếp tục định hướng việc gi&aacute;o dục r&egrave;n luyện v&agrave; ph&aacute;t huy mọi tiềm năng to lớn của thanh ni&ecirc;n trong sự nghiệp c&aacute;ch mạng của Đảng, của d&acirc;n tộc.</p> <p style="text-align: right;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32267/IMG_3023.JPG" /><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">NH&Acirc;N DŨNG</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;