Đoàn Samco: Diễn đàn "Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh - Hành động của tuổi trẻ"

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong>Vừa qua, Đo&agrave;n Tổng C&ocirc;ng ty SAMCO tổ chức Diễn đ&agrave;n &ldquo;Di ch&uacute;c Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh &ndash; H&agrave;nh động của tuổi trẻ&rdquo; trong đội ngũ c&aacute;n bộ, đo&agrave;n vi&ecirc;n Tổng C&ocirc;ng ty.</strong></p> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32267/IMG_3044.JPG" /></p> <p style="text-align: justify;">Diễn đ&agrave;n diễn ra trong thời điểm hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện Di ch&uacute;c của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; 129 năm Ng&agrave;y sinh của B&aacute;c n&ecirc;n đ&atilde; được đ&aacute;nh gi&aacute; cao về &yacute; nghĩa lịch sử. Hội nghị đ&atilde; c&oacute; 04 b&aacute;o c&aacute;o tham luận l&agrave;m s&aacute;ng r&otilde; nhiều vấn đề l&yacute; luận v&agrave; thực tiễn về tư tưởng của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh về chăm lo gi&aacute;o dục thanh ni&ecirc;n, c&aacute;ch l&agrave;m hay trong c&ocirc;ng t&aacute;c thanh ni&ecirc;n, h&agrave;nh động của tuổi trẻ thực hiện Di ch&uacute;c Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh.</p> <p style="text-align: justify;">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&oacute; nhiều &yacute; kiến đ&atilde; n&ecirc;u bật những gi&aacute; trị tư tưởng trong Di ch&uacute;c của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh về bồi dưỡng thế hệ cho đời sau, về vận dụng những lời của B&aacute;c v&agrave;o ho&agrave;n cảnh của một x&atilde; hội đang chuyển động mạnh mẽ trong cuộc c&aacute;ch mạng c&ocirc;ng nghiệp lần thứ 4, nhiều s&aacute;ng kiến mới đ&oacute;ng g&oacute;p cho sự ph&aacute;t triển của Tổng C&ocirc;ng ty, những h&agrave;nh động cụ thể, thiết thực của thanh ni&ecirc;n thực hiện Di ch&uacute;c của B&aacute;c.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32267/IMG_3061.JPG" /></p> <p style="text-align: justify;">Diễn đ&agrave;n &ldquo;Di ch&uacute;c Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh &ndash; H&agrave;nh động của tuổi trẻ&rdquo; thể hiện tư tưởng, t&igrave;nh cảm, sự quan t&acirc;m đặc biệt của B&aacute;c Hồ đối với thanh ni&ecirc;n v&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c thanh ni&ecirc;n của Đảng.&nbsp;Người viết: &ldquo;Đo&agrave;n vi&ecirc;n v&agrave; thanh ni&ecirc;n ta n&oacute;i chung l&agrave; tốt, mọi việc đều hăng h&aacute;i xung phong, kh&ocirc;ng ngại kh&oacute; khăn, c&oacute; ch&iacute; tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo gi&aacute;o dục đạo đức c&aacute;ch mạng cho họ, đ&agrave;o tạo họ th&agrave;nh những người thừa kế x&acirc;y dựng chủ nghĩa x&atilde; hội vừa &ldquo;hồng&rdquo;, vừa &ldquo;chuy&ecirc;n&rdquo;. Bồi dưỡng thế hệ c&aacute;ch mạng cho đời sau l&agrave; một việc rất quan trọng v&agrave; rất cần thiết&rdquo;.</p> <p style="text-align: justify;">Đ&acirc;y ch&iacute;nh l&agrave; sự tổng kết l&yacute; luận m&agrave; Hồ Ch&iacute; Minh r&uacute;t ra từ lịch sử nh&acirc;n loại, d&acirc;n tộc; từ thực tiễn l&atilde;nh đạo, chỉ đạo c&ocirc;ng t&aacute;c thanh ni&ecirc;n của Người qua c&aacute;c thời kỳ c&aacute;ch mạng, để tiếp tục định hướng việc gi&aacute;o dục r&egrave;n luyện v&agrave; ph&aacute;t huy mọi tiềm năng to lớn của thanh ni&ecirc;n trong sự nghiệp c&aacute;ch mạng của Đảng, của d&acirc;n tộc.</p> <p style="text-align: right;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32267/IMG_3023.JPG" /><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">NH&Acirc;N DŨNG</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;