Bộ sách Di sản Hồ Chí Minh và hành trình 20 năm của một nhà xuất bản

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nh&igrave;n lại những trang giấy đ&atilde; ngả v&agrave;ng lẫn những tập s&aacute;ch mới được in c&aacute;ch đ&acirc;y kh&ocirc;ng l&acirc;u, người đọc c&oacute; thể thấy cả một cuộc h&agrave;nh tr&igrave;nh của c&aacute;c trang viết về B&aacute;c.</span></span></strong></p> <div class="content fck" id="main-detail-body" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 1.44; vertical-align: baseline; outline: 0px; color: rgb(34, 34, 34); letter-spacing: -0.2px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.95);"> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="font-family: Roboto; font-size: 11px; margin: 1.3em auto 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 1.45; vertical-align: baseline; outline: 0px; text-align: center; display: table; position: relative; z-index: 2;"> <p><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32270/anh-4-15576672359601399370591.jpg" style="height:375px; width:500px" /></p> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px; text-align: left;"> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Triển l&atilde;m chuy&ecirc;n đề Việt Nam đẹp nhất c&oacute; t&ecirc;n B&aacute;c Hồ - Ảnh: MAI THỤY</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nằm trong c&aacute;c hoạt động 50 năm thực hiện Di ch&uacute;c Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh (1969 - 2019), 30 tựa s&aacute;ch về B&aacute;c đang được trưng b&agrave;y tại đường s&aacute;ch Nguyễn Văn B&igrave;nh (Q.1, TP.HCM).</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với chủ đề&nbsp;<em>Việt Nam đẹp nhất c&oacute; t&ecirc;n B&aacute;c Hồ</em>, những cuốn s&aacute;ch tại triển l&atilde;m tập trung c&aacute;c mẩu chuyện về cuộc đời v&agrave; hoạt động của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh; tư tưởng của B&aacute;c trong c&aacute;c lĩnh vực ngoại giao, văn h&oacute;a, gi&aacute;o dục&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ&acirc;y cũng ch&iacute;nh l&agrave; những tập s&aacute;ch trong bộ&nbsp;<a href="http://tuoitre.vn/di-san-ho-chi-minh.html" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; display: initial; text-decoration-line: none; color: rgb(237, 27, 47); letter-spacing: -0.2px;" target="_blank" title="Di sản Hồ Chí Minh">Di sản Hồ Ch&iacute; Minh</a>&nbsp;do NXB Trẻ d&agrave;y c&ocirc;ng thực hiện suốt 20 năm qua (1999 - 2019). Triển l&atilde;m diễn ra đến ng&agrave;y 19-5.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>20 năm, 100 ng&agrave;n bản s&aacute;ch</strong></span></span></p> </div> </div> <div class="VCSortableInPreviewMode active" style="font-family: Roboto; font-size: 11px; margin: 1.3em auto 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 1.45; vertical-align: baseline; outline: 0px; text-align: center; display: table; position: relative; z-index: 2;"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/5/12/anh-5-1557667298595349450744.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; display: initial; text-decoration-line: none; cursor: zoom-in; color: rgb(237, 27, 47); letter-spacing: -0.2px;" target="_blank" title="Những cuốn sách được trưng bày trong triển lãm chuyên đề Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ - Ảnh: MAI THỤY"><img alt="Bộ sách Di sản Hồ Chí Minh và hành trình 20 năm của một nhà xuất bản - Ảnh 2." class="lightbox-content" id="img_e0482620-74b8-11e9-b906-4138c0b9faa3" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/5/12/anh-5-1557667298595349450744.jpg" style="border-style:initial; border-width:0px; color:transparent; font:inherit; margin:0px; max-width:100%; padding:0px; vertical-align:baseline; width:585.455px" title="Bộ sách Di sản Hồ Chí Minh và hành trình 20 năm của một nhà xuất bản - Ảnh 2." /></a></span></span></p> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px; text-align: left;"> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Những cuốn s&aacute;ch được trưng b&agrave;y trong triển l&atilde;m chuy&ecirc;n đề Việt Nam đẹp nhất c&oacute; t&ecirc;n B&aacute;c Hồ - Ảnh: MAI THỤY</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bộ s&aacute;ch được bắt đầu từ l&uacute;c tiến sĩ Qu&aacute;ch Thu Nguyệt (khi ấy l&agrave; ph&oacute; gi&aacute;m đốc NXB Trẻ) t&igrave;m tư liệu để thực hiện bộ s&aacute;ch về B&aacute;c trong dịp 30 năm Thực hiện Di ch&uacute;c Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh (1999).</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&quot;Đứng trước kho tư liệu khổng lồ của NXB Ch&iacute;nh trị Quốc gia, t&ocirc;i gần như vỡ &ograve;a.&nbsp;Họ c&oacute; rất nhiều tư liệu qu&yacute; gi&aacute;, nhưng lại chưa biết c&aacute;ch khai th&aacute;c n&ecirc;n nhiều c&acirc;u chuyện về B&aacute;c vẫn cứ m&atilde;i nằm trong kho. Ngay l&uacute;c đ&oacute;, t&ocirc;i biết m&igrave;nh c&oacute; nhiệm vụ phải đưa những cuốn s&aacute;ch gi&aacute; trị n&agrave;y đến với c&ocirc;ng ch&uacute;ng&quot; - b&agrave; Qu&aacute;ch Thu Nguyệt nhớ lại.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">V&agrave; như vậy, chỉ 4 th&aacute;ng (th&aacute;ng 5 đến th&aacute;ng 9-1999), NXB Trẻ đ&atilde; li&ecirc;n tiếp giới thiệu 21 tựa s&aacute;ch về B&aacute;c. Trong đ&oacute;, một số s&aacute;ch được tổng hợp từ c&aacute;c b&agrave;i viết của ch&iacute;nh Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; số c&ograve;n lại l&agrave; từ những người th&acirc;n cận với B&aacute;c như:&nbsp;<em>Sửa đổi lối l&agrave;m việc&nbsp;</em>(Hồ Ch&iacute; Minh),&nbsp;<em>Về vấn đề học tập</em>&nbsp;(Hồ Ch&iacute; Minh),&nbsp;<em>B&aacute;c Hồ thời ni&ecirc;n thiếu ở Huế</em>&nbsp;(Nguyễn Đắc Xu&acirc;n),&nbsp;<em>B&aacute;c Hồ kể chuyện T&acirc;y Du k&yacute;</em>&nbsp;(Trần Văn Giang),&nbsp;<em>B&aacute;c Hồ với văn h&oacute;a Trung Hoa&nbsp;</em>(Lương Duy Thứ&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Năm 2006, NXB Trẻ đ&atilde; ch&iacute;nh thức đặt t&ecirc;n cho bộ s&aacute;ch n&agrave;y l&agrave;&nbsp;<em>Di sản Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;</em>v&agrave; t&aacute;i bản, in th&ecirc;m một loạt t&aacute;c phẩm kh&aacute;c.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đến năm 2011, nh&acirc;n kỷ niệm 100 năm ng&agrave;y B&aacute;c ra đi t&igrave;m đường cứu nước, c&aacute;c t&aacute;c phẩm lại được t&aacute;i bản v&agrave; li&ecirc;n tục ấn h&agrave;nh những tập s&aacute;ch mới cho đến ng&agrave;y h&ocirc;m nay. Theo b&agrave; Qu&aacute;ch Thu Nguyệt, tổng lượng s&aacute;ch ph&aacute;t h&agrave;nh l&ecirc;n đến hơn 100.000 bản với 40 đầu s&aacute;ch về B&aacute;c đ&atilde; được NXB Trẻ đưa đến độc giả.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong những t&aacute;c phẩm được in gần đ&acirc;y c&oacute; tập s&aacute;ch&nbsp;<em>H&agrave;nh tr&igrave;nh theo ch&acirc;n B&aacute;c&nbsp;</em>(NXB Trẻ, 2016) của nh&agrave; bi&ecirc;n kịch Trần Đức Tuấn, s&aacute;ch dựa tr&ecirc;n phim t&agrave;i liệu c&ugrave;ng t&ecirc;n của h&atilde;ng phim TFS.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&quot;T&igrave;m hiểu chuyến đi của B&aacute;c từ khi l&agrave; một thanh ni&ecirc;n mới chập chững sang Ph&aacute;p cho đến những năm hoạt động ở Nga, Trung Quốc kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; c&aacute;ch để ca ngợi sự đ&oacute;ng g&oacute;p của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh với đất nước, thể hiện nh&acirc;n c&aacute;ch v&agrave; đức t&iacute;nh tốt đẹp của B&aacute;c, m&agrave; c&ograve;n l&agrave; cuộc h&agrave;nh tr&igrave;nh kh&aacute;m ph&aacute; qu&aacute; tr&igrave;nh d&agrave;nh độc lập của cả d&acirc;n tộc.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cũng ch&iacute;nh v&igrave; vậy, t&ocirc;i muốn chuyển thể bộ phim t&agrave;i liệu n&agrave;y sang dạng s&aacute;ch để nhiều người được biết đến cuộc h&agrave;nh tr&igrave;nh vĩ đại ấy&quot; - Nh&agrave; bi&ecirc;n kịch Trần Đức Tuấn chia sẻ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Những gửi gắm cho người đọc trẻ</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau 20 năm, đọc lại những trang viết về Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh, người đọc vẫn nh&igrave;n thấy những c&acirc;u chuyện mang t&iacute;nh thời sự h&ocirc;m nay của tr&iacute; huệ, t&igrave;nh người, l&ograve;ng bao dung v&agrave; sự đồng cảm&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đọc&nbsp;<em>B&aacute;c Hồ kể chuyện T&acirc;y Du k&yacute;</em>&nbsp;(NXB Trẻ, 1999) của t&aacute;c giả Trần Văn Giang, độc giả thấm th&iacute;a những t&acirc;m huyết của B&aacute;c d&agrave;nh cho c&aacute;ch mạng để rồi truyền niềm tin ấy cho thế hệ c&aacute;n bộ trẻ bằng những ẩn dụ trong chuyện T&acirc;y Du k&yacute;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cũng như đọc<em>&nbsp;B&aacute;c Hồ c&acirc;y đại th</em>ọ (NXB Trẻ, 1999) của t&aacute;c giả Đo&agrave;n Minh Tuấn, người trẻ mới hiểu được t&igrave;nh cảm, niềm tin lớn lao của người d&acirc;n d&agrave;nh cho Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trao đổi với&nbsp;<em>Tuổi Trẻ Online</em>, &ocirc;ng H&agrave; An Huy, bi&ecirc;n tập vi&ecirc;n NXB Trẻ - người đ&atilde; gắn liền với bộ s&aacute;ch&nbsp;<em>Di sản Hồ Ch&iacute; Minh</em>&nbsp;từ những ng&agrave;y đầu đến nay, cho biết với &ocirc;ng bộ s&aacute;ch n&agrave;y kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; một nhiệm vụ ch&iacute;nh trị, m&agrave; c&ograve;n l&agrave; cơ hội để &ocirc;ng tiếp x&uacute;c với c&aacute;c nh&acirc;n sĩ tr&iacute; thức từng kệ cạnh B&aacute;c Hồ v&agrave; c&oacute; những kỉ niệm vui buồn với từng trang viết ấy.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&quot;Trong x&atilde; hội ng&agrave;y nay, thời giờ rất qu&yacute; gi&aacute;, vậy n&ecirc;n ch&uacute;ng t&ocirc;i chủ trương chỉ l&agrave;m bản thảo c&oacute; độ d&agrave;y vừa phải, trong qu&aacute; tr&igrave;nh bi&ecirc;n tập, ch&uacute; &yacute; gia c&ocirc;ng ch&uacute; giải v&agrave; th&ecirc;m ảnh minh hoạ. B&ecirc;n cạnh việc chăm ch&uacute;t nội dung, c&aacute;c tựa trong tủ s&aacute;ch đều được tr&igrave;nh b&agrave;y đồng bộ để thu h&uacute;t sự ch&uacute; &yacute; của bạn đọc&quot; - &ocirc;ng H&agrave; An Huy chia sẻ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Theo &ocirc;ng Nguyễn Phan Nam An, Trưởng ban Ch&iacute;nh trị - Kinh tế NXB Trẻ, một số cuốn s&aacute;ch ph&aacute;t h&agrave;nh gần đ&acirc;y như:&nbsp;<em>Sửa đổi lối l&agrave;m việc, Đọc Tuy&ecirc;n ng&ocirc;n của Đảng Cộng sản, Tuy&ecirc;n ng&ocirc;n của Đảng Cộng sản</em>&hellip; được in theo dạng s&aacute;ch bỏ t&uacute;i.</span></span></p> </div> </div> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="font-family: Roboto; font-size: 11px; margin: 1.3em auto 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 1.45; vertical-align: baseline; outline: 0px; text-align: center; display: table; position: relative; z-index: 2;"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/5/12/anh-11-15576674380231231950125.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; display: initial; text-decoration-line: none; cursor: zoom-in; color: rgb(237, 27, 47); letter-spacing: -0.2px;" target="_blank" title="Bộ sách Di sản Hồ Chí Minh được NXB Trẻ in dạng bỏ túi - Ảnh: MAI THỤY"><img alt="Bộ sách Di sản Hồ Chí Minh và hành trình 20 năm của một nhà xuất bản - Ảnh 3." class="lightbox-content" id="img_32a64500-74b9-11e9-93b6-45f73ee8086a" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/5/12/anh-11-15576674380231231950125.jpg" style="border-style:initial; border-width:0px; color:transparent; font:inherit; margin:0px; max-width:100%; padding:0px; vertical-align:baseline; width:585.455px" title="Bộ sách Di sản Hồ Chí Minh và hành trình 20 năm của một nhà xuất bản - Ảnh 3." /></a></span></span></p> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px; text-align: left;"> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bộ s&aacute;ch Di sản Hồ Ch&iacute; Minh được NXB Trẻ in dạng bỏ t&uacute;i - Ảnh: MAI THỤY</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&Ocirc;ng cho rằng ở nước ngo&agrave;i, những cuốn s&aacute;ch về tuy&ecirc;n ng&ocirc;n độc lập, c&aacute;c danh nh&acirc;n văn h&oacute;a in theo dạng bỏ t&uacute;i được rất nhiều người mua để tiện mang theo b&ecirc;n m&igrave;nh. Cũng v&igrave; thế, NXB Trẻ muốn thay đổi khổ s&aacute;ch để tiếp cận đến nhu cầu người cầu đọc v&agrave; những cuốn s&aacute;ch qu&yacute; gi&aacute; n&agrave;y c&oacute; thể dễ d&agrave;ng đi đến khắp mọi nơi tr&ecirc;n thế giới.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&quot;Bộ s&aacute;ch bỏ t&uacute;i n&agrave;y l&agrave;m t&ocirc;i nhớ lại c&aacute;c tập s&aacute;ch nhỏ được những người l&iacute;nh cất trong ba l&ocirc;, đi khắp chiến trường thời kỳ chiến tranh v&agrave; được đọc l&ecirc;n trong những đ&ecirc;m dừng ch&acirc;n của chặng đường h&agrave;nh qu&acirc;n&quot; - b&agrave; Qu&aacute;ch Thu Nguyệt n&oacute;i.</span></span></p> </div> </div> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>&nbsp; &nbsp; </strong></span></span><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>&nbsp; H&agrave;nh tr&igrave;nh 20 năm bộ s&aacute;ch Di sản Hồ Ch&iacute; Minh</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ&oacute; l&agrave; t&ecirc;n của buổi tọa đ&agrave;m sẽ được tổ chức tại đường s&aacute;ch Nguyễn Văn B&igrave;nh v&agrave;o l&uacute;c 8h30 ng&agrave;y 19-5. Trong buổi tr&ograve; chuyện, c&aacute;c kh&aacute;ch mời gồm nh&agrave; b&aacute;o Dương Th&agrave;nh Truyền, PGS. TS Vũ T&igrave;nh, TS Qu&aacute;ch Thu Nguyệt&hellip; sẽ chia sẻ qu&aacute; tr&igrave;nh thực hiện bộ s&aacute;ch&nbsp;Di sản Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;v&agrave; n&ecirc;u l&ecirc;n những suy nghĩ về gi&aacute; trị tư tưởng, đạo đức của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh trong thời đại ng&agrave;y nay.</span></span></em></p> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="margin: 1.3em auto 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 1.45; vertical-align: baseline; outline: 0px; text-align: center; display: table; position: relative; z-index: 2;"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/5/12/anh-12-1557667362766660004550.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; display: initial; text-decoration-line: none; cursor: zoom-in; color: rgb(237, 27, 47); letter-spacing: -0.2px;" target="_blank" title="Bìa sách Sửa đối lối làm việc (Hồ Chí Minh) được NXB Trẻ in trong ba lần phát hành 2007, 2013, 2018 - Ảnh: MAI THỤY"><img alt="Bộ sách Di sản Hồ Chí Minh và hành trình 20 năm của một nhà xuất bản - Ảnh 5." class="lightbox-content" id="img_05d92740-74b9-11e9-93a4-11ea49e45789" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/5/12/anh-12-1557667362766660004550.jpg" style="border-style:initial; border-width:0px; color:transparent; font:inherit; margin:0px; max-width:100%; padding:0px; vertical-align:baseline; width:585.455px" title="Bộ sách Di sản Hồ Chí Minh và hành trình 20 năm của một nhà xuất bản - Ảnh 5." /></a></span></span></p> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption" style="font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; text-align: left;"> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&igrave;a s&aacute;ch Sửa đối lối l&agrave;m việc (Hồ Ch&iacute; Minh) được NXB Trẻ in trong ba lần ph&aacute;t h&agrave;nh 2007, 2013, 2018 - Ảnh: MAI THỤY</span></span></em></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">THEO MAI THỤY (B&Aacute;O TUỔI TRẺ)</span></strong></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> </div> </div> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;