Bộ sách Di sản Hồ Chí Minh và hành trình 20 năm của một nhà xuất bản

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nh&igrave;n lại những trang giấy đ&atilde; ngả v&agrave;ng lẫn những tập s&aacute;ch mới được in c&aacute;ch đ&acirc;y kh&ocirc;ng l&acirc;u, người đọc c&oacute; thể thấy cả một cuộc h&agrave;nh tr&igrave;nh của c&aacute;c trang viết về B&aacute;c.</span></span></strong></p> <div class="content fck" id="main-detail-body" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 1.44; vertical-align: baseline; outline: 0px; color: rgb(34, 34, 34); letter-spacing: -0.2px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.95);"> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="font-family: Roboto; font-size: 11px; margin: 1.3em auto 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 1.45; vertical-align: baseline; outline: 0px; text-align: center; display: table; position: relative; z-index: 2;"> <p><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32270/anh-4-15576672359601399370591.jpg" style="height:375px; width:500px" /></p> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px; text-align: left;"> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Triển l&atilde;m chuy&ecirc;n đề Việt Nam đẹp nhất c&oacute; t&ecirc;n B&aacute;c Hồ - Ảnh: MAI THỤY</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nằm trong c&aacute;c hoạt động 50 năm thực hiện Di ch&uacute;c Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh (1969 - 2019), 30 tựa s&aacute;ch về B&aacute;c đang được trưng b&agrave;y tại đường s&aacute;ch Nguyễn Văn B&igrave;nh (Q.1, TP.HCM).</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với chủ đề&nbsp;<em>Việt Nam đẹp nhất c&oacute; t&ecirc;n B&aacute;c Hồ</em>, những cuốn s&aacute;ch tại triển l&atilde;m tập trung c&aacute;c mẩu chuyện về cuộc đời v&agrave; hoạt động của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh; tư tưởng của B&aacute;c trong c&aacute;c lĩnh vực ngoại giao, văn h&oacute;a, gi&aacute;o dục&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ&acirc;y cũng ch&iacute;nh l&agrave; những tập s&aacute;ch trong bộ&nbsp;<a href="http://tuoitre.vn/di-san-ho-chi-minh.html" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; display: initial; text-decoration-line: none; color: rgb(237, 27, 47); letter-spacing: -0.2px;" target="_blank" title="Di sản Hồ Chí Minh">Di sản Hồ Ch&iacute; Minh</a>&nbsp;do NXB Trẻ d&agrave;y c&ocirc;ng thực hiện suốt 20 năm qua (1999 - 2019). Triển l&atilde;m diễn ra đến ng&agrave;y 19-5.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>20 năm, 100 ng&agrave;n bản s&aacute;ch</strong></span></span></p> </div> </div> <div class="VCSortableInPreviewMode active" style="font-family: Roboto; font-size: 11px; margin: 1.3em auto 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 1.45; vertical-align: baseline; outline: 0px; text-align: center; display: table; position: relative; z-index: 2;"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/5/12/anh-5-1557667298595349450744.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; display: initial; text-decoration-line: none; cursor: zoom-in; color: rgb(237, 27, 47); letter-spacing: -0.2px;" target="_blank" title="Những cuốn sách được trưng bày trong triển lãm chuyên đề Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ - Ảnh: MAI THỤY"><img alt="Bộ sách Di sản Hồ Chí Minh và hành trình 20 năm của một nhà xuất bản - Ảnh 2." class="lightbox-content" id="img_e0482620-74b8-11e9-b906-4138c0b9faa3" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/5/12/anh-5-1557667298595349450744.jpg" style="border-style:initial; border-width:0px; color:transparent; font:inherit; margin:0px; max-width:100%; padding:0px; vertical-align:baseline; width:585.455px" title="Bộ sách Di sản Hồ Chí Minh và hành trình 20 năm của một nhà xuất bản - Ảnh 2." /></a></span></span></p> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px; text-align: left;"> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Những cuốn s&aacute;ch được trưng b&agrave;y trong triển l&atilde;m chuy&ecirc;n đề Việt Nam đẹp nhất c&oacute; t&ecirc;n B&aacute;c Hồ - Ảnh: MAI THỤY</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bộ s&aacute;ch được bắt đầu từ l&uacute;c tiến sĩ Qu&aacute;ch Thu Nguyệt (khi ấy l&agrave; ph&oacute; gi&aacute;m đốc NXB Trẻ) t&igrave;m tư liệu để thực hiện bộ s&aacute;ch về B&aacute;c trong dịp 30 năm Thực hiện Di ch&uacute;c Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh (1999).</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&quot;Đứng trước kho tư liệu khổng lồ của NXB Ch&iacute;nh trị Quốc gia, t&ocirc;i gần như vỡ &ograve;a.&nbsp;Họ c&oacute; rất nhiều tư liệu qu&yacute; gi&aacute;, nhưng lại chưa biết c&aacute;ch khai th&aacute;c n&ecirc;n nhiều c&acirc;u chuyện về B&aacute;c vẫn cứ m&atilde;i nằm trong kho. Ngay l&uacute;c đ&oacute;, t&ocirc;i biết m&igrave;nh c&oacute; nhiệm vụ phải đưa những cuốn s&aacute;ch gi&aacute; trị n&agrave;y đến với c&ocirc;ng ch&uacute;ng&quot; - b&agrave; Qu&aacute;ch Thu Nguyệt nhớ lại.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">V&agrave; như vậy, chỉ 4 th&aacute;ng (th&aacute;ng 5 đến th&aacute;ng 9-1999), NXB Trẻ đ&atilde; li&ecirc;n tiếp giới thiệu 21 tựa s&aacute;ch về B&aacute;c. Trong đ&oacute;, một số s&aacute;ch được tổng hợp từ c&aacute;c b&agrave;i viết của ch&iacute;nh Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; số c&ograve;n lại l&agrave; từ những người th&acirc;n cận với B&aacute;c như:&nbsp;<em>Sửa đổi lối l&agrave;m việc&nbsp;</em>(Hồ Ch&iacute; Minh),&nbsp;<em>Về vấn đề học tập</em>&nbsp;(Hồ Ch&iacute; Minh),&nbsp;<em>B&aacute;c Hồ thời ni&ecirc;n thiếu ở Huế</em>&nbsp;(Nguyễn Đắc Xu&acirc;n),&nbsp;<em>B&aacute;c Hồ kể chuyện T&acirc;y Du k&yacute;</em>&nbsp;(Trần Văn Giang),&nbsp;<em>B&aacute;c Hồ với văn h&oacute;a Trung Hoa&nbsp;</em>(Lương Duy Thứ&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Năm 2006, NXB Trẻ đ&atilde; ch&iacute;nh thức đặt t&ecirc;n cho bộ s&aacute;ch n&agrave;y l&agrave;&nbsp;<em>Di sản Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;</em>v&agrave; t&aacute;i bản, in th&ecirc;m một loạt t&aacute;c phẩm kh&aacute;c.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đến năm 2011, nh&acirc;n kỷ niệm 100 năm ng&agrave;y B&aacute;c ra đi t&igrave;m đường cứu nước, c&aacute;c t&aacute;c phẩm lại được t&aacute;i bản v&agrave; li&ecirc;n tục ấn h&agrave;nh những tập s&aacute;ch mới cho đến ng&agrave;y h&ocirc;m nay. Theo b&agrave; Qu&aacute;ch Thu Nguyệt, tổng lượng s&aacute;ch ph&aacute;t h&agrave;nh l&ecirc;n đến hơn 100.000 bản với 40 đầu s&aacute;ch về B&aacute;c đ&atilde; được NXB Trẻ đưa đến độc giả.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong những t&aacute;c phẩm được in gần đ&acirc;y c&oacute; tập s&aacute;ch&nbsp;<em>H&agrave;nh tr&igrave;nh theo ch&acirc;n B&aacute;c&nbsp;</em>(NXB Trẻ, 2016) của nh&agrave; bi&ecirc;n kịch Trần Đức Tuấn, s&aacute;ch dựa tr&ecirc;n phim t&agrave;i liệu c&ugrave;ng t&ecirc;n của h&atilde;ng phim TFS.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&quot;T&igrave;m hiểu chuyến đi của B&aacute;c từ khi l&agrave; một thanh ni&ecirc;n mới chập chững sang Ph&aacute;p cho đến những năm hoạt động ở Nga, Trung Quốc kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; c&aacute;ch để ca ngợi sự đ&oacute;ng g&oacute;p của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh với đất nước, thể hiện nh&acirc;n c&aacute;ch v&agrave; đức t&iacute;nh tốt đẹp của B&aacute;c, m&agrave; c&ograve;n l&agrave; cuộc h&agrave;nh tr&igrave;nh kh&aacute;m ph&aacute; qu&aacute; tr&igrave;nh d&agrave;nh độc lập của cả d&acirc;n tộc.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cũng ch&iacute;nh v&igrave; vậy, t&ocirc;i muốn chuyển thể bộ phim t&agrave;i liệu n&agrave;y sang dạng s&aacute;ch để nhiều người được biết đến cuộc h&agrave;nh tr&igrave;nh vĩ đại ấy&quot; - Nh&agrave; bi&ecirc;n kịch Trần Đức Tuấn chia sẻ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Những gửi gắm cho người đọc trẻ</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau 20 năm, đọc lại những trang viết về Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh, người đọc vẫn nh&igrave;n thấy những c&acirc;u chuyện mang t&iacute;nh thời sự h&ocirc;m nay của tr&iacute; huệ, t&igrave;nh người, l&ograve;ng bao dung v&agrave; sự đồng cảm&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đọc&nbsp;<em>B&aacute;c Hồ kể chuyện T&acirc;y Du k&yacute;</em>&nbsp;(NXB Trẻ, 1999) của t&aacute;c giả Trần Văn Giang, độc giả thấm th&iacute;a những t&acirc;m huyết của B&aacute;c d&agrave;nh cho c&aacute;ch mạng để rồi truyền niềm tin ấy cho thế hệ c&aacute;n bộ trẻ bằng những ẩn dụ trong chuyện T&acirc;y Du k&yacute;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cũng như đọc<em>&nbsp;B&aacute;c Hồ c&acirc;y đại th</em>ọ (NXB Trẻ, 1999) của t&aacute;c giả Đo&agrave;n Minh Tuấn, người trẻ mới hiểu được t&igrave;nh cảm, niềm tin lớn lao của người d&acirc;n d&agrave;nh cho Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trao đổi với&nbsp;<em>Tuổi Trẻ Online</em>, &ocirc;ng H&agrave; An Huy, bi&ecirc;n tập vi&ecirc;n NXB Trẻ - người đ&atilde; gắn liền với bộ s&aacute;ch&nbsp;<em>Di sản Hồ Ch&iacute; Minh</em>&nbsp;từ những ng&agrave;y đầu đến nay, cho biết với &ocirc;ng bộ s&aacute;ch n&agrave;y kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; một nhiệm vụ ch&iacute;nh trị, m&agrave; c&ograve;n l&agrave; cơ hội để &ocirc;ng tiếp x&uacute;c với c&aacute;c nh&acirc;n sĩ tr&iacute; thức từng kệ cạnh B&aacute;c Hồ v&agrave; c&oacute; những kỉ niệm vui buồn với từng trang viết ấy.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&quot;Trong x&atilde; hội ng&agrave;y nay, thời giờ rất qu&yacute; gi&aacute;, vậy n&ecirc;n ch&uacute;ng t&ocirc;i chủ trương chỉ l&agrave;m bản thảo c&oacute; độ d&agrave;y vừa phải, trong qu&aacute; tr&igrave;nh bi&ecirc;n tập, ch&uacute; &yacute; gia c&ocirc;ng ch&uacute; giải v&agrave; th&ecirc;m ảnh minh hoạ. B&ecirc;n cạnh việc chăm ch&uacute;t nội dung, c&aacute;c tựa trong tủ s&aacute;ch đều được tr&igrave;nh b&agrave;y đồng bộ để thu h&uacute;t sự ch&uacute; &yacute; của bạn đọc&quot; - &ocirc;ng H&agrave; An Huy chia sẻ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Theo &ocirc;ng Nguyễn Phan Nam An, Trưởng ban Ch&iacute;nh trị - Kinh tế NXB Trẻ, một số cuốn s&aacute;ch ph&aacute;t h&agrave;nh gần đ&acirc;y như:&nbsp;<em>Sửa đổi lối l&agrave;m việc, Đọc Tuy&ecirc;n ng&ocirc;n của Đảng Cộng sản, Tuy&ecirc;n ng&ocirc;n của Đảng Cộng sản</em>&hellip; được in theo dạng s&aacute;ch bỏ t&uacute;i.</span></span></p> </div> </div> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="font-family: Roboto; font-size: 11px; margin: 1.3em auto 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 1.45; vertical-align: baseline; outline: 0px; text-align: center; display: table; position: relative; z-index: 2;"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/5/12/anh-11-15576674380231231950125.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; display: initial; text-decoration-line: none; cursor: zoom-in; color: rgb(237, 27, 47); letter-spacing: -0.2px;" target="_blank" title="Bộ sách Di sản Hồ Chí Minh được NXB Trẻ in dạng bỏ túi - Ảnh: MAI THỤY"><img alt="Bộ sách Di sản Hồ Chí Minh và hành trình 20 năm của một nhà xuất bản - Ảnh 3." class="lightbox-content" id="img_32a64500-74b9-11e9-93b6-45f73ee8086a" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/5/12/anh-11-15576674380231231950125.jpg" style="border-style:initial; border-width:0px; color:transparent; font:inherit; margin:0px; max-width:100%; padding:0px; vertical-align:baseline; width:585.455px" title="Bộ sách Di sản Hồ Chí Minh và hành trình 20 năm của một nhà xuất bản - Ảnh 3." /></a></span></span></p> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px; text-align: left;"> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bộ s&aacute;ch Di sản Hồ Ch&iacute; Minh được NXB Trẻ in dạng bỏ t&uacute;i - Ảnh: MAI THỤY</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&Ocirc;ng cho rằng ở nước ngo&agrave;i, những cuốn s&aacute;ch về tuy&ecirc;n ng&ocirc;n độc lập, c&aacute;c danh nh&acirc;n văn h&oacute;a in theo dạng bỏ t&uacute;i được rất nhiều người mua để tiện mang theo b&ecirc;n m&igrave;nh. Cũng v&igrave; thế, NXB Trẻ muốn thay đổi khổ s&aacute;ch để tiếp cận đến nhu cầu người cầu đọc v&agrave; những cuốn s&aacute;ch qu&yacute; gi&aacute; n&agrave;y c&oacute; thể dễ d&agrave;ng đi đến khắp mọi nơi tr&ecirc;n thế giới.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&quot;Bộ s&aacute;ch bỏ t&uacute;i n&agrave;y l&agrave;m t&ocirc;i nhớ lại c&aacute;c tập s&aacute;ch nhỏ được những người l&iacute;nh cất trong ba l&ocirc;, đi khắp chiến trường thời kỳ chiến tranh v&agrave; được đọc l&ecirc;n trong những đ&ecirc;m dừng ch&acirc;n của chặng đường h&agrave;nh qu&acirc;n&quot; - b&agrave; Qu&aacute;ch Thu Nguyệt n&oacute;i.</span></span></p> </div> </div> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>&nbsp; &nbsp; </strong></span></span><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>&nbsp; H&agrave;nh tr&igrave;nh 20 năm bộ s&aacute;ch Di sản Hồ Ch&iacute; Minh</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đ&oacute; l&agrave; t&ecirc;n của buổi tọa đ&agrave;m sẽ được tổ chức tại đường s&aacute;ch Nguyễn Văn B&igrave;nh v&agrave;o l&uacute;c 8h30 ng&agrave;y 19-5. Trong buổi tr&ograve; chuyện, c&aacute;c kh&aacute;ch mời gồm nh&agrave; b&aacute;o Dương Th&agrave;nh Truyền, PGS. TS Vũ T&igrave;nh, TS Qu&aacute;ch Thu Nguyệt&hellip; sẽ chia sẻ qu&aacute; tr&igrave;nh thực hiện bộ s&aacute;ch&nbsp;Di sản Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;v&agrave; n&ecirc;u l&ecirc;n những suy nghĩ về gi&aacute; trị tư tưởng, đạo đức của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh trong thời đại ng&agrave;y nay.</span></span></em></p> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="margin: 1.3em auto 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 1.45; vertical-align: baseline; outline: 0px; text-align: center; display: table; position: relative; z-index: 2;"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/5/12/anh-12-1557667362766660004550.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; display: initial; text-decoration-line: none; cursor: zoom-in; color: rgb(237, 27, 47); letter-spacing: -0.2px;" target="_blank" title="Bìa sách Sửa đối lối làm việc (Hồ Chí Minh) được NXB Trẻ in trong ba lần phát hành 2007, 2013, 2018 - Ảnh: MAI THỤY"><img alt="Bộ sách Di sản Hồ Chí Minh và hành trình 20 năm của một nhà xuất bản - Ảnh 5." class="lightbox-content" id="img_05d92740-74b9-11e9-93a4-11ea49e45789" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/5/12/anh-12-1557667362766660004550.jpg" style="border-style:initial; border-width:0px; color:transparent; font:inherit; margin:0px; max-width:100%; padding:0px; vertical-align:baseline; width:585.455px" title="Bộ sách Di sản Hồ Chí Minh và hành trình 20 năm của một nhà xuất bản - Ảnh 5." /></a></span></span></p> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption" style="font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; text-align: left;"> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&igrave;a s&aacute;ch Sửa đối lối l&agrave;m việc (Hồ Ch&iacute; Minh) được NXB Trẻ in trong ba lần ph&aacute;t h&agrave;nh 2007, 2013, 2018 - Ảnh: MAI THỤY</span></span></em></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">THEO MAI THỤY (B&Aacute;O TUỔI TRẺ)</span></strong></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> </div> </div> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;