Sinh viên UIT thực hiện công trình làm theo lời Bác, trồng mới 1.000 cây xanh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Thiết thực lập th&agrave;nh t&iacute;ch thi đua thực hiện Kế hoạch tổ chức c&aacute;c hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di ch&uacute;c Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh (1969 - 2019), Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n - Hội Sinh vi&ecirc;n Trường Đại học C&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin - Đại học Quốc gia TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde;&nbsp;thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n trồng 1.000 c&acirc;y xanh trong khu&ocirc;n vi&ecirc;n nh&agrave; trường.&nbsp;</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đ&acirc;y cũng l&agrave; c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n l&agrave;m theo lời B&aacute;c của c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n trường.&nbsp;L&uacute;c, sinh thời, Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh vốn y&ecirc;u thi&ecirc;n nhi&ecirc;n, sống h&ograve;a m&igrave;nh với thi&ecirc;n nhi&ecirc;n n&ecirc;n từ những ng&agrave;y hoạt động c&aacute;ch mạng, d&ugrave; bận trăm c&ocirc;ng ngh&igrave;n việc nhưng Người vẫn lu&ocirc;n ch&uacute; trọng tới việc trồng c&acirc;y, g&acirc;y rừng để bảo vệ v&agrave; x&acirc;y dựng m&ocirc;i trường sinh th&aacute;i, bảo đảm cho điều kiện sống lu&ocirc;n trong l&agrave;nh, g&oacute;p phần n&acirc;ng cao đời sống vật chất. C V&igrave; vậy, trong những b&agrave;i n&oacute;i, viết của m&igrave;nh, Người nhắc tới từ &ldquo;trồng c&acirc;y&rdquo; 147 lần.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trong Di ch&uacute;c của Người cũng kh&ocirc;ng qu&ecirc;n nhắc nhở Nh&acirc;n d&acirc;n ta phải tiếp tục trồng c&acirc;y g&acirc;y rừng, Người viết: &ldquo;N&ecirc;n c&oacute; kế hoạch trồng c&acirc;y tr&ecirc;n v&agrave; chung quanh đồi. Ai đến thăm th&igrave; trồng một v&agrave;i c&acirc;y l&agrave;m kỷ niệm. L&acirc;u ng&agrave;y, c&acirc;y nhiều th&agrave;nh rừng sẽ tốt cho phong cảnh v&agrave; lợi cho n&ocirc;ng nghiệp&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px">[<img alt="" class="size-full wp-image-18675" src="http://tuoitre.uit.edu.vn/wp-content/uploads/2018/10/IMG_20181013_140006.jpg" style="height:450px; width:600px" /> <em>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; </em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>&nbsp;C&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n&nbsp;tham gia trồng c&acirc;y v&agrave;o ng&agrave;y 13/10/2018</em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" class="size-full wp-image-18679" src="http://tuoitre.uit.edu.vn/wp-content/uploads/2018/10/IMG_20181013_140422.jpg" style="height:450px; width:600px" /> <em>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" class="size-full wp-image-18678" src="http://tuoitre.uit.edu.vn/wp-content/uploads/2018/10/IMG_20181021_083240.jpg" style="height:450px; width:600px" /><em> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>&nbsp;C&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n&nbsp;tham gia trồng c&acirc;y v&agrave;o ng&agrave;y 14/10/2018</em>&nbsp;<em>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; </em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&ocirc;ng tr&igrave;nh&nbsp;được c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n Đại học C&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin thực hiện&nbsp;trong c&aacute;c ng&agrave;y thứ bảy&nbsp;v&agrave; chủ nhật h&agrave;ng tuần từ ng&agrave;y 13/10 đến ng&agrave;y 18/11/2018 v&agrave; tiếp tục chăm s&oacute;c c&aacute;c c&acirc;y đ&atilde; được trồng, tuy&ecirc;n truyền, gi&aacute;o dục, n&acirc;ng cao nhận thức về vai tr&ograve; tr&aacute;ch nhiệm của c&aacute;n bộ, đo&agrave;n vi&ecirc;n, hội vi&ecirc;n v&agrave; sinh vi&ecirc;n về việc trồng v&agrave; chăm s&oacute;c c&acirc;y xanh tạo một m&ocirc;i trường xanh - sạch - đẹp, g&oacute;p phần chung tay bảo vệ m&ocirc;i trường v&agrave; x&acirc;y dựng nh&agrave; trường&nbsp;văn minh, hiện đại.</span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">MINH KHA</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;