Sinh viên UIT thực hiện công trình làm theo lời Bác, trồng mới 1.000 cây xanh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Thiết thực lập th&agrave;nh t&iacute;ch thi đua thực hiện Kế hoạch tổ chức c&aacute;c hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di ch&uacute;c Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh (1969 - 2019), Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n - Hội Sinh vi&ecirc;n Trường Đại học C&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin - Đại học Quốc gia TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde;&nbsp;thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n trồng 1.000 c&acirc;y xanh trong khu&ocirc;n vi&ecirc;n nh&agrave; trường.&nbsp;</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đ&acirc;y cũng l&agrave; c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n l&agrave;m theo lời B&aacute;c của c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n trường.&nbsp;L&uacute;c, sinh thời, Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh vốn y&ecirc;u thi&ecirc;n nhi&ecirc;n, sống h&ograve;a m&igrave;nh với thi&ecirc;n nhi&ecirc;n n&ecirc;n từ những ng&agrave;y hoạt động c&aacute;ch mạng, d&ugrave; bận trăm c&ocirc;ng ngh&igrave;n việc nhưng Người vẫn lu&ocirc;n ch&uacute; trọng tới việc trồng c&acirc;y, g&acirc;y rừng để bảo vệ v&agrave; x&acirc;y dựng m&ocirc;i trường sinh th&aacute;i, bảo đảm cho điều kiện sống lu&ocirc;n trong l&agrave;nh, g&oacute;p phần n&acirc;ng cao đời sống vật chất. C V&igrave; vậy, trong những b&agrave;i n&oacute;i, viết của m&igrave;nh, Người nhắc tới từ &ldquo;trồng c&acirc;y&rdquo; 147 lần.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trong Di ch&uacute;c của Người cũng kh&ocirc;ng qu&ecirc;n nhắc nhở Nh&acirc;n d&acirc;n ta phải tiếp tục trồng c&acirc;y g&acirc;y rừng, Người viết: &ldquo;N&ecirc;n c&oacute; kế hoạch trồng c&acirc;y tr&ecirc;n v&agrave; chung quanh đồi. Ai đến thăm th&igrave; trồng một v&agrave;i c&acirc;y l&agrave;m kỷ niệm. L&acirc;u ng&agrave;y, c&acirc;y nhiều th&agrave;nh rừng sẽ tốt cho phong cảnh v&agrave; lợi cho n&ocirc;ng nghiệp&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px">[<img alt="" class="size-full wp-image-18675" src="http://tuoitre.uit.edu.vn/wp-content/uploads/2018/10/IMG_20181013_140006.jpg" style="height:450px; width:600px" /> <em>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; </em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>&nbsp;C&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n Khoa Hệ thống Th&ocirc;ng tin tham gia trồng c&acirc;y v&agrave;o ng&agrave;y 13/10/2018</em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" class="size-full wp-image-18679" src="http://tuoitre.uit.edu.vn/wp-content/uploads/2018/10/IMG_20181013_140422.jpg" style="height:450px; width:600px" /> <em>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" class="size-full wp-image-18678" src="http://tuoitre.uit.edu.vn/wp-content/uploads/2018/10/IMG_20181021_083240.jpg" style="height:450px; width:600px" /><em> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>&nbsp;C&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n Khoa Hệ thống Th&ocirc;ng tin tham gia trồng c&acirc;y v&agrave;o ng&agrave;y 14/10/2018</em>&nbsp;<em>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; </em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&ocirc;ng tr&igrave;nh&nbsp;được c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n Đại học C&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin thực hiện&nbsp;trong c&aacute;c ng&agrave;y thứ bảy&nbsp;v&agrave; chủ nhật h&agrave;ng tuần từ ng&agrave;y 13/10 đến ng&agrave;y 18/11/2018 v&agrave; tiếp tục chăm s&oacute;c c&aacute;c c&acirc;y đ&atilde; được trồng, tuy&ecirc;n truyền, gi&aacute;o dục, n&acirc;ng cao nhận thức về vai tr&ograve; tr&aacute;ch nhiệm của c&aacute;n bộ, đo&agrave;n vi&ecirc;n, hội vi&ecirc;n v&agrave; sinh vi&ecirc;n về việc trồng v&agrave; chăm s&oacute;c c&acirc;y xanh tạo một m&ocirc;i trường xanh - sạch - đẹp, g&oacute;p phần chung tay bảo vệ m&ocirc;i trường v&agrave; x&acirc;y dựng nh&agrave; trường&nbsp;văn minh, hiện đại.</span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">MINH KHA</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Theo GS.TS Võ Văn Sen: “Trong Di chúc, Người không quên để lại một niềm tin tưởng lớn lao đối với thanh niên và căn dặn Đảng ta phải có trách nhiệm giáo dục thanh niên trở thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa hồng vừa chuyên”.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tuy khởi đầu với nhiều bất lợi song đội tuyển TP.HCM đã giành giải nhất chung kết cuộc thi ‘Ánh sáng soi đường’ toàn quốc diễn ra tại Đại học Giao thông vận tải tối 19-5.

Agile Việt Nam
;