NSƯT Ca Lê Hồng: Học Bác Hồ từ cách dọn chén bát, học ngoại ngữ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <div class="content fck" id="main-detail-body" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: medium; line-height: 1.44; font-family: NotoSans-Regular; vertical-align: baseline; color: rgb(34, 34, 34); letter-spacing: -0.2px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.95);"> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>TTO - Nữ nghệ sĩ ưu t&uacute;, đạo diễn Ca L&ecirc; Hồng đ&atilde; chia sẻ những kỷ niệm về những lần được gặp B&aacute;c Hồ. B&agrave; n&oacute;i: &#39;B&aacute;c đ&atilde; nhắc nhở, t&ocirc;i m&atilde;i ghi nhớ trong suốt cuộc đời l&agrave;m nghề&#39;.</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32288/co%20Hong.jpg" style="height:391px; width:586px" /></strong><br /> NSƯT, đạo diễn Ca L&ecirc; Hồng chia sẻ những lần được gặp B&aacute;c Hồ - Ảnh: K.ANH</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đạo diễn Ca L&ecirc; Hồng đ&atilde; được gặp Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh 4 lần. Lần đầu ti&ecirc;n l&agrave; v&agrave;o năm 1956, khi b&agrave; vừa tập kết ra Bắc. Những lần sau đ&oacute; v&agrave;o c&aacute;c năm 1960, 1962 v&agrave; 1963. Lần n&agrave;o, c&ocirc; diễn vi&ecirc;n ng&agrave;y ấy cũng được lắng nghe những lời B&aacute;c chia sẻ, căn dặn thật ấm &aacute;p, ch&acirc;n t&igrave;nh.&nbsp;&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>&quot;Nghệ sĩ chớ gieo vừng ra ng&ocirc;&quot;</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hơn 60 năm hoạt động, l&agrave;m nghệ sĩ biểu diễn, đạo diễn, quản l&yacute; đ&agrave;o tạo v&agrave; giảng dạy, t&ocirc;i lu&ocirc;n cố gắng học tập, r&egrave;n luyện tu dưỡng phẩm chất, đạo đức c&aacute;ch mạng của một đảng vi&ecirc;n, một nghệ sĩ,đ&oacute;ng g&oacute;p sức m&igrave;nh cho hoạt động văn nghệ, nhất l&agrave; cho s&acirc;n khấu miền Nam. Nay ở tuổi 80, t&ocirc;i vẫn tiếp tục tham gia giảng dạy.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh trong nhiều năm qua, l&agrave; đạo diễn, t&ocirc;i lu&ocirc;n trăn trở, suy x&eacute;t: phải thực hiện lời B&aacute;c Hồ dạy bằng những h&agrave;nh động hằng ng&agrave;y, thường xuy&ecirc;n tự soi m&igrave;nh trong sinh hoạt, lối sống, lời n&oacute;i, ứng xử...&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">T&ocirc;i muốn khắc s&acirc;u h&igrave;nh ảnh Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh trong những lần t&ocirc;i được biểu diễn phục vụ, nghe B&aacute;c n&oacute;i chuyện dặn d&ograve;, được gặp gỡ tr&ograve; chuyện tại nh&agrave; s&agrave;n nơi B&aacute;c ở.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Chuyện tr&ograve; với văn nghệ sĩ thuộc c&aacute;c bộ m&ocirc;n nghệ thuật truyền thống như tuồng, ch&egrave;o, cải lương, B&aacute;c thường nhắc phải ch&uacute; &yacute; giữ g&igrave;n tinh hoa, đồng thời ph&aacute;t triển ng&agrave;y c&agrave;ng hay hơn, chớ &quot;gieo vừng ra ng&ocirc;&quot;. Đ&oacute; l&agrave; b&agrave;i học qu&yacute; gi&aacute; m&agrave; c&aacute;c văn nghệ sĩ cần lưu &yacute; trong việc giữ g&igrave;n bản sắc văn h&oacute;a d&acirc;n tộc.</span></span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="margin: 1.3em auto 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: 1.45; font-family: Roboto; vertical-align: baseline; text-align: center; display: table; position: relative; z-index: 2;"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/5/15/logo-logo-thanh-nien-tien-tien-tp-nam-2018-1557897679955779850549.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; display: initial; text-decoration-line: none; cursor: zoom-in; color: rgb(237, 27, 47); letter-spacing: -0.2px;" target="_blank" title="Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2018 tham gia hoạt động tình nguyện - Ảnh: K.ANH"><img alt="NSƯT Ca Lê Hồng: Học Bác Hồ từ cách dọn chén bát, học ngoại ngữ - Ảnh 2." class="lightbox-content" id="img_e162" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/5/15/logo-logo-thanh-nien-tien-tien-tp-nam-2018-1557897679955779850549.jpg" style="border-style:initial; border-width:0px; color:transparent; font:inherit; margin:0px; max-width:100%; padding:0px; vertical-align:baseline; width:585.556px" title="NSƯT Ca Lê Hồng: Học Bác Hồ từ cách dọn chén bát, học ngoại ngữ - Ảnh 2." /></a></span></span></div> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption" style="margin: -5px 0px 24px; padding: 5px 8px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; background: rgb(233, 233, 233); text-align: left;"> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c năm 2018 tham gia hoạt động t&igrave;nh nguyện - Ảnh: K.ANH</span></span></p> </div> </div> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Sống kh&ocirc;ng chỉ biết đến m&igrave;nh&nbsp;</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Một mẩu chuyện &yacute; nghĩa nữa m&agrave; ba t&ocirc;i kể về Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave; v&agrave;o những năm 1962-1963, khi &ocirc;ng được cử l&agrave;m đại diện thương mại của nước Việt Nam D&acirc;n chủ Cộng h&ograve;a tại Campuchia, cơ quan đ&oacute;ng tại Phnom Penh.</span></span></p> <div class="ArfGroup" id="zone-jnvk0c1v" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"> <div class="ArfGroup" id="share-jnvk0cro" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"> <div class="ArfGroup" id="placement-jvltfjo5" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"> <div class="ArfGroup" id="banner-jnvk0c1v-jvltfkj2" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; min-height: 0px; min-width: 10px;"> <div id="slot-1-jnvk0c1v-jvltfkj2" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"> <div id="innity_adslot_239546" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&ocirc;ng việc quan trọng l&agrave; tạo đường d&acirc;y li&ecirc;n lạc với miền Nam, đồng&nbsp; thời tranh thủ sự ủng hộ của Sihanouk đối với cuộc chiến đấu chống Mỹ của nh&acirc;n d&acirc;n miền Nam. V&igrave; vậy, ba t&ocirc;i thường về H&agrave; Nội trực tiếp b&aacute;o c&aacute;o t&igrave;nh h&igrave;nh với B&aacute;c.</span></span></div> </div> </div> </div> </div> </div> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trong những lần l&agrave;m việc, B&aacute;c đều nhắc nhở phải ch&uacute; &yacute; học tiếng nước bạn, thuận lợi cho giao tiếp, nắm được t&igrave;nh h&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ba t&ocirc;i kể, những lần ngồi ăn với B&aacute;c, sau bữa ăn, B&aacute;c tự tay thu dọn ch&eacute;n b&aacute;t gọn g&agrave;ng. Từ đ&oacute;, ba t&ocirc;i dạy ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; bất cứ việc g&igrave; c&oacute; thể l&agrave;m được th&igrave; cố gắng tự l&agrave;m, giảm bớt việc cho người phục vụ. Đ&oacute; l&agrave; lối sống kh&ocirc;ng chỉ biết m&igrave;nh, m&agrave; phải lu&ocirc;n quan t&acirc;m đến những người kh&aacute;c, tr&acirc;n trọng những người xung quanh.</span></span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode active" style="margin: 1.3em auto 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: 1.45; font-family: Roboto; vertical-align: baseline; text-align: center; display: table; position: relative; z-index: 2;"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/5/15/logo-logo-thanh-nien-tinh-nguyen-lam-duong-nong-thon-1557897680817776257728.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; display: initial; text-decoration-line: none; cursor: zoom-in; color: rgb(237, 27, 47); letter-spacing: -0.2px;" target="_blank" title="Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2018 tham gia làm đường giao thông nông thôn - Ảnh: K.ANH"><img alt="NSƯT Ca Lê Hồng: Học Bác Hồ từ cách dọn chén bát, học ngoại ngữ - Ảnh 3." class="lightbox-content" id="img_e74c" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/5/15/logo-logo-thanh-nien-tinh-nguyen-lam-duong-nong-thon-1557897680817776257728.jpg" style="border-style:initial; border-width:0px; color:transparent; font:inherit; margin:0px; max-width:100%; padding:0px; vertical-align:baseline; width:585.556px" title="NSƯT Ca Lê Hồng: Học Bác Hồ từ cách dọn chén bát, học ngoại ngữ - Ảnh 3." /></a></span></span></div> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption" style="margin: -5px 0px 24px; padding: 5px 8px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; background: rgb(233, 233, 233); text-align: left;"> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c năm 2018 tham gia l&agrave;m đường giao th&ocirc;ng n&ocirc;ng th&ocirc;n - Ảnh: K.ANH</span></span></p> </div> </div> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Gửi gắm đến những người trẻ</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">T&ocirc;i thật sự ấn tượng về c&aacute;ch d&ugrave;ng từ của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh khi tr&ograve; chuyện: lu&ocirc;n giản dị, trong s&aacute;ng, dễ hiểu, nghe l&agrave; nhớ, kh&ocirc;ng l&yacute; luận cao xa nhưng rất s&acirc;u sắc. C&agrave;ng suy ngẫm, t&ocirc;i c&agrave;ng thấy qu&yacute; gi&aacute;, nhắc nhở t&ocirc;i phải lu&ocirc;n ch&uacute; &yacute; khi giảng dạy cũng như trong c&ocirc;ng t&aacute;c đạo diễn d&agrave;n dựng, xử l&yacute; c&aacute;c lời thoại, c&acirc;u chữ trong c&aacute;c vở, sao cho người xem dễ nghe, dễ hiểu, dễ nhớ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&aacute;c bạn trẻ h&atilde;y học tập B&aacute;c từ những việc nhỏ, từ h&agrave;nh động ứng xử văn h&oacute;a, văn minh, đặc biệt ch&uacute; &yacute; đạo đức, lối sống. Tranh thủ thời gian tuổi trẻ để đọc s&aacute;ch, học tập, t&igrave;m t&ograve;i, để c&oacute; nhiều s&aacute;ng kiến, l&agrave;m được những điều c&oacute; &iacute;ch; đừng l&atilde;ng ph&iacute; v&agrave;o những chuyện kh&ocirc;ng c&oacute; lợi cho bản th&acirc;n, cho gia đ&igrave;nh, x&atilde; hội v&agrave; đất nước.</span></span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode active" style="margin: 1.3em auto 1.28em; padding: 1.3em; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 1.5; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; background-color: rgb(249, 203, 156); color: rgb(35, 31, 32); overflow: auto;"> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Người nghệ sĩ 55 tuổi đảng</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đảng ủy khối D&acirc;n ch&iacute;nh đảng TP.HCM vừa trao huy hiệu 55 năm tuổi đảng cho NSU7T - đạo diễn Ca L&ecirc; Hồng nh&acirc;n dịp mừng sinh nhật B&aacute;c 19-5. NSƯT, đạo diễn Ca l&ecirc; Hồng n&oacute;i: &quot;Ng&agrave;y 7-5-1964, kỉ niệm 10 năm chiến thắng Điện Bi&ecirc;n Phủ, t&ocirc;i được đứng v&agrave;o h&agrave;ng ngũ của Đảng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">H&ocirc;m nay t&ocirc;i nhận huy hiệu 55 tuổi Đảng trong dịp 50 năm thực hiện Di ch&uacute;c B&aacute;c, v&agrave; cũng rất gần với ng&agrave;y sinh của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh, khiến l&ograve;ng t&ocirc;i d&acirc;ng tr&agrave;o nhiều cảm x&uacute;c vui sướng, x&uacute;c động lẫn vinh dự v&agrave; tự h&agrave;o&quot;.</span></span></p> </div> </div> <div class="author" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: normal; font-family: Roboto-Bold; vertical-align: baseline; width: 585.99px; color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgba(255, 255, 255, 0.95); text-align: right;"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">KIM ANH ghi</span></span></strong></div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đông đảo đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố đã hào hứng tham gia các hoạt động trong Ngày hội “Phát huy và kết nối cán bộ, công chức, viên chức trẻ thành phố”. Cạnh đó, nhiều cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc cũng được tuyên dương trong dịp này.

Agile Việt Nam
;