Ý tưởng kể chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh của cô tổng phụ trách Đội

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&agrave; gi&aacute;o vi&ecirc;n dạy văn, c&ocirc; Trương Thụy Thanh Tuyết (31 tuổi) c&oacute; th&acirc;m ni&ecirc;n chục năm l&agrave;m tổng phụ tr&aacute;ch Đội Trường THCS Thăng Long (Q.3, TP.HCM). C&ocirc; l&agrave; nh&agrave; gi&aacute;o trẻ ti&ecirc;u biểu th&agrave;nh phố ba năm liền v&agrave; l&agrave; tổng phụ tr&aacute;ch Đội giỏi cấp th&agrave;nh.</span></span></strong></p> <div class="content fck" id="main-detail-body" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: medium; line-height: 1.44; font-family: NotoSans-Regular; vertical-align: baseline; color: rgb(34, 34, 34); letter-spacing: -0.2px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.95);"> <div class="VCSortableInPreviewMode active" style="margin: 1.3em auto 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: 1.45; font-family: Roboto; vertical-align: baseline; text-align: center; display: table; position: relative; z-index: 2;"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/5/15/tptd-tuyet-thi-chi-huy-doi-gioi-4read-only-1557889662076592240841.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; display: initial; text-decoration-line: none; cursor: zoom-in; color: rgb(237, 27, 47); letter-spacing: -0.2px;" target="_blank" title="Cô Thanh Tuyết cùng đội viên của trường tại hội thi Chỉ huy Đội giỏi Q.3, TP.HCM - Ảnh: C.K."><img alt="Ý tưởng kể chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh của cô tổng phụ trách Đội - Ảnh 1." class="lightbox-content" id="img_9e424dc0-76be-11e9-b906-4138c0b9faa3" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/5/15/tptd-tuyet-thi-chi-huy-doi-gioi-4read-only-1557889662076592240841.jpg" style="border-style:initial; border-width:0px; color:transparent; font:inherit; margin:0px; max-width:100%; padding:0px; vertical-align:baseline; width:585.455px" title="Ý tưởng kể chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh của cô tổng phụ trách Đội - Ảnh 1." /></a></span></span></p> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption" style="margin: -5px 0px 24px; padding: 5px 8px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; background: rgb(233, 233, 233); text-align: left;"> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:justify"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&ocirc; Thanh Tuyết c&ugrave;ng đội vi&ecirc;n của trường tại hội thi Chỉ huy Đội giỏi Q.3, TP.HCM - Ảnh: C.K.</span></span></em></p> </div> </div> <div class="VCSortableInPreviewMode active" style="margin: 1.3em auto; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; text-align: center;"> <div class="name-n-quote" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; position: relative; width: auto;"> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chị Tuyết kh&ocirc;ng ngừng r&egrave;n luyện, t&igrave;m t&ograve;i những m&ocirc; h&igrave;nh, giải ph&aacute;p hay, c&aacute;ch l&agrave;m kh&oacute;, hấp dẫn để thu h&uacute;t c&aacute;c em tham gia, ti&ecirc;u biểu như c&aacute;c hoạt động gi&aacute;o dục lịch sử, r&egrave;n luyện kỹ năng, bồi dưỡng chỉ huy Đội, gi&uacute;p đỡ học sinh c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn...</span></span></em></p> </div> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chị NGUYỄN NGỌC NHUNG (ph&oacute; Ban thiếu nhi Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM, ph&oacute; chủ tịch Hội đồng Đội TP.HCM)</span></span></strong></p> </div> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&ocirc; từng l&agrave; &quot;&eacute;n đồng&quot; tại cuộc thi Olympic C&aacute;nh &eacute;n do Hội đồng Đội TP.HCM tổ chức, l&agrave; t&aacute;c giả m&ocirc; h&igrave;nh&nbsp;<em>Học sinh kể chuyện B&aacute;c Hồ</em>&nbsp;trong giờ sinh hoạt dưới cờ, gi&uacute;p học tr&ograve; học v&agrave; l&agrave;m theo lời B&aacute;c từ những điều b&igrave;nh dị.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Tự quản&nbsp;để ph&aacute;t huy s&aacute;ng tạo</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&quot;Về nhận nhiệm sở c&aacute;ch đ&acirc;y chục năm, t&ocirc;i l&agrave; người trẻ nhất trường n&ecirc;n được ban gi&aacute;m hiệu gợi &yacute; giao nhiệm vụ tổng phụ tr&aacute;ch Đội&quot; - Tuyết kể.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&agrave;m c&ocirc;ng t&aacute;c giảng dạy chuy&ecirc;n m&ocirc;n, c&ocirc; tranh thủ giờ tan trường ngồi lại văn ph&ograve;ng Đội thiết kế hoạt động v&agrave; cắt d&aacute;n đạo cụ cho c&aacute;c hoạt động rồi hướng dẫn c&aacute;c học sinh từ li&ecirc;n đội trưởng đến c&aacute;c đội vi&ecirc;n. C&ocirc; tổng phụ tr&aacute;ch Đội sau đ&oacute; th&agrave;nh lập CLB tự quản để c&aacute;c bạn đội vi&ecirc;n, chỉ huy Đội&nbsp;n&ograve;ng cốt tự quản.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&quot;T&ocirc;i gợi &yacute; c&aacute;c em tự đứng ra tổ chức c&aacute;c hoạt động của Đội. Trong qu&aacute; tr&igrave;nh thực hiện, m&igrave;nh đồng h&agrave;nh v&agrave; hỗ trợ c&aacute;c em, c&ugrave;ng trao đổi c&aacute;ch thức thực hiện, c&aacute;c em rất h&agrave;o hứng. T&ocirc;i rất vui khi c&aacute;c em đo&agrave;n kết v&agrave; c&ugrave;ng nhau s&aacute;ng tạo c&aacute;c hoạt động&quot; -&nbsp;c&ocirc; n&oacute;i.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chẳng hạn c&aacute;c hoạt động nhảy tập thể hay những buổi luyện trống k&egrave;n, c&ocirc; Tuyết để c&aacute;c học sinh tự quản, tự tập, lớp trước hướng dẫn lớp sau. Nhờ vậy d&ugrave; l&agrave; một ng&ocirc;i trường nhỏ, kinh ph&iacute; hoạt động kh&ocirc;ng nhiều, nhưng đội trống k&egrave;n của trường lu&ocirc;n nằm trong tốp đầu của quận.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Những b&agrave;i học&nbsp;từ c&acirc;u chuyện về B&aacute;c</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&ocirc; Tuyết gi&uacute;p c&aacute;c em cảm thụ v&agrave; học những t&aacute;c phẩm văn học về B&aacute;c, t&igrave;m nhiều c&aacute;ch để gi&uacute;p giờ giảng b&agrave;i th&ecirc;m sinh động th&ocirc;ng qua những đề xuất ứng dụng bản đồ tư duy, t&iacute;ch hợp li&ecirc;n m&ocirc;n... V&agrave; để c&aacute;c em học sinh được &quot;học v&agrave; l&agrave;m theo lời B&aacute;c&quot; một c&aacute;ch nhẹ nh&agrave;ng, gần gũi, c&ocirc; đề xuất những tiết sinh hoạt dưới cờ, hai tuần một lần c&oacute; một buổi học sinh kể chuyện về B&aacute;c.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&quot;T&ocirc;i c&ugrave;ng c&aacute;c thầy c&ocirc; t&igrave;m những mẩu chuyện về B&aacute;c gần gũi để c&aacute;c em dễ d&agrave;ng học tập v&agrave; thực h&agrave;nh trong cuộc sống. T&ocirc;i cũng gợi &yacute; để c&aacute;c em chọn lựa h&igrave;nh thức thể hiện, kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; kể chuyện m&agrave; c&oacute; thể l&agrave; những tiết mục văn nghệ, b&agrave;i h&aacute;t về B&aacute;c, gi&uacute;p học sinh cảm nhận về những lời B&aacute;c dạy, những t&igrave;nh cảm y&ecirc;u thương m&agrave; B&aacute;c d&agrave;nh cho c&aacute;c bạn nhỏ&quot; - c&ocirc; cho biết.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Giờ sinh hoạt dưới cờ, sau những th&ocirc;ng tin của ban gi&aacute;m hiệu trao đổi với to&agrave;n thể học sinh, học sinh của trường lại mong chờ đến nội dung kể chuyện. Mỗi chi đội lu&acirc;n phi&ecirc;n nhau chọn một mẩu chuyện để kể v&agrave; chia sẻ những b&agrave;i học r&uacute;t ra từ những lời B&aacute;c dạy như &quot;Tuổi nhỏ l&agrave;m việc nhỏ, t&ugrave;y&nbsp;theo sức của m&igrave;nh&quot;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&ocirc; Tuyết chia sẻ: &quot;Lồng gh&eacute;p với tiết văn học về B&aacute;c Hồ, t&ocirc;i cho c&aacute;c em t&igrave;m kiếm tư liệu v&agrave; sưu tầm h&igrave;nh ảnh về B&aacute;c để c&aacute;c em mở rộng hơn kiến thức trong học tập v&agrave; h&agrave;o hứng hơn trong tiết học. C&aacute;c em c&ugrave;ng nhau sưu tầm truyện, tập t&oacute;m tắt, sau đ&oacute; kể lại cho c&aacute;c bạn kh&aacute;c trong tiết sinh hoạt dưới cờ cũng l&agrave; c&aacute;ch chuyển tải lời B&aacute;c dạy một c&aacute;ch nhẹ nh&agrave;ng, dễ tiếp cận&quot;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhờ những mẩu chuyện về B&aacute;c m&agrave; c&aacute;ch suy nghĩ của học tr&ograve; cũng thay đổi t&iacute;ch cực. Bạn Cao Tr&iacute; Dũng, học lớp 8, n&oacute;i: &quot;Em rất th&iacute;ch tham gia c&aacute;c hoạt động Đội, em thấy m&igrave;nh tự tin hơn v&agrave; biết th&ecirc;m nhiều kiến thức, kỹ năng.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Những buổi kể chuyện về B&aacute;c Hồ gi&uacute;p em c&oacute; th&ecirc;m nhiều b&agrave;i học r&uacute;t ra từ lời B&aacute;c dạy. Khi đ&oacute;, em cũng sẽ l&agrave;m b&agrave;i m&ocirc;n văn tốt hơn nhờ c&oacute; th&ecirc;m những mẩu chuyện mới, lạ hơn trong s&aacute;ch gi&aacute;o khoa&quot;.</span></span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode active" style="margin: 1.3em auto 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: 1.45; font-family: Roboto; vertical-align: baseline; text-align: center; display: table; position: relative; z-index: 2;"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/5/15/clb-tu-quan-1-4read-only-1557889662074980946596.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; display: initial; text-decoration-line: none; cursor: zoom-in; color: rgb(237, 27, 47); letter-spacing: -0.2px;" target="_blank" title="Nhờ phát huy CLB tự quản mà các hoạt động Đội của Trường THCS Thăng Long thêm sinh động - Ảnh: K.ANH"><img alt="Ý tưởng kể chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh của cô tổng phụ trách Đội - Ảnh 3." class="lightbox-content" id="img_9ecf99a0-76be-11e9-8111-691e712de36f" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/5/15/clb-tu-quan-1-4read-only-1557889662074980946596.jpg" style="border-style:initial; border-width:0px; color:transparent; font:inherit; margin:0px; max-width:100%; padding:0px; vertical-align:baseline; width:585.455px" title="Ý tưởng kể chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh của cô tổng phụ trách Đội - Ảnh 3." /></a></span></span></p> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption" style="margin: -5px 0px 24px; padding: 5px 8px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; background: rgb(233, 233, 233); text-align: left;"> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px; text-align:justify"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhờ ph&aacute;t huy CLB tự quản m&agrave; c&aacute;c hoạt động Đội của Trường THCS Thăng Long th&ecirc;m sinh động - Ảnh: K.ANH</span></span></em></p> </div> </div> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đan xen hằng tuần, th&ocirc;ng qua hoạt động Đội, c&ocirc; Tuyết c&ograve;n mời c&aacute;c diễn giả về n&oacute;i chuyện những chuy&ecirc;n đề gi&aacute;o dục truyền thống lịch sử, kỹ năng, kiến thức ph&aacute;p luật. Ngo&agrave;i ra, c&aacute;c em c&ograve;n được c&aacute;c chuy&ecirc;n gia t&acirc;m l&yacute;, b&aacute;c sĩ đến trao đổi chia sẻ về kiến thức sức khỏe sinh sản, t&igrave;nh cảm gia đ&igrave;nh, b&egrave; bạn v&agrave; cả t&igrave;nh y&ecirc;u tuổi học tr&ograve;...</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">THEO KIM ANH (B&Aacute;O TUỔI TRẺ)</span></span></strong></p> <div class="VCSortableInPreviewMode active" style="margin: 10px 0px; padding: 10px 0px; border-width: 1px 0px; border-top-style: solid; border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-top-color: rgba(34, 34, 34, 0.1); border-right-color: initial; border-bottom-color: rgba(34, 34, 34, 0.1); border-left-color: initial; border-image: initial; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; display: inline-block; width: 585.994px; overflow: hidden; position: relative; z-index: 100; left: 0px; top: 0px;">&nbsp;</div> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 24/9, Liên hoan “Phụ trách Đội giỏi cụm miền Đông Nam Bộ” - lần thứ VII, năm 2020 đã chính thức khai mạc. 174 Phụ trách Đội giỏi cụm miền Đông Nam Bộ đã được trao tặng bằng khen của Hội đồng Đội Trung ương, 35 Phụ trách Đội tiêu biểu đã được trao tặng Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hằng tuần, tổ xung kích an ninh thanh niên 10 phường của quận Bình Tân sẽ tập hợp người dân hoặc đi đến từng nhà tuyên truyền về thủ đoạn chống tội phạm.

Agile Việt Nam
;