Giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ trong Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">&ldquo;Di ch&uacute;c của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo;- Bảo vật quốc gia m&agrave; Người để lại l&agrave; sự kết tinh của tư tưởng, đạo đức v&agrave; t&acirc;m hồn cao đẹp suốt đời phấn đấu hi sinh v&igrave; nước v&igrave; d&acirc;n, l&agrave; những lời căn dặn thiết tha nhưng đầy sức mạnh th&ocirc;i th&uacute;c to&agrave;n d&acirc;n tộc h&agrave;nh động trong x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc.</span></strong></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32291/TNTT.jpg" style="height:308px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>C&aacute;c bạn Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến&nbsp;l&agrave;m theo lời B&aacute;c TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;năm 2018 chụp ảnh lưu niệm&nbsp;</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong bản Di ch&uacute;c của m&igrave;nh, Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; d&agrave;nh một phần n&oacute;i về vai tr&ograve; của thanh ni&ecirc;n v&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c thanh ni&ecirc;n. Người đ&atilde; d&agrave;nh cho thế hệ trẻ Việt Nam sự gi&aacute;o dục &acirc;n cần, t&igrave;nh thương y&ecirc;u s&acirc;u sắc v&agrave; sự quan t&acirc;m đặc biệt. Người đ&aacute;nh gi&aacute;: <em>&ldquo;Đo&agrave;n vi&ecirc;n v&agrave; thanh ni&ecirc;n ta n&oacute;i chung l&agrave; tốt, mọi việc đều hăng h&aacute;i xung phong, kh&ocirc;ng ngại kh&oacute; khăn, c&oacute; ch&iacute; tiến thủ&rdquo;.</em> Đồng thời, B&aacute;c đ&atilde; căn dặn:<em> &ldquo;Đảng cần phải chăm lo gi&aacute;o dục đạo đức c&aacute;ch mạng cho họ, đ&agrave;o tạo họ th&agrave;nh những người thừa kế x&acirc;y dựng chủ nghĩa x&atilde; hội vừa &ldquo;hồng&rdquo;, vừa &ldquo;chuy&ecirc;n&rdquo;. Bồi dưỡng thế hệ c&aacute;ch mạng cho đời sau l&agrave; một việc rất quan trọng v&agrave; rất cần thiết&rdquo;. </em>Đ&acirc;y ch&iacute;nh l&agrave; sự tổng kết l&yacute; luận m&agrave; Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh r&uacute;t ra từ lịch sử nh&acirc;n loại v&agrave; Việt Nam, từ thực tiễn l&atilde;nh đạo c&ocirc;ng t&aacute;c thanh ni&ecirc;n của Người qua c&aacute;c thời kỳ c&aacute;ch mạng.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Theo quy luật ph&aacute;t triển của lịch sử nh&acirc;n loại, thế hệ n&agrave;y nối tiếp thế hệ kh&aacute;c. Do vậy, quan t&acirc;m đến sự nghiệp gi&aacute;o dục, bồi dưỡng c&aacute;c thế hệ kế tiếp l&agrave; một tất yếu. Trong qu&aacute; tr&igrave;nh truyền b&aacute; chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin v&agrave; chuẩn bị cho việc th&agrave;nh lập Đảng Cộng sản để l&atilde;nh đạo c&aacute;ch mạng Việt Nam, B&aacute;c Hồ của ch&uacute;ng ta đ&atilde; rất quan t&acirc;m đến thế hệ trẻ. Người đ&atilde; chọn lựa, tổ chức bồi dưỡng v&agrave; cho đi đ&agrave;o tạo nhiều người trẻ ưu t&uacute; m&agrave; sau n&agrave;y đều l&agrave; những c&aacute;n bộ n&ograve;ng cốt của Đảng ta. Tư tưởng của Hồ Ch&iacute; Minh xem thế hệ trẻ l&agrave; nh&acirc;n tố quan trọng quyết định vận mệnh v&agrave; tương lai của đất nước đ&atilde; được Đảng ta vận dụng v&agrave;o việc gi&aacute;o dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ Việt Nam ph&ugrave; hợp với mỗi giai đoạn ph&aacute;t triển của c&aacute;ch mạng. Thực hiện Di ch&uacute;c của Người, bước v&agrave;o thời kỳ đất nước đổi mới, Đảng ta khẳng định:<em> &ldquo;Sự nghiệp đổi mới c&oacute; th&agrave;nh c&ocirc;ng hay kh&ocirc;ng, c&aacute;ch mạng Việt Nam c&oacute; vững bước theo con đường x&atilde; hội chủ nghĩa hay kh&ocirc;ng phần lớn t&ugrave;y thuộc v&agrave;o lực lượng thanh ni&ecirc;n, v&agrave;o việc bồi dưỡng r&egrave;n luyện thế hệ thanh ni&ecirc;n; c&ocirc;ng t&aacute;c thanh ni&ecirc;n l&agrave; vấn đề sống c&ograve;n của d&acirc;n tộc, l&agrave; một trong những nh&acirc;n tố quyết định sự th&agrave;nh bại của c&aacute;ch mạng&rdquo;</em> (Hội nghị Trung ương 4 kho&aacute; VII). Trước sự nghiệp đổi mới, hội nhập quốc tế v&agrave; bối cảnh to&agrave;n cầu h&oacute;a hiện nay, việc gi&aacute;o dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ theo Di ch&uacute;c Hồ Ch&iacute; Minh lại c&agrave;ng c&oacute; &yacute; nghĩa thiết thực.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30854/18.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến&nbsp;l&agrave;m theo lời B&aacute;c TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;năm 2018&nbsp;giao lưu với c&aacute;c em học sinh ở Trường phổ cập t&igrave;nh thương phường 25​, quận B&igrave;nh Thạnh</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trước hết l&agrave; gi&aacute;o dục, bồi dưỡng l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng cho thế hệ trẻ. L&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng cốt l&otilde;i, xuy&ecirc;n suốt v&agrave; cao đẹp m&agrave; thế hệ trẻ cần hướng tới để phấn đấu v&agrave; thực hiện l&agrave; mục ti&ecirc;u độc lập d&acirc;n tộc gắn liền với chủ nghĩa x&atilde; hội. Thực tiễn đ&atilde; chứng minh dưới sự l&atilde;nh đạo của Đảng con đường ph&aacute;t triển của c&aacute;ch mạng Việt Nam, độc lập d&acirc;n tộc v&agrave; đi l&ecirc;n chủ nghĩa x&atilde; hội l&agrave; sự lựa chọn đ&uacute;ng đắn, đ&aacute;p ứng nguyện vọng thiết tha của to&agrave;n d&acirc;n, nhu cầu của d&acirc;n tộc v&agrave; ph&ugrave; hợp với tiến tr&igrave;nh ph&aacute;t triển của lịch sử. Do đ&oacute; trong giai đoạn c&aacute;ch mạng mới, trong xu thế hội nhập hiện nay việc gi&aacute;o dục, bồi dưỡng l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng cho thế hệ trẻ theo Di ch&uacute;c Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave; hết sức cần thiết. </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Thế hệ trẻ cần nhận thức s&acirc;u sắc gi&aacute; trị của độc lập d&acirc;n tộc v&agrave; tự do, hạnh ph&uacute;c cho nh&acirc;n d&acirc;n để giữ vững niềm tin v&agrave; ki&ecirc;n định mục ti&ecirc;u l&yacute; tưởng m&agrave; Đảng v&agrave; B&aacute;c Hồ đ&atilde; lựa chọn. Việc bồi dưỡng, gi&aacute;o dục thế hệ trẻ phải kết hợp giữa n&acirc;ng cao nhận thức với hoạt động thực tiễn, để tuổi trẻ được tiếp cận, được trực tiếp tham gia bằng nhiều h&igrave;nh thức với nhiều hoạt động phong ph&uacute; tr&ecirc;n c&aacute;c lĩnh vực g&oacute;p phần quan trọng v&agrave;o c&ocirc;ng cuộc đổi mới; đồng thời chủ động trong việc đấu tranh với c&aacute;c quan điểm sai tr&aacute;i, những luận điệu xuy&ecirc;n tạc phủ nhận con đường ph&aacute;t triển của c&aacute;ch mạng Việt Nam v&igrave; độc lập d&acirc;n tộc v&agrave; x&atilde; hội chủ nghĩa.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Hết sức quan t&acirc;m đến gi&aacute;o dục, bồi dưỡng đạo đức c&aacute;ch mạng cho thế hệ trẻ. Hồ Ch&iacute; Minh lu&ocirc;n căn dặn Đảng ta phải thường xuy&ecirc;n quan t&acirc;m gi&aacute;o dục, bồi dưỡng đạo đức c&aacute;ch mạng cho thế hệ trẻ, đ&agrave;o tạo họ th&agrave;nh những người kế thừa vừa &ldquo;hồng&rdquo; vừa &ldquo;chuy&ecirc;n&rdquo; để x&acirc;y dựng chủ nghĩa x&atilde; hội. Trong mối quan hệ hồng v&agrave; chuy&ecirc;n, đức v&agrave; t&agrave;i, th&igrave; bao giờ B&aacute;c Hồ cũng xem đạo đức c&aacute;ch mạng l&agrave; c&aacute;i gốc, l&agrave; nền tảng trong gi&aacute;o dục nh&acirc;n c&aacute;ch cho thế hệ trẻ. Gi&aacute;o dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ theo Di ch&uacute;c Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave; đ&agrave;o tạo họ trở th&agrave;nh lớp người mới, những c&ocirc;ng d&acirc;n c&oacute; &iacute;ch, người c&aacute;ch mạng ch&acirc;n ch&iacute;nh, trung với nước, hiếu với d&acirc;n, y&ecirc;u thương con người, cần, kiệm, li&ecirc;m, ch&iacute;nh, ch&iacute; c&ocirc;ng v&ocirc; tư; suốt đời trung th&agrave;nh v&agrave; phấn đấu cho sự nghiệp c&aacute;ch mạng, v&igrave; Tổ quốc, v&igrave; nh&acirc;n d&acirc;n; lu&ocirc;n tự gi&aacute;c tu dưỡng, r&egrave;n luyện, trau dồi đạo đức c&aacute;ch mạng; ki&ecirc;n quyết v&agrave; chủ động đấu tranh, ngăn chặn những biểu hiện tha h&oacute;a, biến chất, suy đồi về phẩm chất đạo đức, lười học tập, kh&ocirc;ng tu dưỡng đạo đức, th&iacute;ch hưởng thụ, sinh hoạt thiếu l&agrave;nh mạnh, phản gi&aacute; trị đạo đức.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đất nước đang trong thời kỳ c&ocirc;ng nghiệp h&oacute;a, hiện đại h&oacute;a, hội nhập quốc tế s&acirc;u rộng; đứng trước thời cơ v&agrave; những th&aacute;ch thức mới của cuộc c&aacute;ch mạng c&ocirc;ng nghiệp 4.0, gi&aacute;o dục, đ&agrave;o tạo, khoa học v&agrave; c&ocirc;ng nghệ c&oacute; ưu thế mạnh trong cạnh tranh v&agrave; ph&aacute;t triển. Thế hệ trẻ đặt ở vị tr&iacute; trung t&acirc;m trong chiến lược ph&aacute;t triển nguồn nh&acirc;n lực của đất nước. Những vấn đề đ&oacute; đang đặt ra nội dung, y&ecirc;u cầu mới đối với gi&aacute;o dục, bồi dưỡng n&acirc;ng cao tr&igrave;nh độ, chuy&ecirc;n m&ocirc;n nghiệp vụ cho thế hệ trẻ hiện nay. Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; thường xuy&ecirc;n nhắc nhở nếu kh&ocirc;ng t&iacute;ch cực, tự gi&aacute;c học tập v&agrave; n&acirc;ng cao tr&igrave;nh độ học vấn th&igrave; kh&ocirc;ng thể n&agrave;o tiến kịp với sự ph&aacute;t triển của thời đại, sẽ như người &ldquo;nhắm mắt m&agrave; đi&rdquo;. Do vậy, cần tập trung gi&aacute;o dục, bồi dưỡng về chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin, tư tưởng đạo đức phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh về đường lối, chủ trương của Đảng, ph&aacute;p luật của Nh&agrave; nước với nội dung v&agrave; phương ph&aacute;p th&iacute;ch hợp l&agrave;m cơ sở cho ph&aacute;t triển tư duy biện chứng, n&acirc;ng cao &yacute; thức tr&aacute;ch nhiệm, tự gi&aacute;c tiếp thu những kiến thức về kinh tế, kỹ thuật, khoa học, c&ocirc;ng nghệ, văn h&oacute;a, x&atilde; hội, giỏi kỹ năng v&agrave; c&oacute; t&aacute;c phong c&ocirc;ng nghiệp trong lao động v&agrave; học tập. Tạo mọi điều kiện để tuổi trẻ n&acirc;ng cao khả năng tiếp thu s&aacute;ng tạo v&agrave; xung k&iacute;ch h&agrave;nh động trong việc l&agrave;m chủ khoa học, c&ocirc;ng nghệ hiện đại, chủ động v&agrave; s&aacute;ng tạo vươn l&ecirc;n tiếp cận v&agrave; l&agrave;m chủ c&aacute;i mới trong hội nhập v&agrave; to&agrave;n cầu h&oacute;a.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">N&acirc;ng cao bản lĩnh ch&iacute;nh trị, kh&iacute; ph&aacute;ch c&aacute;ch mạng để &ldquo;nhiệm vụ n&agrave;o cũng ho&agrave;n th&agrave;nh, kh&oacute; khăn n&agrave;o cũng vượt qua, kẻ th&ugrave; n&agrave;o cũng đ&aacute;nh thắng&rdquo; đ&oacute; l&agrave; điều m&agrave; B&aacute;c Hồ mong muốn đối với thế hệ trẻ. Tiếp nối truyền thống h&agrave;o h&ugrave;ng của Đảng v&agrave; d&acirc;n tộc, thế hệ trẻ ng&agrave;y nay cần được chăm lo hơn nữa trong gi&aacute;o dục, bồi dưỡng kh&iacute; ph&aacute;ch c&aacute;ch mạng, tư tưởng tiến c&ocirc;ng vươn l&ecirc;n trong học tập, lao động, lập th&acirc;n, lập nghiệp v&agrave; &yacute; ch&iacute; tự lực, tự cường, tinh thần dũng cảm vượt qua kh&oacute; khăn gian khổ. Chủ động học hỏi t&igrave;m kiếm việc l&agrave;m tốt v&agrave; tự tạo việc l&agrave;m, bất kỳ ở đ&acirc;u v&agrave; l&agrave;m việc g&igrave; cũng năng động s&aacute;ng tạo; chống tư tưởng bảo thủ, tr&ocirc;ng chờ, ỷ lại hay cầu an, đua đ&ograve;i, hưởng thụ, thiếu nghị lực.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Thấm nhuần lời dạy của Người trong Di ch&uacute;c về gi&aacute;o dục bồi dưỡng thế hệ trẻ, trong sự nghiệp đổi mới ng&agrave;y nay, Đảng ta lu&ocirc;n x&aacute;c định đ&acirc;y l&agrave; vấn đề mang &yacute; nghĩa chiến lược quan trọng, thường xuy&ecirc;n quan t&acirc;m đến ph&aacute;t huy truyền thống, gi&aacute;o dục ch&iacute;nh trị, l&yacute; tưởng đạo đức v&agrave; nếp sống văn h&oacute;a; tạo điều kiện cho tuổi trẻ học tập, lao động, cống hiến, vui chơi giải tr&iacute;, ph&aacute;t triển thể lực, tr&iacute; tuệ để x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc. Gi&aacute;o dục bồi dưỡng thế hệ trẻ hiện nay phải gắn liền với điều kiện ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội trong nước v&agrave; hội nhập quốc tế. Khai th&aacute;c tối đa c&aacute;c ưu thế v&agrave; khắc phục tối đa những nguy cơ, th&aacute;ch thức. Đ&oacute; l&agrave; tr&aacute;ch nhiệm của cả hệ thống ch&iacute;nh trị dưới sự l&atilde;nh đạo Đảng, ph&aacute;t huy vai tr&ograve; quan trọng của Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh, gia đ&igrave;nh, nh&agrave; trường v&agrave; x&atilde; hội.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Với truyền thống vẻ vang của Đảng ta, truyền thống h&agrave;o h&ugrave;ng của d&acirc;n tộc ta, với gi&aacute;o dục của Đảng, cộng với t&agrave;i năng, nghị lực v&agrave; ho&agrave;i bảo lớn của m&igrave;nh, thế hệ trẻ Việt Nam chắc chắn sẽ tiếp bước xứng đ&aacute;ng trong c&ocirc;ng cuộc x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển đất nước, thực hiện mục ti&ecirc;u d&acirc;n gi&agrave;u, nước mạnh, d&acirc;n chủ, c&ocirc;ng bằng, văn minh m&agrave; B&aacute;c Hồ k&iacute;nh y&ecirc;u hằng mong muốn.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>Thạc sĩ HUỲNH NG&Ocirc; TỊNH</strong></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><em>Hiệu trưởng Trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng</em></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 16/6, Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh và Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ Ra quân Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2019 tại Nhà Văn hóa Thanh niên, Quận 1.

Agile Việt Nam
;