Học tập Bác từ những việc thật cụ thể, gần gũi và hiệu quả

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>S&aacute;ng 16.5,&nbsp;tọa đ&agrave;m &ldquo;Gi&aacute; trị Di ch&uacute;c của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh đối với thanh thiếu nhi giai đoạn hiện nay&rdquo;&nbsp;đ&atilde; diễn ra tại Trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng</strong>,</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#000000"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">T</span></span>ọa&nbsp;đ&agrave;m&nbsp;<span style="color:#000000"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">v<span style="background-color:transparent">ới sự tham dự&nbsp;Gi&aacute;o sư, Tiến sĩ, Nh&agrave; gi&aacute;o ưu t&uacute; V&otilde; Văn Sen - Uỷ vi&ecirc;n Hội đồng L&yacute; luận Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng khoa học lịch sử TP. Hồ Ch&iacute; Minh,&nbsp;đồng ch&iacute;&nbsp;Phạm Hồng Sơn &ndash; Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Trung ương Đo&agrave;n, B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh; đồng ch&iacute; Dương Th&agrave;nh Truyền &ndash; Chủ tịch Hội đồng th&agrave;nh vi&ecirc;n c&ocirc;ng ty TNHH Nh&agrave; xuất bản Trẻ c&ugrave;ng c&aacute;c đồng ch&iacute; l&agrave; thường trực c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n, c&aacute;c em thiếu nhi v&agrave; c&aacute;n bộ, gi&aacute;o vi&ecirc;n trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng.</span></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>75 chữ c&ocirc; đọng tư tưởng của B&aacute;c về thanh ni&ecirc;n </strong></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent">Trong Di ch&uacute;c của m&igrave;nh, Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; d&agrave;nh một phần n&oacute;i về vai tr&ograve; của &nbsp;đo&agrave;n vi&ecirc;n v&agrave; thanh ni&ecirc;n. Người đ&atilde; d&agrave;nh cho thế hệ trẻ Việt Nam sự gi&aacute;o dục &acirc;n cần, t&igrave;nh thương y&ecirc;u s&acirc;u sắc v&agrave; sự quan t&acirc;m đặc biệt.</span></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent">Theo GS.TS V&otilde; Văn Sen: &ldquo;Trong Di ch&uacute;c, Người kh&ocirc;ng qu&ecirc;n để lại một niềm tin tưởng lớn lao đối với thanh ni&ecirc;n v&agrave; căn dặn Đảng ta phải c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm gi&aacute;o dục thanh ni&ecirc;n trở th&agrave;nh những người thừa kế x&acirc;y dựng chủ nghĩa x&atilde; hội vừa hồng vừa chuy&ecirc;n&rdquo;.</span></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32295/IMG_3101.JPG" style="height:333px; width:500px" /></span></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent">GS.TS V&otilde; Văn Sen cho rằng di ch&uacute;c của B&aacute;c đề cập đến nhiều vấn đề lớn lao của đất nước, song đoạn n&oacute;i về đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n d&ugrave; chỉ 75 chữ nhưng ch&iacute;nh l&agrave; c&ocirc; đọng tư tưởng của B&aacute;c về thanh ni&ecirc;n.</span></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent">&ldquo;Ngay sau khi n&oacute;i về Đảng, B&aacute;c đề cập ngay đến việc chăm lo, bồi dưỡng đạo đức c&aacute;ch mạng cho đời sau, để thanh ni&ecirc;n xứng đ&aacute;ng l&agrave; người thừa kế x&acirc;y dựng x&atilde; hội chủ nghĩa vừa &quot;hồng&quot; vừa &quot;chuy&ecirc;n&quot;. V&agrave; đ&oacute; kh&ocirc;ng g&igrave; kh&aacute;c ch&iacute;nh l&agrave; đ&ograve;i hỏi về đức v&agrave; t&agrave;i ở lớp người chủ tương lai của đất nước.</span></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent">Tại buổi tọa đ&agrave;m, đồng ch&iacute; Dương Th&agrave;nh Truyền - Chủ tịch Hội đồng th&agrave;nh vi&ecirc;n c&ocirc;ng ty TNHH Nh&agrave; xuất bản Trẻ cũng chia sẻ: &ldquo;B&aacute;c Hồ rất xem trọng đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n. Trong tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh về x&acirc;y dựng Đảng, B&aacute;c xếp đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n l&agrave; lực lượng ti&ecirc;u biểu, tin cậy. Di ch&uacute;c cho thấy vị tr&iacute; của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n trong sự nghiệp c&aacute;ch mạng. Đ&acirc;y vừa l&agrave; niềm tự h&agrave;o vừa l&agrave; tr&aacute;ch nhiệm&rdquo;.</span></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Học tập B&aacute;c từ những việc thật cụ thể, gần gũi v&agrave; hiệu quả</strong></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent">Đồng ch&iacute; Dương Th&agrave;nh Truyền cho rằng, Di ch&uacute;c B&aacute;c Hồ l&agrave; di sản c&oacute; một kh&ocirc;ng hai. Tư c&aacute;ch Di ch&uacute;c của một l&atilde;nh tụ, một văn kiện ch&iacute;nh trị c&oacute; tầm l&yacute; luận v&agrave; thực tiễn rất đặc biệt, c&oacute; gi&aacute; trị.</span></span></span></span><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent">&nbsp;&quot;Di ch&uacute;c B&aacute;c Hồ để lại cho ch&uacute;ng ta một điều rất đặc biệt, đ&oacute; l&agrave; tấm gương về lao động ng&ocirc;n từ. Thường văn kiện, t&aacute;c phẩm chỉ c&ocirc;ng bố khi ho&agrave;n chỉnh nhưng may mắn cho ch&uacute;ng ta khi Trung ương c&ocirc;ng bố Di ch&uacute;c l&agrave; bản thảo, b&uacute;t t&iacute;ch của B&aacute;c Hồ. Ch&iacute;nh nhờ ảnh chụp bản thảo c&oacute; b&uacute;t t&iacute;ch ch&uacute;ng ta c&oacute; cơ hội t&aacute;i hiện được thao t&aacute;c lựa chọn ng&ocirc;n từ của B&aacute;c Hồ. B&aacute;c Hồ viết di ch&uacute;c hơn 1000 chữ, viết li&ecirc;n tục trong 4 năm. Đ&acirc;y l&agrave; lao động c&ocirc;ng phu, lao động của người c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm&quot;.</span></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute;&nbsp;DươngTh&agrave;nh Truyền <span style="background-color:transparent">kh&ocirc;ng qu&ecirc;n nhắc nhở về thực trạng viết, n&oacute;i cẩu thả hiện nay. V&agrave; nhấn mạnh việc ch&uacute;ng ta cần r&egrave;n luyện c&aacute;ch n&oacute;i, viết theo gương B&aacute;c Hồ. Kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; tấm gương lao động ng&ocirc;n từ m&agrave; B&aacute;c Hồ c&ograve;n l&agrave; người c&oacute; tinh thần y&ecirc;u qu&yacute;, tr&acirc;n trọng, sử dụng tiếng việt hết sức đi&ecirc;u luyện. </span></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32295/%C4%90%E1%BB%93ng%20ch%C3%AD%20Ph%E1%BA%A1m%20H%E1%BB%93ng%20S%C6%A1n%20ph%C3%A1t%20bi%E1%BB%83u%20t%E1%BA%A1i%20t%E1%BB%8Da%20%C4%91%C3%A0m.jpg" style="height:333px; width:500px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute;&nbsp;</span></span></span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Phạm Hồng Sơn - B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n chia sẻ tại buổi tọa đ&agrave;m</span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent">Ph&aacute;t biểu tại buổi tọa đ&agrave;m, đồng ch&iacute; Phạm Hồng Sơn - B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n chia sẻ, Di ch&uacute;c của </span><span style="background-color:transparent">B&aacute;c kh&ocirc;ng viết ri&ecirc;ng cho ai nhưng khi đọc từng d&ograve;ng trong di ch&uacute;c, mỗi ch&uacute;ng ta dường như sẽ thấy m&igrave;nh trong đ&oacute;. B&aacute;c l&agrave; con người h&agrave;nh động, học B&aacute;c ch&iacute;nh l&agrave; phải quyết liệt h&agrave;nh động, l&agrave;m việc c&oacute; kế hoạch, đừng đề ra điều qu&aacute; to t&aacute;t rồi l&agrave;m kh&ocirc;ng được, m&agrave; mỗi việc cần thật cụ thể, gần gũi, hiệu quả.</span></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; cũng hy vọng mỗi đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n phải lu&ocirc;n c&oacute; &yacute; thức học tập theo gương Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; tu dưỡng r&egrave;n luyện kh&ocirc;ng ngừng để vượt qua mọi c&aacute;m dỗ trong cuộc sống.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent">Buổi tọa đ&agrave;m nhằm &ocirc;n lại, khẳng định gi&aacute; trị l&yacute; luận, thực tiễn s&acirc;u sắc Di ch&uacute;c của Người, thể hiện sự t&ocirc;n k&iacute;nh v&agrave; l&ograve;ng biết ơn s&acirc;u sắc đối với Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh. Th&ocirc;ng qua đ&oacute;, học tập những b&agrave;i học qu&yacute; b&aacute;u từ Di ch&uacute;c, đặc biệt l&agrave; b&agrave;i học về sự quan t&acirc;m đặc biệt s&acirc;u sắc tới thế hệ trẻ, những chủ nh&acirc;n tương lai của đất nước.</span></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:right"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>KH&Aacute;NH HUYỀN</strong></span></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;