Học tập Bác từ những việc thật cụ thể, gần gũi và hiệu quả

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>S&aacute;ng 16.5,&nbsp;tọa đ&agrave;m &ldquo;Gi&aacute; trị Di ch&uacute;c của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh đối với thanh thiếu nhi giai đoạn hiện nay&rdquo;&nbsp;đ&atilde; diễn ra tại Trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng</strong>,</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#000000"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">T</span></span>ọa&nbsp;đ&agrave;m&nbsp;<span style="color:#000000"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">v<span style="background-color:transparent">ới sự tham dự&nbsp;Gi&aacute;o sư, Tiến sĩ, Nh&agrave; gi&aacute;o ưu t&uacute; V&otilde; Văn Sen - Uỷ vi&ecirc;n Hội đồng L&yacute; luận Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng khoa học lịch sử TP. Hồ Ch&iacute; Minh,&nbsp;đồng ch&iacute;&nbsp;Phạm Hồng Sơn &ndash; Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Trung ương Đo&agrave;n, B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh; đồng ch&iacute; Dương Th&agrave;nh Truyền &ndash; Chủ tịch Hội đồng th&agrave;nh vi&ecirc;n c&ocirc;ng ty TNHH Nh&agrave; xuất bản Trẻ c&ugrave;ng c&aacute;c đồng ch&iacute; l&agrave; thường trực c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n, c&aacute;c em thiếu nhi v&agrave; c&aacute;n bộ, gi&aacute;o vi&ecirc;n trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng.</span></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>75 chữ c&ocirc; đọng tư tưởng của B&aacute;c về thanh ni&ecirc;n </strong></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent">Trong Di ch&uacute;c của m&igrave;nh, Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; d&agrave;nh một phần n&oacute;i về vai tr&ograve; của &nbsp;đo&agrave;n vi&ecirc;n v&agrave; thanh ni&ecirc;n. Người đ&atilde; d&agrave;nh cho thế hệ trẻ Việt Nam sự gi&aacute;o dục &acirc;n cần, t&igrave;nh thương y&ecirc;u s&acirc;u sắc v&agrave; sự quan t&acirc;m đặc biệt.</span></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent">Theo GS.TS V&otilde; Văn Sen: &ldquo;Trong Di ch&uacute;c, Người kh&ocirc;ng qu&ecirc;n để lại một niềm tin tưởng lớn lao đối với thanh ni&ecirc;n v&agrave; căn dặn Đảng ta phải c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm gi&aacute;o dục thanh ni&ecirc;n trở th&agrave;nh những người thừa kế x&acirc;y dựng chủ nghĩa x&atilde; hội vừa hồng vừa chuy&ecirc;n&rdquo;.</span></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32295/IMG_3101.JPG" style="height:333px; width:500px" /></span></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent">GS.TS V&otilde; Văn Sen cho rằng di ch&uacute;c của B&aacute;c đề cập đến nhiều vấn đề lớn lao của đất nước, song đoạn n&oacute;i về đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n d&ugrave; chỉ 75 chữ nhưng ch&iacute;nh l&agrave; c&ocirc; đọng tư tưởng của B&aacute;c về thanh ni&ecirc;n.</span></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent">&ldquo;Ngay sau khi n&oacute;i về Đảng, B&aacute;c đề cập ngay đến việc chăm lo, bồi dưỡng đạo đức c&aacute;ch mạng cho đời sau, để thanh ni&ecirc;n xứng đ&aacute;ng l&agrave; người thừa kế x&acirc;y dựng x&atilde; hội chủ nghĩa vừa &quot;hồng&quot; vừa &quot;chuy&ecirc;n&quot;. V&agrave; đ&oacute; kh&ocirc;ng g&igrave; kh&aacute;c ch&iacute;nh l&agrave; đ&ograve;i hỏi về đức v&agrave; t&agrave;i ở lớp người chủ tương lai của đất nước.</span></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent">Tại buổi tọa đ&agrave;m, đồng ch&iacute; Dương Th&agrave;nh Truyền - Chủ tịch Hội đồng th&agrave;nh vi&ecirc;n c&ocirc;ng ty TNHH Nh&agrave; xuất bản Trẻ cũng chia sẻ: &ldquo;B&aacute;c Hồ rất xem trọng đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n. Trong tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh về x&acirc;y dựng Đảng, B&aacute;c xếp đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n l&agrave; lực lượng ti&ecirc;u biểu, tin cậy. Di ch&uacute;c cho thấy vị tr&iacute; của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n trong sự nghiệp c&aacute;ch mạng. Đ&acirc;y vừa l&agrave; niềm tự h&agrave;o vừa l&agrave; tr&aacute;ch nhiệm&rdquo;.</span></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Học tập B&aacute;c từ những việc thật cụ thể, gần gũi v&agrave; hiệu quả</strong></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent">Đồng ch&iacute; Dương Th&agrave;nh Truyền cho rằng, Di ch&uacute;c B&aacute;c Hồ l&agrave; di sản c&oacute; một kh&ocirc;ng hai. Tư c&aacute;ch Di ch&uacute;c của một l&atilde;nh tụ, một văn kiện ch&iacute;nh trị c&oacute; tầm l&yacute; luận v&agrave; thực tiễn rất đặc biệt, c&oacute; gi&aacute; trị.</span></span></span></span><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent">&nbsp;&quot;Di ch&uacute;c B&aacute;c Hồ để lại cho ch&uacute;ng ta một điều rất đặc biệt, đ&oacute; l&agrave; tấm gương về lao động ng&ocirc;n từ. Thường văn kiện, t&aacute;c phẩm chỉ c&ocirc;ng bố khi ho&agrave;n chỉnh nhưng may mắn cho ch&uacute;ng ta khi Trung ương c&ocirc;ng bố Di ch&uacute;c l&agrave; bản thảo, b&uacute;t t&iacute;ch của B&aacute;c Hồ. Ch&iacute;nh nhờ ảnh chụp bản thảo c&oacute; b&uacute;t t&iacute;ch ch&uacute;ng ta c&oacute; cơ hội t&aacute;i hiện được thao t&aacute;c lựa chọn ng&ocirc;n từ của B&aacute;c Hồ. B&aacute;c Hồ viết di ch&uacute;c hơn 1000 chữ, viết li&ecirc;n tục trong 4 năm. Đ&acirc;y l&agrave; lao động c&ocirc;ng phu, lao động của người c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm&quot;.</span></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute;&nbsp;DươngTh&agrave;nh Truyền <span style="background-color:transparent">kh&ocirc;ng qu&ecirc;n nhắc nhở về thực trạng viết, n&oacute;i cẩu thả hiện nay. V&agrave; nhấn mạnh việc ch&uacute;ng ta cần r&egrave;n luyện c&aacute;ch n&oacute;i, viết theo gương B&aacute;c Hồ. Kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; tấm gương lao động ng&ocirc;n từ m&agrave; B&aacute;c Hồ c&ograve;n l&agrave; người c&oacute; tinh thần y&ecirc;u qu&yacute;, tr&acirc;n trọng, sử dụng tiếng việt hết sức đi&ecirc;u luyện. </span></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32295/%C4%90%E1%BB%93ng%20ch%C3%AD%20Ph%E1%BA%A1m%20H%E1%BB%93ng%20S%C6%A1n%20ph%C3%A1t%20bi%E1%BB%83u%20t%E1%BA%A1i%20t%E1%BB%8Da%20%C4%91%C3%A0m.jpg" style="height:333px; width:500px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute;&nbsp;</span></span></span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Phạm Hồng Sơn - B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n chia sẻ tại buổi tọa đ&agrave;m</span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent">Ph&aacute;t biểu tại buổi tọa đ&agrave;m, đồng ch&iacute; Phạm Hồng Sơn - B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n chia sẻ, Di ch&uacute;c của </span><span style="background-color:transparent">B&aacute;c kh&ocirc;ng viết ri&ecirc;ng cho ai nhưng khi đọc từng d&ograve;ng trong di ch&uacute;c, mỗi ch&uacute;ng ta dường như sẽ thấy m&igrave;nh trong đ&oacute;. B&aacute;c l&agrave; con người h&agrave;nh động, học B&aacute;c ch&iacute;nh l&agrave; phải quyết liệt h&agrave;nh động, l&agrave;m việc c&oacute; kế hoạch, đừng đề ra điều qu&aacute; to t&aacute;t rồi l&agrave;m kh&ocirc;ng được, m&agrave; mỗi việc cần thật cụ thể, gần gũi, hiệu quả.</span></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; cũng hy vọng mỗi đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n phải lu&ocirc;n c&oacute; &yacute; thức học tập theo gương Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; tu dưỡng r&egrave;n luyện kh&ocirc;ng ngừng để vượt qua mọi c&aacute;m dỗ trong cuộc sống.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent">Buổi tọa đ&agrave;m nhằm &ocirc;n lại, khẳng định gi&aacute; trị l&yacute; luận, thực tiễn s&acirc;u sắc Di ch&uacute;c của Người, thể hiện sự t&ocirc;n k&iacute;nh v&agrave; l&ograve;ng biết ơn s&acirc;u sắc đối với Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh. Th&ocirc;ng qua đ&oacute;, học tập những b&agrave;i học qu&yacute; b&aacute;u từ Di ch&uacute;c, đặc biệt l&agrave; b&agrave;i học về sự quan t&acirc;m đặc biệt s&acirc;u sắc tới thế hệ trẻ, những chủ nh&acirc;n tương lai của đất nước.</span></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:right"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>KH&Aacute;NH HUYỀN</strong></span></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;