Quận 7: Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ năm 2019

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="color:rgb(28, 30, 33); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Hưởng ứng kế hoạch tổ chức c&aacute;c hoạt động 50 năm thực hiện di ch&uacute;c Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh (1969 - 2019), kỷ niệm 129 năm ng&agrave;y sinh Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh (19/5/1890 - 19/5/2019) Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n phối hợp với Ph&ograve;ng Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo Quận 7 tổ chức Đại hội Ch&aacute;u Ngoan B&aacute;c Hồ năm học 2018 - 2019. </span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32296/_MG_5951.JPG" style="height:306px; width:600px" /></em></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(28, 30, 33)">Đến dự chương tr&igrave;nh c&oacute; đồng ch&iacute; Nguyễn Phương Thảo - UVBTV, Trưởng ban Kiểm tra Th&agrave;nh Đo&agrave;n, đồng ch&iacute; B&ugrave;i Thị Ngọc Hiếu - UV.BTV Quận ủy, Ph&oacute; Chủ tịch Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n Quận 7, </span><span style="color:rgb(28, 30, 33)">c&ugrave;ng với c&aacute;c thầy c&ocirc; l&agrave; cấp ủy, Ban Gi&aacute;m hiệu c&aacute;c trường v&agrave; thầy c&ocirc; l&agrave; Tổng phụ tr&aacute;ch Đội đến dự chương tr&igrave;nh. Trong Đại hội Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ c&oacute; 81 em thiếu nhi, đội vi&ecirc;n xuất sắc đại diện cho c&aacute;c lĩnh vực như: vượt kh&oacute;, t&agrave;i năng trẻ, Chỉ huy Đội giỏi, thiếu nhi thực hiện ng&agrave;n việc tốt vinh dự nhận được giấy khen của Ủy Ban nh&acirc;n d&acirc;n Quận 7.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">V&acirc;ng theo &ldquo;5 đi&ecirc;̀u Bác H&ocirc;̀ dạy&rdquo;, thiếu ni&ecirc;n - nhi đồng th&agrave;nh phố n&oacute;i chung v&agrave; quận 7 n&oacute;i ri&ecirc;ng đ&atilde; hăng h&aacute;i thi đua học tập tốt, t&iacute;ch cực tham gia hoạt động Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi, phấn đấu trở th&agrave;nh con ngoan, tr&ograve; giỏi, bạn tốt. Kh&ocirc;ng chỉ th&ecirc;́, tuổi nhỏ quận 7 &ndash; để xứng đ&aacute;ng với danh hiệu Ch&aacute;u Ngoan B&aacute;c Hồ đ&atilde; kh&ocirc;ng ngừng vượt kh&oacute; vươn l&ecirc;n. </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong đại hội, c&aacute;c đại biểu đ&atilde; c&ugrave;ng&nbsp;gặp gỡ v&agrave; giao lưu c&ugrave;ng 02 gương Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c hồ ti&ecirc;u biểu để hiểu r&otilde; hơn về từ qu&aacute; tr&igrave;nh nỗ lực phấn đấu của c&aacute;c em. Đ&oacute; l&agrave;&nbsp;em Phạm Ngọc Minh Phương &ndash; lớp 9A1 &nbsp;trường trung học cơ sở&nbsp;Nguyễn Hữu Thọ &ndash; gương Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ lĩnh vực vượt kh&oacute; vươn l&ecirc;n v&agrave;&nbsp;emNguyễn Di An &ndash; lớp 5/3 trường Tiểu học Trần Quốc Toản &ndash; gương Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ trong phong tr&agrave;o Ngh&igrave;n việc tốt.&nbsp;Cả hai em l&agrave; những đ&oacute;a hoa tươi s&aacute;ng, những gương điển h&igrave;nh Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ ở c&aacute;c lĩnh vực.</span></p> <p style="text-align:justify">C&ugrave;ng với sự ph&aacute;t triển của đất nước, dưới sự d&igrave;u dắt của Đảng, của tổ chức Đo&agrave;n, c&aacute;c thầy c&ocirc; gi&aacute;o, c&aacute;c anh chị phụ tr&aacute;ch phụ tr&aacute;ch Đội, trong v&ograve;ng tay y&ecirc;u thương của &ocirc;ng b&agrave;, cha mẹ, v&agrave; to&agrave;n thể x&atilde; hội, bao lớp đội vi&ecirc;n, thi&ecirc;́u ni&ecirc;n nhi đ&ocirc;̀ng phấn đấu, vượt qua kh&oacute; khăn, trưởng th&agrave;nh v&agrave; đang g&oacute;p phần c&ugrave;ng cha anh t&iacute;ch cực thực hiện c&ocirc;ng cuộc x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ đất nước đ&uacute;ng như mong ước của B&aacute;c Hồ: <em>&ldquo;C&aacute;c vua H&ugrave;ng đ&atilde; c&oacute; c&ocirc;ng dựng nước - B&aacute;c ch&aacute;u ta phải c&ugrave;ng nhau giữ lấy nước&rdquo;.</em></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-family:open sans,sans-serif; font-size:14px">Hồ Linh</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 16/6, Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh và Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ Ra quân Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2019 tại Nhà Văn hóa Thanh niên, Quận 1.

Agile Việt Nam
;