Nhà Bè: “Hành trình theo chân Bác” và Tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm lời Bác" năm 2019

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify">S&aacute;ng ng&agrave;y 17/5/2019, Ban Thường vụ Huyện Đo&agrave;n Nh&agrave; B&egrave; đ&atilde; long trọng tổ chức chương tr&igrave;nh &ldquo;H&agrave;nh tr&igrave;nh theo ch&acirc;n B&aacute;c&rdquo; v&agrave; Tuy&ecirc;n dương &ldquo;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo; nh&acirc;n kỷ niệm 129 năm Ng&agrave;y sinh Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh (19/5/1890 &ndash; 19/5/2019), 108 năm ng&agrave;y B&aacute;c Hồ ra đi t&igrave;m đường cứu nước (5/6/1991 &ndash; 5/6/2019), 50 năm thực hiện Di ch&uacute;c thi&ecirc;ng li&ecirc;ng của Người (1969 &ndash; 2019).</p> <p style="text-align:justify">Tại chương tr&igrave;nh, sau khi ph&aacute;t biểu &ocirc;n lại tuyền thống, qu&aacute;n triệt việc triển khai đợt sinh hoạt ch&iacute;nh trị s&acirc;u rộng trong đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n đợt th&aacute;ng 5 năm 2019, Đ/c Nguyễn Kiều Thu, B&iacute; thư Huyện Đo&agrave;n đ&atilde; đề nghị: &ldquo;Kế thừa v&agrave; ph&aacute;t huy c&aacute;c gi&aacute; trị truyền thống tốt đẹp, ch&acirc;n gi&aacute; trị m&agrave; cuộc đời, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh, đặc biệt l&agrave; lời dặn của Người trong Di ch&uacute;c thi&ecirc;ng li&ecirc;ng m&agrave; ng&agrave;y nay n&oacute; đ&atilde; trở th&agrave;nh bảo vật, l&agrave; kim chỉ nam cho đường lối v&agrave; h&agrave;nh động của mỗi ch&uacute;ng ta. Gắn việc thực hiện lời dạy ấy, với tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, t&ocirc;i đề nghị mỗi ch&uacute;ng ta, to&agrave;n thể đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n Huyện tiếp tục tr&aacute;ch nhiệm, xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện, thi đua đi đầu, t&iacute;ch cực đ&oacute;ng g&oacute;p t&iacute;ch cực v&agrave;o sự nghiệp x&acirc;y dựng, ph&aacute;t triển Huyện trong thời gian tới.&rdquo;</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32304/DSC04061.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32304/DSC04044.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify">&ldquo;H&agrave;nh tr&igrave;nh theo ch&acirc;n B&aacute;c&rdquo; năm 2019 được c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Huyện thực hiện th&ocirc;ng qua việc đến c&aacute;c địa chỉ đỏ gắn với qu&aacute; tr&igrave;nh hoạt động c&aacute;ch mạng của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố, mỗi địa điểm sẽ thực hiện &iacute;t nhất 01 thử th&aacute;ch, tr&ograve; chơi gắn với kiến thức về Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh, kỹ năng c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, cụ thể như: Đền tưởng niệm Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Đại tướng V&otilde; Nguy&ecirc;n Gi&aacute;p huyện Nh&agrave; B&egrave;<em>;</em> C&ocirc;ng vi&ecirc;n Tượng đ&agrave;i Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh (đường Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Ch&iacute; Minh<em>)</em> v&agrave; Bảo t&agrave;ng Hồ Ch&iacute; Minh chi nh&aacute;nh Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh &ndash; Bến Nh&agrave; Rồng...</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32304/DSC04091.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify">Tại Bến Nh&agrave; Rồng, Đo&agrave;n đ&atilde; th&agrave;nh k&iacute;nh d&acirc;ng hương, d&acirc;ng hoa Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh, b&aacute;o c&ocirc;ng d&acirc;ng B&aacute;c v&agrave; tham quan Bảo t&agrave;ng. Cũng tại địa điểm lịch sử &yacute; nghĩa n&agrave;y, Ban Thường vụ Huyện Đo&agrave;n đ&atilde; vinh danh <strong>20</strong> đồng ch&iacute; l&agrave; gương &ldquo;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c năm 2019&rdquo;. Mỗi đồng ch&iacute; được tuy&ecirc;n dương l&agrave; những b&ocirc;ng hoa, gương s&aacute;ng cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Huyện tiếp tục t&iacute;ch cực học tập v&agrave; l&agrave;m theo lời B&aacute;c trong thời gian tới./.</p> <p style="text-align: right;"><strong>Minh T&acirc;m</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 16/6, Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh và Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ Ra quân Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2019 tại Nhà Văn hóa Thanh niên, Quận 1.

Agile Việt Nam
;