Giao lưu “Hành trình 20 năm bộ sách Di sản Hồ Chí Minh”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Nh&acirc;n&nbsp;kỷ niệm </strong><strong>50 năm thực hiện Di ch&uacute;c Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh (1969 - 2019) v&agrave; kỷ niệm 129 năm Ng&agrave;y sinh của B&aacute;c</strong><strong>, s&aacute;ng 19.05, tại Đường s&aacute;ch TP. Hồ Ch&iacute; Minh, </strong><strong>Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh,&nbsp;</strong></span><strong>Sở Th&ocirc;ng tin - Truyền th&ocirc;ng</strong></span></span><span style="font-size:14px">&nbsp;</span><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>v&agrave; c&ocirc;ng ty TNHH MTV Đường S&aacute;ch </strong><strong>TP.HCM</strong><strong> tổ chức chương tr&igrave;nh giao lưu &ldquo;H&agrave;nh tr&igrave;nh 20 năm bộ s&aacute;ch Di sản Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo;</strong><strong>. &nbsp;Chương tr&igrave;nh thu h&uacute;t đ&ocirc;ng đảo c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tham dự.</strong></span></span></span></p> <p><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32310/1-Giao%20luu%20nhom%20tac%20gia.jpg" style="height:480px; width:600px" /></span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>&nbsp; C&aacute;c kh&aacute;ch mời đ&atilde; c&ugrave;ng nhau &ocirc;n lại h&agrave;nh tr&igrave;nh l&agrave;m n&ecirc;n bộ s&aacute;ch Di sản Hồ Ch&iacute; Minh của NXB Trẻ.&nbsp;</em></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kh&aacute;ch mời giao lưu của chương tr&igrave;nh l&agrave; PGS,TS Vũ T&igrave;nh &ndash; nguy&ecirc;n Ph&oacute; hiệu trưởng trường Đại học Khoa học x&atilde; hội v&agrave; Nh&acirc;n văn &ndash; ĐHQG TP. Hồ Ch&iacute; Minh, &ocirc;ng Dương Th&agrave;nh Truyền &ndash; Chủ tịch Hội đồng th&agrave;nh vi&ecirc;n C&ocirc;ng ty TNHH MTV NXB Trẻ, b&agrave; Qu&aacute;ch Thu Nguyệt &ndash; Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty Đường s&aacute;ch Th&agrave;nh phố v&agrave; Bi&ecirc;n tập vi&ecirc;n An Huy.&nbsp;</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32310/Phat%20bieu.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đo&agrave;n vi&ecirc;n đặt c&acirc;u hỏi giao lưu</em></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bắt đầu từ năm 1999, nh&acirc;n dịp kỷ niệm 30 năm thực hiện Di ch&uacute;c Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh, NXB Trẻ li&ecirc;n tiếp giới thiệu 21 tựa s&aacute;ch về B&aacute;c.</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong đ&oacute;, c&oacute; một số s&aacute;ch do ch&iacute;nh B&aacute;c viết v&agrave; số c&ograve;n lại l&agrave; từ những người kh&aacute;c viết về B&aacute;c như: &ldquo;To&agrave;n văn Di ch&uacute;c của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo;, &ldquo;Sửa đổi lối l&agrave;m việc&rdquo; (X.Y.Z), &ldquo;Về vấn đề học tập&rdquo; (Hồ Ch&iacute; Minh), &ldquo;Đời sống mới&rdquo; (T&acirc;n Sinh), &ldquo;Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch&rdquo; (Trần D&acirc;n Ti&ecirc;n), &ldquo;Vừa đi đường vừa kể chuyện&rdquo; (T. Lan), &ldquo;N&acirc;ng cao đạo đức c&aacute;ch mạng, qu&eacute;t sạch chủ nghĩa c&aacute; nh&acirc;n&rdquo; (Hồ Ch&iacute; Minh), &ldquo;Nguyễn &Aacute;i Quốc tr&ecirc;n đường về nước&rdquo; (Ho&agrave;ng Thanh Đạm)&hellip;</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong c&aacute;c năm tiếp theo, NXB Trẻ chủ động đặt h&agrave;ng với nhiều t&aacute;c giả uy t&iacute;n, s&agrave;ng lọc c&aacute;c t&aacute;c phẩm viết về Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh từ c&aacute;c nơi gửi về. Do đ&oacute;, đơn vị n&agrave;y sở hữu nhiều t&aacute;c phẩm &ldquo;độc quyền&rdquo; như: &ldquo;Con đường vạn dặm của Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo;, &ldquo;Ch&uacute;ng t&ocirc;i học l&agrave;m ngoại giao với B&aacute;c Hồ&rdquo; của t&aacute;c giả Mai Văn Bộ; &ldquo;Hỏi v&agrave; đ&aacute;p về cuộc đời v&agrave; sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo; của Bảo t&agrave;ng Hồ Ch&iacute; Minh - chi nh&aacute;nh TP Hồ Ch&iacute; Minh; &ldquo;B&aacute;c Hồ thời ni&ecirc;n thiếu ở Huế&rdquo; của Nguyễn Đắc Xu&acirc;n; &ldquo;Vĩ đại một con người&rdquo; của Trần Văn Gi&agrave;u; &ldquo;Đến với tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo; của Trần Bạch Đằng...</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đến năm 2006, bắt nhịp cuộc vận động &ldquo;Học tập v&agrave; l&agrave;m theo tấm gương đạo đức Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo; v&agrave; đ&aacute;p ứng nhu cầu mới của độc giả, NXB Trẻ quyết định đổi t&ecirc;n Tủ s&aacute;ch th&agrave;nh: &ldquo;Di sản Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo;.</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đến nay bộ s&aacute;ch đ&atilde; xuất bản được 51 quyển, với 411.100 bản in, hai lần nhận được bằng khen của Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh ủy TP.HCM về th&agrave;nh t&iacute;ch trong cuộc vận động Học tập v&agrave; l&agrave;m việc theo tấm gương đạo đức Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32310/IMG_9931.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;Theo PGS.TS. Vũ T&igrave;nh - nguy&ecirc;n Ph&oacute; hiệu trưởng trường Đại học Khoa học x&atilde; hội v&agrave; Nh&acirc;n văn &ndash; ĐHQG TP. Hồ Ch&iacute; Minh,&nbsp;cuộc đời Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh tập hợp nhiều tư tưởng, phong c&aacute;ch rất vĩ đại v&agrave; bộ s&aacute;ch đ&atilde; cố gắng chắt lọc&nbsp;những tư tưởng cốt l&otilde;i nhất của Người. Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh rất gần gũi với ch&uacute;ng ta v&agrave; ch&uacute;ng ta c&oacute; thể học tập v&agrave; l&agrave;m theo đạo đức, t&aacute;c phong của Người. Học tập những điều đ&oacute; gi&uacute;p ch&uacute;ng ta ng&agrave;y h&ocirc;m nay tốt hơn h&ocirc;m qua, ng&agrave;y mai tốt hơn h&ocirc;m nay -&nbsp;&nbsp;PGS.TS. Vũ T&igrave;nh chia sẻ.</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Năm nay, NXB Trẻ quyết định thiết kế lại to&agrave;n bộ b&igrave;a của bộ s&aacute;ch &ldquo;Di sản Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo; theo maket thống nhất, trong đ&oacute;: in mới 3 tựa l&agrave; &ldquo;Hồ Ch&iacute; Minh b&agrave;n về Đạo đức&rdquo;, &ldquo;Hồ Ch&iacute; Minh b&agrave;n về Phong c&aacute;ch&rdquo; do PGS.TS Vũ T&igrave;nh tuyển chọn, v&agrave; &ldquo;Lời B&aacute;c dạy thanh thiếu nhi&rdquo; do Trần Văn Phương tuyển chọn; t&aacute;i bản 4 tựa l&agrave; &ldquo;Di ch&uacute;c của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo; khổ passport (bỏ t&uacute;i), &ldquo;Di ch&uacute;c của B&aacute;c Hồ - Một gi&aacute;o tr&igrave;nh tiếng Việt độc đ&aacute;o&rdquo; của Dương Th&agrave;nh Truyền, &ldquo;Đến với tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo; của Trần Bạch Đằng, &ldquo;Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch&rdquo; của Trần D&acirc;n Ti&ecirc;n, &ldquo;Phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo; của Nguyễn Văn Khoan.</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32310/Pho%20Truong%20Ban%20Tuyen%20giao%20Thanh%20uy%20tang%20hoa.jpg" style="height:424px; width:600px" /></span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Ph&oacute; Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh ủy Dương Thế Trung tặng hoa cho đại biểu&nbsp;giao lưu</em></span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32310/Tang%20sach%20cho%20ban%20tre.jpg" style="height:440px; width:600px" /></span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Ph&oacute; B&iacute; thư, Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh Đo&agrave;n tặng qu&agrave; cho c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n giải đ&aacute;p đ&uacute;ng c&aacute;c c&acirc;u hỏi trong s&acirc;n chơi giao lưu</em></span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32310/PGSTS%20Vu%20Tinh%20ky%20tang%20sach%20cho%20ban%20tre.jpg" style="height:439px; width:600px" /></em></span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>PGS, TS Vũ T&igrave;nh k&yacute; tặng s&aacute;ch cho c&aacute;c bạn trẻ</em></span></span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>NHẬT THỊNH</strong></span></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hai năm liền là chiến sĩ Hoa Phượng Đỏ, tham gia sôi nổi công tác Đoàn và các hoạt động phong trào, Huỳnh Minh Tài - học sinh lớp chuyên Văn trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh) lại có một niềm cảm hứng rất đặc biệt với Lịch sử. Với Tài, Lịch sử không chỉ là một môn học, đó còn là một người bạn và là niềm đam mê bất tận trong hành trình học tập và trưởng thành của cậu bạn.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 20/7/2020, Ban Thường vụ Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch số 243-KH/TĐTN về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý văn kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XI Đảng bộ Thành phố.

Agile Việt Nam
;