Đội tuyển TP.HCM giành giải nhất cuộc thi ‘Ánh sáng soi đường’ toàn quốc

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <h2><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size:14px">Tuy khởi đầu với nhiều bất lợi song đội tuyển TP.HCM đ&atilde; gi&agrave;nh giải nhất chung kết cuộc thi &lsquo;&Aacute;nh s&aacute;ng soi đường&rsquo; to&agrave;n quốc diễn ra tại Đại học Giao th&ocirc;ng vận tải tối 19-5.</span></strong></span></h2> <div class="content fck" id="main-detail-body" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: medium; line-height: 1.44; font-family: NotoSans-Regular; vertical-align: baseline; color: rgb(34, 34, 34); letter-spacing: -0.2px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.95);"> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="margin: 1.3em auto 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: 1.45; font-family: Roboto; vertical-align: baseline; text-align: center; display: table; position: relative; z-index: 2;"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/5/19/logo-anh-sang-soi-duong-2019-6-15582825858011981400072.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; display: initial; text-decoration-line: none; cursor: zoom-in; color: rgb(237, 27, 47); letter-spacing: -0.2px;" target="_blank" title="Đội tuyển TP.HCM xuất sắc giành ngôi vị quán quân sau cú lội ngược dòng ngoạn mục - Ảnh: NGUYỄN HIỀN"><img alt="Đội tuyển TP.HCM giành giải nhất cuộc thi ‘Ánh sáng soi đường’ toàn quốc - Ảnh 1." class="lightbox-content" id="img_4a04" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/5/19/logo-anh-sang-soi-duong-2019-6-15582825858011981400072.jpg" style="border-style:initial; border-width:0px; color:transparent; font:inherit; margin:0px; max-width:100%; padding:0px; vertical-align:baseline; width:585.556px" title="Đội tuyển TP.HCM giành giải nhất cuộc thi ‘Ánh sáng soi đường’ toàn quốc - Ảnh 1." /></a></span></span></div> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption" style="margin: -5px 0px 24px; padding: 5px 8px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; background: rgb(233, 233, 233); text-align: left;"> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đội tuyển TP.HCM xuất sắc gi&agrave;nh ng&ocirc;i vị qu&aacute;n qu&acirc;n sau c&uacute; lội ngược d&ograve;ng ngoạn mục - Ảnh: NGUYỄN HIỀN</span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Sau khi xuất sắc vượt qua c&aacute;c v&ograve;ng thi cấp cụm, cấp khu vực, 4 đội tuyển xuất sắc nhất bao gồm: TP.HCM, Th&aacute;i Nguy&ecirc;n, Ban thanh ni&ecirc;n Qu&acirc;n đội v&agrave; đội tuyển TP H&agrave; Nội đ&atilde; c&ugrave;ng nhau tranh t&agrave;i trong suốt 90 ph&uacute;t thi đấu.</span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">V&ograve;ng chung kết to&agrave;n quốc bao gồm 4 phần thi thể hiện kỹ năng, sự hiểu biết của c&aacute;c đội tuyển về c&aacute;c m&ocirc;n khoa học M&aacute;c - L&ecirc;nin v&agrave; Tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh: &quot;Dấu ch&acirc;n ph&iacute;a trước&quot;, &quot;&Aacute;nh s&aacute;ng soi đường&quot;, &quot;So t&agrave;i tranh biện&quot;, &quot;Niềm tin tất thắng&quot;.</span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ngay khi bước v&agrave;o v&ograve;ng đấu đầu ti&ecirc;n, c&aacute;c đội đ&atilde; b&aacute;m đuổi s&aacute;t n&uacute;t nhau về điểm số, cũng như thể hiện tốt kiến thức của m&igrave;nh. Sau mỗi v&ograve;ng đấu, sự thay đổi điểm số lại c&agrave;ng thể hiện r&otilde; rệt.</span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tuy bước v&agrave;o v&ograve;ng chung kết với điểm số thấp nhất, đội tuyển TP.HCM đ&atilde; c&oacute; c&uacute; lội ngược d&ograve;ng ngoạn mục, trở th&agrave;nh đội qu&aacute;n qu&acirc;n với tổng điểm sau 4 phần thi l&agrave; 194,6 điểm.</span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">K&eacute;m may mắn hơn một ch&uacute;t, đội nhất khu vực miền Bắc - đội tuyển Th&aacute;i Nguy&ecirc;n đ&atilde; về đ&iacute;ch thứ hai với điểm số 194 điểm, chỉ k&eacute;m đội tuyển TP.HCM 0,6 điểm. Tiếp theo hai đội tuyển TP H&agrave; Nội v&agrave; đội tuyển Ban thanh ni&ecirc;n Qu&acirc;n đội lần lượt đoạt giải ba v&agrave; giải khuyến kh&iacute;ch.</span></span></p> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">V&ograve;ng chung kết Hội thi Olympic to&agrave;n quốc c&aacute;c m&ocirc;n khoa học M&aacute;c - L&ecirc;nin v&agrave; Tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh &quot;&Aacute;nh s&aacute;ng soi đường&quot; lần thứ III năm 2019 kh&ocirc;ng chỉ mang đến cho ch&iacute;nh c&aacute;c đội dự thi những khoảnh khắc kh&oacute; qu&ecirc;n, m&agrave; c&ograve;n tạo cho kh&aacute;n giả một đ&ecirc;m chung kết với những kiến thức bổ &iacute;ch v&agrave; &yacute; nghĩa.</span></span></p> <p style="margin-left: 0px; margin-right: 0px; text-align: center;"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/5/19/logo-anh-sang-soi-duong-2019-15582825866141567904800.jpg" style="color: rgb(237, 27, 47); font: inherit; letter-spacing: -0.2px; text-align: center; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.95); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; display: initial; text-decoration-line: none; cursor: zoom-in;" target="_blank" title="Anh Bùi Quang Huy, bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, phát biểu tại đêm chung kết Hội thi &quot;Ánh sáng soi đường&quot; lần thứ III năm 2019 - Ảnh: NGUYỄN HIỀN"><img alt="Đội tuyển TP.HCM giành giải nhất cuộc thi ‘Ánh sáng soi đường’ toàn quốc - Ảnh 2." class="lightbox-content" id="img_e41f" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/5/19/logo-anh-sang-soi-duong-2019-15582825866141567904800.jpg" style="border-style:initial; border-width:0px; color:transparent; font:inherit; margin:0px; max-width:100%; padding:0px; vertical-align:baseline; width:585.556px" title="Đội tuyển TP.HCM giành giải nhất cuộc thi ‘Ánh sáng soi đường’ toàn quốc - Ảnh 2." /></a></p> <p style="margin-left: 0px; margin-right: 0px; text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Anh B&ugrave;i Quang Huy, b&iacute; thư Trung ương Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh, chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam, ph&aacute;t biểu tại đ&ecirc;m chung kết Hội thi &quot;&Aacute;nh s&aacute;ng soi đường&quot; lần thứ III năm 2019 - Ảnh: NGUYỄN HIỀN</span></span></p> <p style="margin-left: 0px; margin-right: 0px; text-align: center;"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/5/19/logo-anh-sang-soi-duong-2019-4-15582825872991602391401.jpg" style="color: rgb(237, 27, 47); font: inherit; letter-spacing: -0.2px; text-align: center; background-color: rgb(233, 233, 233); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; display: initial; text-decoration-line: none; cursor: zoom-in;" target="_blank" title="Bốn đội tuyển đều thể hiện sự ngang sức, ngang tài trong các phần thi của đêm chung kết toàn quốc - Ảnh: NGUYỄN HIỀN"><img alt="Đội tuyển TP.HCM giành giải nhất cuộc thi ‘Ánh sáng soi đường’ toàn quốc - Ảnh 3." class="lightbox-content" id="img_bf9c" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/5/19/logo-anh-sang-soi-duong-2019-4-15582825872991602391401.jpg" style="border-style:initial; border-width:0px; color:transparent; font:inherit; margin:0px; max-width:100%; padding:0px; vertical-align:baseline; width:585.556px" title="Đội tuyển TP.HCM giành giải nhất cuộc thi ‘Ánh sáng soi đường’ toàn quốc - Ảnh 3." /></a></p> <p style="margin-left: 0px; margin-right: 0px; text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Bốn đội tuyển đều thể hiện sự ngang sức, ngang t&agrave;i trong c&aacute;c phần thi của đ&ecirc;m chung kết to&agrave;n quốc - Ảnh: NGUYỄN HIỀN</span></span><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/5/19/logo-anh-sang-soi-duong-2019-2-1558282588060783460050.jpg" style="color: rgb(237, 27, 47); font: inherit; letter-spacing: -0.2px; text-align: center; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.95); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; display: initial; text-decoration-line: none; cursor: zoom-in;" target="_blank" title="Đội tuyển TP.HCM luôn tập trung trong từng phần thi của mình - Ảnh: NGUYỄN HIỀN"><img alt="Đội tuyển TP.HCM giành giải nhất cuộc thi ‘Ánh sáng soi đường’ toàn quốc - Ảnh 4." class="lightbox-content" id="img_257b" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/5/19/logo-anh-sang-soi-duong-2019-2-1558282588060783460050.jpg" style="border-style:initial; border-width:0px; color:transparent; font:inherit; margin:0px; max-width:100%; padding:0px; vertical-align:baseline; width:585.556px" title="Đội tuyển TP.HCM giành giải nhất cuộc thi ‘Ánh sáng soi đường’ toàn quốc - Ảnh 4." /></a></p> <div class="VCSortableInPreviewMode active" style="color: rgb(34, 34, 34); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: 1.45; font-family: Roboto; letter-spacing: -0.2px; margin: 1.3em auto 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center; display: table; position: relative; z-index: 2;"> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption" style="margin: -5px 0px 24px; padding: 5px 8px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; background: rgb(233, 233, 233); text-align: left;"> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="color: rgb(34, 34, 34); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: 1.45; font-family: Roboto; letter-spacing: -0.2px; margin: 1.3em auto 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center; display: table; position: relative; z-index: 2;"> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption" style="margin: -5px 0px 24px; padding: 5px 8px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; background: rgb(233, 233, 233); text-align: left;"> <p style="margin-left: 0px; margin-right: 0px; text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đội tuyển TP.HCM lu&ocirc;n tập trung trong từng phần thi của m&igrave;nh - Ảnh: NGUYỄN HIỀN</span></span></p> <p style="margin-left: 0px; margin-right: 0px; text-align: center;"><img alt="Đội tuyển TP.HCM giành giải nhất cuộc thi ‘Ánh sáng soi đường’ toàn quốc - Ảnh 5." class="lightbox-content" id="img_250b" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/5/19/logo-anh-sang-soi-duong-2019-5-15582825887481239633873.jpg" style="background-color:rgb(233, 233, 233); border:0px; color:transparent; font:inherit; letter-spacing:-0.2px; margin:0px; max-width:100%; outline:rgb(7, 130, 193) solid 1px; padding:0px; text-align:center; vertical-align:baseline; width:585.556px" title="Đội tuyển TP.HCM giành giải nhất cuộc thi ‘Ánh sáng soi đường’ toàn quốc - Ảnh 5." /></p> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="color: rgb(34, 34, 34); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: 1.45; font-family: Roboto; letter-spacing: -0.2px; margin: 1.3em auto 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center; display: table; position: relative; z-index: 2;"> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption" style="margin: -5px 0px 24px; padding: 5px 8px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; background: rgb(233, 233, 233); text-align: left;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">C&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n đội tuyển Th&aacute;i Nguy&ecirc;n đ&atilde; c&oacute; phần &#39;So t&agrave;i tranh biện&#39; ấn tượng nhất gi&agrave;nh số điểm cao nhất từ ban gi&aacute;m khảo - Ảnh: NGUYỄN HIỀN</span></span></div> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption" style="margin: -5px 0px 24px; padding: 5px 8px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; background: rgb(233, 233, 233);"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/5/19/anh-sang-soi-duong-2019-3-1558281989113324238950.jpg" style="color: rgb(237, 27, 47); font: inherit; letter-spacing: -0.2px; background-color: rgb(233, 233, 233); text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; display: initial; text-decoration-line: none; cursor: zoom-in;" target="_blank" title="Những cổ động viên nhiệt tình cũng là một phần không thể thiếu trong vòng chung kết cuộc thi &quot;Ánh sáng soi đường&quot; lần thứ III năm 2019 - Ảnh: NGUYỄN HIỀN"><img alt="Đội tuyển TP.HCM giành giải nhất cuộc thi ‘Ánh sáng soi đường’ toàn quốc - Ảnh 6." class="lightbox-content" id="img_1d8aaa70-7a50-11e9-bb7d-83061d8fe64e" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/5/19/anh-sang-soi-duong-2019-3-1558281989113324238950.jpg" style="border-style:initial; border-width:0px; color:transparent; font:inherit; margin:0px; max-width:100%; padding:0px; vertical-align:baseline; width:585.556px" title="Đội tuyển TP.HCM giành giải nhất cuộc thi ‘Ánh sáng soi đường’ toàn quốc - Ảnh 6." /></a></div> </div> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Những cổ động vi&ecirc;n nhiệt t&igrave;nh cũng l&agrave; một phần kh&ocirc;ng thể thiếu trong v&ograve;ng chung kết cuộc thi &quot;&Aacute;nh s&aacute;ng soi đường&quot; lần thứ III năm 2019 - Ảnh: NGUYỄN HIỀN</span></span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hội thi Olympic to&agrave;n quốc c&aacute;c m&ocirc;n khoa học M&aacute;c - L&ecirc;nin v&agrave; Tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh &quot;&Aacute;nh s&aacute;ng soi đường&quot; lần thứ III năm 2019 được Trung ương Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh phối hợp với Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Trung ương Đảng, Bộ Gi&aacute;o dục v&agrave; đ&agrave;o tạo, Bộ Lao động - thương binh v&agrave; x&atilde; hội tổ chức.</span></span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hội thi &quot;&Aacute;nh s&aacute;ng soi đường&quot; lần thứ III năm 2019 đ&atilde; nhận được sự quan t&acirc;m, hưởng ứng rộng r&atilde;i của sinh vi&ecirc;n, gi&aacute;o vi&ecirc;n, giảng vi&ecirc;n trẻ, nh&agrave; trường v&agrave; c&aacute;c cấp bộ Đo&agrave;n. Kết th&uacute;c 8 tuần phần thi c&aacute; nh&acirc;n trực tuyến, đ&atilde; c&oacute; 686.590 lượt th&iacute; sinh đến từ 4.027 trường thuộc 67 tỉnh, th&agrave;nh đo&agrave;n, đo&agrave;n trực thuộc v&agrave; sinh vi&ecirc;n Việt Nam ở ngo&agrave;i nước, trong đ&oacute; c&oacute; 228.922 sinh vi&ecirc;n v&agrave; 25.559 gi&aacute;o vi&ecirc;n, giảng vi&ecirc;n trẻ tham gia hội thi.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="Đội tuyển TP.HCM giành giải nhất cuộc thi ‘Ánh sáng soi đường’ toàn quốc - Ảnh 5." class="lightbox-content" id="img_250b" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2019/5/19/logo-anh-sang-soi-duong-2019-5-15582825887481239633873.jpg" style="background-color:rgb(233, 233, 233); border:0px; color:transparent; font:inherit; letter-spacing:-0.2px; margin:0px; max-width:100%; outline:rgb(7, 130, 193) solid 1px; padding:0px; text-align:center; vertical-align:baseline; width:585.556px" title="Đội tuyển TP.HCM giành giải nhất cuộc thi ‘Ánh sáng soi đường’ toàn quốc - Ảnh 5." /></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="background-color:rgba(255, 255, 255, 0.95); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px; text-align:right">NGUYỄN HIỀN</span></strong></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="background-color:rgba(255, 255, 255, 0.95); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px; text-align:right">(Theo B&aacute;o Tuổi Trẻ)</span></strong></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 16/6, Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh và Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ Ra quân Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2019 tại Nhà Văn hóa Thanh niên, Quận 1.

Agile Việt Nam
;