Khai mạc hội thi “Chỉ huy đội giỏi” Thành phố năm 2019

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chiều&nbsp;22.5,&nbsp;Lễ Khai mạc Hội thi &ldquo;Chỉ huy Đội giỏi&rdquo; Th&agrave;nh phố lần thứ 23 &ndash; năm 2019 đ&atilde; diễn ra tại Nh&agrave; Thiếu nhi th&agrave;nh phố, thu h&uacute;t</span></span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;sự tham gia của&nbsp;206&nbsp;đội vi&ecirc;n l&agrave; chỉ huy Đội giỏi đến từ 24&nbsp;quận, huyện tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố.</span></span></strong></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32323/IMG_0268.jpg" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px; height:333px; text-align:center; width:500px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32323/km.jpg" style="height:333px; width:500px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Bắt đầu buổi khai mạc l&agrave; hoạt động&nbsp;d&acirc;ng hoa&nbsp;tại tượng B&aacute;c Hồ với thiếu nhi&nbsp;</span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32323/km1.jpg" style="height:333px; width:500px" /></span></em></p> <p style="text-align:center"><span style="color:#000000"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">D&acirc;ng hương tại&nbsp;</span><span style="font-size:14px">Nh&agrave; Truyền thống Đội Thiếu ni&ecirc;n Tiền phong Hồ Ch&iacute; Minh &ndash; TP.&nbsp;Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;</span></span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t biểu tại buổi lễ, đồng ch&iacute; Phạm Ngọc Tuyền &ndash; Ph&oacute; Chủ tịch Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố, Gi&aacute;m đốc Nh&agrave; Thiếu nhi Th&agrave;nh phố,&nbsp;Trưởng Ban tổ chức&nbsp;hội thi chia sẻ: &ldquo;Hội thi năm nay nội dung được đổi mới nhiều, hấp dẫn hơn, đi v&agrave;o những đề t&agrave;i tranh luận s&ocirc;i nổi nhiều hơn, đặt vấn đề l&agrave; những hiện tượng nổi bật hiện nay m&agrave; ch&uacute;ng ta cần phải l&ecirc;n &aacute;n, đặt biệt l&agrave; những vấn đề li&ecirc;n quan đến mạng x&atilde; hội. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, ban tổ chức cũng đưa ra những đề t&agrave;i, kiến thức thi được trải đều một c&aacute;ch phổ qu&aacute;t v&agrave; to&agrave;n diện nhất cho c&aacute;c em học sinh được tự do s&aacute;ng tạo&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32323/IMG_0285.jpg" style="height:350px; text-align:center; width:500px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Đồng ch&iacute; Phạm Ngọc Tuyền - Trưởng Ban tổ chức hội thi ph&aacute;t biểu tại chương tr&igrave;nh Khai mạc</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội thi tổ chức bắt đầu từ ng&agrave;y 22/05 đến 25/05, với những m&ocirc;n thi về kiến thức tổng qu&aacute;t, nghiệp vụ c&ocirc;ng t&aacute;c Đội TNTP Hồ Ch&iacute; Minh, kỹ năng d&atilde; ngoại, kỹ năng sinh hoạt tập thể, kỹ năng ph&ograve;ng chống tai nạn thương t&iacute;ch v&agrave; xử l&yacute; t&igrave;nh huống trong hoạt động Đội,... Trong đ&oacute; một số phần thi như Ph&ograve;ng chống tai nạn thương t&iacute;ch trong học đường, xử l&yacute; t&igrave;nh huống trong hoạt động Đội, thi t&agrave;i năng Chỉ Huy Đội v&agrave; thi kiến thức tổng qu&aacute;t đ&atilde; được tổ chức trong ng&agrave;y 22/5 tại Nh&agrave; Thiếu nhi th&agrave;nh phố, những nội dung c&ograve;n lại sẽ được tổ chức d&atilde; ngoại tại Mũi K&ecirc; G&agrave; &ndash; Thị X&atilde; Lagi, Tỉnh B&igrave;nh Thuận.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Hội thi được tổ chức với mục đ&iacute;ch tạo điều kiện cho lực lượng chỉ huy Đội th&agrave;nh phố thể hiện kiến thức, bản lĩnh v&agrave; năng lực th&ocirc;ng qua c&aacute;c hoạt động thi kỹ năng, nghi thức, sinh hoạt cộng đồng v&agrave; ứng xử của người chỉ huy trong sinh hoạt v&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c Đội. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, hội thi cũng tạo s&acirc;n chơi thiết thực, bổ &iacute;ch cho đội ngũ chỉ huy Đội th&agrave;nh phố, qua đ&oacute; tạo điều kiện cho c&aacute;c em giao lưu học hỏi v&agrave; trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động Đội&nbsp;v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>NHẬT THỊNH</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;