Khai mạc hội thi “Chỉ huy đội giỏi” Thành phố năm 2019

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chiều&nbsp;22.5,&nbsp;Lễ Khai mạc Hội thi &ldquo;Chỉ huy Đội giỏi&rdquo; Th&agrave;nh phố lần thứ 23 &ndash; năm 2019 đ&atilde; diễn ra tại Nh&agrave; Thiếu nhi th&agrave;nh phố, thu h&uacute;t</span></span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;sự tham gia của&nbsp;206&nbsp;đội vi&ecirc;n l&agrave; chỉ huy Đội giỏi đến từ 24&nbsp;quận, huyện tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố.</span></span></strong></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32323/IMG_0268.jpg" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px; height:333px; text-align:center; width:500px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32323/km.jpg" style="height:333px; width:500px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Bắt đầu buổi khai mạc l&agrave; hoạt động&nbsp;d&acirc;ng hoa&nbsp;tại tượng B&aacute;c Hồ với thiếu nhi&nbsp;</span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32323/km1.jpg" style="height:333px; width:500px" /></span></em></p> <p style="text-align:center"><span style="color:#000000"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">D&acirc;ng hương tại&nbsp;</span><span style="font-size:14px">Nh&agrave; Truyền thống Đội Thiếu ni&ecirc;n Tiền phong Hồ Ch&iacute; Minh &ndash; TP.&nbsp;Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;</span></span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t biểu tại buổi lễ, đồng ch&iacute; Phạm Ngọc Tuyền &ndash; Ph&oacute; Chủ tịch Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố, Gi&aacute;m đốc Nh&agrave; Thiếu nhi Th&agrave;nh phố,&nbsp;Trưởng Ban tổ chức&nbsp;hội thi chia sẻ: &ldquo;Hội thi năm nay nội dung được đổi mới nhiều, hấp dẫn hơn, đi v&agrave;o những đề t&agrave;i tranh luận s&ocirc;i nổi nhiều hơn, đặt vấn đề l&agrave; những hiện tượng nổi bật hiện nay m&agrave; ch&uacute;ng ta cần phải l&ecirc;n &aacute;n, đặt biệt l&agrave; những vấn đề li&ecirc;n quan đến mạng x&atilde; hội. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, ban tổ chức cũng đưa ra những đề t&agrave;i, kiến thức thi được trải đều một c&aacute;ch phổ qu&aacute;t v&agrave; to&agrave;n diện nhất cho c&aacute;c em học sinh được tự do s&aacute;ng tạo&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32323/IMG_0285.jpg" style="height:350px; text-align:center; width:500px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Đồng ch&iacute; Phạm Ngọc Tuyền - Trưởng Ban tổ chức hội thi ph&aacute;t biểu tại chương tr&igrave;nh Khai mạc</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội thi tổ chức bắt đầu từ ng&agrave;y 22/05 đến 25/05, với những m&ocirc;n thi về kiến thức tổng qu&aacute;t, nghiệp vụ c&ocirc;ng t&aacute;c Đội TNTP Hồ Ch&iacute; Minh, kỹ năng d&atilde; ngoại, kỹ năng sinh hoạt tập thể, kỹ năng ph&ograve;ng chống tai nạn thương t&iacute;ch v&agrave; xử l&yacute; t&igrave;nh huống trong hoạt động Đội,... Trong đ&oacute; một số phần thi như Ph&ograve;ng chống tai nạn thương t&iacute;ch trong học đường, xử l&yacute; t&igrave;nh huống trong hoạt động Đội, thi t&agrave;i năng Chỉ Huy Đội v&agrave; thi kiến thức tổng qu&aacute;t đ&atilde; được tổ chức trong ng&agrave;y 22/5 tại Nh&agrave; Thiếu nhi th&agrave;nh phố, những nội dung c&ograve;n lại sẽ được tổ chức d&atilde; ngoại tại Mũi K&ecirc; G&agrave; &ndash; Thị X&atilde; Lagi, Tỉnh B&igrave;nh Thuận.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Hội thi được tổ chức với mục đ&iacute;ch tạo điều kiện cho lực lượng chỉ huy Đội th&agrave;nh phố thể hiện kiến thức, bản lĩnh v&agrave; năng lực th&ocirc;ng qua c&aacute;c hoạt động thi kỹ năng, nghi thức, sinh hoạt cộng đồng v&agrave; ứng xử của người chỉ huy trong sinh hoạt v&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c Đội. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, hội thi cũng tạo s&acirc;n chơi thiết thực, bổ &iacute;ch cho đội ngũ chỉ huy Đội th&agrave;nh phố, qua đ&oacute; tạo điều kiện cho c&aacute;c em giao lưu học hỏi v&agrave; trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động Đội&nbsp;v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>NHẬT THỊNH</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;