Nhà Bè: Tập huấn Cán bộ Đoàn – Hội năm 2019

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong>Vừa qua, Ban Thường vụ Huyện Đo&agrave;n Nh&agrave; B&egrave; tổ chức Hội nghị tập huấn C&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n - Hội năm 2019 tại huyện Nh&agrave; B&egrave; v&agrave; Th&agrave;nh phố Đ&agrave; Lạt, tỉnh L&acirc;m Đồng trong 02 ng&agrave;y (từ chiều ng&agrave;y 24 đến 26/5/2019).</strong></p> <p style="text-align:justify">C&ugrave;ng tham dự c&aacute;c hoạt động chương tr&igrave;nh tập huấn c&oacute; sự hiện diện của ch&uacute;&nbsp;Ho&agrave;ng Đ&ocirc;n Nhật T&acirc;n -&nbsp;Ph&oacute; Chủ nhiệm C&acirc;u lạc bộ&nbsp;Truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n; đồng ch&iacute;&nbsp;Nguyễn Kiều Thu - B&iacute; thư Huyện Đo&agrave;n.</p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">Tại chương tr&igrave;nh tập huấn, nhằm &ocirc;n lại truyền thống h&agrave;o h&ugrave;ng của phong tr&agrave;o Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố v&agrave; huyện Nh&agrave; B&egrave; qua c&aacute;c thời kỳ, g&oacute;p phần hun đ&uacute;c niềm tự h&agrave;o, t&igrave;nh y&ecirc;u c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n &ndash; Hội cho c&aacute;n bộ Đo&agrave;n huyện Nh&agrave; B&egrave;, c&aacute;c đồng ch&iacute; tham gia tập huấn đ&atilde; c&oacute; dịp lắng nghe ch&uacute; Ho&agrave;ng Đ&ocirc;n Nhật T&acirc;n&nbsp;tr&igrave;nh b&agrave;y chuy&ecirc;n đề: &ldquo;Thắp lửa t&igrave;nh y&ecirc;u c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n &ndash; Hội&rdquo;.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32330/IMG_4062.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify">Cũng tại chương tr&igrave;nh, đồng ch&iacute;&nbsp;Nguyễn Th&aacute;i Thống Triển, C&aacute;n bộ Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố đ&atilde; trao đổi, b&aacute;o c&aacute;o chuy&ecirc;n đề &ldquo;Kỹ năng ứng xử tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội d&agrave;nh cho c&aacute;n bộ Đo&agrave;n&rdquo; v&agrave; kỹ năng x&acirc;y dựng, thiết kế c&aacute;c sản phẩm tuy&ecirc;n truyền tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội. Qua đ&oacute;, gi&uacute;p cho c&aacute;c c&aacute;n bộ Đo&agrave;n tr&ecirc;n to&agrave;n huyện nắm r&otilde; hơn hai mặt của mạng x&atilde; hội, g&oacute;p phần x&acirc;y dựng văn h&oacute;a ứng xử tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội của c&aacute;n bộ Đo&agrave;n hiện nay gắn với việc x&acirc;y dựng th&agrave;nh c&ocirc;ng phong c&aacute;ch c&aacute;n bộ Đo&agrave;n trong thời kỳ mới.</p> <p style="text-align:justify">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&aacute;c c&aacute;n bộ Đo&agrave;n tham gia tập huấn cũng đ&atilde; được tham gia c&aacute;c tr&ograve; chơi đồng đội như: anh em đo&agrave;n kết, vượt chướng ngại vật, cột cờ di động... Th&ocirc;ng qua c&aacute;c tr&ograve; chơi, tạo sự gắn kết giữa c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n; tạo m&ocirc;i trường giao lưu, học hỏi, r&egrave;n luyện sức khỏe, sự nhanh nhẹn, kh&eacute;o l&eacute;o, linh hoạt. Đặc biệt ph&aacute;t huy tinh thần đồng đội, xung k&iacute;ch của thanh ni&ecirc;n.</p> <p style="text-align:justify">Tối c&ugrave;ng ng&agrave;y, c&aacute;c c&aacute;n bộ Đo&agrave;n đ&atilde; c&ugrave;ng nhau tham gia buổi tiệc giao lưu Gala Dinner th&acirc;n mật. Đ&acirc;y l&agrave; dịp để c&aacute;c đồng ch&iacute; x&iacute;ch lại gần nhau, chia sẻ những kỷ niệm, kinh nghiệm v&agrave; những kh&oacute; khăn trong qu&aacute; tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c. H&agrave;nh tr&igrave;nh tập huấn kết th&uacute;c, đ&atilde; để lại những ấn tượng đẹp trong l&ograve;ng mỗi đồng ch&iacute; tham dự. Qua đ&oacute;, trang bị th&ecirc;m nhiều kiến thức, kỹ năng cần thiết phục vụ cho c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n - Hội. Nhiều t&igrave;nh bạn mới, nhiều sự gắn kết hơn về sau./.</p> <p style="text-align:right"><strong>MT</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;