Nhà Bè: Tập huấn Cán bộ Đoàn – Hội năm 2019

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong>Vừa qua, Ban Thường vụ Huyện Đo&agrave;n Nh&agrave; B&egrave; tổ chức Hội nghị tập huấn C&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n - Hội năm 2019 tại huyện Nh&agrave; B&egrave; v&agrave; Th&agrave;nh phố Đ&agrave; Lạt, tỉnh L&acirc;m Đồng trong 02 ng&agrave;y (từ chiều ng&agrave;y 24 đến 26/5/2019).</strong></p> <p style="text-align:justify">C&ugrave;ng tham dự c&aacute;c hoạt động chương tr&igrave;nh tập huấn c&oacute; sự hiện diện của ch&uacute;&nbsp;Ho&agrave;ng Đ&ocirc;n Nhật T&acirc;n -&nbsp;Ph&oacute; Chủ nhiệm C&acirc;u lạc bộ&nbsp;Truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n; đồng ch&iacute;&nbsp;Nguyễn Kiều Thu - B&iacute; thư Huyện Đo&agrave;n.</p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">Tại chương tr&igrave;nh tập huấn, nhằm &ocirc;n lại truyền thống h&agrave;o h&ugrave;ng của phong tr&agrave;o Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố v&agrave; huyện Nh&agrave; B&egrave; qua c&aacute;c thời kỳ, g&oacute;p phần hun đ&uacute;c niềm tự h&agrave;o, t&igrave;nh y&ecirc;u c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n &ndash; Hội cho c&aacute;n bộ Đo&agrave;n huyện Nh&agrave; B&egrave;, c&aacute;c đồng ch&iacute; tham gia tập huấn đ&atilde; c&oacute; dịp lắng nghe ch&uacute; Ho&agrave;ng Đ&ocirc;n Nhật T&acirc;n&nbsp;tr&igrave;nh b&agrave;y chuy&ecirc;n đề: &ldquo;Thắp lửa t&igrave;nh y&ecirc;u c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n &ndash; Hội&rdquo;.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32330/IMG_4062.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify">Cũng tại chương tr&igrave;nh, đồng ch&iacute;&nbsp;Nguyễn Th&aacute;i Thống Triển, C&aacute;n bộ Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố đ&atilde; trao đổi, b&aacute;o c&aacute;o chuy&ecirc;n đề &ldquo;Kỹ năng ứng xử tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội d&agrave;nh cho c&aacute;n bộ Đo&agrave;n&rdquo; v&agrave; kỹ năng x&acirc;y dựng, thiết kế c&aacute;c sản phẩm tuy&ecirc;n truyền tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội. Qua đ&oacute;, gi&uacute;p cho c&aacute;c c&aacute;n bộ Đo&agrave;n tr&ecirc;n to&agrave;n huyện nắm r&otilde; hơn hai mặt của mạng x&atilde; hội, g&oacute;p phần x&acirc;y dựng văn h&oacute;a ứng xử tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội của c&aacute;n bộ Đo&agrave;n hiện nay gắn với việc x&acirc;y dựng th&agrave;nh c&ocirc;ng phong c&aacute;ch c&aacute;n bộ Đo&agrave;n trong thời kỳ mới.</p> <p style="text-align:justify">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&aacute;c c&aacute;n bộ Đo&agrave;n tham gia tập huấn cũng đ&atilde; được tham gia c&aacute;c tr&ograve; chơi đồng đội như: anh em đo&agrave;n kết, vượt chướng ngại vật, cột cờ di động... Th&ocirc;ng qua c&aacute;c tr&ograve; chơi, tạo sự gắn kết giữa c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n; tạo m&ocirc;i trường giao lưu, học hỏi, r&egrave;n luyện sức khỏe, sự nhanh nhẹn, kh&eacute;o l&eacute;o, linh hoạt. Đặc biệt ph&aacute;t huy tinh thần đồng đội, xung k&iacute;ch của thanh ni&ecirc;n.</p> <p style="text-align:justify">Tối c&ugrave;ng ng&agrave;y, c&aacute;c c&aacute;n bộ Đo&agrave;n đ&atilde; c&ugrave;ng nhau tham gia buổi tiệc giao lưu Gala Dinner th&acirc;n mật. Đ&acirc;y l&agrave; dịp để c&aacute;c đồng ch&iacute; x&iacute;ch lại gần nhau, chia sẻ những kỷ niệm, kinh nghiệm v&agrave; những kh&oacute; khăn trong qu&aacute; tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c. H&agrave;nh tr&igrave;nh tập huấn kết th&uacute;c, đ&atilde; để lại những ấn tượng đẹp trong l&ograve;ng mỗi đồng ch&iacute; tham dự. Qua đ&oacute;, trang bị th&ecirc;m nhiều kiến thức, kỹ năng cần thiết phục vụ cho c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n - Hội. Nhiều t&igrave;nh bạn mới, nhiều sự gắn kết hơn về sau./.</p> <p style="text-align:right"><strong>MT</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;