Thành Đoàn TP.HCM lần thứ 3 đăng cai Liên hoan TNTT làm theo lời Bác cụm miền Đông Nam Bộ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Từ bao đời nay, thanh ni&ecirc;n miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ đ&atilde; kề vai s&aacute;t c&aacute;nh tr&ecirc;n đường mưu sinh lập nghiệp v&agrave; bảo vệ Tổ quốc Việt Nam x&atilde; hội chủ nghĩa.</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>25 năm khẳng định sức lan tỏa...</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Kế thừa truyền thống &ldquo;Miền Đ&ocirc;ng gian lao m&agrave; anh dũng&rdquo; v&agrave; để t&ocirc;n vinh những điển h&igrave;nh thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến tr&ecirc;n c&aacute;c lĩnh vực, cũng như thắt chặt th&ecirc;m mối quan hệ giao lưu giữa đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n trong cụm, &ldquo;Li&ecirc;n hoan Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến &ndash; Ch&acirc;n dung trẻ miền Đ&ocirc;ng&rdquo; đ&atilde; ra đời từ đầu thập ni&ecirc;n 90 của thế kỷ XX.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32332/1.jpg" style="height:368px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:10px"><em>Tuy&ecirc;n dương Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến - Ch&acirc;n dung trẻ miền Đ&ocirc;ng lần thứ 1 (1994) - Ảnh: Tư liệu Th&agrave;nh Đo&agrave;n</em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32332/3.jpg" style="height:418px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em>Đồng ch&iacute; Trương Tấn Sang -&nbsp; nguy&ecirc;n Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị,&nbsp;Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam (l&uacute;c n&agrave;y l&agrave;&nbsp;Chủ tịch Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh)&nbsp; trao đổi với đại biểu Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến - Ch&acirc;n dung trẻ miền Đ&ocirc;ng lần thứ 1 &nbsp;- Ảnh: MC Quỳnh Hoa cung cấp</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Kể từ năm 2007, Li&ecirc;n hoan ch&iacute;nh thức mang t&ecirc;n &ldquo;Li&ecirc;n hoan Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c cụm miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32332/thanhnienDNBo58.jpg" style="height:399px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em>Tại Li&ecirc;n hoan Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c cụm miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ lần thứ VIII - 2007, Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị, B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh L&ecirc; Thanh Hải trao kỷ niệm chương cho đồng ch&iacute; L&ecirc; Quốc Phong - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ph&oacute; Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh (hiện đồng ch&iacute; L&ecirc; Quốc Phong l&agrave;&nbsp;Ủy vi&ecirc;n dự khuyết Trung ương Đảng, B&iacute; thư thứ nhất Trung ương Đo&agrave;n) - Ảnh: Tư liệu Th&agrave;nh Đo&agrave;n</em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32332/CTMD.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <div style="box-sizing: border-box; text-align: center; color: rgb(24, 24, 24); font-family: arial; font-size: 16px;"><span style="font-size:11px"><em>C&aacute;c đại biểu Thanh ni&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c cụm miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ năm 2017 kh&aacute;nh th&agrave;nh c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n tuyến đường n&ocirc;ng th&ocirc;n mới tại&nbsp;x&atilde; M&atilde; Đ&agrave;, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai - Ảnh: B&aacute;o Qu&acirc;n khu 7</em></span></div> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">T&iacute;nh đến nay, trải qua 25 năm, kể từ lần thứ nhất được tổ chức tại Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh năm 1994, Li&ecirc;n hoan đ&atilde; trải qua 14 lần tổ chức, qua đ&oacute; giới thiệu với x&atilde; hội, thanh thiếu nhi h&agrave;ng ng&agrave;n điển h&igrave;nh thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;u biểu tr&ecirc;n c&aacute;c lĩnh vực g&oacute;p phần khắc họa một lớp trẻ miền Đ&ocirc;ng năng động, s&aacute;ng tạo, giỏi chuy&ecirc;n m&ocirc;n, tham gia t&iacute;ch cực phong tr&agrave;o, gi&uacute;p đỡ nhiều người, đ&oacute;ng g&oacute;p lớn cho sự ph&aacute;t triển chung của x&atilde; hội.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Nhớ lời Di ch&uacute;c, theo ch&acirc;n B&aacute;c</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong chặng đường 25 năm đ&oacute;, Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh vinh dự 3 lần đăng cai li&ecirc;n hoan v&agrave;o năm 1994, 2007 v&agrave; 2019. </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Năm 2019, với chủ đề &ldquo;Nhớ lời Di ch&uacute;c, theo ch&acirc;n B&aacute;c&rdquo;, Li&ecirc;n hoan Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c cụm miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ lần thứ XIV năm 2019 diễn ra tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh trong 3 ng&agrave;y 05, 06, 07.6.2019. Li&ecirc;n hoan do Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh đăng cai tổ chức. Về dự li&ecirc;n hoan c&oacute; 215 đại biểu của 7 tỉnh, th&agrave;nh miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ (B&agrave; Rịa &ndash; Vũng T&agrave;u, B&igrave;nh Dương, B&igrave;nh Phước, B&igrave;nh Thuận, Đồng Nai, T&acirc;y Ninh, TP. Hồ Ch&iacute; Minh) v&agrave; 2 đơn vị Đo&agrave;n lực lượng vũ trang (Qu&acirc;n khu 7, Qu&acirc;n đo&agrave;n 4).</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">215 đại biểu tham dự li&ecirc;n hoan l&agrave; những c&aacute;n bộ Đo&agrave;n &ndash; Hội &ndash; Đội giỏi, t&agrave;i năng s&aacute;ng tạo trẻ - giỏi; l&agrave; gương thanh ni&ecirc;n vượt kh&oacute; tr&ecirc;n con đường mưu sinh, lập nghiệp, khởi nghiệp; l&agrave; những thanh ni&ecirc;n lực lượng vũ trang ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, dũng cảm chiến đấu đối mặt với kh&oacute; khăn,... Trong đ&oacute; c&oacute; 19 gương điển h&igrave;nh sẽ vinh dự nhận được Bằng khen của Trung ương Đo&agrave;n. C&aacute;c thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến tham dự li&ecirc;n hoan thực sự l&agrave; tấm gương cho tuổi trẻ miền Đ&ocirc;ng noi theo.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>Tham dự Li&ecirc;n hoan tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh năm 2019, c&aacute;c đại biểu sẽ được tham gia c&aacute;c hoạt động cụ thể:</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong><em>- Ng&agrave;y 05.6.2019 (thứ Tư): </em></strong>Khai mạc Li&ecirc;n hoan v&agrave; Chương tr&igrave;nh Tuy&ecirc;n dương, trao giấy chứng nhận &ldquo;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo; (cấp cụm) tại Bảo t&agrave;ng Hồ Ch&iacute; Minh chi nh&aacute;nh TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong><em>- Ng&agrave;y 06.6.2019 (thứ Năm): </em></strong>C&aacute;c hoạt động tại huyện Cần Giờ: Lễ d&acirc;ng hương, d&acirc;ng hoa tri &acirc;n Anh h&ugrave;ng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Rừng S&aacute;c; Tọa đ&agrave;m &ldquo;Di ch&uacute;c Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; h&agrave;nh động của tuổi trẻ Miền Đ&ocirc;ng&rdquo; tại Hội trường Khối Vận Huyện Cần Giờ; S&acirc;n chơi giao lưu t&igrave;m hiểu &ldquo;Di ch&uacute;c Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo; tại Trung t&acirc;m Sinh hoạt D&atilde; ngoại thanh thiếu nhi TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32332/201806120811063901.jpg" style="height:286px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em>Huyện Cần Giờ - &quot;l&aacute; phổi xanh&quot; của TP. Hồ Ch&iacute; Minh sẽ l&agrave; nơi diễn ra c&aacute;c hoạt động trong ng&agrave;y thứ hai của Li&ecirc;n hoan - Ảnh: Sở Du lịch TP. Hồ Ch&iacute; Minh</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đặc biệt l&agrave; Chương tr&igrave;nh &ldquo;Tuổi trẻ miền Đ&ocirc;ng l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo; với c&aacute;c hoạt động an sinh x&atilde; hội <em>(tổ chức sơn vẽ c&aacute;c mảng tường ở trường học; tổ chức s&acirc;n chơi thiếu nhi; tham quan Chiến khu Rừng S&aacute;c; tặng qu&agrave; cho c&aacute;c hộ giữ rừng, giao lưu chiến sĩ Bộ đội Bi&ecirc;n ph&ograve;ng Cần Giờ; tặng cờ Tổ quốc cho ngư d&acirc;n v&agrave; trao tặng qu&agrave; cho ngư d&acirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn; tổ chức trồng c&acirc;y ở Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ, tặng qu&agrave; cho c&aacute;c hộ giữ rừng)</em><em>;</em> kh&aacute;nh th&agrave;nh C&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n l&agrave;m theo lời B&aacute;c cấp cụm miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong><em>- Ng&agrave;y 07.6.2019 (thứ S&aacute;u): </em></strong>Chương tr&igrave;nh Tuy&ecirc;n dương &ldquo;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo; cụm miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ - l&acirc;̀n thứ XIV, năm 2019.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tuổi trẻ miền Đ&ocirc;ng bằng những c&ocirc;ng việc b&igrave;nh thường hằng ng&agrave;y nhưng c&oacute; &iacute;ch cho đời, những điển h&igrave;nh thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến kh&ocirc;ng ngừng lan tỏa, tạo n&ecirc;n phong tr&agrave;o sống đẹp, sống c&oacute; &iacute;ch trong thanh thiếu nhi, tạo động lực th&uacute;c đẩy c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi ng&agrave;y c&agrave;ng ph&aacute;t triển.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>HỒNG TIẾN</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;