Thành Đoàn TP.HCM lần thứ 3 đăng cai Liên hoan TNTT làm theo lời Bác cụm miền Đông Nam Bộ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Từ bao đời nay, thanh ni&ecirc;n miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ đ&atilde; kề vai s&aacute;t c&aacute;nh tr&ecirc;n đường mưu sinh lập nghiệp v&agrave; bảo vệ Tổ quốc Việt Nam x&atilde; hội chủ nghĩa.</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>25 năm khẳng định sức lan tỏa...</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Kế thừa truyền thống &ldquo;Miền Đ&ocirc;ng gian lao m&agrave; anh dũng&rdquo; v&agrave; để t&ocirc;n vinh những điển h&igrave;nh thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến tr&ecirc;n c&aacute;c lĩnh vực, cũng như thắt chặt th&ecirc;m mối quan hệ giao lưu giữa đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n trong cụm, &ldquo;Li&ecirc;n hoan Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến &ndash; Ch&acirc;n dung trẻ miền Đ&ocirc;ng&rdquo; đ&atilde; ra đời từ đầu thập ni&ecirc;n 90 của thế kỷ XX.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32332/1.jpg" style="height:368px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:10px"><em>Tuy&ecirc;n dương Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến - Ch&acirc;n dung trẻ miền Đ&ocirc;ng lần thứ 1 (1994) - Ảnh: Tư liệu Th&agrave;nh Đo&agrave;n</em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32332/3.jpg" style="height:418px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em>Đồng ch&iacute; Trương Tấn Sang -&nbsp; nguy&ecirc;n Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị,&nbsp;Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam (l&uacute;c n&agrave;y l&agrave;&nbsp;Chủ tịch Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh)&nbsp; trao đổi với đại biểu Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến - Ch&acirc;n dung trẻ miền Đ&ocirc;ng lần thứ 1 &nbsp;- Ảnh: MC Quỳnh Hoa cung cấp</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Kể từ năm 2007, Li&ecirc;n hoan ch&iacute;nh thức mang t&ecirc;n &ldquo;Li&ecirc;n hoan Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c cụm miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32332/thanhnienDNBo58.jpg" style="height:399px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em>Tại Li&ecirc;n hoan Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c cụm miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ lần thứ VIII - 2007, Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị, B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh L&ecirc; Thanh Hải trao kỷ niệm chương cho đồng ch&iacute; L&ecirc; Quốc Phong - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ph&oacute; Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh (hiện đồng ch&iacute; L&ecirc; Quốc Phong l&agrave;&nbsp;Ủy vi&ecirc;n dự khuyết Trung ương Đảng, B&iacute; thư thứ nhất Trung ương Đo&agrave;n) - Ảnh: Tư liệu Th&agrave;nh Đo&agrave;n</em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32332/CTMD.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <div style="box-sizing: border-box; text-align: center; color: rgb(24, 24, 24); font-family: arial; font-size: 16px;"><span style="font-size:11px"><em>C&aacute;c đại biểu Thanh ni&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c cụm miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ năm 2017 kh&aacute;nh th&agrave;nh c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n tuyến đường n&ocirc;ng th&ocirc;n mới tại&nbsp;x&atilde; M&atilde; Đ&agrave;, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai - Ảnh: B&aacute;o Qu&acirc;n khu 7</em></span></div> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">T&iacute;nh đến nay, trải qua 25 năm, kể từ lần thứ nhất được tổ chức tại Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh năm 1994, Li&ecirc;n hoan đ&atilde; trải qua 14 lần tổ chức, qua đ&oacute; giới thiệu với x&atilde; hội, thanh thiếu nhi h&agrave;ng ng&agrave;n điển h&igrave;nh thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;u biểu tr&ecirc;n c&aacute;c lĩnh vực g&oacute;p phần khắc họa một lớp trẻ miền Đ&ocirc;ng năng động, s&aacute;ng tạo, giỏi chuy&ecirc;n m&ocirc;n, tham gia t&iacute;ch cực phong tr&agrave;o, gi&uacute;p đỡ nhiều người, đ&oacute;ng g&oacute;p lớn cho sự ph&aacute;t triển chung của x&atilde; hội.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Nhớ lời Di ch&uacute;c, theo ch&acirc;n B&aacute;c</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong chặng đường 25 năm đ&oacute;, Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh vinh dự 3 lần đăng cai li&ecirc;n hoan v&agrave;o năm 1994, 2007 v&agrave; 2019. </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Năm 2019, với chủ đề &ldquo;Nhớ lời Di ch&uacute;c, theo ch&acirc;n B&aacute;c&rdquo;, Li&ecirc;n hoan Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c cụm miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ lần thứ XIV năm 2019 diễn ra tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh trong 3 ng&agrave;y 05, 06, 07.6.2019. Li&ecirc;n hoan do Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh đăng cai tổ chức. Về dự li&ecirc;n hoan c&oacute; 215 đại biểu của 7 tỉnh, th&agrave;nh miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ (B&agrave; Rịa &ndash; Vũng T&agrave;u, B&igrave;nh Dương, B&igrave;nh Phước, B&igrave;nh Thuận, Đồng Nai, T&acirc;y Ninh, TP. Hồ Ch&iacute; Minh) v&agrave; 2 đơn vị Đo&agrave;n lực lượng vũ trang (Qu&acirc;n khu 7, Qu&acirc;n đo&agrave;n 4).</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">215 đại biểu tham dự li&ecirc;n hoan l&agrave; những c&aacute;n bộ Đo&agrave;n &ndash; Hội &ndash; Đội giỏi, t&agrave;i năng s&aacute;ng tạo trẻ - giỏi; l&agrave; gương thanh ni&ecirc;n vượt kh&oacute; tr&ecirc;n con đường mưu sinh, lập nghiệp, khởi nghiệp; l&agrave; những thanh ni&ecirc;n lực lượng vũ trang ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, dũng cảm chiến đấu đối mặt với kh&oacute; khăn,... Trong đ&oacute; c&oacute; 19 gương điển h&igrave;nh sẽ vinh dự nhận được Bằng khen của Trung ương Đo&agrave;n. C&aacute;c thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến tham dự li&ecirc;n hoan thực sự l&agrave; tấm gương cho tuổi trẻ miền Đ&ocirc;ng noi theo.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>Tham dự Li&ecirc;n hoan tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh năm 2019, c&aacute;c đại biểu sẽ được tham gia c&aacute;c hoạt động cụ thể:</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong><em>- Ng&agrave;y 05.6.2019 (thứ Tư): </em></strong>Khai mạc Li&ecirc;n hoan v&agrave; Chương tr&igrave;nh Tuy&ecirc;n dương, trao giấy chứng nhận &ldquo;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo; (cấp cụm) tại Bảo t&agrave;ng Hồ Ch&iacute; Minh chi nh&aacute;nh TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong><em>- Ng&agrave;y 06.6.2019 (thứ Năm): </em></strong>C&aacute;c hoạt động tại huyện Cần Giờ: Lễ d&acirc;ng hương, d&acirc;ng hoa tri &acirc;n Anh h&ugrave;ng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Rừng S&aacute;c; Tọa đ&agrave;m &ldquo;Di ch&uacute;c Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; h&agrave;nh động của tuổi trẻ Miền Đ&ocirc;ng&rdquo; tại Hội trường Khối Vận Huyện Cần Giờ; S&acirc;n chơi giao lưu t&igrave;m hiểu &ldquo;Di ch&uacute;c Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo; tại Trung t&acirc;m Sinh hoạt D&atilde; ngoại thanh thiếu nhi TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32332/201806120811063901.jpg" style="height:286px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em>Huyện Cần Giờ - &quot;l&aacute; phổi xanh&quot; của TP. Hồ Ch&iacute; Minh sẽ l&agrave; nơi diễn ra c&aacute;c hoạt động trong ng&agrave;y thứ hai của Li&ecirc;n hoan - Ảnh: Sở Du lịch TP. Hồ Ch&iacute; Minh</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đặc biệt l&agrave; Chương tr&igrave;nh &ldquo;Tuổi trẻ miền Đ&ocirc;ng l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo; với c&aacute;c hoạt động an sinh x&atilde; hội <em>(tổ chức sơn vẽ c&aacute;c mảng tường ở trường học; tổ chức s&acirc;n chơi thiếu nhi; tham quan Chiến khu Rừng S&aacute;c; tặng qu&agrave; cho c&aacute;c hộ giữ rừng, giao lưu chiến sĩ Bộ đội Bi&ecirc;n ph&ograve;ng Cần Giờ; tặng cờ Tổ quốc cho ngư d&acirc;n v&agrave; trao tặng qu&agrave; cho ngư d&acirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn; tổ chức trồng c&acirc;y ở Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ, tặng qu&agrave; cho c&aacute;c hộ giữ rừng)</em><em>;</em> kh&aacute;nh th&agrave;nh C&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n l&agrave;m theo lời B&aacute;c cấp cụm miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong><em>- Ng&agrave;y 07.6.2019 (thứ S&aacute;u): </em></strong>Chương tr&igrave;nh Tuy&ecirc;n dương &ldquo;Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến l&agrave;m theo lời B&aacute;c&rdquo; cụm miền Đ&ocirc;ng Nam Bộ - l&acirc;̀n thứ XIV, năm 2019.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tuổi trẻ miền Đ&ocirc;ng bằng những c&ocirc;ng việc b&igrave;nh thường hằng ng&agrave;y nhưng c&oacute; &iacute;ch cho đời, những điển h&igrave;nh thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến kh&ocirc;ng ngừng lan tỏa, tạo n&ecirc;n phong tr&agrave;o sống đẹp, sống c&oacute; &iacute;ch trong thanh thiếu nhi, tạo động lực th&uacute;c đẩy c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi ng&agrave;y c&agrave;ng ph&aacute;t triển.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>HỒNG TIẾN</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;