Tọa đàm "Tuổi trẻ Cụm Dịch vụ học tập và làm theo Di chúc Bác"

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong>S&aacute;ng&nbsp;28.5.2019, tại Hội trường Ng&acirc;n h&agrave;ng Nh&agrave; nước Việt Nam, 85 đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n từ c&aacute;c đơn vị Đo&agrave;n khối Doanh nghiệp TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Đo&agrave;n Khối Ng&acirc;n h&agrave;ng TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Đo&agrave;n Tổng C&ocirc;ng ty Bến Th&agrave;nh, Đo&agrave;n Li&ecirc;n hiệp hợp t&aacute;c x&atilde; thương mại S&agrave;i G&ograve;n, Đo&agrave;n Tổng C&ocirc;ng ty Du lịch S&agrave;i G&ograve;n đ&atilde; hội ngộ&nbsp;về tham gia buổi tọa đ&agrave;m &quot;Tuổi trẻ Cụm Dịch vụ học tập v&agrave; l&agrave;m theo Di ch&uacute;c B&aacute;c năm 2019&quot;.</strong></p> <p style="text-align:justify">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32338/b3a906daa225477b1e34.jpg" style="height:427px; width:640px" /></p> <p style="text-align:justify">Tại chương tr&igrave;nh, Ph&oacute; Gi&aacute;o sư,&nbsp;Tiến sĩ Vũ T&igrave;nh - Nguy&ecirc;n Ph&oacute; Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học, x&atilde; hội v&agrave; nh&acirc;n văn - ĐHQG TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;đ&atilde; b&aacute;o c&aacute;o chuy&ecirc;n đề về những gi&aacute; trị cốt l&otilde;i v&agrave; &yacute; nghĩa to lớn của bản Di ch&uacute;c đối với đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n trong giai đoạn hiện nay.</p> <p style="text-align:justify">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32338/cb6fb9da0c25e97bb034.jpg" style="height:466px; width:640px" /></p> <p style="text-align:justify">Trong buổi thảo luận, c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n đ&atilde; đặt ra 12 c&acirc;u hỏi, &yacute; kiến đ&oacute;ng g&oacute;p&nbsp;cho việc ph&aacute;t huy t&iacute;nh s&aacute;ng tạo, xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện v&agrave; r&egrave;n luyện về đạo đức c&aacute;ch mạng v&agrave; chuy&ecirc;n m&ocirc;n nghiệp vụ của Đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n&nbsp;trong học tập v&agrave; l&agrave;m theo Di ch&uacute;c B&aacute;c.&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32338/565f80036cfd89a3d0ec.jpg" style="height:427px; width:640px" /></p> <p style="text-align:justify">Để đ&uacute;c kết v&agrave; đ&aacute;nh gi&aacute; lại hiệu quả của buổi tọa đ&agrave;m, Ban tổ chức chương tr&igrave;nh đ&atilde; tổ chức cho c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n thi trắc nghiệm tr&ecirc;n ứng dụng Kahoot với 20 c&acirc;u hỏi trắc nghiệm về cuộc đời, sự nghiệp, nội dung cốt l&otilde;i của Di ch&uacute;c Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh.</p> <p style="text-align:justify">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32338/0422b96c5592b0cce983.jpg" style="height:360px; width:640px" /></p> <p style="text-align:right">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;