Tọa đàm "Tuổi trẻ Cụm Dịch vụ học tập và làm theo Di chúc Bác"

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong>S&aacute;ng&nbsp;28.5.2019, tại Hội trường Ng&acirc;n h&agrave;ng Nh&agrave; nước Việt Nam, 85 đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n từ c&aacute;c đơn vị Đo&agrave;n khối Doanh nghiệp TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Đo&agrave;n Khối Ng&acirc;n h&agrave;ng TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Đo&agrave;n Tổng C&ocirc;ng ty Bến Th&agrave;nh, Đo&agrave;n Li&ecirc;n hiệp hợp t&aacute;c x&atilde; thương mại S&agrave;i G&ograve;n, Đo&agrave;n Tổng C&ocirc;ng ty Du lịch S&agrave;i G&ograve;n đ&atilde; hội ngộ&nbsp;về tham gia buổi tọa đ&agrave;m &quot;Tuổi trẻ Cụm Dịch vụ học tập v&agrave; l&agrave;m theo Di ch&uacute;c B&aacute;c năm 2019&quot;.</strong></p> <p style="text-align:justify">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32338/b3a906daa225477b1e34.jpg" style="height:427px; width:640px" /></p> <p style="text-align:justify">Tại chương tr&igrave;nh, Ph&oacute; Gi&aacute;o sư,&nbsp;Tiến sĩ Vũ T&igrave;nh - Nguy&ecirc;n Ph&oacute; Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học, x&atilde; hội v&agrave; nh&acirc;n văn - ĐHQG TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;đ&atilde; b&aacute;o c&aacute;o chuy&ecirc;n đề về những gi&aacute; trị cốt l&otilde;i v&agrave; &yacute; nghĩa to lớn của bản Di ch&uacute;c đối với đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n trong giai đoạn hiện nay.</p> <p style="text-align:justify">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32338/cb6fb9da0c25e97bb034.jpg" style="height:466px; width:640px" /></p> <p style="text-align:justify">Trong buổi thảo luận, c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n đ&atilde; đặt ra 12 c&acirc;u hỏi, &yacute; kiến đ&oacute;ng g&oacute;p&nbsp;cho việc ph&aacute;t huy t&iacute;nh s&aacute;ng tạo, xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện v&agrave; r&egrave;n luyện về đạo đức c&aacute;ch mạng v&agrave; chuy&ecirc;n m&ocirc;n nghiệp vụ của Đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n&nbsp;trong học tập v&agrave; l&agrave;m theo Di ch&uacute;c B&aacute;c.&nbsp;</p> <p style="text-align:justify">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32338/565f80036cfd89a3d0ec.jpg" style="height:427px; width:640px" /></p> <p style="text-align:justify">Để đ&uacute;c kết v&agrave; đ&aacute;nh gi&aacute; lại hiệu quả của buổi tọa đ&agrave;m, Ban tổ chức chương tr&igrave;nh đ&atilde; tổ chức cho c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n thi trắc nghiệm tr&ecirc;n ứng dụng Kahoot với 20 c&acirc;u hỏi trắc nghiệm về cuộc đời, sự nghiệp, nội dung cốt l&otilde;i của Di ch&uacute;c Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh.</p> <p style="text-align:justify">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/5/32338/0422b96c5592b0cce983.jpg" style="height:360px; width:640px" /></p> <p style="text-align:right">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 16/6, Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh và Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ Ra quân Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2019 tại Nhà Văn hóa Thanh niên, Quận 1.

Agile Việt Nam
;